GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Attitudes towards Artificial Intelligence

Attitudes towards Artificial Intelligence, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 4 đề đọc cam 16

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Attitudes towards Artificial Intelligence

 

A

Artificial intelligence (AI) can already predict the future. Police forces are using it to map when and where crime is likely to occur. Doctors can use it to predict when a patient is most likely to have a heart attack or stroke. Researchers are even trying to give AI imagination so it can plan for unexpected consequences.

 

Thông minh nhân tạo đã có thể sẵn sàng dự đoán tương lai. Các lực lượng cảnh sát đang sử dụng nó để lập bản đồ thời gian và địa điểm mà các hành động tội phạm có khả năng xảy ra. Các bác sĩ có thể dùng nó để dự đoán khi nào bệnh nhân có khả năng bị đau tim hay đột quỵ nhất. Các nhà nghiên cứu thậm chí cố gắng cung cấp trí tưởng tượng cho AI để mà nó có thể lên kế hoạch cho các hậu quả không dự đoán được.

 

Many decisions in our lives require a good forecast, and AI is almost always better at forecasting than we are. Yet for all these technological advances, we still seem to deeply lack confidence in AI predictions. Recent cases show that people don’t like relying on AI and prefer to trust human experts, even if these experts are wrong.

 

Nhiều quyết định trong cuộc sống của chúng ta cần có khả năng dự đoán tốt và AI gần như luôn luôn dự đoán tốt hơn chúng ta. Tuy nhiên đối với tất cả những tiến bộ kỹ thuật này, chúng ta dường như vẫn cực kỳ thiếu lòng tin vào các dự đoán của AI. Các trường hợp gần đây cho thấy rằng mọi người không thích việc dựa vào AI và thích tin vào các chuyên gia con người thậm chí nếu những chuyên gia này sai.

If we want AI to really benefit people, we need to find a way to get people to trust it. To do that, we need to understand why people are so reluctant to trust AI in the first place.

Nếu chúng ta muốn AI thực sự có ích cho con người, thì chúng ta cần tìm cách để làm cho mọi người tin nó. Để làm điều đó, chúng ta cần hiểu tại sao ngay từ đầu con người lại quá ngần ngại tin vào AI .

 

B

Take the case of Watson for Oncology, one of technology giant IBM’s supercomputer programs. Their attempt to promote this program to cancer doctors was a PR disaster. The AI promised to deliver top-quality recommendations on the treatment of 12 cancers that accounted for 80% of the world’s cases. But when doctors first interacted with Watson, they found themselves in a rather difficult situation. On the one hand, if Watson provided guidance about a treatment that coincided with their own opinions, physicians did not see much point in Watson’s recommendations. The supercomputer was simply telling them what they already knew, and these recommendations did not change the actual treatment.

 

Lấy trường hợp của Watson về Oncology, một trong những chương trình siêu máy tính của gã công nghệ khổng lồ IBM làm ví dụ. Nỗ lực quảng bá chương trình này của họ đến các bác sĩ chữa trị ung thư là một thảm họa quảng cáo. AI hứa hẹn đưa ra những khuyến nghị chất lượng hàng đầu về việc chữa trị 12 loại bệnh ung thư chiếm 80% các trường hợp trên thế giới. Nhưng khi các bác sĩ lần đầu tương tác với Watson, họ thấy mình đang ở trong một tình huống khá khó xử. Một mặt, nếu chương trình Watson cung cấp hướng dẫn về một phương pháp điều trị vô tình trùng hợp với những quan điểm của chính họ thì các bác sĩ không thấy nhiều điểm nổi bật, hay ho trong các khuyến nghị của Watson. Chương trình siêu máy tính này chỉ đơn giản là cho họ biết những thứ họ đã biết và những khuyến nghị này không làm thay đổi phương pháp điều trị thực tế.

On the other hand, if Watson generated a recommendation that contradicted the experts’ opinion, doctors would typically conclude that Watson wasn’t competent. And the machine wouldn’t be able to explain why its treatment was plausible because its machine-learning algorithms were simply too complex to be fully understood by humans. Consequently, this has caused even more suspicion and disbelief, leading many doctors to ignore the seemingly outlandish AI recommendations and stick to their own expertise.

