GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: The thylacine

The thylacine, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 3 đề reading cam 17

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: The thylacine

The extinct thylacine, also known as the Tasmanian tiger, was a marsupial* that bore a superficial resemblance to a dog. Its most distinguishing feature was the 13-19 dark brown stripes over its back, beginning at the rear of the body and extending onto the tail. The thylacine’s average nose-to-tail length for adult males was 162.6 cm, compared to 153.7 cm for females. ĐOẠN 1

 

Hổ thylacine tuyệt chủng còn được gọi là hổ Tasmanian là một loại thú có túi mang bề ngoài giống chó. Các đặc điểm riêng biệt nhất của nó là 13-19 đường sọc nâu đậm trên lưng của nó, bắt đầu từ phần sau của cơ thể và kéo dài đến đuôi. Độ dài trung bình từ mũi đến đuôi của những con đực trường thành là 162,6cm so với con cái là 153,7cm.

 

The thylacine appeared to occupy most types of terrain except dense rainforest, with open eucalyptus forest thought to be its prime habitat. In terms of feeding, it was exclusively carnivorous, and its stomach was muscular with an ability to distend so that it could eat large amounts of food at one time, probably an adaptation to compensate for long periods when hunting was unsuccessful and food scarce. The thylacine was not a fast runner and probably caught its prey by exhausting it during a long pursuit. During long-distance chases, thylacines were likely to have relied more on scent than any other sense. They emerged to hunt during the evening, night and early morning and tended to retreat to the hills and forest for shelter during the day. Despite the common name ‘tiger’, the thylacine had a shy, nervous temperament. Although mainly nocturnal, it was sighted moving during the day and some individuals were even recorded basking in the sun.ĐOẠN 2

 

Hổ thylacine có vẻ như chiếm hầu hết các loại địa hình trừ rừng mưa dày đặc, với những khu rừng bạch đàn mở được cho là nơi sinh sống chủ yếu của chúng. Về khoản kiếm ăn, nó chỉ là loài ăn thịt và dạ dày của nó rất khỏe với khả năng phình ra to đến nổi nó có thể ăn lượng lớn thức ăn một lúc, có lẽ sự điều chỉnh dạ dày là để bù đắp cho các thời kỳ dài không săn bắt được hoặc khan hiếm thức ăn. Hổ thylacine không phải là loài chạy nhanh và có lẽ bắt mồi bằng cách làm con mồi kiệt sức trong một cuộc săn đuổi lâu. Trong các cuộc săn đuổi đường dài, hổ thylacine có khả năng phụ thuộc vào sự đánh hơi nhiều hơn bất kỳ giác quan nào khác. Chúng xuất hiện đi săn vào ban đêm, tối và sáng sớm và có xu hướng rút lui vào những ngọng đối và rừng để ẩn náu cả ngày. Mặc dù tên phổ biến là hổ nhưng thylacine có tính cách e dè và hồi họp. Dù chủ yếu hoạt động về đêm nhưng người ta thấy nó di chuyển gần vào ban ngày và một vài con thậm chí được ghi nhận là đang phơi nắng.

 

 

The thylacine had an extended breeding season from winter to spring, with indications that some breeding took place throughout the year. The thylacine, like all marsupials, was tiny and hairless when born. Newborns crawled into the pouch on the belly of their mother, and attached themselves to one of the four teats, remaining there for up to three months. When old enough to leave the pouch, the young stayed in a lair such as a deep rocky cave, well-hidden nest or hollow log, whilst the mother hunted.ĐOẠN 3

 

Hổ thylacine có mùa sinh sản kéo dài từ mùa đông sang mùa xuân với dấu hiệu cho thấy một số hoạt động sinh sản xảy ra trong suốt cả năm. Hổ thylacine như tất cả các loài có túi khác, rất nhỏ và không có tóc lúc mới sinh. Những con sơ sinh bò vào cái túi trên bụng mẹ của chúng và tự dính vào một trong bốn núm vú, và ở đó cho đến ba tháng. Khi đủ trưởng thành để rời khỏi cái túi, những con còn non ở lại trong ổ như cái hang đá sâu, cái tổ được giấu kỹ hoặc khúc gỗ rộng trong khi mẹ đi săn mồi.

