GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN VÀ DỊCH ĐỀ THI IELTS READING: Living with artificial intelligence


Living with artificial intelligence giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Living with artificial intelligence

Powerful artificial intelligence (AI) needs to be reliably aligned with human values, but does this mean AI will eventually have to police those values?

Trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ cần phải tương đồng một cách đáng tin cậy với các giá trị của con người, nhưng điều này có nghĩa là AI cuối cùng sẽ phải kiểm soát các giá trị đó?

 

This has been the decade of AI, with one astonishing feat after another. A chess-playing AI that can defeat not only all human chess players, but also all previous human-programmed chess machines, after learning the game in just four hours? That’s yesterday’s news, what’s next? True, these prodigious accomplishments are all in so-called narrow AI, where machines perform highly specialised tasks. But many experts believe this restriction is very temporary. By mid-century, we may have artificial general intelligence (AGI) – machines that can achieve human-level performance on the full range of tasks that we ourselves can tackle. ĐOẠN 1

Đây là thập kỷ của AI, với hết kỳ tích đáng kinh ngạc này đến kỳ tích khác. Một trí tuệ nhân tạo chơi cờ vua có thể đánh bại không chỉ tất cả những người chơi cờ là con người mà còn tất cả các máy chơi cờ do con người lập trình trước đó, sau khi học trò chơi chỉ trong bốn giờ? Đó là tin tức của ngày hôm qua, tiếp theo là gì? Đúng vậy, những thành tựu phi thường này đều nằm trong cái gọi là AI hẹp, nơi máy móc thực hiện các nhiệm vụ có tính chuyên môn hóa cao. Nhưng nhiều chuyên gia tin rằng hạn chế này là rất tạm thời. Vào giữa thế kỷ này, chúng ta có thể có trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) – những cỗ máy có thể đạt được thành tích ở cấp độ con người trong tất cả các nhiệm vụ mà chính chúng ta có thể giải quyết.

 

If so, there’s little reason to think it will stop there. Machines will be free of many of the physical constraints on human intelligence. Our brains run at slow biochemical processing speeds on the power of a light bulb, and their size is restricted by the dimensions of the human birth canal. It is remarkable what they accomplish, given these handicaps. But they may be as far from the physical limits of thought as our eyes are from the incredibly powerful Webb Space Telescope. ĐOẠN 2

Nếu vậy, có rất ít lý do để nghĩ rằng nó sẽ dừng lại ở đó. Máy móc sẽ thoát khỏi nhiều hạn chế về thể chất so với trí thông minh của con người. Bộ não của chúng ta chạy ở tốc độ xử lý sinh hóa chậm bằng năng lượng của một bóng đèn và kích thước của chúng bị hạn chế bởi kích thước cổ từ cung của con người. Điều đáng chú ý là những gì máy móc làm được với những bất lợi này. Nhưng máy móc có thể vượt xa những giới hạn tư duy thể chất như mắt chúng ta từ Kính viễn vọng Không gian Webb cực kỳ tốt.

Giải thích thêm: khi chúng ta cộng tất cả các nơ ron thần kinh lại với nhau thì năng lượng điện tạo ra trong não có thể thắp sáng một bóng đèn nhỏ, khoảng 10-25watts

 

Once machines are better than us at designing even smarter machines, progress towards these limits could accelerate. What would this mean for us? Could we ensure a safe and worthwhile coexistence with such machines? On the plus side, AI is already useful and profitable for many things, and super AI might be expected to be super useful and super profitable. But the more powerful AI becomes, the more important it will be to specify its goals with great care. Folklore is full of tales of people who ask for the wrong thing, with disastrous consequences- King Midas, for example, might have wished that everything he touched turned to gold, but didn’t really intend this to apply to his breakfast. ĐOẠN 3

Một khi máy móc tốt hơn chúng ta trong việc thiết kế những cỗ máy thậm chí còn thông minh hơn, tiến trình hướng tới những giới hạn này có thể tăng tốc. Điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Chúng ta có thể đảm bảo cùng tồn tại an toàn và hữu ích với những cỗ máy như vậy không? Về mặt tích cực, AI đã hữu ích và có lợi đối cho nhiều thứ, và siêu AI có thể được kỳ vọng là siêu hữu ích và siêu có lợi. Nhưng AI càng trở nên mạnh mẽ thì việc cẩn thận xác định mục tiêu của nó càng trở nên quan trọng hơn. Văn hóa dân gian chứa đầy những câu chuyện kể về những người yêu cầu nhầm thứ, dẫn đến hậu quả tai hại - chẳng hạn như Vua Midas, có thể đã ước rằng mọi thứ mình chạm vào đều biến thành vàng, nhưng thực sự không có ý định áp dụng điều này cho bữa sáng của mình.

