ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Obtaining Linguistic Data

Obtaining Linguistic Data

A.    Many procedures are available for obtaining data about a language. They range from a carefully planned, intensive field investigation in a foreign country to a casual introspection about one’s mother tongue carried out in an armchair at home.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Obtaining Linguistic Data

 


A.    Many procedures are available for obtaining data about a language. They range from a carefully planned, intensive field investigation in a foreign country to a casual introspection about one’s mother tongue carried out in an armchair at home.

Nhiều quy trình có sẵn để lấy dữ liệu về một ngôn ngữ. Chúng bao gồm từ một cuộc điều tra thực tế chuyên sâu, được lên kế hoạch cẩn thận ở nước ngoài cho đến một cuộc xem xét nội tâm tự nhiên về tiếng mẹ đẻ của một người được thực hiện trên chiếc ghế bành ở nhà.

 

B.    In all cases, someone has to act as a source of language data — an informant. Informants are (ideally) native speakers of a language, who provide utterances for analysis and other kinds of information about the language (e.g. translations, comments about correctness, or judgments on usage). Often, when studying their mother tongue, linguists act as their own informants, judging the ambiguity, acceptability, or other properties of utterances against their own intuitions. The convenience of this approach makes it widely used, and it is considered the norm in the generative approach to linguistics. But a linguist’s personal judgments are often uncertain, or disagree with the judgments of other linguists, at which point ofcourse is needed to more objective methods of enquiry, using non-linguists as informants. The latter procedure is unavoidable when working on foreign languages, or child speech.

Trong mọi trường hợp, ai đó phải đóng vai trò là nguồn dữ liệu ngôn ngữ - một người cung cấp thông tin. Người cung cấp thông tin (lý tưởng) là người bản ngữ của một ngôn ngữ, họ cung cấp lời nói để phân tích và các loại thông tin khác về ngôn ngữ đó (ví dụ: bản dịch, nhận xét về tính chính xác hoặc đánh giá về cách sử dụng). Thông thường, khi nghiên cứu tiếng mẹ đẻ của họ, các nhà ngôn ngữ học đóng vai trò là người cung cấp thông tin cho chính họ, đánh giá tính mơ hồ, khả năng chấp nhận hoặc các đặc tính khác của lời nói đi ngược với trực giác của chính họ. Sự tiện lợi của cách tiếp cận này khiến nó được sử dụng rộng rãi và được coi là chuẩn mực trong cách tiếp cận khái quát của ngôn ngữ học. Nhưng những đánh giá cá nhân của một nhà ngôn ngữ học thường không chắc chắn, hoặc không đồng ý với những đánh giá của các nhà ngôn ngữ học khác, lúc đó dĩ nhiên cần phải nhờ đến phương pháp điều tra khách quan hơn, sử dụng những người không phải là nhà ngôn ngữ học làm người cung cấp thông tin. Phương pháp thứ hai là tất yếu khi làm việc về các ngôn ngữ nước ngoài hoặc lời nói của trẻ em.

C.    Many factors must be considered when selecting informants – whether one is working with single speakers (a common situation when language has not been described before), two people interacting in small groups, or large-scale samples. Age, sex, social background and other aspects of identity are important, as these factors are known to influence the kind of language used. The topic of conversation and the characteristics of the social setting ( e.g. the level of formality ) are also highly relevant, as are the personal qualities of the informants (e.g. their fluency and consistency ). For large studies, scrupulous attention has been paid to the sampling theory employed, and in all cases, decisions have to be made about the best investigative techniques to use.

