ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Hard Disk Drive Technology

Hard Disk Drive Technology

A few years ago, a query about the health of a person's hard disk drive would have been met with a blank stare. Nowadays, almost everyone is aware of this remarkable electronic storage medium that is part of every modern computer, even though most users remain ignorant of the complexity of hard drive technology.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Hard Disk Drive Technology

 

A few years ago, a query about the health of a person's hard disk drive would have been met with a blank stare. Nowadays, almost everyone is aware of this remarkable electronic storage medium that is part of every modern computer, even though most users remain ignorant of the complexity of hard drive technology.

ĐOẠN 1

Một vài năm trước, một câu hỏi về tình trạng ổ đĩa cứng của một người sẽ không được đáp lại bằng một cái nhìn trống rỗng. Ngày nay, hầu hết mọi người đều biết phương tiện lưu trữ điện tử đáng chú ý này là một phần của mọi máy tính hiện đại, mặc dù hầu hết người dùng vẫn không biết gì về sự phức tạp của công nghệ ổ cứng.

 

In the early days of computing, an information record of a computer's memory content was kept on punched cards similar to the way in which an automated piano stores the keynote sequences on a piano roll. Later, magnetic tape was used to store electronic signals, and is still the favoured means of economically backing up the contents of hard drives. However, accessing information sequentially stored on tape is slow since the electronic data must be input through a fixed head in a single pass. ĐOẠN 2

Trong thời kỳ đầu của máy tính, một hồ sơ thông tin có nội dung ghi nhớ của máy tính được lưu trên thẻ đục lỗ tương tự như cách mà đàn piano tự động lưu trữ chuỗi nốt nhạc trên cuộn đàn piano. Sau này, băng từ được sử dụng để lưu trữ tín hiệu điện tử và vẫn là phương tiện được ưa chuộng để sao lưu nội dung của ổ cứng một cách tiết kiệm. Tuy nhiên, việc truy cập thông tin được lưu trữ tuần tự trên băng là chậm do dữ liệu điện tử phải được nhập thông qua một đầu cố định trong một lần truyền.

 

Hard disk drives solve this problem by incorporating a spinning platter on which magnetic data can be made accessible via a moving head that reads and writes information across the width of the disk. It is analogous to the way in which a person can choose to play a particular track on a CD player by causing the arm to move the head across the disk. The CD player is, in fact, necessarily similar in design to a hard drive, although there are significant differences in speed of data access. ĐOẠN 3

Ổ đĩa cứng giải quyết vấn đề này bằng cách kết hợp một đĩa quay trên đó có thể truy cập dữ liệu từ tính thông qua một đầu chuyển động đọc và ghi thông tin trên chiều rộng của đĩa. Nó tương tự như cách một người có thể chọn phát một bản nhạc cụ thể trên đầu đĩa CD bằng cách làm cho cái cần di chuyển đầu đọc khắp cái đĩa. Trên thực tế, đầu đĩa CD nhất thiết phải có thiết kế giống với ổ cứng, mặc dù có sự khác biệt đáng kể về tốc độ truy cập dữ liệu.

 

Most modern hard drives incorporate several platters to further reduce the time spent seeking the required information. Also, some newer drives have two heads; one for reading, and a second head for writing data to disk. This separation of tasks enables much higher densities of magnetic information to be written on the platter, which increases the capacity of the hard drive. ĐOẠN 4

Hầu hết các ổ cứng hiện đại đều kết hợp một số đĩa cứng để giảm thêm thời gian tìm kiếm thông tin cần thiết. Ngoài ra, một số ổ đĩa mới hơn có hai đầu; một để đọc và một đầu thứ hai để ghi dữ liệu vào đĩa. Sự phân tách các tác vụ này cho phép mật độ thông tin từ tính cao hơn nhiều được ghi trên đĩa, giúp tăng dung lượng của ổ đĩa cứng.