 

So we need to create powerful AI machines that are ‘human-friendly’- that have goals reliably aligned with our own values. One thing that makes this task difficult is that we are far from reliably human-friendly ourselves. We do many terrible things to each other and to many other creatures with whom we share the planet. If superintendent machines don’t do a lot better than us, we’ll be in deep trouble. We’ll have powerful new intelligence amplifying the dark sides of our own fallible natures. ĐOẠN 4


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.


 

For safety’s sake, then, we want the machines to be ethically as well as cognitively superhuman. We want them to aim for the moral high ground, not for the troughs in which many of us spend some of our time. Luckily they’ll be smart enough for the job. If there are routes to the moral high ground, they’ll be better than us at finding them, and steering us in the right direction. ĐOẠN 5

 

However, there are two big problems with this utopian vision. One is how we get the machines started on the journey, the other is what it would mean to reach this destination. The ‘getting started’ problem is that we need to tell the machines what they’re looking for with sufficient clarity that we can be confident they will find it – whatever ‘it’ actually turns out to be. This won’t be easy, given that we are tribal creatures and conflicted about the ideals ourselves. We often ignore the suffering of strangers, and even contribute to it, at least indirectly. How then, do we point machines in the direction of something better? ĐOẠN 6

 

As for the ‘destination’ problem, we might, by putting ourselves in the hands of these moral guides and gatekeepers, be sacrificing our own autonomy – an important part of what makes us human. Machines who are better than us at sticking to the moral high ground may be expected to discourage some of the lapses we presently take for granted. We might lose our freedom to discriminate in favour of our own communities, for example. ĐOẠN 7

 

Loss of freedom to behave badly isn’t always a bad thing, of course: denying ourselves the freedom to put children to work in factories, or to smoke in restaurants are signs of progress. But are we ready for ethical silicon police limiting our options? They might be so good at doing it that we won’t notice them; but few of us are likely to welcome such a future. ĐOẠN 8

 

These issues might seem far-fetched, but they are to some extent already here. AI already has some input into how resources are used in our National Health Service (NHS) here in the UK, for example. If it was given a greater role, it might do so much more efficiently than humans can manage, and act in the interests of taxpayers and those who use the health system. However, we’d be depriving some humans (e.g. senior doctors) of the control they presently enjoy. Since we’d want to ensure that people are treated equally and that policies are fair, the goals of AI would need to be specified correctly. ĐOẠN 9

 

We have a new powerful technology to deal with- itself, literally, a new way of thinking. For our own safety, we need to point these new thinkers in the right direction, and get them to act well for us. It is not yet clear whether this is possible, but if it is, it will require a cooperative spirit, and a willingness to set aside self-interest. ĐOẠN 10

Both general intelligence and moral reasoning are often thought to be uniquely human capacities. But safety seems to require that we think of them as a package: if we are to give general intelligence to machines, we’ll need to give them moral authority, too. And where exactly would that leave human beings? All the more reason to think about the destination now, and to be careful about what we wish for. ĐOẠN 11

 

QUESTION

 

Questions 14-19

Choose the correct letter, ABC or D.

Write the correct letter in boxes 14-19 on your answer sheet.

 

14   What point does the writer make about AI in the first paragraph?

A   It is difficult to predict how quickly AI will progress.

B   Much can be learned about the use of AI in chess machines.

C   The future is unlikely to see limitations on the capabilities of AI.

D   Experts disagree on which specialised tasks AI will be able to perform.

