GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Alexander Henderson (1831-1913)

Alexander Henderson (1831-1913), giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 2 đề reading cam 14

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Alexander Henderson (1831-1913)

 

 

Born in Scotland, Henderson emigrated to Canada in 1855 and become a well-known landscape photographer.

Sinh ra ở Scotland, Henderson di cư đến Canada vào năm 1855 và trở thành một nhà nhiếp ảnh phong cảnh nổi tiếng.

Alexander Henderson was born in Scotland in 1831 and was the son of a successful merchant. His grandfather, also called Alexander, had founded the family business, and later became the first chairman of the National Bank of Scotland. The family had extensive landholding in Scotland. Besides its residence in Edinburgh, it owned Press Estate, 650 acres of farmland about 35 miles southeast of the city. The family often stayed at Press Castle, the large mansion on the northern edge of the property, and Alexander spent much of his childhood in the area, playing on the beach near Eyemouth or fishing in the streams nearby. ĐOẠN 1

Alexander Henderson sinh ra ở Scotland vào năm 1831 và là con trai của một thương nhân thành đạt. Cha ông ta cũng được gọi là Alexander đã tạo lập công việc kinh doanh gia đình và sau đó trở thành chủ tịch đầu tiên của Ngân hàng quốc gia Scotland. Gia đình này nắm giữ quyền sử dụng đất rộng khắp Scotland. Ngoài chỗ ở tại Edinburgh, gia đình này sở hữu Press Estate, 650 mẫu Anh đất nông nghiệp khoảng 35 dặm về phía nam thành phố. Gia đình thường ở lâu đài Press, dinh thự lớn trên rìa phía bắc của khu đất và Alexander dành cả tuổi thơ ở đây, chơi trên bãi biển gần Eyemouth hay câu cá ở các dòng suối gần đó.

Even after he went to school at Murcheston Academy on the outskirts of Edinburgh, Henderson returned to Press at weekends. In 1849 he began a three-year apprenticeship to become an accountant. Although he never liked the prospect of a business career, he stayed with it to please his family. In October 1855, however, he emigrated to Canada with his wife Agnes Elder Robertson and they settled in Montreal. ĐOẠN 2

Thậm chí sau khi đi học tại học viện Murcheston ở ngoại ô Edinburgh, Henderson đã quay trở về Press vào lúc cuối tuần. Vào năm 1849, ông bắt đầu thực tập ba năm để trở thành một kế toán. Mặc dù ông chưa bao giờ thích triển vọng về một sự nghiệp kinh doanh, nhưng ông vẫn chấp nhận để làm vui lòng gia đình. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 1855, ông di cư đến Canada cùng vợ Agnes Elder Robertson và họ định cư ở Montreal.

 

 

Henderson learned photography in Montreal around the year 1857 and quickly took it up as a serious amateur. He became a personal friend and colleague of the Scottish – Canadian photographer William Notman. The two men made a photographic excursion to Niagara Falls in 1860 and they cooperated on experiments with magnesium flares as a source of artificial light in 1865. They belonged to the same societies and were among the founding members of the Art Association of Montreal. Henderson acted as chairman of the association’s first meeting, which was held in Notman’s studio on 11 January 1860. ĐOẠN 3

Henderson đã học nhiếp ảnh ở Montreal khoảng năm 1857 và nhanh chóng đảm nhận công việc như một tay nghiệp dư nghiêm túc. Ông trở thành một người bạn thân và đồng nghiệp của nhiếp ảnh gia William Notman người Canada gốc Scotland. Hai người đàn ông này đã thực hiện chuyến du ngoạn chụp ảnh đến thác Niagara vào năm 1860 và họ hợp tác trong các thử nghiệm với vết mờ ở phim ảnh magie (do bị loé sáng) như một nguồn ánh sáng nhân tạo vào năm 1865. Họ thuộc về các đoàn hội tương tự nhau và là trong số những thành viên sáng lập của Hiệp hội nghệ thuật Montreal. Henderson đã đóng vai trò như chủ tịch hiệp hội trong cuộc họp đầu tiên được tổ chức tại xưởng Notman vào ngày 11 tháng Giêng năm 1860.

