ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - ROBOTS

ROBOTS

A. The modern world is increasingly populated by quasi-intelligent gizmos whose presence we barely notice but whose creeping ubiquity has removed much human drudgery. Our factories hum to the rhythm of robot assembly arms.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

ROBOTS

 

 

 

A. The modern world is increasingly populated by quasi-intelligent gizmos whose presence we barely notice but whose creeping ubiquity has removed much human drudgery. Our factories hum to the rhythm of robot assembly arms. Our banking is done at automated teller terminals that thank us with rote politeness for the transaction. Our subway trains are controlled by tireless robo-drivers. Our mine shafts are dug by automated moles, and our nuclear accidents - such as those at Three Mile Island and Chernobyl - are cleaned up by robotic muckers fit to withstand radiation.

Thế giới hiện đại ngày càng đông đúc bởi những con gizmos gần như thông minh mà chúng ta không để ý sự hiện diện của nó nhưng sự xuất hiện khắp nơi của nó đã loại bỏ nhiều công việc vất vả của con người. Những nhà máy của chúng ta đang ầm ầm theo nhịp điệu của những cánh tay lắp ráp robot. Công việc ngân hàng của chúng ta được thực hiện bởi các trạm rút tiền tự động lịch sự cảm ơn chúng ta từ xa vì đã giao dịch. Tàu địa ngầm được điều khiển bởi những tài xế robot không mệt mỏi. Các trục mỏ của chúng ta được đào bởi các đốt tự động và những tai nạn hạt nhân như vụ ở đảo Three Mile và Chernobyl được dọn sạch với những máy múc robot phù hợp để chống lại phóng xạ.

 

Such is the scope of uses envisioned by Karel Capek, the Czech playwright who coined the term ‘robot’ in 1920 (the word ‘robota’ means ‘forced labor’ in Czech). As progress accelerates, the experimental becomes the exploitable at record pace.

Đó là phạm vị sử dụng do Karel Capk hình dung, nhà viết kịch người Sec đã đặt ra thuật ngữ "robot" vào năm 1920 ( từ "robota" có nghĩa là " lao động cưỡng bức" ở Czech). Khi tiến bộ tăng tốc, cái thử nghiệm trở thành cái có thể sử dụng được với tốc độ nhanh kỷ lục.

 

B. Other innovations promise to extend the abilities of human operators. Thanks to the incessant miniaturisation of electronics and micro­mechanics, there are already robot systems that can perform some kinds of brain and bone surgery with submillimeter accuracy - far greater precision than highly skilled physicians can achieve with their hands alone. At the same time, techniques of long-distance control will keep people even farther from hazard. In 1994 a ten- foot-tall NASA robotic explorer called Dante, with video-camera eyes and with spider-like legs, scrambled over the menacing rim of an Alaskan volcano while technicians 2,000 miles away in California watched the scene by satellite and controlled Dante’s descent.

Những cải tiến khác hứa hẹn sẽ phát triển khả năng của những người vận hành. Nhờ vào sự thu nhỏ không ngừng của điện tử và vi cơ, đã có những hệ thống robot có thể thực hiện vài loại phẫu thuật xương và não với độ chính xác đến từng milimet - chính xác hơn nhiều so với khả năng thực hiện đơn thuần bằng tay của các bác sĩ tay nghề cao. Đồng thời, các kỹ thuật kiểm soát tầm xa sẽ giúp mọi người thậm chí tránh xa nguy hiểm hơn nữa. Vào năm 1994 một người máy khám phá NaSa cao 10 foot tên là Dante với những con mắt bằng máy quay video và chân giống như nhện, đã bò trườn khắp vành đai đang đe dọa của núi lửa Alaska trong khi các kỹ thuật viên cách đó 2000 dặm ở California đã xem cảnh này bằng vệ tinh và đã điều khiển Dante hạ xuống.

 

C. But if robots are to reach the next stage of labour-saving utility, they will have to operate with less human supervision and be able to make at least a few decisions for themselves - goals that pose a formidable challenge. ‘While we know how to tell a robot to handle a specific error,’ says one expert, ‘we can’t yet give a robot enough common sense to reliably interact with a dynamic world.’ Indeed the quest for true artificial intelligence (AI) has produced very mixed results. Despite a spasm of initial optimism in the 1960s and 1970s, when it appeared that transistor circuits and microprocessors might be able to perform in the same way as the human brain by the 21st century, researchers lately have extended their forecasts by decades if not centuries.

