GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Why companies should welcome disorder

Why companies should welcome disorder, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 2 đề reading cam 14

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Why companies should welcome disorder

 

 

 

A

Organisation is big business. Whether it is of our lives – all those inboxes and calendars – or how companies are structured, a multi-billion dollar industry helps to meet this need.

Sự tổ chức, sắp xếp là công việc quan trọng. Dù cho nó là về cuộc sống của chúng ta - toàn bộ hộp thư đến và lịch công tác đó - hay cách mà các công ty được cơ cấu, một ngành công nghiệp hàng tỷ đô la có giúp thõa mãn nhu cầu này.

 

 We have more strategies for time management, project management and self-organisation than at any other time in human history. We are told that we ought to organize our company, our home life, our week, our day and even our sleep, all as a means to becoming more productive. Every week, countless seminars and workshops take place around the world to tell a paying public that they ought to structure their lives in order to achieve this.

 Chúng ta có nhiều chiến lược về quản lý thời gian, quản lý dự án và sự tự tổ chức sắp xếp hơn bất kỳ lúc nào trong lịch sử loài người. Chúng ta được chỉ cho rằng chúng ta phải tổ chức, sắp xếp công ty, cuộc sống gia đình, sắp xếp thời gian trong tuần, trong ngày và ngay cả giấc ngủ của chúng ta, mọi thứ như là một phương tiện để trở nên hiệu quả hơn. Mỗi tuần, vô số cuộc hội nghị và hội thảo diễn ra vòng quanh thế giới để chỉ cho những người trả tiền tham gia hội thảo rằng họ phải xây dựng cuộc sống của mình để đạt được điều này.

 

This rhetoric has also crept into the thinking of business leaders and entrepreneurs, much to the delight of self-proclaimed perfectionists with the need to get everything right. The number of business schools and graduates has massively increased over the past 50 years, essentially teaching people how to organise well.

Kiểu hùng biện này cũng len lỏi vào tư duy của những lãnh đạo doanh nghiệp và các doanh nhân, những người tự xưng là những người hoàn hảo rất thích thú với mong muốn làm cho mọi thứ đều trở nên đúng đắn. Số lượng trường kinh tế và các sinh viên tốt nghiệp tăng ồ ạt trong 50 năm vừa qua, về cơ bản là dạy mọi người cách quản lý, sắp xếp tốt.

 much to the delight of : rất thích thú

 

B

Ironically, however, the number of business that fail has also steadily increased. Work-related stress has increased. A large proportion of workers from all demographics claim to be dissatisfied with the way their work is structured and the way they are managed.

 Tuy nhiên, trớ trêu thay, số lượng doanh nghiệp thất bại cũng tăng đều đặn. Căng thẳng liên quan đến công việc cũng tăng lên. Một ỷ lệ lớn công nhân từ mọi nhóm nhân khẩu học cho biết không hài lòng với cách mà công việc họ được cơ cấu và cách họ được quản lý.

 

 This begs the question: what has gone wrong? Why is it that on paper the drive for organisation seems a sure shot for increasing productivity, but in reality falls well short of what is expected?

 Điều này rất cần một câu hỏi: có điều gì sai sao? Tại sao trên lý thuyết, động lực để tổ chức sắp xếp dường như là một cú hích chắn chắn để tăng hiệu suất nhưng trong thực tế lại không được như những gì mong đợi?

 Fall (well) short ( idiom): thất bại, không đạt được điều mong đợi

Ex: They needed 60 votes to pass the bill, but they fell short by 12 votes.

 

 

 

C

This has been a problem for a while now. Frederick Taylor was one of the forefathers of scientific management. Writing in the first half of the 20th century, he designed a number of principles to improve the efficiency of the work process, which have since become widespread in modern companies. So the approach has been around for a while.

 Đây là một vấn đề trong một thời gian. Frederick Taylor là một trong những ông tổ của quản lý khoa học. Viết lách vào nữa đầu thế kỷ 20, anh ấy đã thiết kế một số nguyên tắc để cải thiện hiệu quả của quy trình làm việc, những nguyên tắc đã trở nên phổ biến trong các công ty hiện đại. Vì vậy cách tiếp cận này đã có mặt ở khắp nơi trong một thời gian.