 

Mặc khác, nếu Watson đã tạo ra một khuyến nghị mâu thuẫn với ý kiến của các chuyên gia, các bác sĩ thông thường sẽ kết luận rằng Watson không có năng lực. Và cái máy này sẽ không có khả năng giải thích tại sao phương pháp chữa trị của nó là hợp lý bởi vì các thuật toán học bằng máy móc của nó chỉ đơn giản lá quá phức tạp để cho con người hiểu trọn vẹn. Do đó, điều này thậm chí còn gây nên nhiều sự nghi ngờ và mất niềm tin dẫn đến nhiều bác sĩ bỏ qua những khuyến nghị có vẻ kỳ dị của AI và gắn bó với khả năng chuyên môn của họ.

 

C

This is just one example of people’s lack of confidence in AI and their reluctance to accept what AI has to offer. Trust in other people is often based on our understanding of how others think and having experience of their reliability. This helps create a psychological feeling of safety. AI, on the other hand, is still fairly new and unfamiliar to most people. Even if it can be technically explained (and that’s not always the case), AI’s decision-making process is usually too difficult for most people to comprehend. And interacting with something we don’t understand can cause anxiety and give us a sense that we’re losing control.

Đây chỉ là một ví dụ về việc con người thiếu lòng tin vào AI và họ miễn cưỡng chấp nhận những thứ mà AI mang lại. Niềm tin vào người khác thường dựa trên hiểu biết của chúng ta về cách mà người khác suy nghĩ và trải nghiệm về độ tin cậy của họ. Điều này giúp tạo ra một cảm giác an toàn trong tâm lý. Mặc khác, AI vẫn còn khá mới và không quen thuộc với hầu hết mọi người. Thậm chí nếu nó được giải thích một cách khá chuyên môn ( và không phải lúc nào cũng như vậy) thì các quy trình ra quyết định của AI cũng thường quá khó hiểu đối với hầu hết mọi người. Và việc tương tác với thứ gì đó mà chúng ta không hiểu có thể gây nên lo lắng và đem đến cho chúng ta một cảm giác là chúng ta đang mất kiểm soát.

Many people are also simply not familiar with many instances of AI actually working because it often happens in the background. Instead, they are acutely aware of instances where AI goes wrong. Embarrassing AI failures receive a disproportionate amount of media attention, emphasising the message that we cannot rely on technology. Machine learning is not foolproof, in part because the humans who design it aren’t.

Nhiều người cũng đơn giản là không quen với các trường hợp về sự hoạt động thực sự của AI bởi vì nó thường xảy ra ra ở đằng sau. Thay vào đó, họ ghi nhận sâu sắc về các trường hợp mà AI gặp trục trặc. Những thất bại đáng xấu hổ của AI nhận được sự chú ý không tương xứng của truyền thông, nhấn mạnh thông điệp rằng chúng ta không thể dựa vào công nghệ. Máy học không phải là hoàn hảo, một phần là bởi vì những người thiết kế ra nó không hoàn hảo.

 

D

Feelings about AI run deep. In a recent experiment, people from a range of backgrounds were given various sci-fi films about AI to watch and then asked questions about automation in everyday life. It was found that, regardless of whether the film they watched depicted AI in a positive or negative light, simply watching a cinematic vision of our technological future polarised the participants’ attitudes. Optimists became more extreme in their enthusiasm for AI and sceptics became even more guarded.

Những cảm giác về AI ám ảnh rất sâu sắc. Trong một thử nghiệm gần đây, mọi người từ nhiều xuất thân được đưa cho những bộ phim khoa học khác nhau về AI để xem và sau đó được hỏi những câu hỏi về tự động hóa trong cuộc sống hàng ngày. Người ta thấy rằng bất kể bộ phim mà họ xem mô tả AI theo phương diện tích cực hay tiêu cực thì việc chỉ xem một cảnh phim về tương lai của công nghệ đã phân cực thái độ của những người tham gia. Những người lạc quan trở nên cực đoan hơn trong sự nhiệt tình về AI và những người hoài nghi thậm chí trở nên đề phòng hơn.

run deep: (of emotions, beliefs, etc.) be strongly and wholeheartedly felt or held

run (v): ám ảnh, vương vấn

This suggests people use relevant evidence about AI in a biased manner to support their existing attitudes, a deep-rooted human tendency known as “confirmation bias”. As AI is represented more and more in media and entertainment, it could lead to a society split between those who benefit from AI and those who reject it. More pertinently, refusing to accept the advantages offered by AI could place a large group of people at a serious disadvantage.