Approximately 4,000 years ago, the thylacine was widespread throughout New Guinea and most of mainland Australia, as well as the island of Tasmania. The most recent, well-dated occurrence of a thylacine on the mainland is a carbon-dated fossil from Murray Cave in Western Australia, which is around 3,100 years old. Its extinction coincided closely with the arrival of wild dogs called dingoes in Australia and a similar predator in New Guinea. Dingoes never reached Tasmania, and most scientists see this as the main reason for the thylacine’s survival there. ĐOẠN 4

 

Khoảng 4000 năm trước, hổ thylacine lan rộng khắp New Guinea và phần lớn lục địa Úc, cũng như hòn đảo Tasmania. Sự việc xảy ra gần đây nhất có niên đại rõ ràng về một con hổ thylacine trên lục địa là một hóa thạch từ carbon từ hang Murray ở Tây Úc, khoảng 3100 năm tuổi. Sự tuyệt chủng của nó vô tình gần với sự xuất hiện của chó hoang được gọi là dingoes ở Úc và loài săn mồi tương tự ở New Guinea. Dingoes chưa bao giờ tiếp cận Tasmania và hầu hết các nhà khoa học coi đây là nguyên nhân chính cho sự sống sót của hổ thylacine ở đó.

 

 

The dramatic decline of the thylacine in Tasmania, which began in the 1830s and continued for a century, is generally attributed to the relentless efforts of sheep farmers and bounty hunters** with shotguns. While this determined campaign undoubtedly played a large part, it is likely that various other factors also contributed to the decline and eventual extinction of the species. These include competition with wild dogs introduced by European settlers, loss of habitat along with the disappearance of prey species, and a distemper-like disease which may also have affected the thylacine. ĐOẠN 5

 

Sự sụt giảm đáng kể của hổ thylacine ở Tasmania đã bắt đầu vào những năm 1830 và tiếp tục trong một thế kỷ, thường được cho là do sự nổ lực không ngừng của những nông dân chăn cừu và thợ săn tiền thưởng bằng súng ngắn. Trong khi những chiến dịch đầy quyết tâm này chắc chắn đóng một vai trò lớn, có khả năng những nhân tố khác cũng đóng góp vào sự sụt giảm này và là cuối cùng là sự tuyệt chủng của loài này. Những nhân tố này bao gồm sự cạnh tranh với chó hoang được những người định cư châu Âu đưa vào, sự mất môi trường sống cùng với sự biến mất của các loài con mồi, và một căn bệnh giống như bệnh sốt ho của chó có lẽ cũng ảnh hưởng đến hổ thylacine.

There was only one successful attempt to breed a thylacine in captivity, at Melbourne Zoo in 1899. This was despite the large numbers that went through some zoos, particularly London Zoo and Tasmania’s Hobart Zoo. The famous naturalist John Gould foresaw the thylacine’s demise when he published his Mammals of Australia between 1848 and 1863, writing, ‘The numbers of this singular animal will speedily diminish, extermination will have its full sway, and it will then, like the wolf of England and Scotland, be recorded as an animal of the past.’ ĐOẠN 6

 

Chỉ có một nỗ lực thành công để nhân giống một con hổ thylacine trong điều kiện nuôi nhốt tại sở thú Melbourne vào năm 1899. Điều này xảy ra bất chấp một số lượng lớn đã đi qua một vài sở thú, đặc biệt sở thú London và sở thú Hobart của Tasmania. Nhà tự nhiên học John Gould đã thấy trước sự diệt vong của hổ thylacine khi xuất bản cuốn Mammals của Australia của ông ấy vào khoản 1848 và 1863. " Số lượng động vật hiếm có này sẽ nhanh chóng giảm đi, sự hủy diệt sẽ hoàn toàn ảnh hưởng và sau đó, giống như chó sói Anh và Scotland, được ghi nhận là động vật của quá khứ.

 

However, there seems to have been little public pressure to preserve the thylacine, nor was much concern expressed by scientists at the decline of this species in the decades that followed. A notable exception was T.T. Flynn, Professor of Biology at the University of Tasmania. In 1914, he was sufficiently concerned about the scarcity of the thylacine to suggest that some should be captured and placed on a small island. But it was not until 1929, with the species on the very edge of extinction, that Tasmania’s Animals and Birds Protection Board passed a motion protecting thylacines only for the month of December, which was thought to be their prime breeding season. The last known wild thylacine to be killed was shot by a farmer in the north-east of Tasmania in 1930, leaving just captive specimens. Official protection of the species by the Tasmanian government was introduced in July 1936, 59 days before the last known individual died in Hobart Zoo on 7th September, 1936. ĐOẠN 7

 

Tuy nhiên, dường như có rất ít áp lực của công chúng để bảo tồn hổ thylacine, và các nhà khoa học cũng không biểu lộ sự quan tâm đến sự sụt giảm của loài này ở những thập kỷ sau đó. Một ngoại lệ đáng chú ý là T.T. Flynn, giáo sư sinh học tại đại học Tasmania. Năm 1914, ông lo ngại về sự khan hiếm của thylacine đề xuất rằng một vài con nên được bắt và đặt vào một hòn đảo nhỏ. Nhưng mãi đến năm 1929, với các loài trên bờ vực tuyệt chủng, Ban Bảo vệ Chim và Động vật của Tasmania mới thông quan một đề nghị bảo vệ thylacine chỉ trong tháng 12, được cho là mùa sinh sản chủ yếu của chúng. Con thylacine hoang cuối cùng được biệt bị giật do một người nông dân bắn ở phía đông bắc Tasmania vào năm 1930, chỉ còn lại những mẫu vật nuôi nhốt. Sự bảo vệ chính thức của loài này bởi chính phủ Tasmania được đưa vào hồi tháng bảy năm 1936, 59 ngày trước khi cá thể cuối cùng được biết đã chết ở sở thú Hobart vào ngày 7 tháng 9 năm 1936.