 "For a while now" means "for a period of time": tức là một sự việc đã xảy ra trong một thời gian và hiện nay vẫn tiếp tục diễn ra.

Cụm đồng nghĩa: for a long time, and currently

 

D

New research suggests that this obsession with efficiency is misguided. The problem is not necessarily the management theories or strategies we use to organise our work; it’s the basic assumptions we hold in approaching how we work. Here it’s the assumption that order is a necessary condition for productivity. This assumption has also fostered the idea that disorder must be detrimental to organizational productivity. The result is that businesses and people spend time and money organising themselves for the sake of organising, rather than actually looking at the end goal and usefulness of such an effort.

Nghiên cứu mới cho thấy rằng nổi ám ảnh về hiệu suất này là một sai lầm. Vấn đề không nhất thiết là các lý thuyết hay các chiến lược quản lý mà chúng ta dùng để sắp xếp công việc của chúng ta: nó là những giả định cơ bản của chúng ta trong việc tiếp cận với cách thức làm việc của chúng ta. Ở đây, đây là giả định mà trật tự, sắp xếp là điều kiện cần thiết cho năng suất. Giả định này cũng khuyến khích suy nghĩ rằng sự mất trật tự ắt hẳn là không có lợi cho năng suất của tổ chức. Kết quả là các doanh nghiệp và mọi người dành thời gian và tiền bạc sắp xếp bản thân vì lợi ích của việc sắp xếp, tổ chức thay vì thực sự xem xét mục tiêu cuối cùng và tính hữu ích của những nổ lực như vậy.

 

E

What’s more, recent studies show that order actually has diminishing returns. Order does increase productivity to a certain extent, but eventually the usefulness of the process of organisation, and the benefit it yields, reduce until the point where any further increase in order reduces productivity. Some argue that in a business, if the cost of formally structuring something outweighs the benefit of doing it, then that thing ought not to be formally structured. Instead, the resources involved can be better used elsewhere.

Hơn nữa, các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng sự trật tự thực sự có hiệu suất giảm dần. Sự trật tự làm tăng hiệu suất ở một mức độ nhất định nhưng cuối cùng thì tính hữu ích của quy trình tổ chức, sắp xếp và lợi ích mà nó mang lại sẽ sụt giảm dần cho đến thời điểm mà bất kỳ sự sắp xếp trật tự tăng thêm nào cũng sẽ làm giảm năng suất. Một vài người lập luận rằng trong một doanh nghiệp, nếu chi phí của việc xây dựng chính thức thứ gì đó nhiều hơn lợi ích thì điều đó không nên được xây dựng chính thức. Thay vào đó, tài nguyên ( tiền bạc và sức lực) có liên quan tốt hơn hết là nên được dùng vào chỗ khác.

F

In fact, research shows that, when innovating, the best approach is to create an environment devoid of structure and hierarchy and enable everyone involved to engage as one organic group. These environments can lead to new solutions that, under conventionally structured environments (filled with bottlenecks in term of information flow, power structures, rules, and routines) would never be reached.

 Thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng khi sáng tạo, cách tiếp cận tốt nhất là tạo ra một môi trường không có cấu trúc và cấp bậc và cho phép mọi người có liên quan tham gia tương tác như một nhóm tự nhiên. Những môi trường này có thể dẫn đến những giải pháp mới mà dưới môi trường được cấu trúc như thông thường ( đầy những nút thắt cổ chai về mặt lưu lượng thông tin, cơ cấu quyền lực, luật lệ và thủ tục) sẽ không bao giờ đạt được.

 

 

 

 

G

In recent times companies have slowly started to embrace this disorganisation. Many of them embrace it in terms of perception (embracing the idea of disorder, as opposed to fearing it) and in terms of process (putting mechanisms in place to reduce structure).

 Thời gian gần đây, các công ty đã từ từ bắt đầu chấp nhận sự không sắp xếp, tổ chức này. Nhiều bọn họ chấp nhận nó về mặt nhận thức ( chấp nhận suy nghĩ về sự mất trật tự, thay vì sợ hãi nó) và về mặt quy trình ( đưa các cơ chế vào chỗ cắt giảm cơ cấu).

