ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Keyless Society

The Keyless Society

A Students who want to enter the University of Montreal's Athletic Complex need more than just a conventional ID card - their identities must be authenticated by an electronic hand scanner. In some California housing estates, a key alone is insufficient

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Keyless Society

 

A Students who want to enter the University of Montreal's Athletic Complex need more than just a conventional ID card - their identities must be authenticated by an electronic hand scanner. In some California housing estates, a key alone is insufficient to get someone in the door; his or her Voiceprinf must also be verified. And soon, customers at some Japanese banks will have to present their faces for scanning before they can enter the building and withdraw their money.

Sinh viên muốn vào Khu liên hợp thể thao của Đại học Montreal không phải chỉ cần một thẻ căn cước thông thường - danh tính của họ phải được xác thực bằng máy quét tay điện tử. Ở một số khu nhà ở ở California, chỉ một chiếc chìa khóa thôi là không đủ để đưa ai đó vào cửa; Trích xuất giọng nói của họ cũng phải được xác minh. Và sắp tới, khách hàng tại một số ngân hàng Nhật Bản sẽ phải trình khuôn mặt để quét trước khi họ có thể vào tòa nhà và rút tiền.

B All of these are applications of biometrics, a little-known but fast-growing technology that involves the use of physical or biological characteristics to identify individuals. In use for more than a decade at some high-security government institutions in the United States and Canada, biometrics are now rapidly popping up in the everyday world. Already, more than 10,000 facilities, from prisons to day-care centres, monitor people's fingerprints or other physical parts to ensure that they are who they claim to be. Some 60 biometric companies around the world pulled in at least $22 million last year and that grand total is expected to mushroom to at least $50 million by 1999.

Tất cả những thứ này đều là ứng dụng của sinh trắc học, một công nghệ ít được biết đến nhưng đang phát triển nhanh liên quan đến việc sử dụng các đặc điểm thể chất hoặc sinh học để nhận dạng các cá nhân. Được sử dụng trong hơn một thập kỷ tại một số cơ quan chính phủ có tính bảo mật cao ở Hoa Kỳ và Canada, sinh trắc học hiện đang nhanh chóng xuất hiện trong thế giới hàng ngày. Đã có hơn 10.000 cơ sở, từ nhà tù đến trung tâm chăm sóc ban ngày, theo dõi dấu vân tay của mọi người hoặc các bộ phận cơ thể khác để đảm bảo rằng họ đúng là người mà họ tuyên bố. Khoảng 60 công ty sinh trắc học trên khắp thế giới đã thu về ít nhất 22 triệu đô la vào năm ngoái và tổng số tiền đó dự kiến sẽ tăng lên ít nhất 50 triệu đô la vào năm 1999.


C Biometric security systems operate by storing a digitised record of some unique human feature. When an authorised user wishes to enter or use the facility, the system scans the person's corresponding characteristics and attempts to match them against those on record. Systems using fingerprints, hands, voices, irises, retinas and faces are already on the market. Others using typing patterns and even body odours are in various stages of development.
 

Các hệ thống bảo mật sinh trắc học hoạt động bằng cách lưu trữ một hồ sơ số hóa về một số tính đặc điểm đặc biệt của con người. Khi người dùng được cho phép muốn vào hoặc sử dụng cơ sở, hệ thống sẽ quét các đặc điểm tương ứng của người đó và cố gắng đối chiếu chúng với những đặc điểm trong hồ sơ. Các hệ thống sử dụng dấu vân tay, bàn tay, giọng nói, mống mắt, võng mạc và khuôn mặt đã có mặt trên thị trường. Những hệ thống khác sử dụng các kiểu đánh máy và thậm chí cả mùi cơ thể đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau.


D Fingerprint scanners are currently the most widely deployed type of biometric application, thanks to their growing use over the last 20 years by law-enforcement agencies. Sixteen American states now use biometric fingerprint verification systems to check that people claiming welfare payments are genuine. In June, politicians in Toronto voted to do the same, with a pilot project beginning next year.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây. 

 

 


 

E To date, the most widely used commercial biometric system is the handkey, a type of hand scanner which reads the unique shape, size and irregularities of people's hands. Originally developed for nuclear power plants, the handkey received its big break when it was used to control access to the Olympic Village in Atlanta by more than 65,000 athletes, trainers and support staff. Now there are scores of other applications.

