GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Back to the future of skyscraper design

Back to the future of skyscraper design, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 2 đề reading cam 14

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Back to the future of skyscraper design

 

 

Answers to the problem of excessive electricity use by skyscrapers and large public buildings can be found in ingenious but forgotten architectural designs of the 19th and early-20th centuries

Câu trả lời cho vấn đề sử dụng điện quá mức của các tòa nhà chọc trời và các tòa nhà công cộng lớn có thể được tìm thấy trong các thiết kế kiến trúc khéo léo nhưng bị lãng quên của thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

A

The Recovery of Natural Environments in Architecture by Professor Alan Short is the culmination of 30 years of research and award-winning green building design by Short and colleagues in Architecture, Engineering, Applied Maths and Earth Sciences at the University of Cambridge.

Phục hồi môi trường tự nhiên trong kiến trúc của giáo sư Alan Short là đỉnh cao của 30 năm nghiên cứu và thiết kế tòa nhà xanh đã đoạt giải thưởng của Short và các đồng nghiệp trong ngành Kiến trúc, kỹ thuật, toàn học ứng dụng và khoa học trái đất tại trường đại học Cambridge.

 

‘The crisis in building design is already here,’ said Short. ‘Policy makers think you can solve energy and building problems with gadgets. You can’t. As global temperatures continue to rise, we are going to continue to squander more and more energy on keeping our buildings mechanically cool until we have run out of capacity.’

Short nói: Cuộc khủng hoảng thiết kế xây dựng đã ở đây". " Những nhà hoạch định nghĩ bạn có thể giải quyết các vấn đề xây dựng và năng lượng với các tiện ích. Nhưng bạn không thể. Vì nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng lên, chúng ta sẽ phải tiếp tục lãng phí nhiều năng lượng giữ cho các tòa nhà mát mẻ thông qua máy móc cho đến khi chúng hết khả năng.

B

Short is calling for a sweeping reinvention of how skyscrapers and major public buildings are designed – to end the reliance on sealed buildings which exist solely via the ‘life support’ system of vast air conditioning units.

Short đang kêu gọi một sự đổi mới sâu rộng về cách thức thiết kế các tòa nhà chọc trời và các tòa nhà công cộng lớn - để chấm dứt sự phụ thuộc vào các tòa nhà khép kín chỉ tồn tại qua một hệ thống "hỗ trợ sống" của các thiết bị điều hòa không khí lớn.

 

Instead, he shows it is entirely possible to accommodate natural ventilation and cooling in large buildings by looking into the past, before the widespread introduction of air conditioning systems, which were ‘relentlessly and aggressively marketed’ by their inventors.

Thay vào đó, ông ấy cho thấy khả năng hoàn toàn có thể điều tiết hệ thống thông gió và làm mát tự nhiên trong các tòa nhà lớn bằng cách nhìn lại quá khứ trước khi các hệ thống điều hòa không khí được giới thiệu rộng rãi, được các nhà phát minh tiếp thị dữ dội và không ngừng nghỉ.

 

 

C

Short points out that to make most contemporary buildings habitable, they have to be sealed and air conditioned. The energy use and carbon emissions this generates is spectacular and largely unnecessary. Buildings in the West account for 40-50% of electricity usage, generating substantial carbon emissions, and the rest of the world is catching up at a frightening rate. Short regards glass, steel and air-conditioned skyscrapers as symbols of status, rather than practical ways of meeting our requirements.

Shorts chỉ ra rằng để làm cho hầu hết các tòa nhà hiện tại có thể ở được, chúng phải được khóa kín và có điều hòa không khí. Năng lượng sử dụng và khí thải carbon mà điều này tạo ra là kinh ngạc và gần như là không cần thiết. Các tòa nhà ở phía Tây chiếm 40-50% điện sử dụng, tạo ra lượng khí thải carbon đáng kể và phần còn lại của thế giới đang đuổi theo với tốc độ đáng sợ. Short coi các tòa nhà chọc trời có kính, thép và máy điều hòa là những biểu tượng của địa vị thay vì các phương pháp thực tế nhắm đáp ứng nhu cầu của chúng ta.