In spite of their friendship, their styles of photography were quite different. While Notman’s landscapes were noted for their bold realism, Henderson for the first 20 years of his career produced romantic images, showing the strong influence of the British landscape tradition. His artistic and technical progress was rapid and in 1865 he published his first major collection of landscape photographs. The publication had limited circulation (only seven copies have ever been found), and was called Canadian Views and Studies. The contents of each copy vary significantly and have proved a useful source for evaluating Henderson’s early work. ĐOẠN 4

Bất kể tình bạn của họ, phong cách nhiếp ảnh của họ khá khác nhau. Trong khi những bức phong cảnh của Notman được chú ý nhờ hiện thực táo bạo, Henderson trong 20 năm sự nghiệp đầu tiên đã tạo ra những bức ảnh lãng mạn cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ từ truyền thống phong cảnh của Anh. Các tiến bộ kỹ thuật và nghệ thuật của ông khá nhanh và vào năm 1865 ông đã xuất bản bộ sưu tập ảnh phong cảnh lớn đầu tiên. Việc xuất bản giới hạn sự lưu hành ( chỉ bảy bảng được tìm thấy) và được gọi là Views and Studies về Canada. Nội dung của mỗi bảng thay đổi rất rõ rệt và đã chứng tỏ là nguồn hữu ích cho việc đánh giá những tác phẩm ban đầu của Henderson.

 

 

In 1866, he gave up his business to open a photographic studio, advertising himself as a portrait and landscape photographer. From about 1870 he dropped portraiture to specialize in landscape photography and other views. His numerous photographs of city life revealed in street scenes, houses, and markets are alive with human activity, and although his favourite subject was landscape he usually composed his scenes around such human pursuits as farming the land, cutting ice on a river, or sailing down a woodland stream. There was sufficient demand for these types of scenes and others he took depicting the lumber trade, steamboats and waterfalls to enable him to make a living. There was little competing hobby or amateur photography before the late 1880s because of the time-consuming techniques involved and the weight of equipment. People wanted to buy photographs as souvenirs of a trip or as gifts, and catering to this market, Henderson had stock photographs on display at his studio for mounting, framing, or inclusion in albums. ĐOẠN 5

Vào năm 1866, ông từ bỏ việc kinh doanh để mở xưởng chụp ảnh và tự quảng cáo bản thân là nhà nhiếp ảnh chân dung và phong cảnh. Từ khoảng năm 1870 ông đã bỏ chụp chân dung để chuyên về chụp ảnh phong cảnh và các cảnh khác. Nhiều bức ảnh về đời sống thành thị của ông đã cho thấy những cảnh đường phố, nhà cửa và chợ rất sống động cùng với với các hoạt động của con người và mặc dù chủ đề yêu thích của ông là phong cảnh nhưng ông thường sáng tác những cảnh xung quanh mình như những mưu cầu của con người chẳng hạn như canh tác đất đai, cắt băng trên sông hay chèo thuyền xuống một dòng suối trong rừng. Khi có đủ nhu cầu về những loại cảnh này rồi thì những cảnh khác ông mô tả hoạt động buôn bán gỗ, tàu chạy bằng hơi nước hay thác đổ cho phép ông kiếm sống.Có rất ít sở thích cạnh tranh hay các nhiếp ảnh nghiệp dư trước cuối những năm 1880 vì liên quan đến các kỹ thuật tốn thời gian và độ nặng của các thiết bị. Mọi người muốn mua những bức ảnh làm vật lưu niệm của các chuyến đi hoặc làm quà và để phục vụ cho thị trường này, Henderson đã lưu trữ tranh ảnh để trưng bày ở xưởng ảnh của mình để gắn, đóng khung hay đưa vào album.

Henderson frequently exhibited his photographs in Montreal and abroad, in London, Edinburgh, Dublin, Paris, New York, and Philadelphia. He met with greater success in 1877 and 1878 in New York when he won first prizes in the exhibition held by E and H T Anthony and Company for landscapes using the Lambertype process. In 1878 his work won second prize at the world exhibition in Paris. ĐOẠN 6

Henderson thường trưng bày các bức ảnh của mình ở Montreal và nước ngoài, ở Luân Đôn, Edinburgh, Dublin, Paris, New York và Philadelphia. Ông đạt được thành công lớn vào 1877 và 1878 ở New York khi giành giải thưởng đầu tiên trong cuộc triển lãm được E và H T Anthony và Company tổ chức về phong cảnh bằng quy trình Lambertype. Vào năm 1878 tác phẩm của ông giành giải thưởng thứ hai tại triển lãm thế giới tại Paris.