 

There are three important ways in which the capacity of hard disks has been increased. First, the data code itself has been tightened with express coding techniques. Second, as previously noted, the head technology has been improved; and third, the distance between the heads and the platters has been greatly reduced. It is hard to believe, but the head can be made to pass over the magnetised platter at distances of less than 1 microinch (the width of a typical human hair is 5000 microinches). This is achieved by means of a special protective coating applied to the platter. Each of these three improvements enables speedier access to the data. ĐOẠN 5

Có ba cách quan trọng để tăng dung lượng của đĩa cứng. Đầu tiên, bản thân mã dữ liệu đã được giữ bằng các kỹ thuật mã hóa nhanh. Thứ hai, như đã lưu ý trước đây, công nghệ đầu đọc đã được cải tiến; và thứ ba, khoảng cách giữa các đầu đọc và các đĩa đã được giảm đáng kể. Thật khó tin, nhưng có thể làm ra đầu đọc để đi qua đĩa từ hóa ở khoảng cách nhỏ hơn 1 micro inch (chiều rộng của một sợi tóc người điển hình là 5000 microinch). Điều này đạt được nhờ một lớp phủ bảo vệ đặc biệt được gắn vào đĩa. Mỗi cải tiến trong số ba cải tiến này cho phép truy cập dữ liệu nhanh hơn.

 

Hard drives are more commonplace than tape recorders these days, but it must be remembered that they are much more fragile. Treated with respect they may last a number of years, but they are quite easily damaged, often with disastrous consequences for the user, whose precious data can become lost forever. Dropping a drive is almost always fatal, as is passing an incorrect electrical current through one (by faulty connection). Dust and even extremes of temperature can cause failure. Yet, no physical damage can ever result from the input of data via the keyboard or mouse. Of course, over time the magnetised coating on the platters will erode, yet this is almost entirely independent of the amount of use. ĐOẠN 6

Ngày nay, ổ cứng phổ biến hơn máy ghi âm, nhưng phải nhớ rằng chúng dễ vỡ hơn nhiều. Nếu được đối xử trân trọng, chúng có thể tồn tại trong vài năm, nhưng chúng khá dễ bị hư hỏng, thường gây hậu quả tai hại cho người dùng, dữ liệu quý giá của họ có thể bị mất vĩnh viễn. Làm rơi một ổ đĩa hầu như luôn gây hư đĩa, vì là truyền một dòng điện không chính xác qua một ổ đĩa (do kết nối bị lỗi). Bụi và thậm chí nhiệt độ quá cao có thể gây ra hỏng hóc. Tuy nhiên, không có thiệt hại vật lý nào có thể xảy ra do việc nhập dữ liệu qua bàn phím hoặc chuột. Tất nhiên, theo thời gian, lớp phủ từ hóa trên đĩa sẽ bị ăn mòn, tuy nhiên điều này gần như hoàn toàn không phụ thuộc vào lượng sử dụng.

 

There are serious questions being raised about the direction of the future of electronic storage media. Some researchers claim that it would be wiser to invest more time and money in setting up systems for streaming data across networks of computers from centralised banks of information storage. This would avoid the need for each personal computer user to have his or her own copy of a software program resident on a local hard drive. Personal data files could be kept at a central storage unit, and be suitably protected from disaster by a failsafe backup system. ĐOẠN 7

Có những câu hỏi nghiêm túc được đặt ra về định hướng tương lai của phương tiện lưu trữ điện tử. Một số nhà nghiên cứu cho rằng sẽ hợp lý hơn nếu đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc hơn vào việc thiết lập các hệ thống truyền dữ liệu qua mạng máy tính từ các ngân hàng lưu trữ thông tin tập trung. Điều này sẽ giúp mỗi người dùng máy tính cá nhân không cần phải có bản sao chương trình phần mềm của riêng mình trên ổ cứng cục bộ. Các tệp dữ liệu cá nhân có thể được lưu giữ tại một thiết bị lưu trữ trung tâm và được bảo vệ phù hợp khỏi tai họa bằng hệ thống sao lưu dự phòng an toàn.