 

For example, Oticon, a large Danish manufacturer of hearing aids, used what it called a ‘spaghetti’ structure in order to reduce the organisation’s rigid hierarchies. This involved scrapping formal job titles and giving staff huge amounts of ownership over their own time and projects. This approach proved to be highly successful initially, with clear improvements in worker productivity in all facets of the business.

 Ví dụ Oticon, một nhà máy trợ thính lớn của Đan Mạch đã sử dụng cái mà họ gọi là cấu trúc " mì ống" để cắt giảm các cấp bật cứng nhắc của tổ chức. Điều này có liên quan đến việc loại bỏ các chức danh nghề nghiệp chính thức và trao cho nhân viên quyền sở hữu rất lớn về thời gian và các dự án của chính họ. Các tiếp cận này đã tỏ ra rất thành công ban đầu với những cải thiện rõ ràng trong năng suất của công nhân trong tất cả khía cạnh của doanh nghiệp.

 

 In similar fashion, the former chairman of General Electric embraced disorganisation, putting forward the idea of the ‘boundaryless’ organisation. Again, it involves breaking down the barriers between different parts of a company and encouraging virtual collaboration and flexible working. Google and a number of other tech companies have embraced (at least in part) these kinds of flexible structures, facilitated by technology and strong company values which glue people together.

 Theo cách tương tự, cựu chủ tịch của General Electric đã chấp nhận việc không tổ chức, sắp xếp, đưa ra ý tưởng về tổ chức " không ranh giới". Một lần nữa, nó liên quan đến việc phá vỡ rào cản giữa những bộ phận khác nhau của công ty và khuyến khích sự cộng tác thực sự và làm việc linh hoạt. Google và một số công ty công nghệ khác đã chấp nhận ( ít nhất là một phần) loại cơ cấu linh hoạt này, được thực hiện dễ dàng bởi công nghệ và các giá trị bền vững gắn kết mọi người với nhau của công ty.

fashion (n): cách, kiểu

 

H

A word of warning to others thinking of jumping on this bandwagon: the evidence so far suggests disorder, much like order, also seems to have diminishing utility, and can also have detrimental effects on performance if overused. Like order, disorder should be embraced only so far as it is useful. But we should not fear it – nor venerate one over the other. This research also shows that we should continually question whether or not our existing assumptions work.

 Một lời cảnh báo cho những người khác đang suy nghĩ đến việc chạy theo phong trào này: bằng chứng cho đến nay đề xuất sự không trật tự, rất giống với sự sắp xếp, trật tự, dường như cũng có tính lợi ích giảm dần, và có thể cũng có những ảnh hưởng bất lợi lên hiệu suất nếu lạm dụng. Như sự trật tự, sắp xếp, thì sự không trật tự cũng nên được chấp nhận chỉ trọng phạm vi mà nó có ích. Nhưng chúng ta không nên sợ nó - cũng không nên tôn sùng kiểu này hơn kiểu kia. Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng chúng ta nên tiếp tục đặt câu hỏi những giả định hiện tại của chúng ta có hiệu quả hay không?

So far as: phạm vi

jump/ climb on the bandwagon: chạy theo phong trào

 

 

 

 

 

Questions 27-34

Reading Passage 3 has eight sections, A-H
Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

Write the correct number, i-ix, in boxes 27-34 on your answer sheet.

List of Headkings

i           Complaints about the impact of a certain approach

ii          Fundamental beliefs that are in fact incorrect

iii         Early recommendations concerning business activities

iv         Organisations that put a new approach into practice

         Companies that have suffered from changing their approach

vi         What people are increasingly expected to do

vii        How to achieve outcomes that are currently impossible

viii       Neither approach guarantees continuous improvement

ix         Evidence that a certain approach can have more disadvantages than advantages

 

27   Section A

28   Section B

29   Section C

30   Section D

31   Section E

32   Section F

33   Section G

34   Section H

 

Questions 35-37

Complete the sentences below.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 35-37 on your answer sheet.

35   Numerous training sessions are aimed at people who feel they are not ………………………. enough.

36   Being organised appeals to people who regard themselves as ……………………………

37   Many people feel ……………………….. with aspects of their work.

 

Questions 38-40

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?
In boxes 38-40 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

38   Both businesses and people aim at order without really considering its value.

39   Innovation is most successful if the people involved have distinct roles.

40   Google was inspired to adopt flexibility by the success of General Electric.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Why companies should welcome disorder

 

 

 

 

Questions 27-34

Reading Passage 3 has eight sections, A-H

Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

Write the correct number, i-ix, in boxes 27-34 on your answer sheet.