 

 

In the 1890s and 1880s Henderson travelled widely throughout Quebec and Ontario, in Canada, documenting the major cities of the two provinces and many of the villages in Quebec. He was especially fond of the wilderness and often travelled by canoe on the Blanche, du Lièvre, and other noted eastern rivers. He went on several occasions to the Maritimes and in 1872 he sailed by yacht along the lower north shore of the St Lawrence River. That same year, while in the lower St Lawrence River region, he took some photographs of the construction of the Intercolonial Railway. This undertaking led in 1875 to a commission from the railway to record the principal structures along the almost-completed line connecting Montreal to Halifax. Commissions from other railways followed. In 1876 he photographed bridges on the Quebec, Montreal, Ottawa and Occidental Railway between Montreal and Ottawa. In 1885 he went west along the Canadian Pacific Railway (CPR) as far as Rogers Pass in British Columbia, where he took photographs of the mountains and the progress of construction. ĐOẠN 7

Vào những năm 1890 và 1880 Henderson đi du lịch rộng khắp Quebec và Ontario ở Canada, ghi lại những thành phố lớn của hai tỉnh này và nhiều ngôi làng khác ở Quebec. Ông đặc biệt yêu thích sự hoang dã và thường đi du lịch bằng ca nô trên Blanche, du Lievre và các con sông danh tiếng khác ở phía đông . Ông đến Maritimes vài lần và vào năm 1872 ông đi du thuyền dọc theo hạ lưu bờ Bắc của St Lawrence. Cùng năm đó, trong lúc ở khu vực hạ lưu sông St Lawrence, ông chụp vài bức ảnh về việc xây dựng đường sắt liên thuộc địa. Công việc này dẫn đến một nhiệm vụ từ đường sắt vào năm 1875 nhằm ghi lại các cấu trúc chính dọc theo tuyến gần như hoàn thành nối Montreal với Halifax. Theo sau đó là các nhiệm vụ từ các tuyến đường sắt khác . Vào năm 1876 ông chụp những cây cầu ở Quebec, Montreal, Ottawa và Occidental Railway giữa Montreal và Ottawa. Vào năm 1885 ông đi về phía tây dọc theo Đường sắt Thái Bình Dương của Canada (CPR)  đến tận đèo Rogers ở British Columbia nơi ông chụp những ngọn núi và tiến độ xây dựng.

 

 

In 1892 Henderson accepted a full-time position with the CPR as manager of a photographic department which he was to set up and administer. His duties included spending four months in the field each year. That summer he made his second trip west, photographing extensively along the railway line as far as Victoria. He continued in this post until 1897, when he retired completely from photography. ĐOẠN 8

Vào năm 1892 Henderson chấp nhận vị trí toàn thời gian tại CPR với tư cách là quản lý bộ phận chụp ảnh mà ông tạo lập và điều hành. Nhiệm vụ của ông bao gồm việc dành bốn tháng trong lĩnh vực này mỗi năm. Mùa hè đó ông đã thực hiện chuyến đi về phía tây lần thứ hai, chụp ảnh rộng rãi dọc theo tuyến xe lửa xa tận Victoria. Ông tiếp tục vị trí này cho đến 1897, khi ông hoàn toàn từ giã công việc nhiếp ảnh.

When Henderson died in 1913, his huge collection of glass negatives was stored in the basement of his house. Today collections of his work are held at the National Archives of Canada, Ottawa, and the McCord Museum of Canadian History, Montreal. ĐOẠN 9

Khi ông qua đời vào năm 1913, bộ sưu tập khổng lồ về phim âm bản bằng kính được lưu trữ trong tầng hầm trong ngôi nhà của ông. Ngày nay các bộ sưu tập của ông được lưu giữ tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Canada, Ottawa và Bảo tàng Lịch sử Canada McCord, Montreal.

