GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING:  Silbo Gomero – the whistle ‘language’ of the Canary Islands

Silbo Gomero – the whistle ‘language’ of the Canary Islands, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 4 đề reading cam 15

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING:  Silbo Gomero – the whistle ‘language’ of the Canary Islands

 

 

La Gomera is one of the Canary Islands situated in the Atlantic Ocean off the northwest coast of Africa. This small volcanic island is mountainous, with steep rocky slopes and deep, wooded ravines, rising to 1,487 metres at its highest peak. It is also home to the best known of the world’s whistle ‘languages’, a means of transmitting information over long distances which is perfectly adapted to the extreme terrain of the island. ĐOẠN 1

 

La Gomera là một trong những quần đảo Canary nằm ở Đại Tây Dương ngoài khơi bờ biển Tây Bắc của Châu Phi. Hòn đảo núi lửa nhỏ này có nhiều đồi núi, với những sườn núi đá dựng đứng và những hẻm núi rậm rạp cây và sâu hút, có nơi cao nhất lên đến 1487m. Nó cũng là quê hương của ngôn ngữ " huýt sáo" nổi tiếng nhất thế giới, một phương tiện truyền thông tin qua khoảng cách xa, hoàn toàn thích hợp với địa hình đảo khắc nghiệt.  

 

This ‘language’, known as ‘Silbo’ or ‘Silbo Gomero’ – from the Spanish word for ‘whistle’ – is now shedding light on the language-processing abilities of the human brain, according to scientists. Researchers say that Silbo activates parts of the brain normally associated with spoken language, suggesting that the brain is remarkably flexible in its ability to interpret sounds as language. ĐOẠN 2

 

Theo các nhà khoa học, loại ngôn ngữ này được gọi là 'Silbo' hoặc 'Silbo Gomero' từ tiếng Tây Ban Nha là " huýt sáo" - hiện đang làm sáng tỏ khả năng xử lý ngôn ngữ của não bộ con người. Các nhà nghiên cứu nói rằng Silbo kích họat các phần não thường hay liên quan đến ngôn ngữ nói, cho thấy rằng não cực kỳ linh hoạt trong khả năng diễn giải các âm thanh như là ngôn ngữ.

 

 

‘Science has developed the idea of brain areas that are dedicated to language, and we are starting to understand the scope of signals that can be recognised as language,’ says David Corina, co-author of a recent study and associate professor of psychology at the University of Washington in Seattle. ĐOẠN 3

 

David Corina, đồng tác giả của một nghiên cứu gần đây và phó Giáo sư tâm lý học tại Đại học Washington ở Seattle nói" Khoa học đã phát triển ý tưởng về các vùng não chuyên về nguôn ngữ, và chúng ta đang bắt đầu hiểu phạm vi về các tín hiệu có thể được nhận dạng là ngôn ngữ"

 

Silbo is a substitute for Spanish, with individual words recoded into whistles which have high- and low-frequency tones. A whistler – or silbador – puts a finger in his or her mouth to increase the whistle’s pitch, while the other hand can be cupped to adjust the direction of the sound. ‘There is much more ambiguity in the whistled signal than in the spoken signal,’ explains lead researcher Manuel Carreiras, psychology professor at the University of La Laguna on the Canary island of Tenerife. Because whistled ‘words’ can be hard to distinguish, silbadores rely on repetition, as well as awareness of context, to make themselves understood. ĐOẠN 4

 

Silbo là một ngôn ngữ thay thế cho tiếng Tây Ban Nha, với từng từ riêng lẻ được mã hóa lại thành tiếng huýt sáo có tông tần số cao và thấp. Một người huýt sáo hoặc silbador - đặt một ngón tay vào miệng của cậu ấy hoặc cô ấy để nâng cao độ của tiếng huýt sáo, trong khi tay kia có thể được khum lại để điều chỉnh hướng âm thanh. Nhà nghiên cứu chính Manuel Carreiras, giáo sư tâm lý học tại Đại học La Laguna trên đảo Canary của Tenerife giải thích: " Có nhiều sự mơ hồ trong tín hiệu huýt sáo hơn là trong tín hiệu nói". Bởi vì các từ được huýt sáo có thể khó phân biệt, các silbadore dựa vào sự lặp lại, cũng như nhận biết ngữ cảnh, để làm cho họ dễ hiểu hơn. ( nghĩa họ phải lặp đi lặp lại hoặc kết hợp với ngữ cảnh để làm cho người khác dễ hiểu họ hơn)

 

 