Nhưng nếu robots là để đạt đến giai đoạn tiết kiệm lao động tiếp theo, robot sẽ phải hoạt động với ít sự giám sát của con người hơn và có thể đưa ra tối thiểu vài quyết định cho chính mình - những mục tiêu đặt ra thách thức ghê gớm". Một chuyên gia nói " Mặc dù chúng ta biết cách bảo một con robot xử lý một lỗi sai cụ thể nhưng chúng ta chưa thể cung cấp cho robot đủ khả năng hiểu biết chung để tương tác tin cậy với một thế giới động". Thực sự hành trình đi tìm trí thông minh nhân tạo đích thực đã tạo ra nhiều kết quả khác nhau. Mặc dù có sự bộc phát lạc quan ban đầu vào những năm 1960 và 1970 nhưng có vẻ rằng mạch bóng bán dẫn bộ vi xử lý có thể thực hiện theo cách tương tự như não con người vào thế kỷ 21, các nhà nghiên cứu gần đây đã kéo dài dự báo của họ thêm hàng thập kỷ nếu không muốn nói là hàng thế kỷ.

 

D. What they found, in attempting to model thought, is that the human brain’s roughly one hundred billion neurons are much more talented - and human perception far more complicated - than previously imagined. They have built robots that can recognise the misalignment of a machine panel by a fraction of a millimeter in a controlled factory environment. But the human mind can glimpse a rapidly changing scene and immediately disregard the 98 per cent that is irrelevant, instantaneously focusing on the woodchuck at the side of a winding forest road or the single suspicious face in a tumultuous crowd. The most advanced computer systems on Earth can’t approach that kind of ability, and neuroscientists still don’t know quite how we do it.

Khi cố gắng điều chỉnh tư duy, những gì họ phát hiện ra là não của con người có gần 100 tỷ neron và tài năng hơn nhiều và nhận thức của con người phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng trước đó. Họ đã xây dựng những con robot có thể nhận biết sự sai lệch của bảng điều khiển máy bằng một phần của 1 milimet trong một môi trường nhà máy có kiểm soát. Nhưng bộ óc con người có thể thoáng nhìn thấy một cảnh tượng thay đổi nhanh chóng và ngay lập tức bỏ qua 98% không liên quan, ngay lập tức tập trung vào con chuột chũi bên đường rừng quanh co hoặc một gương mặt khả nghi trong đám đông đang xôn xao. Hệ thống máy tính tiên tiến nhất trên trái đất không thể tiếp cận loại khả năng đó và các nhà thần kinh học hoàn toàn chưa biết được làm thế nào để chúng ta làm được như vậy.

 

E. Nonetheless, as information theorists, neuroscientists, and computer experts pool their talents, they are finding ways to get some life-like intelligence from robots. One method renounces the linear, logical structure of conventional electronic circuits in favour of the messy, ad hoc arrangement of a real brain’s neurons. These ‘neural networks’ do not have to be programmed. They can ‘teach’ themselves by a system of feedback signals that reinforce electrical pathways that produced correct responses and, conversely, wipe out connections that produced errors. Eventually, the net wires itself into a system that can pronounce certain words or distinguish certain shapes.

Tuy nhiên, khi các nhà lý thuyết thông tin, các nhà thần kinh học và các chuyên gia máy tính tập hợp tài năng của họ lại, họ đang tìm cách để có được một số trí thông minh giống như thật từ robot. Một phương pháp từ bỏ cấu trúc đường thẳng, logic của các mạch điện tử thông thường để chuyển sang sự lộn xộn, sự sắp xếp đặc biệt của các thần kinh não thật. Những mạng nơ ron này không cần phải lập trình. Chúng có thể dạy chính mình bằng một hệ thống của các tín hiệu phản hồi nhằm củng cố các đường dẫn điện tạo ra phản ứng chính xác và ngược lại xóa sạch những kết nối tạo ra lỗi sai. Cuối cùng, các sợi lưới tự mắc nối một hệ thống có thể phát âm những từ chính xác hoặc phân biệt hình dạng nhất định.