 

 

 

Questions 1-8

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?
In boxes 1-8 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

1   Henderson rarely visited the area around Press estate when he was younger.

2   Henderson pursued a business career because it was what his family wanted.

3   Henderson and Notman were surprised by the results of their 1865 experiment.

4   There were many similarities between Henderson’s early landscapes and those of Notman.

5   The studio that Henderson opened in 1866 was close to his home.

6   Henderson gave up portraiture so that he could focus on taking photographs of scenery.

7   When Henderson began work for the Intercolonial Railway, the Montreal to Halifax line had been finished.

8   Henderson’s last work as a photographer was with the Canadian Pacific Railway.

 

 

Questions 9-13

Complete the notes below
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

Alexander Henderson

Early life

•     was born in Scotland in 1831 – father was a 9 …………………………

•     trained as an accountant, emigrated to Canada in 1855

Start of a photographic career

•     opened up a photographic studio in 1866

•     took photos of city life, but preferred landscape photography

•     people bought Henderson’s photos because photography took up considerable time and the 10 ……………………… was heavy

•     the photographs Henderson sold were 11 …………………………… or souvenirs

Travelling as a professional photographer

•     travelled widely in Quebec and Ontario in 1870s and 1880s

•     took many trips along eastern rivers in a 12…………………………..

•     worked for Canadian railways between 1875 and 1897

•     worked for CPR in 1885 and photographed the 13 …………………………… and the railway at Rogers Pass

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Alexander Henderson (1831-1913)

 

 

Questions 1-8

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-8 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the information

FALSE          if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

1F   Henderson rarely visited the area around the Press estate when he was younger.

Henderson hiếm khi thăm khu vực xung quanh khu đất Press khi ông còn trẻ

Giải thích: đoạn 1 & đoạn 2

The family often stayed at Press Castle, the large mansion on the northern edge of the property, and Alexander spent much of his childhood in the area, playing on the beach near Eyemouth or fishing in the streams nearby.

Even after he went to school at Murcheston Academy on the outskirts of Edinburgh, Henderson returned to Press at weekends. 

 

2T   Henderson pursued a business career because it was what his family wanted.

Henderson theo đuổi sự nghiệp kinh doanh bởi vì nó là điều gia đình mong muốn

Giải thích: đoạn 2

Although he never liked the prospect of a business career, he stayed with it to please his family. 

 

3NG   Henderson and Notman were surprised by the results of their 1865 experiment.

Henderson và Notman ngạc nhiên bởi những kết quả của thí nghiệm 1865

Giải thích: đoạn 3 có đề cập đến thử nghiệm 1865 nhưng không nói gì đến cảm xúc của hai người này về kết quả thí nghiệm

The two men made a photographic excursion to Niagara Falls in 1860 and they cooperated on experiments with magnesium flares as a source of artificial light in 1865

 

4F   There were many similarities between Henderson’s early landscapes and those of Notman.

Có nhiều điểm tương đồng giữa những bức phong cảnh ban đầu của Henderson và Notman.

Giải thích: đoạn 4

In spite of their friendship, their styles of photography were quite different. While Notman’s landscapes were noted for their bold realism, Henderson for the first 20 years of his career produced romantic images, showing the strong influence of the British landscape tradition.

 

5NG   The studio that Henderson opened in 1866 was close to his home.

Xưởng chụp ảnh mà Henderson khai trương vào năm 1866 gần nhà ông ta.

Giải thích: đoạn 5 có đề cập đến việc ông mở xưởng chụp ảnh nhưng không đề cập đến việc gần nhà hay không

In 1866, he gave up his business to open a photographic studio, advertising himself as a portrait and landscape photographer. 

 

6T   Henderson gave up portraiture so that he could focus on taking photographs of scenery.

Henderson từ bỏ chụp ảnh chân dung để mà ông có thể tập trung chụp ảnh phong cảnh.

Giải thích: đoạn 5

From about 1870 he dropped portraiture to specialize in landscape photography and other views.

 

7F   When Henderson began work for the Intercolonial Railway, the Montreal to Halifax line had been finished.