Nhiều yếu tố phải được xem xét khi lựa chọn người cung cấp thông tin – liệu phải làm việc với những người nói đơn lẻ (một tình huống phổ biến khi ngôn ngữ chưa được mô tả trước), hai người tương tác trong các nhóm nhỏ hay các mẫu quy mô lớn. Tuổi tác, giới tính, nền tảng xã hội và các khía cạnh khác về danh tính là khá quan trọng, vì những yếu tố này được biết là ảnh hưởng đến loại ngôn ngữ được sử dụng. Chủ đề của cuộc trò chuyện và các đặc điểm của bối cảnh xã hội (ví dụ: mức độ trang trọng) cũng rất liên quan, cũng như đặc điểm cá nhân của những người cung cấp thông tin (ví dụ: sự lưu loát và nhất quán của họ). Đối với các nghiên cứu lớn, phải chú ý kỹ lưỡng về lý thuyết lấy mẫu được sử dụng, và trong mọi trường hợp, phải chú ý kỹ lưỡng về việc đưa ra các quyết định về các kỹ thuật điều tra phù hợp nhất để sử dụng.D.    Today, researchers often tape-record informants. This enables the linguist’s claims about the language to be checked, and provides a way of making those claims more accurate (“difficult” pieces of speech can be listened to repeatedly). But obtaining naturalistic, good-quality data is never easy. People talk abnormally when they know they are being recorded, and sound quality can be poor. A variety of tape-recording procedures have thus been devised to minimize the “observer’s paradox” (how to observe the way people behave when they are not being observed). Some recordings are made without the speakers being aware of the fact- a procedure that obtains very natural data, though ethical objections must be anticipated. Alternatively, attempts can be made to make the speaker forget about the recording, such as keeping the tape recorder out of sight, or using radio microphones. A useful technique is to introduce a topic that quickly involves the speaker, and stimulates a natural language style (e.g. asking older informants about how times have changed in their locality ).

Ngày nay, các nhà nghiên cứu thường ghi âm những người cung cấp thông tin. Điều này cho phép kiểm tra các tuyên bố  về ngôn ngữ của nhà ngôn ngữ học và cung cấp cách thức để làm cho các tuyên bố đó trở nên chính xác hơn (có thể nghe đi nghe lại nhiều lần các đoạn nói “khó nghe”). Nhưng có được dữ liệu tự nhiên, chất lượng tốt không bao giờ là dễ dàng. Mọi người nói chuyện bất thường khi họ biết họ đang được ghi âm và chất lượng âm thanh có thể kém. Do đó, nhiều quy trình ghi băng đã được nghĩ ra để giảm thiểu “nghịch lý của người quan sát” (làm thế nào để quan sát cách mọi người cư xử khi họ không bị quan sát). Một số bản ghi âm được thực hiện mà người nói không hề hay biết - một quy trình thu thập dữ được liệu có tính tự nhiên cao, mặc dù phải lường trước những phản đối về mặt đạo đức. Ngoài ra, có thể cố gắng làm cho người nói quên đi bản ghi âm, chẳng hạn như để máy ghi âm khuất tầm nhìn hoặc sử dụng micrô radio. Một kỹ thuật hữu ích là phải giới thiệu một chủ đề nhanh chóng thu hút người nói và khuyến thích kiểu nói tự nhiên (ví dụ: hỏi những người cung cấp thông tin lớn tuổi hơn về thời gian đã thay đổi địa phương của họ như thế nào).

E.    An audio tape recording does not solve all the linguist’s problems, however. Speech is often unclear and ambiguous. Where possible, therefore, the recording has to be supplemented by the observer’s written comments on the non-verbal behavior of the participants, and about the context in general. A facial expression, for example, can dramatically alter the meaning of what is said. Video recordings avoid these problems to a large extent, but even they have limitations (the camera cannot be everywhere), and transcriptions always benefit from any additional commentary provided by an observer.

Tuy nhiên, một băng ghi âm không giải quyết được tất cả các vấn đề của nhà ngôn ngữ học. Lời nói thường không rõ ràng và mơ hồ. Do đó, nếu có thể, bản ghi âm phải được bổ sung bằng nhận xét bằng văn bản của người quan sát về hành vi không lời nói của những người tham gia và về bối cảnh nói chung. Chẳng hạn, nét mặt có thể thay đổi đáng kể ý nghĩa của điều được nói. Các bản ghi video tránh được những vấn đề này ở một mức độ lớn, nhưng thậm chí chúng cũng có những hạn chế (máy ảnh không thể ở mọi nơi) và bất kỳ bình luận bổ sung nào do người quan sát cung cấp cũng có lợi cho các bản ghi chép lại hội thoại của những người trong video.