There have been numerous expeditions and searches for the thylacine over the years, none of which has produced definitive evidence that thylacines still exist. The species was declared extinct by the Tasmanian government in 1986. ĐOẠN 8

 

Có rất nhiều cuộc thám hiểm và tìm kiếm hổ thylacine qua nhiều năm nhưng không một cuộc nào tạo ra được những bằng chứng rõ ràng rằng thylacine vẫn còn tồn tại. Loài này đã được tuyên bố tuyệt chủng bởi chính phủ Tasmanian vào năm 1986

———-

* marsupial: a mammal, such as a kangaroo, whose young are born incompletely developed and are typically carried and suckled in a pouch on the mother’s belly

**bounty hunters: people who are paid a reward for killing a wild animal

 

 

Questions 1-5

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

The thylacine

Appearance and behaviour

●   looked rather like a dog

●   had a series of stripes along its body and tail

●   ate an entirely 1 ………………… diet

●   probably depended mainly on 2 ………………… when hunting

●   young spent first months of life inside its mother’s 3 …………………

Decline and extinction

●   last evidence in mainland Australia is a 3,100-year-old 4 …………………

●   probably went extinct in mainland Australia due to animals known as dingoes

●   reduction in 5 ………………… and available sources of food were partly responsible for decline in Tasmania

 

 

Questions 6-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-7 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

  Significant numbers of thylacines were killed by humans from the 1830s onwards.

  Several thylacines were born in zoos during the late 1800s.

  John Gould’s prediction about the thylacine surprised some biologists.

  In the early 1900s, many scientists became worried about the possible extinction of the thylacine.

10   T.T. Flynn’s proposal to rehome captive thylacines on an island proved to be impractical.

11   There were still reasonable numbers of thylacines in existence when a piece of legislation protecting the species during their breeding season was passed.

12   From 1930 to 1936, the only known living thylacines were all in captivity.

13   Attempts to find living thylacines are now rarely made.

 

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: The thylacine

 

 

Questions 1-5

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

The thylacine

 

Appearance and behaviour ( Vẻ bên ngoài và hành vi)

●   looked rather like a dog. Trông giống như một con chó

●   had a series of stripes along its body and tail. Có nhiều đường sọc dọc theo thân và đuôi

●   ate an entirely 1 ……carnivorous……… diet. Ăn hoàn toàn theo chế độ ăn thịt

Giải thích: đoạn 2

​​In terms of feeding, it was exclusively carnivorous, and its stomach was muscular with an ability to distend so that it could eat large amounts of food at one time, probably an adaptation to compensate for long periods when hunting was unsuccessful and food scarce. 

 

 

●   probably depended mainly on 2 ……scent……… when hunting. Có lẽ phụ thuộc chủ yếu vào sự đánh hơi khi đi săn.

Giải thích: đoạn 2

During long-distance chases, thylacines were likely to have relied more on scent than any other sense

 

 

●   young spent the first months of life inside its mother’s 3 ………pouch………

Những con non trãi qua những tháng đầu tiên của cuộc đời bên trong cái túi của mẹ

Giải thích: đoạn 3

When old enough to leave the pouch, the young stayed in a lair such as a deep rocky cave, well-hidden nest or hollow log, whilst the mother hunted.

 

 

Decline and extinction. Sự sụt giảm và tuyệt chủng

●   last evidence in mainland Australia is a 3,100-year-old 4 ………fossil…………

Bằng chứng cuối cùng trên lục địa Úc là một hóa thạch 3100 năm tuổi

Giải thích: đoạn 4

The most recent, well-dated occurrence of a thylacine on the mainland is a carbon-dated fossil from Murray Cave in Western Australia, which is around 3,100 years old.

 

 

●   probably went extinct in mainland Australia due to animals known as dingoes.

Có lẽ bị tuyệt chủng trên lục địa Úc là do các con vật được gọi là dingoes

 

●   reduction in 5 ……habitat………… and available sources of food were partly responsible for decline in Tasmania

Sự cắt giảm môi trường sống và nguồn thức ăn sẵn có một phần giải thích cho sự sụt giảm ở Tasmania

Giải thích: đoạn 5

These include competition with wild dogs introduced by European settlers, loss of habitat along with the disappearance of prey species, and a distemper-like disease which may also have affected the thylacine

 

 

 

Questions 6-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-7 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the information

FALSE          if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

6T   Significant numbers of thylacines were killed by humans from the 1830s onwards. 