 

As the Internet becomes ever more pervasive, and the speed of access to other machines increases across our telephone lines, it might be possible to do away with local storage systems altogether. ĐOẠN 8

Khi Internet trở nên phổ biến hơn bao giờ hết và tốc độ truy cập vào các máy khác qua đường dây điện thoại của chúng ta tăng lên, thì có thể loại bỏ hoàn toàn các hệ thống lưu trữ cục bộ.

do away with: xóa bỏ, thủ tiêu, hủy bỏ, chấm dứt.

 

Questions 29 - 31
You are advised to spend about 5 minutes on Questions 29-31.

Refer to Reading Passage 30 "Hard Disk Drive Technology" and the diagram below.
Choose from the words and phrases in the given list, and label the diagram with the correct name of each part of the hard drive.

Write your answers in boxes 29 - 31 on your Answer Sheet. The first one has been done for you as an example.
Note that you will not need to use every word or phrase in the list.

                                         List of Parts:

 

CD player              second head                         magnetic tape

moving head          date code                              platter

electric current      special protective coating

Academic Reading Sample 30 image 2

Refer to Reading Passage 30 "Hard Disk Drive Technology", and decide which of the answers best  completes the following sentences. Write your answers in boxes 32 - 36 on your Answer Sheet.

The first one has been done for you as an example.

Example: Nowadays, hard disk drive technology is:
             a) less complex
            (b) part of every modern computer
             c) expensive
             d) not difficult to understand

Q32. Magnetically-coated disks are one of many types of:
           a) sequential access information systems
           b) information storage solutions
           c) tape storage solutions
           d) CD players

Q33. Connecting a hard drive incorrectly usually:
          a) results in excess temperature
          b) erodes the magnetised material on the platters
          c) damages the keyboard or mouse
          d) destroys the drive

Q34. Keyboard or mouse use can easily cause:
         a) incorrect electrical currents
         b) the magnetised coating on the platter to wear out
         c) physical damage to the hard disk drive
         d) none of the above

Q35. In the future, a computer user might be able to access personal data files from:
         a) a central storage unit
         b) a local hard drive
         c) a software program
         d) the local bank

Q36. Centralised banks of storage information could: 
        a) offer better protection of a user's data files
        b) stream data across telephone lines
        c) mean the end of local storage systems
        d) all of the above

Questions 37-40
You are advised to spend about 8 minutes on Questions 37 - 40.

The following text is a summary of part of Reading Passage 30.

Complete each gap in the text by choosing the best phrase from the box below the summary.

Write your answers in boxes 37 - 40 on your Answer Sheet.
Note that there are more phrases to choose from than are required. The first one has been done for you as an example.

Hard disk drives are exceedingly complex and fragile pieces of equipment, but ......... (Ex:)........ The cheapest way to store computer information is .......(37)....... However, it is slow to read back stored information in this way. .......(38)....... , on the other hand, consists of one or more spinning platters coated with magnetised material holding data made accessible by two moving heads. Modern advances in disk technology have increased the .......(39)......... of hard disks. This has been accomplished ......(40).......

A.  storage capacity
B.  on magnetic tape
C.  most computer users know that a hard disk drive is complex
D.   a CD player is faster than a disk drive
E.  A hard disk drive
F.  few computer users are aware of this
G.  in three ways
H.  cost
I.  increasing the size of the platters used
J.  size of the heads

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Hard Disk Drive Technology

 

                                 Glossary:  

backing up            -- duplicating

sequential(ly)       --  in sequence (or one after the other)

platter                    -- circular disk or plate

Streaming data    -- sending or broadcasting information as data

 

Questions 29 - 31
You are advised to spend about 5 minutes on Questions 29-31.

Refer to Reading Passage 30 "Hard Disk Drive Technology" and the diagram below.
Choose from the words and phrases in the given list, and label the diagram with the correct name of each part of the hard drive.