F.    Linguists also make great use of structured sessions, in which they systematically ask their informants for utterances that describe certain actions, objects or behaviour. With a bilingual informant, or through use of an interpreter, it is possible to use translation techniques (‘How do you say table in your language?’). A large number of points can be covered in a short time, using interview worksheets and questionnaires. Often, the researcher wishes to obtain information about just a single variable, in which case a restricted set of questions may be used a particular feature of pronunciation, for example, can be elicited by asking the informant to say a restricted set of words. There are also several direct methods of elicitation, such as asking informants to fill in the blanks in a substitution frame (e.g. I___ see a car), or  feeding them the wrong stimulus of correction (‘is it possible to say I no can see?’)

Các nhà ngôn ngữ học cũng tận dụng rất nhiều các phiên làm việc có sắp xếp, trong đó họ hỏi những người cung cấp thông tin một cách có hệ thống về những lời nói mô tả những hành động, mục đích hay hành vi cụ thể. Với một người cung cấp thông tin song ngữ, hoặc thông qua việc sử dụng một thông dịch viên, có thể sử dụng các kỹ thuật dịch thuật (‘"table" được nói bằng tiếng của bạn như thế nào?’). Một số lượng lớn các vấn đề có thể được đề cập trong một thời gian ngắn, bằng cách sử dụng bảng phỏng vấn và bảng câu hỏi. Thông thường, nhà nghiên cứu chỉ mong muốn có được thông tin về các thay đổi đơn lẻ, trong trường hợp đó, một nhóm câu hỏi có giới hạn có thể được sử dụng, chẳng hạn, một đặc điểm cụ thể của cách phát âm có thể được gợi ra bằng cách yêu cầu người cung cấp thông tin nói một nhóm từ có giới hạn. Ngoài ra còn có một số phương pháp khơi gợi trực tiếp, chẳng hạn như yêu cầu người cung cấp thông tin điền vào chỗ trống trong khung thay thế (ví dụ: e.g. I___ see a car) hoặc cung cấp cho họ sự khuyến khích sửa sai ('is it possible to say I no can see?’')

G.    A representative sample of language, compiled for the purpose of linguistic analysis, is known as a corpus. A corpus enables the linguist to make unbiased statements about frequency of usage, and it provides accessible data for the use of different researchers. Its range and size are variable. Some corpora attempt to cover the language as a whole, taking extracts from many kinds of text, others are extremely selective, providing a collection of material that deals only with a particular linguistic feature. The size of the corpus depends on practical factors, such as the time available to collect, process and store the data it can take up to several hours to provide an accurate transcription of a few minutes of speech. Sometimes a small sample of data will be enough to decide a linguistic hypothesis; by contrast, corpora in major research projects can total millions of words. An important principle is that all corpora, whatever their size, are inevitably limited in their coverage, and always need to be supplemented by data derived from the intuitions of native speakers of the language, through either introspection or experimentation.

Một mẫu đại diện của ngôn ngữ, được biên soạn cho mục đích phân tích ngôn ngữ, được gọi là ngữ liệu văn bản . Một kho ngữ liệu cho phép nhà ngôn ngữ học đưa ra những tuyên bố khách quan về tần suất sử dụng và nó cung cấp dữ liệu có thể truy cập cho nhà nghiên cứu khác nhau sử dụng. Phạm vi và kích thước của nó có thể thay đổi. Một số kho ngữ liệu cố gắng bao trùm toàn bộ ngôn ngữ, lấy các đoạn trích từ nhiều loại văn bản, một số khác cực kỳ chọn lọc, cung cấp một bộ sưu tập tài liệu chỉ liên quan đến một đặc điểm ngôn ngữ cụ thể. Kích thước của kho văn bản phụ thuộc vào các yếu tố thực tiễn, chẳng hạn như thời gian có sẵn để thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu, có thể mất tới vài giờ để cung cấp bản chép lời chính xác cho một vài phút nói chuyện. Đôi khi một mẫu dữ liệu nhỏ cũng đủ để quyết định một giả thuyết ngôn ngữ; ngược lại, kho ngữ liệu trong các dự án nghiên cứu lớn có thể lên tới hàng triệu từ. Một nguyên tắc quan trọng là tất cả các kho ngữ liệu, bất kể quy mô của chúng, chắc chắn bị giới hạn trong phạm vi bao phủ của chúng và luôn cần được bổ sung bằng dữ liệu lấy từ từ trực giác của người bản ngữ sử dụng ngôn ngữ đó, thông qua nội tâm hoặc thử nghiệm.