Số lượng đáng kể những con hổ thylacine bị giết bởi con người từ những năm 1830 trở đi.

Giải thích: đoạn 5

The dramatic decline of the thylacine in Tasmania, which began in the 1830s and continued for a century, is generally attributed to the relentless efforts of sheep farmers and bounty hunters** with shotguns. 

 

7F   Several thylacines were born in zoos during the late 1800s.

Một vài con hổ thylacine được sinh ra trong các sở thú vào cuối những năm 1800

Giải thích: đoạn 6, False vì chỉ nhân giống thành công một con hổ thylacine trong sở thú dù rất nhiều con đi vào sở thú thời gian đó.

There was only one successful attempt to breed a thylacine in captivity, at Melbourne Zoo in 1899. This was despite the large numbers that went through some zoos, particularly London Zoo and Tasmania’s Hobart Zoo.

 

8NG   John Gould’s prediction about the thylacine surprised some biologists.

Dự đoán của John Gould về hổ thylacine đã làm ngạc nhiên các nhà sinh vật.

Giải thích: không có thông tin trong bài

 

9F   In the early 1900s, many scientists became worried about the possible extinction of the thylacine.

Vào đầu những năm 1900, nhiều nhà khoa học lo ngại về khả năng tuyệt chủng của hổ thylacine.

Giải thích: đoạn 7

However, there seems to have been little public pressure to preserve the thylacine, nor was much concern expressed by scientists at the decline of this species in the decades that followed. A notable exception was T.T. Flynn, Professor of Biology at the University of Tasmania.

 

10NG   T.T. Flynn’s proposal to rehome captive thylacines on an island proved to be impractical.

Lời đề xuất của T.T. Flynn đưa những con hổ thylacine nuôi nhốt về nhà trên hòn đảo tỏ ra không thực tế.

Giải thích: đoạn 7, ông ấy đề xuất vào năm 1914 đến năm 1929 mới được thông qua để bảo vệ chúng vào tháng 12 mùa sinh sản chứ không đề cập đến tính khả thi hay không.

In 1914, he was sufficiently concerned about the scarcity of the thylacine to suggest that some should be captured and placed on a small island. But it was not until 1929, with the species on the very edge of extinction, that Tasmania’s Animals and Birds Protection Board passed a motion protecting thylacines only for the month of December, which was thought to be their prime breeding season. The last known wild thylacine to be killed was shot by a farmer in the north-east of Tasmania in 1930, leaving just captive specimens. Official protection of the species by the Tasmanian government was introduced in July 1936, 59 days before the last known individual died in Hobart Zoo on 7th September, 1936

 

11F   There were still reasonable numbers of thylacines in existence when a piece of legislation protecting the species during their breeding season was passed.

Vẫn còn số lượng đáng kể những con hổ thylacine tồn tại khi có luật hợp pháp bảo vệ loài này trong mùa sinh sản được thông qua.

Giải thích: đoạn 7, con hổ thylacine cuối cùng đã chết trước khi luật thông qua

Official protection of the species by the Tasmanian government was introduced in July 1936, 59 days before the last known individual died in Hobart Zoo on 7th September, 1936

 

12T   From 1930 to 1936, the only known living thylacines were all in captivity.

Từ 1930 đến 1936, con thylacine duy nhất được biết là còn sống là hoàn toàn trong điều kiện nuôi nhốt.

Giải thích: đoạn 7, từ 1930 trở đi chỉ còn loài thylacine nuôi nhốt vì con hoang duy nhất đã bị bắn chết. Đến năm 1936, luật bảo vệ thông qua thì con còn sống duy nhất đó cũng đã qua đời.

The last known wild thylacine to be killed was shot by a farmer in the north-east of Tasmania in 1930, leaving just captive specimens. Official protection of the species by the Tasmanian government was introduced in July 1936, 59 days before the last known individual died in Hobart Zoo on 7th September, 1936.

 

13NG   Attempts to find living thylacines are now rarely made.

Những nỗ lực tìm những con hổ thylacines còn sống hiện nay rất ít được thực hiện.

Giải thích: đoạn cuối, bài không đề cập gì đến hiện tại người ta có tìm kiếm thylacine hay không, chỉ nói là trong nhiều năm tìm kiếm mà không có bằng chứng rõ ràng.

There have been numerous expeditions and searches for the thylacine over the years, none of which has produced definitive evidence that thylacines still exist. 

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

ĐÁP ÁN

 

1   carnivorous

2   scent

3   pouch

4   fossil

5   habitat

6   TRUE

7   FALSE

8   NOT GIVEN

9   FALSE

10   NOT GIVEN

11   FALSE

12   TRUE

13   NOT GIVEN

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status