Khi Henderson bắt đầu làm việc cho Intercolonial Railway, tuyến Montreal đến Halifax đã hoàn thiện

Giải thích: đoạn 7, lúc ông làm việc cho Intercolonial Railway, thì tuyến đường gần như hoàn thiện chứ chưa hoàn thiện

That same year, while in the lower St Lawrence River region, he took some photographs of the construction of the Intercolonial Railway. This undertaking led in 1875 to a commission from the railway to record the principal structures along the almost-completed line connecting Montreal to Halifax. 

 

8F   Henderson’s last work as a photographer was with the Canadian Pacific Railway.

Công việc cuối cùng của Henderson với tư cách là một nhiếp ảnh gia là ở Canadian Pacific Railway.

Giải thích: đoạn 8

In 1892 Henderson accepted a full-time position with the CPR as manager of a photographic department which he was to set up and administer. His duties included spending four months in the field each year. That summer he made his second trip west, photographing extensively along the railway line as far as Victoria. He continued in this post until 1897, when he retired completely from photography.

 

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

 

Questions 9-13

Complete the notes below

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

Alexander Henderson

 

Early life ( Cuộc sống thuở ban đầu)

•     was born in Scotland in 1831 – father was a 9 …………merchant………………

Sinh ra ở Scotland vào năm 1831 - cha là một thương nhân

•     trained as an accountant, emigrated to Canada in 1855

Được đào tạo trở thành kế toán, nhập cư vào Canada vào năm 1855

Giải thích: đoạn 1

Alexander Henderson was born in Scotland in 1831 and was the son of a successful merchant.

………………………………………………………………………………………………………

 

Start of a photographic career. Bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh

•     opened up a photographic studio in 1866

Mở một xưởng chụp ảnh vào năm 1866

•     took photos of city life, but preferred landscape photography

Chụp những bức ảnh thành thị nhưng thích chụp ảnh phong cảnh

•     people bought Henderson’s photos because photography took up considerable time and the 10 ……equipment………… was heavy

Mọi người mua những bức ảnh của Henderson vì nhiếp ảnh chiếm nhiều thời gian và thiết bị khá nặng

Giải thích: đoạn 5

 There was little competing hobby or amateur photography before the late 1880s because of the time-consuming techniques involved and the weight of equipment.

………………………………………………………………………………………………………

 

•     the photographs Henderson sold were 11 ………gifts…………………… or souvenirs

Những bức ảnh mà Henderson bán là quà tặng hoặc quà lưu niệm

Giải thích: đoạn 5

 People wanted to buy photographs as souvenirs of a trip or as gifts, and catering to this market, Henderson had stock photographs on display at his studio for mounting, framing, or inclusion in albums.

 

………………………………………………………………………………………………………

Travelling as a professional photographer. Đi du lịch với tư cách là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

•     travelled widely in Quebec and Ontario in 1870s and 1880s

Đi du lịch rộng khắp Quebec và Ontario vào những năm 1870 và 1880

•     took many trips along eastern rivers in a 12……canoe……………..

Thực hiện nhiều chuyến đi dọc theo các con sông phía Đông trong một chiếc ca nô

Giải thích: đoạn 7

He was especially fond of the wilderness and often travelled by canoe on the Blanche, du Lièvre, and other noted eastern rivers. 

………………………………………………………………………………………………………

 

•     worked for Canadian railways between 1875 and 1897

Làm việc cho Canadian railways từ 1875 đến 1897

•     worked for CPR in 1885 and photographed the 13 ……mountains…… and the railway at Rogers Pass.

Làm việc cho CPR vào năm 1885 và chụp những ngọn núi và đường sắt tại đèo Rogers.

Giải thích: đoạn 7

In 1885 he went west along the Canadian Pacific Railway (CPR) as far as Rogers Pass in British Columbia, where he took photographs of the mountains and the progress of construction.


 

ĐÁP ÁN:

 

1. FALSE

2. TRUE

3. NOT GIVEN

4. FALSE

5. NOT GIVEN

6. TRUE

7. FALSE

8. TRUE

9. merchant

10. equipment

11. gifts

12. canoe

13. mountains

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status