 

Questions 27-31
Reading Passage 163 has seven paragraphs labeled A-G
Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-G in boxes 27-31 on your answer sheet.

NB. You may use any letter more than once.

27 the effect of recording on the way people talk
28 the importance of taking notes on body language
29 the fact that language is influenced by social situation
30 how informants can be helped to be less self-conscious
31 various methods that can be used to generate specific data

Questions 32-36
Complete the table below
Choose NO MORE THAT THREE WORDS from the passage for each answer
Write your answers in boxes 32-36 on your answer sheet.

METHODS OF OBTAINING LINGUISTIC DATA

ADVANTAGES

DISADVANTAGES

32……as informant

Convenient

Method of enquiry set objective enough

Non-linguist as informant

Necessary with 33……and child speech

The number of faction to be considered

Recording an informant

Allows linguists’ claims to be checked

34……of sound

Videoing an informant

Allows speakers’ 35…… to be observed

36……might miss certain things

Questions 37-40
Complete the summary of paragraph G below.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet.

A linguist can use a corpus to comment objectively on 37…….......... Some corpora include a wide range of language while others are used to focus on a 38….........…. The length of time the process takes will affect the 39.........…..… of the corpus. No corpus can ever cover the whole language and so linguists often find themselves relying on the additional information that can be gained from the 40….........…of those who speak the language concerned.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Obtaining Linguistic Data

 

Questions 27-31
Reading Passage 163 has seven paragraphs labeled A-G
Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-G in boxes 27-31 on your answer sheet.

NB. You may use any letter more than once.

27.D the effect of recording on the way people talk
ảnh hưởng của việc ghi âm đến cách mọi người nói chuyện

Giải thích:

People talk abnormally when they know they are being recorded, and sound quality can be poor.


28.E the importance of taking notes on body language
tầm quan trọng của việc ghi chú ngôn ngữ cơ thể

Giải thích:

Where possible, therefore, the recording has to be supplemented by the observer’s written comments on the non-verbal behavior of the participants, and about the context in general. A facial expression, for example, can dramatically alter the meaning of what is said.


29 C the fact that language is influenced by social situation
thực tế là ngôn ngữ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xã hội

Giải thích:

Age, sex, social background and other aspects of identity are important, as these factors are known to influence the kind of language used. The topic of conversation and the characteristics of the social setting ( e.g. the level of formality ) are also highly relevant, as are the personal qualities of the informants (e.g. their fluency and consistency ). 


30.D how informants can be helped to be less self-conscious
cách giúp người cung cấp thông tin bớt ngượng ngùng hơn

Giải thích:

A variety of tape-recording procedures have thus been devised to minimize the “observer’s paradox” (how to observe the way people behave when they are not being observed). Some recordings are made without the speakers being aware of the fact- a procedure that obtains very natural data, though ethical objections must be anticipated. Alternatively, attempts can be made to make the speaker forget about the recording, such as keeping the tape recorder out of sight, or using radio microphones. A useful technique is to introduce a topic that quickly involves the speaker, and stimulates a natural language style (e.g. asking older informants about how times have changed in their locality ).


31.F various methods that can be used to generate specific data
các phương pháp khác nhau có thể dùng để tạo dữ liệu cụ thể

Giải thích:

Linguists also make great use of structured sessions, in which they systematically ask their informants for utterances that describe certain actions, objects or behaviour. With a bilingual informant, or through use of an interpreter, it is possible to use translation techniques (‘How do you say table in your language?’).

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

>>>>>>>>> Hiện Native Speaker đã dịch và giải chi tiết gần 400 đề ietls reading bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế. Xem toàn bộ lời giải và dịch 400 đề ielts reading tại link này https://nativespeaker.vn/de-thi-ielts-reading.Questions 32-36
Complete the table below
Choose NO MORE THAT THREE WORDS from the passage for each answer
Write your answers in boxes 32-36 on your answer sheet.