D

Short’s book highlights a developing and sophisticated art and science of ventilating buildings through the 19th and earlier-20th centuries, including the design of ingeniously ventilated hospitals. Of particular interest were those built to the designs of John Shaw Billings, including the first Johns Hopkins Hospital in the US city of Baltimore (1873-1889).

Cuốn sách của Short làm nổi bật tính nghệ thuật và khoa học rất phức tạp và đang phát triển của các tòa nhà thông gió trong suốt thế kỷ 19 và đầu 29, bao gồm thiết kế các bệnh viện được thông gió một cách khéo léo. Trong số mối quan tâm đặc biệt là những công trình được xây dựng theo thiết kế của John Shaw Billings gồm Bệnh viện Johns Hopkins đầu tiên ở thành phố Baltimore của Mỹ ( 1873-1889).

 

‘We spent three years digitally modelling Billings’ final designs,’ says Short. ‘We put pathogens* in the airstreams, modelled for someone with tuberculosis (TB) coughing in the wards and we found the ventilation systems in the room would have kept other patients safe from harm.

Short nói: " chúng tôi đã trải qua ba năm lập mô hình về mặt kỹ thuật số cho thiết kế cuối cùng của Billings". " Chúng tôi đưa mầm bệnh vào luồng không khí được mô hình hóa cho những người mắc bệnh lao (TB) ho trong phòng bệnh và chúng tôi thấy rằng hệ thống thông gió trong phòng sẽ giữ cho những bệnh nhân khác được an toàn khỏi những mối nguy hại.

—————-
* pathogens: microorganisms that can cause disease

Mầm bệnh: vi sinh vật có thể gây bệnh

 

 

E

‘We discovered that 19th-century hospital wards could generate up to 24 air changes an hour – that’s similar to the performance of a modern-day, computer-controlled operating theatre. We believe you could build wards based on these principles now.

" Chúng tôi đã khám phá ra rằng các phòng bệnh thế kỷ 19 có thể tạo ra lên đến 24 lần thay đổi không khí mỗi giờ - điều đó tương tự với hiệu suất của một phòng mổ được điều khiển bằng máy tính hiện đại. Chúng tôi tin rằng bạn có thể xây dựng các phòng bệnh dựa trên những nguyên tắc này hiện nay.

Single rooms are not appropriate for all patients. Communal wards appropriate for certain patients – older people with dementia, for example – would work just as well in today’s hospitals, at a fraction of the energy cost.’

Các phòng đơn lẻ không phù hợp cho tất cả các bệnh nhân. Các khu chung phù hợp cho những bệnh nhân nhất định - những bệnh nhân lớn tuổi bị bệnh mất trí nhớ chẳng hạn - sẽ hoạt động tốt như những bệnh viện ngày nay, với một phần nhỏ chi phí năng lượng.

Professor Short contends the mindset and skill-sets behind these designs have been completely lost, lamenting the disappearance of expertly designed theatres, opera houses, and other buildings where up to half the volume of the building was given over to ensuring everyone got fresh air.

Giáo sư Short tranh luận rằng tư suy và bộ kỹ năng đằng sau những thiết kế này đã bị mất hoàn toàn, việc kêu than sự biến mất của các rạp chiếu phim, nhà hát opera và các tòa nhà khác được thiết kế chuyên nghiệp nơi mà có đến nửa của tòa nhà được dành để đảm bảo cho mọi người có được không khí trong lành.

 

 

F

Much of the ingenuity present in 19th-century hospital and building design was driven by a panicked public clamouring for buildings that could protect against what was thought to be the lethal threat of miasmas – toxic air that spread disease. Miasmas were feared as the principal agents of disease and epidemics for centuries, and were used to explain the spread of infection from the Middle Ages right through to the cholera outbreaks in London and Paris during the 1850s. Foul air, rather than germs, was believed to be the main driver of ‘hospital fever’, leading to disease and frequent death. The prosperous steered clear of hospitals.