List of Headings

i       Complaints about the impact of a certain approach

Những than phiền về tác hại của một phương pháp nào đó

ii      Fundamental beliefs that are in fact incorrect

Niềm tin cơ bản mà trong thực tế là không chính xác

iii     Early recommendations concerning business activities

Những lời khuyên ban đầu liên quan đến các hoạt động kinh doanh

iv     Organisations that put a new approach into practice

Sự tổ chức, sắp xếp đưa cách tiếp cận mới vào thực tế

v       Companies that have suffered from changing their approach

Các công ty phải gánh chịu từ sự thay đổi cách tiếp cận của họ

vi     What people are increasingly expected to do

Những điều mà mọi người ngày càng mong muốn làm 

vii    How to achieve outcomes that are currently impossible

Làm thế nào để đạt được kết quả mà hiện tại không thể đạt được

viii   Neither approach guarantees continuous improvement

Không có cách tiếp cận nào đảm bảo sự cải thiện liên tục

ix     Evidence that a certain approach can have more disadvantages than advantages

Bằng chứng về một cách tiếp cận nào đó có nhiều tổn thất/ thiệt hại hơn thuận lợi 

 

27vi  Section A   What people are increasingly expected to do

Giải thích: mọi người ngày càng muốn năng suất hơn, họ tham gia hội thảo, hội nghị để học cách sắp xếp cuộc sống và công việc

 We are told that we ought to organize our company, our home life, our week, our day and seven our sleep, all as a means to becoming more productive. Every week, countless seminars and workshops take place around the world to tell a paying public that they ought to structure their lives in order to achieve this.

This rhetoric has also crept into the thinking of business leaders and entrepreneurs, much to the delight of self-proclaimed perfectionists with the need to get everything right. The number of business schools and graduates has massively increased over the past 50 years, essentially teaching people how to organise well.

 

28i    Section B     Complaints about the impact of a certain approach

Giải thích: những phàn nàn như doanh nghiệp thất bại tăng đều, căng thẳng công việc tăng, người lao động không hài lòng với cách tổ chức sắp xếp công việc của tổ chức họ tham gia

Ironically, however, the number of business that fail has also steadily increased. Work-related stress has increased. A large proportion of workers from all demographics claim to be dissatisfied with the way their work is structured and the way they are managed.

 

29iii   Section C     Early recommendations concerning business activities

Giải thích: Frederick Taylor  từ nửa đầu thế kỷ 20 đã tạo ra những nguyên tắc để cải thiện hiệu suất

Frederick Taylor was one of the forefathers of scientific management. Writing in the first half of the 20th century, he designed a number of principles to improve the efficiency of the work process, which have since become widespread in modern companies.

 

30ii   Section D            Fundamental beliefs that are in fact incorrect

Giải thích: các nghiên cứu mới cho thấy rằng ám ảnh về hiệu suất bị sai

New research suggests that this obsession with efficiency (= beliefs) is misguided (= incorrect).

 

31ix   Section E             Evidence that a certain approach can have more disadvantages than advantages

Giải thích: nghiên cứu cho thấy rằng phương pháp có tổ chức, sắp xếp có lợi ích giảm dần. Lợi ích của phương pháp này sẽ giảm khi nó đạt đến một điểm nhất định. Chi phí tổn thất để xây dựng cơ cấu cao hơn lợi ích mà nó mang lại.

What’s more, recent studies (= Evidence) show that order actually has diminishing returns. Order does increase productivity to a certain extent, but eventually the usefulness of the process of organisation, and the benefit it yields, reduce until the point where any further increase in order reduces productivity. Some argue that in a business, if the cost ( =disadvantages) of formally structuring something  outweighs ( =than) the benefit (advantages) of doing it, then that thing ought not to be formally structured. Instead, the resources involved can be better used elsewhere.

 

32 vii  Section F        How to achieve outcomes that are currently impossible 

Giải thích: để có những giải pháp mới cho công ty thì công ty cần tạo môi trường không cấp bậc, cơ cấu để giúp mọi người thoải mái tham gia

In fact, research shows that, when innovating, the best approach is to create an environment devoid of structure and hierarchy and enable everyone involved to engage as one organic group. These environments can lead to new solutions (= outcomes that are currently impossible ) that, under conventionally structured environments (filled with bottlenecks in terms of information flow, power structures, rules, and routines) would never be reached.