 

Write your answers in boxes 29 - 31 on your Answer Sheet. The first one has been done for you as an example.
Note that you will not need to use every word or phrase in the list.

                                         List of Parts:

 

CD player              second head                         magnetic tape

moving head          data code                              platter

electric current      special protective coating

Academic Reading Sample 30 image 2

29. Second head

Giải thích: Đoạn 4

Most modern hard drives incorporate several platters to further reduce the time spent seeking the required information. Also, some newer drives have two heads; one for reading, and a second head for writing data to disk. 

 

30.  Platter

Giải thích: Đoạn 3

Hard disk drives solve this problem by incorporating a spinning platter on which magnetic data can be made accessible via a moving head that reads and writes information across the width of the disk.

 

31. special protective coating

Giải thích: Đoạn 3

It is hard to believe, but the head can be made to pass over the magnetised platter at distances of less than 1 microinch (the width of a typical human hair is 5000 microinches). This is achieved by means of a special protective coating applied to the platter.

 

Refer to Reading Passage 30 "Hard Disk Drive Technology", and decide which of the answers best completes the following sentences. Write your answers in boxes 32 - 36 on your Answer Sheet.

The first one has been done for you as an example.

Example: Nowadays, hard disk drive technology is:
             a) less complex
            (b) part of every modern computer
             c) expensive
             d) not difficult to understand

32. Magnetically-coated disks are one of many types of:
Đĩa được phủ từ tính là một trong nhiều loại:

           a) sequential access information systems
hệ thống thông tin truy cập tuần tự


           b) information storage solutions
giải pháp lưu trữ thông tin

Giải thích: đoạn 3&4

Most modern hard drives incorporate several platters to further reduce the time spent seeking the required information. Also, some newer drives have two heads; one for reading, and a second head for writing data to disk. This separation of tasks enables much higher densities of magnetic information to be written on the platter, which increases the capacity of the hard drive.

There are three important ways in which the capacity of hard disks has been increased. First, the data code itself has been tightened with express coding techniques. Second, as previously noted, the head technology has been improved; and third, the distance between the heads and the platters has been greatly reduced. It is hard to believe, but the head can be made to pass over the magnetised platter at distances of less than 1 microinch (the width of a typical human hair is 5000 microinches). This is achieved by means of a special protective coating applied to the platter. Each of these three improvements enables speedier access to the data.


           c) tape storage solutions
giải pháp lưu trữ băng từ
           d) CD players
Đầu đĩa CD

 

33. Connecting a hard drive incorrectly usually:
Kết nối ổ cứng không đúng cách thường:

          a) results in excess temperature
dẫn đến nhiệt độ vượt quá
          b) erodes the magnetised material on the platters
làm xói mòn vật liệu từ hóa trên đĩa cứng
          c) damages the keyboard or mouse
làm hỏng bàn phím hoặc chuột


          d) destroys the drive
phá hủy ổ đĩa

Giải thích: đoạn 6

Dropping a drive is almost always fatal, as is passing an incorrect electrical current through one (by faulty connection)

 

34. Keyboard or mouse use can easily cause:
Việc sử dụng bàn phím hoặc chuột có thể dễ dàng gây ra:

         a) incorrect electrical currents
dòng điện không chính xác
         b) the magnetised coating on the platter to wear out
lớp phủ từ hóa trên đĩa bị mòn
         c) physical damage to the hard disk drive
hư hỏng vật lý đối với ổ đĩa cứng


         d) none of the above
không có điều nào ở trên

Giải thích: đoạn 6

no physical damage can ever result from the input of data via the keyboard or mouse. 