 

Phần lớn những sáng kiến xuất hiện trong các thiết kế tòa nhà và bệnh viện vào thế kỷ 19 được thúc đẩy bởi sự kêu gào hoảng loạn của công chúng về những tòa nhà có thể bảo vệ chống lại thứ được cho là mối đe dọa chết người của ám khí - khí độc lây lan bệnh tật. Ám khi bị hoảng sợ như là những tác nhân chính gây ra bệnh và các dịch bệnh trong nhiều thế kỷ và được dùng để giải thích sự lây lan bệnh nhiễm trùng từ thời trung cổ ngay trong cơn bùng phát dịch tả ở Luân Đôn và Paris vào những năm 1850. Không khí hôi hám chứ không phải là vi trùng được cho là nguyên nhân chính của "cơn sốt bệnh viện" dẫn đến bệnh tật và tử vong thường xuyên. Những người giàu tránh xa bệnh viện.

While miasma theory has been long since disproved, Short has for the last 30 years advocated a return to some of the building design principles produced in its wake.

Trong khi lý thuyết về ám khí đã bị bác bỏ từ lâu, trong 30 năm qua Short đã ủng hộ việc quay trở lại của một vài nguyên tắc thiết kế xây dựng được tạo ra sau đó.

in its wake: kéo theo, theo sau, sau đó

G

Today, huge amounts of a building’s space and construction cost are given over to air conditioning. ‘But I have designed and built a series of buildings over the past three decades which have tried to reinvent some of these ideas and then measure what happens.

Ngày nay, một lượng lớn không gian của tòa nhà và chi phí xây dựng dành cho điều hòa không khí. " Nhưng tôi thiết kế và xây dựng một loạt các tòa nhà trong ba thế kỷ qua đã cố gắng đổi mới một vài ý tưởng và sau đó đo lượng những gì xảy ra"

‘To go forward into our new low-energy, low-carbon future, we would be well advised to look back at design before our high-energy, high-carbon present appeared. What is surprising is what a rich legacy we have abandoned.’

" Để tiến đến một tương mới lại ít carbon, ít năng lượng, chúng ta được khuyên phải nhìn lại thiết kế trước khi hiện tại carbon cao, năng lượng cao của chúng ta xuất hiện. Điều gây ngạc nhiên là chúng ta đã từ bỏ một di sản phong phú ?"

 

 

H

Successful examples of Short’s approach include the Queen’s Building at De Montfort University in Leicester. Containing as many as 2,000 staff and students, the entire building is naturally ventilated, passively cooled and naturally lit, including the two largest auditoria, each seating more than 150 people. The award-winning building uses a fraction of the electricity of comparable buildings in the UK.

Những ví dụ thành công về cách tiếp cận của Short bao gồm tòa nhà Nữ hoàng tại Đại học De Montfort ở Leicester. Chứa 2000 nhân viên và sinh viên, toàn bộ tòa nhà được thông gió tự nhiên, được làm mát thụ động và làm sáng tự nhiên, bao gồm hai khán phòng lớn nhất, mỗi khán phòng chứa hơn 150 người. Tòa nhà đạt giải thưởng thứ hai sử dụng một phần nhỏ năng lượng so với các tòa nhà tương đương ở Anh.

Short contends that glass skyscrapers in London and around the world will become a liability over the next 20 or 30 years if climate modelling predictions and energy price rises come to pass as expected.

Short cho rằng những tòa nhà chọc trời bằng kính ở Luân Đôn và khắp thế giới sẽ trở thành gánh nặng trong 20-30 năm nữa nếu các dự đoán mô hình khí hậu và tăng giá năng lượng diễn ra như dự đoán.

I

He is convinced that sufficiently cooled skyscrapers using the natural environment can be produced in almost any climate. He and his team have worked on hybrid buildings in the harsh climates of Beijing and Chicago – built with natural ventilation assisted by back-up air conditioning – which, surprisingly perhaps, can be switched off more than half the time on milder days and during the spring and autumn.