 

15   What is the writer doing in the second paragraph?

A   explaining why machines will be able to outperform humans

B   describing the characteristics that humans and machines share

C   giving information about the development of machine intelligence

D   indicating which aspects of humans are the most advanced

 

16   Why does the writer mention the story of King Midas?

  to compare different visions of progress

  to illustrate that poorly defined objectives can go wrong

  to emphasise the need for cooperation

  to point out the financial advantages of a course of action

 

17   What challenge does the writer refer to in the fourth paragraph?

A   encouraging humans to behave in a more principled way

B   deciding which values we want AI to share with us

C   creating a better world for all creatures on the planet

D   ensuring AI is more human-friendly than we are ourselves

 

18   What does the writer suggest about the future of AI in the fifth paragraph?

  The safety of machines will become a key issue.

  It is hard to know what impact machines will have on the world.

  Machines will be superior to humans in certain respects.

  Many humans will oppose machines having a wider role.

 

19   Which of the following best summarises the writer’s argument in the sixth paragraph?

  More intelligent machines will result in greater abuses of power.

B   Machine learning will share very few features with human learning.

C   There are a limited number of people with the knowledge to program machines.

  Human shortcomings will make creating the machines we need more difficult.

 

 

Questions 20-23

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 2?

In boxes 20-23 on your answer sheet, write

YES               if the statement agrees with the claims of the writer

NO                if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN  if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

20   Machines with the ability to make moral decisions may prevent us from promoting the interests of our communities.

21   Silicon police would need to exist in large numbers in order to be effective.

22   Many people are comfortable with the prospect of their independence being restricted by machines.

23   If we want to ensure that machines act in our best interests, we all need to work together.

 

 

 

 

Questions 24-26

Complete the summary using the list of phrases, A-F, below.

Write the correct letter, A-F, in boxes 24-26 on your answer sheet.

Using AI in the UK health system

AI currently has a limited role in the way 24…………………. are allocated in the health service. The positive aspect of AI having a bigger role is that it would be more efficient and lead to patient benefits. However, such a change would result, for example, in certain 25…………………. not having their current level of 26…………………. . It is therefore important that AI goals are appropriate so that discriminatory practices could be avoided.

 

A   medical practitioners        B   specialised tasks

C   available resources       D   reduced illness

E   professional authority        F   technology experts

 

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Living with artificial intelligence

 

 

Questions 14-19

Choose the correct letter, ABC or D.

Write the correct letter in boxes 14-19 on your answer sheet.

 

14   What point does the writer make about AI in the first paragraph?
Người viết đưa ra điểm gì về AI trong đoạn đầu tiên?

A   It is difficult to predict how quickly AI will progress.
Thật khó để dự đoán AI sẽ phát triển nhanh như thế nào.

B   Much can be learned about the use of AI in chess machines.
Có thể học được nhiều điều về việc sử dụng AI trong máy chơi cờ vua.

 

C   The future is unlikely to see limitations on the capabilities of AI.
Tương lai khó có thể thấy những hạn chế về khả năng của AI.

Giải thích: đoạn 1

That’s yesterday’s news, what’s next? True, these prodigious accomplishments are all in so-called narrow AI, where machines perform highly specialised tasks. But many experts believe this restriction is very temporary. By mid-century, we may have artificial general intelligence (AGI) – machines that can achieve human-level performance on the full range of tasks that we ourselves can tackle.

 

D   Experts disagree on which specialised tasks AI will be able to perform.
Các chuyên gia không đồng ý về những nhiệm vụ chuyên biệt mà AI sẽ có thể thực hiện.

 

15   What is the writer doing in the second paragraph?
Người viết làm điều gì trong đoạn thứ hai?

A   explaining why machines will be able to outperform humans
giải thích tại sao máy móc sẽ có thể vượt trội hơn con người

Giải thích: đoạn 2

Machines will be free of many of the physical constraints on human intelligence. Our brains run at slow biochemical processing speeds on the power of a light bulb, and their size is restricted by the dimensions of the human birth canal. It is remarkable what they accomplish, given these handicaps. But they may be as far from the physical limits of thought as our eyes are from the incredibly powerful Webb Space Telescope.