 


F Around the world, the market is growing rapidly. Malaysia, for example, is preparing to equip all of its airports with biometric face scanners to match passengers with luggage. And Japan's largest maker of cash dispensers is developing new machines that incorporate iris scanners. The first commercial biometric, a hand reader used by an American firm to monitor employee attendance, was introduced in 1974. But only in the past few years has the technology improved enough for the prices to drop sufficiently to make them commercially viable. 'When we started four years ago, I had to explain to everyone what a biometric is,' says one marketing expert. 'Now, there's much more awareness out there.'

 
G Not surprisingly, biometrics raise thorny questions about privacy and the potential for abuse. Some worry that governments and industry will be tempted to use the technology to monitor individual behaviour. 'If someone used your fingerprints to match your health-insurance records with a credit-card record showing you regularly bought lots of cigarettes and fatty foods,' says one policy analyst, 'you would see your insurance payments go through the roof.' In Toronto, critics of the welfare fingerprint plan complained that it would stigmatise recipients by forcing them to submit to a procedure widely identified with criminals.

 

H Nonetheless, support for biometrics is growing in Toronto as it is in many other communities. In an increasingly crowded and complicated world, biometrics may well be a technology whose time has come.

 

>>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

 

Questions 27-33
Reading Passage 3 has eight paragraphs (A-H). 

Choose the most suitable headings for paragraphs B-H from the list of headings below.

Write the appropriate numbers (i-x) in boxes 1-7 on your answer sheet.

NB There are more headings than paragraphs, so you will not use all of them.

 
Example                 Answer
Paragraph A       vi
    
List of Headings

i  Common objections

ii Who's planning what

iii This type sells best in the shops

iv The figures say it all

v Early trials

vi- They can't get in without these

vii How does it work?

viii Fighting fraud

ix Systems to avoid

x Accepting the inevitable


 
27. Paragraph B    

28.  Paragraph C  

29. Paragraph D
   
30. Paragraph E
    
31.  Paragraph F
   
32. Paragraph G
 
33.  Paragraph H

 

 

Questions 34-40
Look at the following groups of people (Questions 34-40) and the list of blol]1etric systems (A-F) below.

 

Match the groups of people to the biometric system associated with them in Reading Passage 3.
Write the appropriate letters A-F in boxes 34-40 on your answer sheet.


NB You may use any biometric system more than once.

34 sports students
35 Olympic athletes
36 airline passengers
37 welfare claimants
38 business employees
39 homeowners
40 bank customers

 

List of Biometric Systems

A

fingerprint scanner

B

hand scanner

C

body odor

D

voiceprint

E

face scanner

F

typing pattern

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Keyless Society

 

Questions 27-33
Reading Passage 3 has eight paragraphs (A-H). 

Choose the most suitable headings for paragraphs B-H from the list of headings below.

Write the appropriate numbers (i-x) in boxes 1-7 on your answer sheet.

NB There are more headings than paragraphs, so you will not use all of them.

  

27. Paragraph B/ iv The figures say it all    

Giải thích:

 Already, more than 10,000 facilities, from prisons to day-care centres, monitor people's fingerprints or other physical parts to ensure that they are who they claim to be. Some 60 biometric companies around the world pulled in at least $22 million last year and that grand total is expected to mushroom to at least $50 million by 1999.

 

28  Paragraph C / vii How does it work? 

Giải thích:

 Biometric security systems operate by storing a digitised record of some unique human feature. When an authorised user wishes to enter or use the facility, the system scans the person's corresponding characteristics and attempts to match them against those on record. 

 

 

Questions 34-40
Look at the following groups of people (Questions 34-40) and the list of blol]1etric systems (A-F) below.

 

Match the groups of people to the biometric system associated with them in Reading Passage 3.
Write the appropriate letters A-F in boxes 34-40 on your answer sheet.


NB You may use any biometric system more than once.

 


34.B sports students

Giải thích: đoạn A

Students who want to enter the University of Montreal's Athletic Complex need more than just a conventional ID card - their identities must be authenticated by an electronic hand scanner. 


35.B Olympic athletes

Giải thích: đoạn E

To date, the most widely used commercial biometric system is the handkey, a type of hand scanner which reads the unique shape, size and irregularities of people's hands. Originally developed for nuclear power plants, the handkey received its big break when it was used to control access to the Olympic Village in Atlanta by more than 65,000 athletes, trainers and support staff.

 

Answer:
27 IV
28 vii
29 Vlll
30 III
31 ii
32 i
33 x
34 B
35 B
36 E
37 A
38 B
39 D
40 E

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status