Ông tin rằng các tòa nhà chọc trời được làm mát một cách có khoa học sử dụng môi trường tự nhiên có thể được thực hiện trong hầu hết bất kỳ môi trường khí hậu nào. Ông ta và nhóm của mình đã làm việc về các tòa nhà kết hợp ở các khí hậu khắc nghiệt như Bắc Kinh và Chicago - được xây dựng với hệ thống thông gió tự nhiên được hỗ trợ bởi máy điều hòa dự phòng có lẽ đáng ngạc nhiên là có thể được tắt hơn một nửa thời gian vào những ngày hôn hòa và trong suốt mùa xuân và mùa thu.

Short looks at how we might reimagine the cities, offices and homes of the future. Maybe it’s time we changed our outlook.

Short xem xét cách mà chúng ta có thể mường tượng lại các thành phố, văn phòng và nhà ở trong tương lai. Có lẽ đã đến lúc chúng ta thay đổi cách nhìn của mình.

 

  

 

Questions 14-18

Reading Passage 2 has nine section, A-I

Which section contains the following information?

Write the correct letter, A-I, in boxes 14-18 on your answer sheet.

14   why some people avoided hospitals in the 19th century

15   a suggestion that the popularity of tall buildings is linked to prestige

16   a comparison between the circulation of air in a 19th-century building and modern standards

17   how Short tested the circulation of air in a 19th-century building

18   an implication that advertising led to the large increase in the use of air conditioning

 

Questions 19-26

Complete the summary below.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 19-26 on your answer sheet.

Ventilation in 19th-century hospital wards

Professor Alan Short examined the work of John Shaw Billings, who influenced the architectural 19 ……………………… of hospitals to ensure they had good ventilation. He calculated that 20 ……………………….. in the air coming from patients suffering from 21……………………… would not have harmed other patients. He also found that the air in 22…………………………. in hospitals could change as often as in a modern operating theatre. He suggests that energy use could be reduced by locating more patients in 23 ………………………. areas.

A major reason for improving ventilation in 19th-century hospitals was the demand from the 24 ………………………….. for protection against bad air, known as 25 …………………………… These were blamed for the spread of disease for hundreds of years, including epidemics of 26…………………………… in London and Paris in the middle of the 19th century.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 Back to the future of skyscraper design

 

 

  

Questions 14-18

Reading Passage 2 has nine section, A-I

Which section contains the following information?

Write the correct letter, A-I, in boxes 14-18 on your answer sheet.

 

14F   why some people avoided hospitals in the 19th century

Tại sao mọi người tránh xa bệnh viện vào thế kỷ 19

Giải thích: đoạn F

Foul air, rather than germs, was believed to be the main driver of ‘hospital fever’, leading to disease and frequent death. The prosperous steered clear of hospitals.

 

15C   a suggestion that the popularity of tall buildings is linked to prestige

Gợi ý cho thấy rằng tính phổ biến của các tòa nhà cao có mối liên hệ với uy thế

Giải thích: đoạn C

Short regards glass, steel and air-conditioned skyscrapers as symbols of status, rather than practical ways of meeting our requirements.

 

16E   a comparison between the circulation of air in a 19th-century building and modern standards

Một phép so sánh giữa tuần hoàn không khí trong các tòa nhà thế kỷ 19 và các tiêu chuẩn hiện đại.

Giải thích: đoạn E

‘We discovered that 19th-century hospital wards could generate up to 24 air changes an hour – that’s similar to the performance of a modern-day, computer-controlled operating theatre. We believe you could build wards based on these principles now.

 

17D   how Short tested the circulation of air in a 19th-century building

Cách mà Short đã kiểm tra sự tuần hoàn không khí trong các tòa nhà thế kỷ 19

Giải thích: đoạn D

‘We spent three years digitally modelling Billings’ final designs,’ says Short. ‘We put pathogens* in the airstreams, modelled for someone with tuberculosis (TB) coughing in the wards and we found the ventilation systems in the room would have kept other patients safe from harm.