Điều này cho thấy mọi người sử dụng bằng chứng liên quan về AI theo một kiểu rất định kiến để củng cố cho các thái độ hiện tại của họ, xu hướng ăn sâu tận gốc rễ của con người được gọi là " thiên kiến xác nhận". Khi AI hiện diện ngày càng nhiều trong các phương tiện truyền thông hay giải trí, nó có thể dẫn đến một xã hội phân chia giữa những người hưởng lợi từ AI và những người từ chối nó. Đi thẳng vào vấn đề hơn, việc từ chối những lợi ích mà AI mang lại có thể khiến cho một nhóm nhiều người gặp một bất lợi nghiêm trọng.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.


 

E

Fortunately, we already have some ideas about how to improve trust in AI. Simply having previous experience with AI can significantly improve people’s opinions about the technology, as was found in the study mentioned above. Evidence also suggests the more you use other technologies such as the internet, the more you trust them.

Thật may rằng chúng ta đã sẵn có một vài ý tưởng về việc làm cách nào để cải thiện niềm tin vào AI. Chỉ cần có trải nghiệp trước đó với AI thì có thể cải thiện đáng kể suy nghĩ của mọi người về công nghệ, như đã thấy trong nghiên cứu được đề cập ở trên. Các bằng chứng cũng cho thấy rằng bạn càng sử dựng nhiều công nghệ khác như mạng internet, bạn càng tin tưởng chúng.

 

Another solution may be to reveal more about the algorithms which AI uses and the purposes they serve. Several high-profile social media companies and online marketplaces already release transparency reports about government requests and surveillance disclosures. A similar practice for AI could help people have a better understanding of the way algorithmic decisions are made.

Một giải pháp khác có lẽ sẽ phải tiết lộ nhiều hơn về các thuật toán mà AI sử dụng và mục đích mà chúng phục vụ. Một vài công ty truyền thông xã hội có uy tín và các thị trường trực tuyến đã công bố báo cáo minh bạch về các yêu cầu của chính phủ và công khai thông tin giám sát. Một hoạt động tương tự về AI có thể giúp mọi người có hiểu biết tốt hơn về cách đưa ra quyết định mang tính thuật toán.

 

F

Research suggests that allowing people some control over AI decision-making could also improve trust and enable AI to learn from human experience. For example, one study showed that when people were allowed the freedom to slightly modify an algorithm, they felt more satisfied with its decisions, more likely to believe it was superior and more likely to use it in the future.

Nghiên cứu cho thấy rằng việc cho phép mọi người một số quyền kiểm soát đối với việc ra quyết định của AI cũng có thể cải thiện niềm tin và cho phép AI học hỏi từ kinh nghiệm của con người. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy rằng khi mọi người được cho phép tự do điều chỉnh thuật toán một chút thì họ cảm thấy hài lòng hơn với quyết định của AI, có nhiều khả năng tin rằng nó ưu việt hơn và có nhiều khả năng sử nó trong tương lai.

We don’t need to understand the intricate inner workings of AI systems, but if people are given a degree of responsibility for how they are implemented, they will be more willing to accept AI into their lives.

Chúng ta không cần phải hiểu những cách hoạt động phức tạo bên trong của hệ thống AI nhưng nếu mọi người được giao cho một mức độ trách nhiệm nhất định về cách mà chúng được triển khai thi họ sẽ sẵn sàng chấp nhận AI trong cuộc sống của họ hơn.

 

Questions 27-32

Reading Passage 3 has six sections, A-F.

Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

Write the correct number, i-viii, in boxes 27-32 on your answer sheet.

List of Headings

i       An increasing divergence of attitudes towards AI

ii      Reasons why we have more faith in human judgement than in AI

iii     The superiority of AI projections over those made by humans

iv     The process by which AI can help us make good decisions

v      The advantages of involving users in AI processes

vi     Widespread distrust of an AI innovation

vii    Encouraging openness about how AI functions

viii   A surprisingly successful AI application

27   Section A

28   Section B

29   Section C

30   Section D

31   Section E

32   Section F

Question 33-35

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 33-35 on your answer sheet.