 

F. In other areas researchers are struggling to fashion a more natural relationship between people and robots in the expectation that some day machines will take on some tasks now done by humans in, say, nursing homes. This is particularly important in Japan, where the percentage of elderly citizens is rapidly increasing. So experiments at the Science University of Tokyo have created a ‘face robot’ - a life-size, soft plastic model of a female head with a video camera imbedded in the left eye - as a prototype. The researchers’ goal is to create robots that people feel comfortable around. They are concentrating on the face because they believe facial expressions are the most important way to transfer emotional messages. We read those messages by interpreting expressions to decide whether a person is happy, frightened, angry, or nervous. Thus the Japanese robot is designed to detect emotions in the person it is ‘looking at’ by sensing changes in the spatial arrangement of the person’s eyes, nose, eyebrows, and mouth. It compares those configurations with a database of standard facial expressions and guesses the emotion. The robot then uses an ensemble of tiny pressure pads to adjust its plastic face into an appropriate emotional response.

Trong lĩnh vực khác, các nhà nghiên cứu đang vật lộn để tạo ra một mối quan hệ tự nhiên hơn giữa người với robot với kỳ vọng rằng một ngày nào đó máy móc sẽ đảm nhận vài nhiệm vụ mà bây giờ được thực hiện bởi con người  chẳng hạn trong các viện dưỡng lão. Điều này đặc biệt quan trọng ở Nhật bản, nơi mà tỷ lệ người già đang tăng lên nhanh chóng. Vì vậy các thử nghiệm tại Đại học Khoa học Tokyo đã tạo ra một robot khuôn mặt" - một kích cỡ như người thật, một mô hình nhựa mềm với một cái đầu của phụ nữ với máy quay video được gắn vào mắt trái như nguyên mẫu. Mục tiêu của các nhà nghiên cứu là để tạo ra những robot mà mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên. Họ tập trung vào gương mặt bởi vì họ tin rằng các nét mặt là cách thức quan trọng nhất để truyền tải những thông điệp cảm xúc. Chúng ta đọc những thông điệp đó bằng cách diễn giải những biểu hiện quyết định liệu một người vui vẻ, sợ hãi, giận giữ, hồi hộp. Do vậy robot người Nhật được thiết kế để phát hiện cảm xúc ở một người mà nó đang nhìn bằng cách cảm nhận sự thay đổi trong sắp xếp không gian của mắt, mũi, lông mày và miệng của người đó. Nó so sánh những hình dạng đó với dữ liệu về biểu hiện nét mặt tiêu chuẩn và đoán cảm xúc. Robot sau đó sử dụng một tập hợp các miếng đệm áp suất nhỏ để điều chỉnh khuôn mặt bằng nhựa của nó thành một phản ứng cảm xúc phù hợp.

G. Other labs are taking a different approach, one that doesn’t try to mimic human intelligence or emotions. Just as computer design has moved away from one central mainframe in favour of myriad individual workstations - and single processors have been replaced by arrays of smaller units that break a big problem into parts that are solved simultaneously - many experts are now investigating whether swarms of semi-smart robots can generate a collective intelligence that is greater than the sum of its parts. That’s what beehives and ant colonies do, and several teams are betting that legions of mini-critters working together like an ant colony could be sent to explore the climate of planets or to inspect pipes in dangerous industrial situations.

Các phòng thí nghiệm khác đang thực hiện một cách tiếp cận khác, một cách tiếp cận mà không cố gắng bắt chước sự thông minh hay cảm xúc của con người. Chỉ như những thiết kế máy tính đã di chuyển khỏi một máy tính trung ương để chuyển sang vô số máy trạm riêng lẻ - một bộ xử lý đơn lẻ được thay thế bằng một mảng các đơn vị nhỏ giúp chia một vấn đề lớn thành nhiều phần được giải quyết đồng thời - nhiều chuyên gia hiện nay điều tra liệu đám bán robot thông minh có thể tạo ra một trí tuệ tập thể lớn hơn tổng các robot đơn lẻ. Đó là những gì các tổ ong và đàn kiến có thể làm và một vài nhóm đang đánh cược rằng đoàn quân gồm các sinh vật nhỏ đang làm việc cùng nhau giống như một đàn kiến có thể được cử đến để khám phá khí hậu của một hành tinh hoặc kiểm tra đường ống trong các tình huống công nghiệp nguy hiểm.

 

 

Questions 14-19

Reading Passage 277 has seven paragraphs A-G.

From the list of headings below choose the most suitable heading for each paragraph.

Write the appropriate numbers (i-x) in boxes 14-19 on your answer sheet.

List of headings

i.    Some success has resulted from observing how the brain functions.
ii.    Are we expecting too much from one robot?
iii.   Scientists are examining the humanistic possibilities.
iv.   There are judgements that robots cannot make.
v.    Has the power of robots become too great?
vi.   Human skills have been heightened with the help of robotics.
vii.  There are some things we prefer the brain to control.
viii. Robots have quietly infiltrated our lives.
ix.   Original predictions have been revised.
x.   Another approach meets the same result.