The silbadores of Gomera are traditionally shepherds and other isolated mountain folk, and their novel means of staying in touch allows them to communicate over distances of up to 10 kilometres. Carreiras explains that silbadores are able to pass a surprising amount of information via their whistles. ‘In daily life they use whistles to communicate short commands, but any Spanish sentence could be whistled.’ Silbo has proved particularly useful when fires have occurred on the island and rapid communication across large areas has been vital. ĐOẠN 5

 

Silbadores của Gomera có truyền thống là những người chăn cừu và dân miền núi bị cô lập khác, và phương tiện giữ liên lạc mới lạ của họ cho phép họ giao tiếp trong khoảng cách xa lên đến 10km.  Carreiras giải thích rằng Silbadores có khả năng truyền một lượng thông tin đáng kinh ngạc thông qua tiếng huýt sáo của họ. " Trong cuộc suộc sống hàng ngày họ dùng tiếng huýt sáo để truyền đạt những mệnh lệnh ngắn, nhưng bất kỳ câu tiếng Tây Ban Nha nào cũng có thể được huýt sáo. Silbo đã tỏ ra đặc biệt hữu ích khi hỏa hoạn xảy ra trên đảo và sự liên lạc nhanh chóng rộng khắp các khu vực lớn là rất quan trọng.

 

The study team used neuroimaging equipment to contrast the brain activity of silbadores while listening to whistled and spoken Spanish. Results showed the left temporal lobe of the brain, which is usually associated with spoken language, was engaged during the processing of Silbo. The researchers found that other key regions in the brain’s frontal lobe also responded to the whistles, including those activated in response to sign language among deaf people. When the experiments were repeated with non-whistlers, however, activation was observed in all areas of the brain. ĐOẠN 6

 

Các nhóm nghiên cứu đã sử dụng các thiết bị hình ảnh thần kinh để đối chiếu các hoạt động não bộ của silbadores trong lúc nghe ngôn ngữ nói và ngôn ngữ huýt sáo Tây Ban Nha. Các kết quả cho thấy rằng thùy thái dương bên trái của não thường liên quan đến ngôn ngữ nói tham gia trong suốt quá trình xử lý tiếng Silbo. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các khu vực chủ chốt khác trong thùy trán của não cũng phản ứng với tiếng huýt sáo bao gồm những vùng được kích hoạt khi phản ứng với ngôn ngữ ký hiệu ở người khiếm thính. Tuy nhiên, khi các thử nghiệm được lặp đi lặp lại với những người không huýt sáo, sự kích hoạt được quan sát thấy trong tất cả các khu vực não.

 

 

‘Our results provide more evidence about the flexibility of human capacity for language in a variety of forms,’ Corina says. ‘These data suggest that left-hemisphere language regions are uniquely adapted for communicative purposes, independent of the modality of signal. The non-Silbo speakers were not recognising Silbo as a language. They had nothing to grab onto, so multiple areas of their brains were activated.’ ĐOẠN 7

 

Corina nói "Kết quả của chúng tôi cung cấp nhiều bằng chứng về sự linh hoạt của năng lực của người về ngôn ngữ ở nhiều dạng khác nhau". Những dữ liệu này cho thấy rằng khu vực ngôn ngữ bán cầu não trái được điều chỉnh đặc biệt cho mục đích giao tiếp, không phụ thuộc vào phương thức tín hiệu. Những người không dùng Silbo không nhận ra Silbo là một ngôn ngữ. Họ không có gì để hiểu, vì vậy nhiều khu vực não không được kích hoạt.

 

Carreiras says the origins of Silbo Gomero remain obscure, but that indigenous Canary Islanders, who were of North African origin, already had a whistled language when Spain conquered the volcanic islands in the 15th century. Whistled languages survive today in Papua New Guinea, Mexico, Vietnam, Guyana, China, Nepal, Senegal, and a few mountainous pockets in southern Europe. There are thought to be as many as 70 whistled languages still in use, though only 12 have been described and studied scientifically. This form of communication is an adaptation found among cultures where people are often isolated from each other, according to Julien Meyer, a researcher at the Institute of Human Sciences in Lyon, France. ‘They are mostly used in mountains or dense forests,’ he says. ‘Whistled languages are quite clearly defined and represent an original adaptation of the spoken language for the needs of isolated human groups.’ ĐOẠN 8

 