 

35. In the future, a computer user might be able to access personal data files from:
Trong tương lai, người dùng máy tính có thể truy cập các tệp dữ liệu cá nhân từ:

         a) a central storage unit
Bộ lưu trữ trung tâm

Giải thích: đoạn 7

There are serious questions being raised about the direction of the future of electronic storage media. Some researchers claim that it would be wiser to invest more time and money in setting up systems for streaming data across networks of computers from centralised banks of information storage


         b) a local hard drive
ổ cứng cục bộ
         c) a software program
một chương trình phần mềm
         d) the local bank
ngân hàng địa phương


36. Centralised banks of storage information could: 
Các ngân hàng lưu trữ thông tin tập trung có thể:

        a) offer better protection of a user's data files
cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn cho các tệp dữ liệu của người dùng

        b) stream data across telephone lines
truyền dữ liệu qua đường dây điện thoại

        c) mean the end of local storage systems
có nghĩa là kết thúc hệ thống lưu trữ cục bộ

 

        d) all of the above
Tất cả những điều trên

Giải thích: đoạn 7 &8

This would avoid the need for each personal computer user to have his or her own copy of a software program resident on a local hard drive. Personal data files could be kept at a central storage unit, and be suitably protected from disaster by a failsafe backup system.

As the Internet becomes ever more pervasive, and the speed of access to other machines increases across our telephone lines, it might be possible to do away with local storage systems altogether. 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 37-40
You are advised to spend about 8 minutes on Questions 37 - 40.

The following text is a summary of part of Reading Passage 30.

Complete each gap in the text by choosing the best phrase from the box below the summary.

Write your answers in boxes 37 - 40 on your Answer Sheet.
Note that there are more phrases to choose from than are required. The first one has been done for you as an example.

Hard disk drives are exceedingly complex and fragile pieces of equipment, but ......... (Ex:)........ 

The cheapest way to store computer information is .......(37)..B.  on magnetic tape.... 

Cách rẻ nhất để lưu trữ thông tin máy tính là trên băng từ.

Giải thích: đoạn 2

Later, magnetic tape was used to store electronic signals, and is still the favoured means of economically backing up the contents of hard drives. However, accessing information sequentially stored on tape is slow since the electronic data must be input through a fixed head in a single pass

....................................................................................................................................................................................

 

However, it is slow to read back stored information in this way. ....E.  A hard disk drive....... , on the other hand, consists of one or more spinning platters coated with magnetised material holding data made accessible by two moving heads.

Tuy nhiên, việc đọc lại thông tin được lưu trữ theo cách này sẽ chậm. Mặt khác, ổ đĩa cứng bao gồm một hoặc nhiều đĩa quay được phủ bằng vật liệu từ tính giữ dữ liệu mà hai đầu chuyển động có thể truy cập được.

Giải thích: đoạn 3

Hard disk drives solve this problem by incorporating a spinning platter on which magnetic data can be made accessible via a moving head that reads and writes information across the width of the disk. It is analogous to the way in which a person can choose to play a particular track on a CD player by causing the arm to move the head across the disk. The CD player is, in fact, necessarily similar in design to a hard drive, although there are significant differences in speed of data access. 

....................................................................................................................................................................................

Modern advances in disk technology have increased the .......(39)..A.  storage capacity....... of hard disks.

Những tiến bộ hiện đại trong công nghệ đĩa đã tăng dung lượng lưu trữ của đĩa cứng.

Giải thích: đoạn 4

Most modern hard drives incorporate several platters to further reduce the time spent seeking the required information. Also, some newer drives have two heads; one for reading, and a second head for writing data to disk. This separation of tasks enables much higher densities of magnetic information to be written on the platter, which increases the capacity of the hard drive

....................................................................................................................................................................................

This has been accomplished ......(40)...G.  in three ways....

Điều này đã được thực hiện theo ba cách

Giải thích: đoạn 5

There are three important ways in which the capacity of hard disks has been increased. 

 

A.  storage capacity
B.  on magnetic tape
C.  most computer users know that a hard disk drive is complex
D.   a CD player is faster than a disk drive
E.  A hard disk drive
F.  few computer users are aware of this
G.  in three ways
H.  cost
I.  increasing the size of the platters used
J.  size of the heads

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
29. second head   30. platter  31. special protective coating   32. b   33. d   34. d  35. a   36. d    37. B  3 8. E   39. A   40. G

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status