 

B   describing the characteristics that humans and machines share
mô tả các đặc điểm chung mà cà con người và máy móc đều có

C   giving information about the development of machine intelligence
cung cấp thông tin về sự phát triển của trí thông minh máy móc

D   indicating which aspects of humans are the most advanced
chỉ ra khía cạnh nào của con người là tiến bộ nhất

 

16   Why does the writer mention the story of King Midas?
Tại sao tác giả đề cập đến câu chuyện về vua Midas?

A   to compare different visions of progress
để so sánh các tầm nhìn khác nhau về sự tiến bộ

 

B   to illustrate that poorly defined objectives can go wrong
để minh họa rằng các mục tiêu được xác định không chính xác có thể trở nên sai lầm

Giải thích: đoạn 3

But the more powerful AI becomes, the more important it will be to specify its goals with great care. Folklore is full of tales of people who ask for the wrong thing, with disastrous consequences- King Midas, for example, might have wished that everything he touched turned to gold, but didn’t really intend this to apply to his breakfast. 

 

C   to emphasise the need for cooperation
để nhấn mạnh sự cần thiết của sự hợp tác

D   to point out the financial advantages of a course of action
để chỉ ra những lợi thế tài chính của một quá trình hành động

 

17   What challenge does the writer refer to in the fourth paragraph?
Người viết đề cập đến thách thức nào trong đoạn thứ tư?

A   encouraging humans to behave in a more principled way
khuyến khích con người cư xử theo cách có nguyên tắc hơn

B   deciding which values we want AI to share with us
quyết định giá trị nào chúng ta muốn AI chia sẻ với mình

C   creating a better world for all creatures on the planet
tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả các sinh vật trên hành tinh

 

D   ensuring AI is more human-friendly than we are ourselves
đảm bảo AI thân thiện với con người hơn chính chúng ta

Giải thích: đoạn 4

So we need to create powerful AI machines that are ‘human-friendly’- that have goals reliably aligned with our own values. One thing that makes this task difficult is that we are far from reliably human-friendly ourselves. We do many terrible things to each other and to many other creatures with whom we share the planet.

 

18   What does the writer suggest about the future of AI in the fifth paragraph?
Người viết gợi ý điều gì về tương lai của AI trong đoạn thứ năm?


A   The safety of machines will become a key issue.
Sự an toàn của máy móc sẽ trở thành vấn đề then chốt.

B   It is hard to know what impact machines will have on the world.
Thật khó để biết máy móc sẽ có tác động gì đối với thế giới.

 

C   Machines will be superior to humans in certain respects.
Máy móc sẽ vượt trội hơn con người ở một số khía cạnh nhất định.

Giải thích: đoạn 5

If there are routes to the moral high ground, they’ll be better than us at finding them, and steering us in the right direction.

 

D   Many humans will oppose machines having a wider role.
Nhiều người sẽ phản đối máy móc có vai trò lớn hơn.

 

19   Which of the following best summarises the writer’s argument in the sixth paragraph?
Điều nào sau đây tóm tắt tốt nhất lập luận của người viết trong đoạn thứ sáu?

A   More intelligent machines will result in greater abuses of power.
Máy móc thông minh hơn sẽ dẫn đến lạm quyền nhiều hơn.

B   Machine learning will share very few features with human learning.
Máy học sẽ có ít đặc điểm giống với người học

C   There are a limited number of people with the knowledge to program machines.
Có rất ít người có kiến thức về lập trình máy móc.

 

D   Human shortcomings will make creating the machines we need more difficult.
Những thiếu sót của con người sẽ khiến việc tạo ra những cỗ máy mà chúng ta cần trở nên khó khăn hơn.

Giải thích: đoạn 6, Human shortcomings = we are tribal creatures and conflicted about the ideals ourselves, We often ignore the suffering of strangers, and even contribute to it, at least indirectly

The ‘getting started’ problem is that we need to tell the machines what they’re looking for with sufficient clarity that we can be confident they will find it – whatever ‘it’ actually turns out to be. This won’t be easy, given that we are tribal creatures and conflicted about the ideals ourselves. We often ignore the suffering of strangers, and even contribute to it, at least indirectly. How then, do we point machines in the direction of something better?

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.


 

 

ĐÁP ÁN

 

14   C

15   A

16   B

17   D

18   C

19   D

20   YES

21   NOT GIVEN

22   NO

23   YES

24   C

25   A

26   E

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status