 

14. Paragraph A
15. Paragraph B
16. Paragraph C
17. Paragraph D
18. Paragraph E
19. Paragraph F

Example                  Answer

Paragraph G                ii

 

Questions 20-24

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 277? In boxes 20-24 on your answer sheet write -

YES       if the statement agrees with the information
NO         if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this in the passage

20. Karel Capek successfully predicted our current uses for robots.
21. Lives were saved by the NASA robot, Dante.
22. Robots are able to make fine visual judgements.
23. The internal workings of the brain can be replicated by robots.
24. The Japanese have the most advanced robot systems.

Questions 25-27

Complete the summary below with words taken from paragraph F.

Use NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Write your answers in boxes 25-27 on your answer sheet.

The prototype of the Japanese ‘face robot’ observes humans through a 25 ..................... which is planted in its head. It then refers to a 26 ..................... of typical ‘looks’ that the human face can have, to decide what emotion the person is feeling. To respond to this expression, the robot alters it’s own expression using a number of 27 ..................... .

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

ROBOTS

 

Questions 14-19

Reading Passage 277 has seven paragraphs A-G.

From the list of headings below choose the most suitable heading for each paragraph.

Write the appropriate numbers (i-x) in boxes 14-19 on your answer sheet.

List of headings

i.    Some success has resulted from observing how the brain functions.

Một vài thành công đã có được từ việc quan sát cách hoạt động của não bộ
ii.    Are we expecting too much from one robot?

Liệu chúng ta có trông chờ quá nhiều từ một con robot?
iii.   Scientists are examining the humanistic possibilities.

Các nhà khoa học đang điều tra các khả năng về nhân văn
iv.   There are judgements that robots cannot make.

Có những đánh giá rằng robot không thể thực hiện
v.    Has the power of robots become too great?

Liệu sức mạnh của robot có trở nên quá lớn?
vi.   Human skills have been heightened with the help of robotics.

Nhiều kỹ năng của con người được làm nổi bật với sự giúp đỡ của robot
vii.  There are some things we prefer the brain to control.

Có vài thứ mà chúng ta muốn não bộ kiểm soát
viii. Robots have quietly infiltrated our lives.

Robot lặng lẽ xâm nhập vào cuộc sống
ix.   Original predictions have been revised.

Các dự đoán ban đầu đã được xem lại
x.   Another approach meets the same result.

Cách tiếp cận khác đáp ứng kết quả tương tự nhau
 

14. Paragraph A/ viii. Robots have quietly infiltrated our lives.

Giải thích:

The modern world is increasingly populated by quasi-intelligent gizmos whose presence we barely notice but whose creeping ubiquity has removed much human drudgery.


15. Paragraph B/ vi. Human skills have been heightened with the help of robotics.

Giải thích:

Other innovations promise to extend the abilities of human operators. Thanks to the incessant miniaturisation of electronics and micro­mechanics, there are already robot systems that can perform some kinds of brain and bone surgery with submillimeter accuracy - far greater precision than highly skilled physicians can achieve with their hands alone. At the same time, techniques of long-distance control will keep people even farther from hazard. In 1994 a ten- foot-tall NASA robotic explorer called Dante, with video-camera eyes and with spider-like legs, scrambled over the menacing rim of an Alaskan volcano while technicians 2,000 miles away in California watched the scene by satellite and controlled Dante’s descent.


16. Paragraph C/ ix. Original predictions have been revised.

Giải thích:

Despite a spasm of initial optimism in the 1960s and 1970s, when it appeared that transistor circuits and microprocessors might be able to perform in the same way as the human brain by the 21st century, researchers lately have extended their forecasts by decades if not centuries.


17. Paragraph D/ iv. There are judgements that robots cannot make.

Giải thích:

They have built robots that can recognise the misalignment of a machine panel by a fraction of a millimeter in a controlled factory environment. But the human mind can glimpse a rapidly changing scene and immediately disregard the 98 per cent that is irrelevant, instantaneously focusing on the woodchuck at the side of a winding forest road or the single suspicious face in a tumultuous crowd. The most advanced computer systems on Earth can’t approach that kind of ability, and neuroscientists still don’t know quite how we do it.