METHODS OF OBTAINING LINGUISTIC DATA

ADVANTAGES

DISADVANTAGES

32…linguistsas informant

Convenient

Method of inquiry set objective enough

Non-linguist as informant

Necessary with 33…foreign languagesand child speech

The number of factions to be considered

Recording an informant

Allows linguists’ claims to be checked

34…poor quality…of sound

Videoing an informant

Allows speakers’ 35…the facial expression/ the non-verbal behavior to be observed

36…the camera…might miss certain things

 

32. linguists

Giải thích: đoạn B

In all cases, someone has to act as a source of language data — an informant. Informants are (ideally) native speakers of a language, who provide utterances for analysis and other kinds of information about the language (e.g. translations, comments about correctness, or judgments on usage). Often, when studying their mother tongue, linguists act as their own informants, judging the ambiguity, acceptability, or other properties of utterances against their own intuitions. The convenience of this approach makes it widely used, and it is considered the norm in the generative approach to linguistics. 

 

33. foreign languages

Giải thích: đoạn B

But a linguist’s personal judgments are often uncertain, or disagree with the judgments of other linguists, at which point recourse is needed to more objective methods of enquiry, using non-linguists as informants. The latter procedure is unavoidable when working on foreign languages, or child speech.

 

34. the poor quality

Today, researchers often tape-record informants. This enables the linguist’s claims about the language to be checked, and provides a way of making those claims more accurate (“difficult” pieces of speech can be listened to repeatedly). But obtaining naturalistic, good-quality data is never easy. People talk abnormally when they know they are being recorded, and sound quality can be poor. 

35. the non-verbal behavior/ the facial expression

36. the camera

Giải thích: đoạn E

An audio tape recording does not solve all the linguist’s problems, however. Speech is often unclear and ambiguous. Where possible, therefore, the recording has to be supplemented by the observer’s written comments on the non-verbal behavior of the participants, and about the context in general. A facial expression, for example, can dramatically alter the meaning of what is said. Video recordings avoid these problems to a large extent, but even they have limitations (the camera cannot be everywhere), and transcriptions always benefit from any additional commentary provided by an observer.

 

Questions 37-40
Complete the summary of paragraph G below.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet.

A linguist can use a corpus to comment objectively on 37…frequency of usages….......... 

Một nhà ngôn ngữ học có thể sử dụng kho ngữ liệu để nhận xét một cách khách quan về tần suất sử dụng.

Giải thích: đoạn G

A corpus enables the linguist to make unbiased statements about frequency of usage, and it provides accessible data for the use of different researchers.

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Some corpora include a wide range of language while others are used to focus on a 38….particular linguistic feature........…. 

Một số ngữ liệu bao gồm nhiều loại ngôn ngữ trong khi những ngữ liệu khác được sử dụng để tập trung vào một đặc điểm ngôn ngữ cụ thể.

Giải thích: đoạn G

Some corpora attempt to cover the language as a whole, taking extracts from many kinds of text, others are extremely selective, providing a collection of material that deals only with a particular linguistic feature. 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

The length of time the process takes will affect the 39......size...…..… of the corpus.

Khoảng thời gian mà quá trình này cần sẽ ảnh hưởng đến kích thước của kho văn bản.

Giải thích: đoạn G

The size of the corpus depends on practical factors, such as the time available to collect, process and store the data it can take up to several hours to provide an accurate transcription of a few minutes of speech. 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

No corpus can ever cover the whole language and so linguists often find themselves relying on the additional information that can be gained from the 40…intuitions.........…of those who speak the language concerned.

Không có kho ngữ liệu nào có thể bao quát toàn bộ ngôn ngữ và vì vậy, các nhà ngôn ngữ học thường dựa vào thông tin bổ sung có được từ trực giác của những người nói ngôn ngữ liên quan.

Giải thích: đoạn G

An important principle is that all corpora, whatever their size, are inevitably limited in their coverage, and always need to be supplemented by data derived from the intuitions of native speakers of the language, through either introspection or experimentation.

 

Answer:
27 D
28 E
29 C
30 D
31 F
32 (the) linguist (acts)/ (the) linguists (acts)
33 foreign language
34 quality / the quality/ the poor quality
35 non-verbal behavior / non-verbal behaviour/ facial expression / facial expressions
36 camera/ video camera / recording / video recording
37 frequency of usages / usage frequency
38 particular linguistic feature
39 size
40 intuitions

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status