33   What is the writer doing in Section A?

A   providing a solution to a concern

B   justifying an opinion about an issue

C   highlighting the existence of a problem

D   explaining the reasons for a phenomenon

 

34   According to Section C, why might some people be reluctant to accept AI?

A   They are afraid it will replace humans in decision-making jobs.

B   Its complexity makes them feel that they are at a disadvantage.

C   They would rather wait for the technology to be tested over a period of time.

D   Misunderstandings about how it works make it seem more challenging than it is.

 

35   What does the writer say about the media in Section C of the text?

A   It leads the public to be mistrustful of AI.

B   It devotes an excessive amount of attention to AI.

C   Its reports of incidents involving AI are often inaccurate.

D   It gives the impression that AI failures are due to designer error.

 

Questions 36-40

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 36-40 on your answer sheet, write

YES                    if the statement agrees with the claims of the writer

NO            if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

36   Subjective depictions of AI in sci-fi films make people change their opinions about automation.

37   Portrayals of AI in media and entertainment are likely to become more positive.

38   Rejection of the possibilities of AI may have a negative effect on many people’s lives.

39   Familiarity with AI has very little impact on people’s attitudes to the technology.

40   AI applications which users are able to modify are more likely to gain consumer approval.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Attitudes towards Artificial Intelligence

 

Questions 27-32

Reading Passage 3 has six sections, A-F.

Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

Write the correct number, i-viii, in boxes 27-32 on your answer sheet.

 

27III   Section A  The superiority of AI projections over those made by humans

Giải thích: đoạn A có câu, chúng ta cần phải đưa ra các dự đoán trong cuộc sống và AI luôn luôn làm tốt hơn chúng ta

Many decisions in our lives require a good forecast, and AI is almost always better at forecasting than we are

28VI   Section B Widespread distrust of an AI innovation

Giải thích: đoạn B là một ví dụ điển hình về các bác sĩ không tin vào AI khiến cho ngày nhiều bác sĩ không tin vào AI mà chỉ dựa vào chuyên môn của chính mình.

Consequently, this has caused even more suspicion and disbelief, leading many doctors to ignore the seemingly outlandish AI recommendations and stick to their own expertise.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.


 

Question 33-35

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 33-35 on your answer sheet.

 

33   What is the writer doing in Section A?

Người viết thực hiện điều gì trong đoạn A

A   providing a solution to a concern

Cung cấp một giải pháp cho một mối quan tâm, lo lắng

B   justifying an opinion about an issue

Chứng minh một ý kiến về một vấn đề

C   highlighting the existence of a problem

Nhấn mạnh sự tồn tại của vấn đề

Giải thích: đoạn A nhấn mạnh vấn đề không tin vào AI, họ thích tin vào con người dù cho con người có sai đi chăng nữa

Recent cases show that people don’t like relying on AI and prefer to trust human experts, even if these experts are wrong.

D   explaining the reasons for a phenomenon

Giải thích các lý do về một hiện tượng

 

 

 

Questions 36-40

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 36-40 on your answer sheet, write

YES          if the statement agrees with the claims of the writer

NO           if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

36F   Subjective depictions of AI in sci-fi films make people change their opinions about automation.

Những miêu tả chủ quan về AI trong các bộ phim khoa học viễn tưởng làm thay đổi quan điểm của họ về tự động hóa

Giải thích: trong đoạn D, nội dung cho thấy rằng sau khi xem những bộ phim khoa học viễn tưởng có tính tích cực thì những người lạc quan lại lạc quan một cách cực đoan hơn còn những người hoài nghi thì lại càng phòng thủ đối với AI.

In a recent experiment, people from a range of backgrounds were given various sci-fi films about AI to watch and then asked questions about automation in everyday life. It was found that, regardless of whether the film they watched depicted AI in a positive or negative light, simply watching a cinematic vision of our technological future polarised the participants’ attitudes. Optimists became more extreme in their enthusiasm for AI and sceptics became even more guarded.

37NG   Portrayals of AI in media and entertainment are likely to become more positive.

Những miêu tả về AI trong truyền thông và giải trí có khả năng trở nên lạc quan hơn

Giải thích: không có thông tin nào trong bài nói về điều này

 

ĐÁP ÁN:

27   iii

28   vi

29   ii

30   i

31   vii

32   v

33   C

34   B

35   A

36   NO

37   NOT GIVEN

38   YES

39   NO

40   YES

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status