18. Paragraph E/ i. Some success has resulted from observing how the brain functions.

Giải thích:

One method renounces the linear, logical structure of conventional electronic circuits in favour of the messy, ad hoc arrangement of a real brain’s neurons.


19. Paragraph F/ iii. Scientists are examining the humanistic possibilities.

Giải thích:

In other areas researchers are struggling to fashion a more natural relationship between people and robots in the expectation that some day machines will take on some tasks now done by humans in, say, nursing homes.

 

Example                  Answer

Paragraph G                ii

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 20-24

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 277? In boxes 20-24 on your answer sheet write -

YES       if the statement agrees with the information
NO         if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this in the passage

20.Y Karel Capek successfully predicted our current uses for robots.

Karel Capek đã dự đoán thành công mục đích sử dụng hiện tại của chúng ta về những con robot

Giải thích: Đoạn 1

As progress accelerates, the experimental becomes the exploitable at record pace.


21.NG Lives were saved by the NASA robot, Dante.

Những mạng sống được cứu bởi robot NASA, Dante

 


22.Y Robots are able to make fine visual judgements.

robot có thể đưa ra những đánh giá hình ảnh tinh vi, chính xác

Giải thích: Đoạn B, 

 Thanks to the incessant miniaturisation of electronics and micro­mechanics, there are already robot systems that can perform some kinds of brain and bone surgery with submillimeter accuracy - far greater precision than highly skilled physicians can achieve with their hands alone

In 1994 a ten- foot-tall NASA robotic explorer called Dante, with video-camera eyes and with spider-like legs, scrambled over the menacing rim of an Alaskan volcano while technicians 2,000 miles away in California watched the scene by satellite and controlled Dante’s descent.


23.N The internal workings of the brain can be replicated by robots.

Những hoạt động bên trong của não có thể được robot sao chép

Giải thích: đoạn D

What they found, in attempting to model thought, is that the human brain’s roughly one hundred billion neurons are much more talented - and human perception far more complicated - than previously imagined. They have built robots that can recognise the misalignment of a machine panel by a fraction of a millimeter in a controlled factory environment. But the human mind can glimpse a rapidly changing scene and immediately disregard the 98 per cent that is irrelevant, instantaneously focusing on the woodchuck at the side of a winding forest road or the single suspicious face in a tumultuous crowd. The most advanced computer systems on Earth can’t approach that kind of ability, and neuroscientists still don’t know quite how we do it.


24.NG The Japanese have the most advanced robot systems.

Người Nhật có các hệ thống robot tân tiến nhất

Giải thích: không có thông tin trong bài, 

 

Questions 25-27

Complete the summary below with words taken from paragraph F.

Use NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Write your answers in boxes 25-27 on your answer sheet.

The prototype of the Japanese ‘face robot’ observes humans through a 25 .....video camera................ which is planted in its head. It then refers to a 26 .....database................ of typical ‘looks’ that the human face can have, to decide what emotion the person is feeling. To respond to this expression, the robot alters it’s own expression using a number of 27 .......tiny pressure pads.............. .

Mẫu " robot khuôn mặt" đầu tiên của người Nhật quan sát con người thông qua một máy quay video được cấy trong đầu con người. Sau đó nó dựa vào dữ liệu của " vẻ ngoài" thông thường mà khuôn mặt con người có thể có, để quyết định con người đang mang cảm giác nào. Để đáp ứng lại biểu lộ cảm xúc này, robot thay đổi cảm xúc của chính nó bằng cách dụng một số đệm áp suất nhỏ.

Giải thích: đoạn F

So experiments at the Science University of Tokyo have created a ‘face robot’ - a life-size, soft plastic model of a female head with a video camera imbedded in the left eye - as a prototype. The researchers’ goal is to create robots that people feel comfortable around. They are concentrating on the face because they believe facial expressions are the most important way to transfer emotional messages. We read those messages by interpreting expressions to decide whether a person is happy, frightened, angry, or nervous. Thus the Japanese robot is designed to detect emotions in the person it is ‘looking at’ by sensing changes in the spatial arrangement of the person’s eyes, nose, eyebrows, and mouth. It compares (= refer to) those configurations with a database of standard facial expressions and guesses the emotion. The robot then uses an ensemble of tiny pressure pads to adjust its plastic face into an appropriate emotional response.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. viii
15. vi
16. ix
17. iv
18. i
19. iii
20. YES
21. NOT GIVEN
22. YES
23. NO
24. NOT GIVEN
25. video camera
26. database

27.  (tiny/small) pressure pads
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status