Carreiras nói nguồn gốc của Silbo Gomero vẫn còn rất mơ hồ, nhưng những người bản địa trên đảo Canary có nguồn gốc Bắc Phi đã sẵn có ngôn ngữ huýt sáo khi Tây Ban Nha chinh phục những hòn đảo núi lửa vào thế kỷ 15. Ngôn ngữ huýt sáo vẫn còn tồn tại đến ngày nay ở Papua New Guinea, Mexico, Vietnam, Guyana, China, Nepal, Senegal, và một vài nhóm biệt lập ở Bắc Âu. Người ta cho rằng có 70 ngôn ngữ huýt sáo vẫn còn được sử dụng cho dù chỉ có 12 loại được mô tả và nghiên cứu có khoa học. Theo như Julien Meyer, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Con người ở Lion, Pháp, hình thức giao tiếp này là một dạng biến tấu được tìm thấy trong các nền văn hóa mà người dân thương bị cô lập nhau. Ông ta nói: " Chúng hầu như được dùng ở các vùng núi hoặc rừng rậm rạp. " Ngôn ngữ huýt sáo thưởng được xác định rõ và tượng trựng cho một cải biên bản gốc của ngôn ngữ nói cho nhu cầu của các nhóm người bị cô lập.

 

 

But with modern communication technology now widely available, researchers say whistled languages like Silbo are threatened with extinction. With dwindling numbers of Gomera islanders still fluent in the language, Canaries’ authorities are taking steps to try to ensure its survival. Since 1999, Silbo Gomero has been taught in all of the island’s elementary schools. In addition, locals are seeking assistance from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). ‘The local authorities are trying to get an award from the organisation to declare [Silbo Gomero] as something that should be preserved for humanity,’ Carreiras adds. ĐOẠN 9

 

Nhưng với các công nghệ truyền thông hiện đại được phổ biến rộng rãi hiện nay, các nhà nghiên cứu nói rằng ngôn ngữ huýt sáo như Silbo đang bị đe dọa tuyệt chủng. Với số lượng ngày càng ít người dân đảo Gomera vẫn còn lưu loát ngôn ngữ này, các chính quyền của Canaries đang thực hiện các biện pháp để cố gắng đảm bảo sự tồn tại của nó. Kể từ năm 1999, Silbo Gomero được dạy trong tất cả các trường tiểu học của hòn đảo. Ngoài ra, người dân địa phương đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ UNESCO. Carreiras nói thêm " Chính quyền địa phương đang cố gắng nhận giải thưởng từ tổ chức để tuyên bố Silbo Gomero như là thứ cần được bảo tồn cho nhân loại"

 

 

 

Questions 14-19

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?

In boxes 14-19 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

14   La Gomera is the most mountainous of all the Canary Islands.

15   Silbo is only appropriate for short and simple messages.

16   In the brain-activity study, silbadores and non-whistlers produced different results.

17   The Spanish introduced Silbo to the islands in the 15th century.

18   There is precise data available regarding all of the whistle languages in existence today.

19   The children of Gomera now learn Silbo.

 

 

Questions 18-22

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 20-26 on your answer sheet.

Silbo Gomero

How Silbo is produced

●   high- and low-frequency tones represent different sounds in Spanish 20……………

●   pitch of whistle is controlled using silbador’s 21……………

●   22………….. is changed with a cupped hand

How Silbo is used

●   has long been used by shepherds and people living in secluded locations

●   in everyday use for the transmission of brief 23……………

●   can relay essential information quickly, e.g. to inform people about 24……………

The future of Silbo

●   future under threat because of new 25……………

●   Canaries’ authorities hoping to receive a UNESCO 26……………. to help preserve it

 

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT: Silbo Gomero – the whistle ‘language’ of the Canary Islands

 

 

Questions 14-19

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?

In boxes 14-19 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the information

FALSE          if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

14NG   La Gomera is the most mountainous of all the Canary Islands. La Gomera là vùng đồi núi nhất của cả quần đảo Canary.

Giải thích: NG, đoạn 1, bài chỉ đề cập là La Gomera có đỉnh cao nhất là 1487 chứ không biết là nó là đỉnh cao nhất ở đảo Canary hay không. Vì chúng ta không có thông tin là ngọn núi nào cao nhất ở đây nên chúng ta không thể chọn FALSE vì LA Gomera có thể là cao nhất cũng có thể là không.

La Gomera is one of the Canary Islands situated in the Atlantic Ocean off the northwest coast of Africa. This small volcanic island is mountainous, with steep rocky slopes and deep, wooded ravines, rising to 1,487 metres at its highest peak.

15F   Silbo is only appropriate for short and simple messages. Silbo chỉ phù hợp cho các thông điệp đơn giản và ngắn.

Giải thích: FALSE đoạn 5, hàng ngày người ta chỉ dùng Silbo để truyền đi các lệnh ngắn nhưng thực ra thì bất kỳ câu tiếng Tây Ban Nha nào cũng có thể được huýt sáo.