 

33iv        Section G Organisations that put a new approach into practice

Giải thích: Oticon, General Electric, Google và một số cty công nghệ khác cũng áp dụng việc không có cơ cấu, tổ chức trong doanh nghiệp của họ.

 

Oticon, a large Danish manufacturer of hearing aids, used what it called a ‘spaghetti’ structure in order to reduce the organisation’s rigid hierarchies

 In similar fashion, the former chairman of General Electric embraced disorganisation, putting forward the idea of the ‘boundaryless’ organisation.

Google and a number of other tech companies have embraced (at least in part) these kinds of flexible structures, facilitated by technology and strong company values which glue people together.

 

34viii      Section H Neither approach guarantees continuous improvement

Giải thích: cả phương pháp có tổ chức, sắp xếp lẫn phương pháp không tổ chức, sắp xếp đều có lợi và hại.

 A word of warning to others thinking of jumping on this bandwagon: the evidence so far suggests disorder, much like order, also seems to have diminishing utility, and can also have detrimental effects on performance if overused. Like order, disorder should be embraced only so far as it is useful. 

 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO

 

 

 

Questions 35-37

Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 35-37 on your answer sheet.

 

35   Numerous training sessions are aimed at people who feel they are not …………productive……………. enough.

Nhiều buổi huấn luyện nhắm vào mọi người cảm thấy không hiệu suất

Giải thích: đoạn A

 We have more strategies for time management, project management and self-organisation than at any other time in human history. We are told that we ought to organize our company, our home life, our week, our day and seven our sleep, all as a means to becoming more productive

 

36   Being organised appeals to people who regard themselves as ………………perfectionists ……………

Việc trở nên có tổ chức thu hút những người tự xem họ là những người hoàn hảo

Giải thích: đoạn A

This rhetoric has also crept into the thinking of business leaders and entrepreneurs, much to the delight of self-proclaimed perfectionists with the need to get everything right

37   Many people feel ……dissatisfied ………………….. with aspects of their work.

Nhiều người cảm thấy không hài lòng về nhiều mặt trong công việc của họ

Giải thích: đoạn B

A large proportion of workers from all demographics claim to be dissatisfied with the way their work is structured and the way they are managed.

 

 

 

Questions 38-40

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 38-40 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the information

FALSE          if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

38T   Both businesses and people aim at order without really considering its value.

Cả doanh nghiệp và mọi người có mục tiêu sắp xếp, trật tự mà không thực sự xem xét giá trị của nó

Giải thích: đoạn D có nói cả mọi người và doanh nghiệp đều sẽ bị phí tiền bạc và thời gian nếu không xem xét mục tiêu cuối cùng và tính lợi ích của việc đi theo phương pháp tổ chức, sắp xếp

​​The result is that businesses and people spend time and money organising themselves for the sake of organising, rather than actually looking at the end goal and usefulness of such an effort.

 

39F   Innovation is most successful if the people involved have distinct roles.

Sự đổi mới sẽ thành công nhất nếu mọi người có liên quan có những vai trò riêng biệt

 

Giải thích: đoạn F, sự đổi mới sáng tạo chỉ đạt được khi công ty xây dựng môi trường không có cơ cấu, mọi người được tham gia như một nhóm tự nhiên.

In fact, research shows that, when innovating, the best approach is to create an environment devoid of structure and hierarchy and enable everyone involved to engage as one organic group. These environments can lead to new solutions that, under conventionally structured environments (filled with bottlenecks in term of information flow, power structures, rules, and routines) would never be reached.

 

40NG   Google was inspired to adopt flexibility by the success of General Electric.

Google được truyền cảm hứng áp dụng sự linh hoạt bởi thành công của General Electric

Giải thích: đoạn G có đề cập đến Google nhưng không có thông tin như đề bài

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

ĐÁP ÁN:

27. vi

28. i

29. iii

30. ii

31. ix

32. vii

33. iv

34. viii

35. productive

36. perfectionists

37. dissatisfied

38. TRUE

39. FALSE

40. NOT GIVEN

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status