 

18B   an implication that advertising led to the large increase in the use of air conditioning

Một ngụ ý rằng việc quảng cáo dẫn đến tăng việc sử dụng máy điều hòa tăng lên

Giải thích: đoạn B

Instead, he shows it is entirely possible to accommodate natural ventilation and cooling in large buildings by looking into the past, before the widespread introduction of air conditioning systems, which were ‘relentlessly and aggressively marketed’ by their inventors.

 

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

 

 

Questions 19-26

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 19-26 on your answer sheet.

Ventilation in 19th-century hospital wards

Professor Alan Short examined the work of John Shaw Billings, who influenced the architectural 19 ……designs ………………… of hospitals to ensure they had good ventilation.

Giáo sư Alan Short đã xem xét công trình của John Shaw Billings người ảnh hưởng 

Giải thích: đoạn D

Short’s book highlights a developing and sophisticated art and science of ventilating buildings through the 19th and earlier-20th centuries, including the design of ingeniously ventilated hospitals ( = architectural designs).

………………………………………………………………………………………………………………

 

 He calculated that 20 ……pathogens………………….. in the air coming from patients suffering from 21………tuberculosis……………… would not have harmed other patients. 

Ông đã tính toán rằng những mầm bệnh trong không khí đến từ các bệnh nhân bị bệnh lao sẽ không gây hại cho những bệnh nhân khác

Giải thích: đoạn D

‘We spent three years digitally modelling Billings’ final designs,’ says Short. ‘We put pathogens in the airstreams, modelled for someone with tuberculosis (TB) coughing in the wards and we found the ventilation systems in the room would have kept other patients safe from harm.

………………………………………………………………………………………………………………

 

He also found that the air in 22………wards…………………. in hospitals could change as often as in a modern operating theatre. 

Ông ấy cũng thấy rằng không khí trong các phòng bệnh trọng bệnh viện có thể thay đổi thường xuyên như trong một phòng mổ hiện đại.

Giải thích: đoạn E

‘We discovered that 19th-century hospital wards could generate up to 24 air changes an hour – that’s similar to the performance of a modern-day, computer-controlled operating theatre.

………………………………………………………………………………………………………………

 

He suggests that energy use could be reduced by locating more patients in 23 …………communal……………. areas.

Ông ấy cho rằng sử dụng năng lượng có thể được cắt giảm bằng cách đặt nhiều bệnh nhân hơn trong các khu vực chung.

Giải thích: đoạn E

Communal wards appropriate for certain patients – older people with dementia, for example – would work just as well in today’s hospitals, at a fraction of the energy cost.’

………………………………………………………………………………………………………………

 

A major reason for improving ventilation in 19th-century hospitals was the demand from the 24 …………public……………….. for protection against bad air, known as 25 …………miasmas………………… 

Một lý do chính cho việc cải thiện thông gió trong các bệnh viện thế kỷ 19 là nhu cầu từ công chúng để bảo vệ chống lại khí độc được gọi là chướng khí

Giải thích: đoạn F

Much of the ingenuity present in 19th-century hospital and building design was driven by a panicked public clamouring for buildings that could protect against what was thought to be the lethal threat of miasmas – toxic air that spread disease.

………………………………………………………………………………………………………………

 

These were blamed for the spread of disease for hundreds of years, including epidemics of 26……………cholera……………… in London and Paris in the middle of the 19th century.

Đây là những lý do được đổ cho sự lây lan bệnh tật hàng trăm năm bao gồm đại dịch tả ở Luân Đôn và Paris vào giữa thế kỷ 19.

 

Giải thích: đoạn F

Miasmas were feared as the principal agents of disease and epidemics for centuries, and were used to explain the spread of infection from the Middle Ages right through to the cholera outbreaks in London and Paris during the 1850.

 

ĐÁP ÁN:

14. F

15. C

16. E

17. D

18. B

19. design(s)

20. pathogens

21. tuberculosis

22. wards

23. communal

24. public

25. miasmas

26. cholera

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status