‘In daily life they use whistles to communicate short commands, but any Spanish sentence could be whistled.’ Silbo has proved particularly useful when fires have occurred on the island and rapid communication across large areas has been vital.

16T   In the brain-activity study, silbadores and non-whistlers produced different results. Trong nghiên cứu hoạt động não, silbadores và người không huýt sáo tạo ra các kết quả khác nhau.

Giải thích: TRUE đoạn 7

‘Our results provide more evidence about the flexibility of human capacity for language in a variety of forms,’ Corina says. ‘These data suggest that left-hemisphere language regions are uniquely adapted for communicative purposes, independent of the modality of signal. The non-Silbo speakers were not recognising Silbo as a language. They had nothing to grab onto, so multiple areas of their brains were activated.’ 

17F   The Spanish introduced Silbo to the islands in the 15th century. Người Tây Ban Nha đã giới thiệu Silbo đến các hòn đảo vào thế kỷ 15.

Giải thích: FALSE, đoạn 7

Carreiras says the origins of Silbo Gomero remain obscure, but that indigenous Canary Islanders, who were of North African origin, already had a whistled language when Spain conquered the volcanic islands in the 15th century.

18F   There is precise data available regarding all of the whistle languages in existence today. Có dữ liệu chính xác sẵn có liên quan đến tất cả các ngôn ngữ huýt sáo vẫn còn tồn tại hiện nay.

Giải thích: FALSE, đoạn 8, sai vì người ta chỉ nghĩ là có 70 ngôn ngữ huýt sáo đang được dùng nhưng chỉ có 12 loại được nghiên cứu có khoa học.

There are thought to be as many as 70 whistled languages still in use, though only 12 have been described and studied scientifically

19T   The children of Gomera now learn Silbo. Trẻ em của Gomera hiện nay học tiếng Silbo

Giải thích: TRUE, đoạn 9

Since 1999, Silbo Gomero has been taught in all of the island’s elementary schools.

 

 

 

Questions 18-22

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 20-26 on your answer sheet.

Silbo Gomero

How Silbo is produced. Silbo được tạo ra như thế nào

●   high- and low-frequency tones represent different sounds in Spanish 20…words…

Tông có tần số cao và thấp tượng trưng cho những âm khác nhau trong các từ ngữ của Tây Ban Nha.

Giải thích: đoạn 4

Silbo is a substitute for Spanish, with individual words recoded into whistles which have high- and low-frequency tones.

 

 

●   pitch of whistle is controlled using silbador’s 21…fingers…

Cao độ của tiếng huýt sáo được kiểm soát bằng cách dùng các ngón tay của silbador

  22……direction…….. is changed with a cupped hand

Hướng được thay đổi với ngón tay khum lại

Giải thích: câu 21&22, đoạn 4

A whistler – or silbador – puts a finger in his or her mouth to increase the whistle’s pitch, while the other hand can be cupped to adjust the direction of the sound.

 

How Silbo is used. Silbo được dùng như thế nào

●   has long been used by shepherds and people living in secluded locations

Từ lâu đã được sử dụng bởi những người chăn cừu hoặc những người sống trong các khu vực hẻo lánh.

●   in everyday use for the transmission of brief 23…commands………

Trong sử dụng hàng ngày để truyền những mệnh lệnh ngắn.

●   can relay essential information quickly, e.g. to inform people about 24……fire……

Có thể truyền những thông tin quan trọng để thông báo mọi người về hỏa hoạn

Giải thích: câu 23&24, đoạn 5

‘In daily life they use whistles to communicate short commands, but any Spanish sentence could be whistled.’ Silbo has proved particularly useful when fires have occurred on the island and rapid communication across large areas has been vital.

 

 

The future of Silbo. Tương lai của Silbo

●   future under threat because of new 25…technology…

Tương lai bị đe dọa vì công nghệ mới.

Giải thích: đoạn cuối

But with modern communication technology now widely available, researchers say whistled languages like Silbo are threatened with extinction. 

 

●   Canaries’ authorities hoping to receive a UNESCO 26…reward………. to help preserve it

Chính quyền Canaries hi vọng nhận được giải thưởng của UNESCO để hỗ trợ bảo tồn nó.

Giải thích: đoạn cuối

‘The local authorities are trying to get an award from the organisation to declare [Silbo Gomero] as something that should be preserved for humanity,

 

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

 

ĐÁP ÁN:

14. NOT GIVEN

15. FALSE

16. TRUE

17. FALSE

18. FALSE

19. TRUE

20. words

21. finger

22. direction

23. commands

24. fires

25. technology

26. award

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status