GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: The Dead Sea Scrolls

The Dead Sea Scrolls, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 2 đề reading cam 17

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: The Dead Sea Scrolls

In late 1946 or early 1947, three Bedouin teenagers were tending their goats and sheep near the ancient settlement of Qumran, located on the northwest shore of the Dead Sea in what is now known as the West Bank. One of these young shepherds tossed a rock into an opening on the side of a cliff and was surprised to hear a shattering sound. He and his companions later entered the cave and stumbled across a collection of large clay jars, seven of which contained scrolls with writing on them. The teenagers took the seven scrolls to a nearby town where they were sold for a small sum to a local antiquities dealer. Word of the find spread, and Bedouins and archaeologists eventually unearthed tens of thousands of additional scroll fragments from 10 nearby caves; together they make up between 800 and 900 manuscripts. It soon became clear that this was one of the greatest archaeological discoveries ever made. ĐOẠN 1

 

Vào cuối những năm 1946 và 1947, ba thanh thiếu niên Bedouin đang chăn dê và cừu gần khu định cư cổ Qumran nằm trên bờ biển phía Tây của Biển Chết mà ngày nay được gọi là Bờ Tây. Một trong những người chăn cừu trẻ tuổi này đã ném một hòn đá vào một khe hở bên vách đá và ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh đổ vỡ. Cậu bé và những bạn đi cùng sau đó đi vào hàn và vô tình thấy một bộ sưu tập những lọ đất sét lớn, bảy trong số chúng chứa những cuộn giấy có viết trên đó. Những thanh niên này lấy bảy cuộn giấy đến một thị trấn gần đó nơi mà chúng bán để lấy số tiền nhỏ cho một nhà buôn đồ cổ địa phương. Tin tức về việc được tìm thấy lan rộng, và người Bedouin và các nhà khảo cổ học cuối cùng cũng khai quật mười ngàn mảnh giấy cuộn nữa từ 10 hang động gần đó; họ cùng nhau làm thành 800-900 bản thảo. rõ ràng đây là một trong những khám phá mang tính khảo cổ lớn nhất từng được thực hiện.

The origin of the Dead Sea Scrolls, which were written around 2,000 years ago between 150 BCE and 70 CE, is still the subject of scholarly debate even today. According to the prevailing theory, they are the work of a population that inhabited the area until Roman troops destroyed the settlement around 70 CE. The area was known as Judea at that time, and the people are thought to have belonged to a group called the Essenes, a devout Jewish sect. ĐOẠN 2

 

Nguồn gốc của các cuộn giấy Biển Chết được viết vào khoảng 2000 năm trước giữa 150 TCN đến 70 CN vẫn còn là chủ đề tranh luận của các học giả cho đến tận ngày nay. Theo như lý thuyết phổ biến, chúng là tác phẩm của một quần thể dân chúng sinh sống ở khu vực mà quân đội Roman đã tàn phá khu định cư vào khoảng 70 sau CN. Khu vực được gọi là Judea tại thời điểm đó, và người dân được cho là thuộc về một nhóm được gọi là Essenes, một giáo phái Do Thái sùng đạo.

 

 

The majority of the texts on the Dead Sea Scrolls are in Hebrew, with some fragments written in an ancient version of its alphabet thought to have fallen out of use in the fifth century BCE. But there are other languages as well. Some scrolls are in Aramaic, the language spoken by many inhabitants of the region from the sixth century BCE to the siege of Jerusalem in 70 CE. In addition, several texts feature translations of the Hebrew Bible into Greek. ĐOẠN 3

 

Phần lớn văn bản trên các cuộn giấy ở biển Chết là tiếng Do Thái, với một vài đoạn được viết bằng phiên bản cũ của bảng chữ cái được cho là không còn được sử dụng trong thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Nhưng cũng có những ngôn ngữ khác. Một vài cuộn giấy là ở Aramaic, ngôn ngữ được nói bởi nhiều người sinh sống trong khu vực từ thế kỷ 16 trước công nguyên cho đến cuộc bao vây thành Jerusalem vào năm 70 sau Công Nguyên. Ngoài ra, một vài văn bản là nét đặc trưng của những bản dịch kinh thánh tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp.

The Dead Sea Scrolls include fragments from every book of the Old Testament of the Bible except for the Book of Esther. The only entire book of the Hebrew Bible preserved among the manuscripts from Qumran is Isaiah; this copy, dated to the first century BCE, is considered the earliest biblical manuscript still in existence. Along with biblical texts, the scrolls include documents about sectarian regulations and religious writings that do not appear in the Old Testament. ĐOẠN 4

 

Các cuộn giấy biển chết bao gồm nhiều đoạn từ từng cuốn sách trong Cựu kinh ước của kinh thánh ngoại trừ cuốn Esther. Toàn bộ cuốn kinh thánh Do thái duy nhất được lưu giữ trong số các bản thảo từ Qumran là Isaiah; bản sao này có niên đại vào thế kỷ thứ nhất trước CN, được xem như là bản thảo kinh thánh sớm nhất vẫn còn tồn tại. Cùng với các văn bản kinh thánh, các cuộn giấy bao gồm các tài liệu về các quy định giáo phái và các tác phẩm tôn giáo không có trong Cựu ước.

 

 

The writing on the Dead Sea Scrolls is mostly in black or occasionally red ink, and the scrolls themselves are nearly all made of neither parchment (animal skin) or an early form of paper called ‘papyrus’. The only exception is the scroll numbered 3015, which was created out of a combination of copper and tin. Known as the Copper Scroll, this curious document features letters chiselled onto metal – perhaps, as some have theorized, to better withstand the passage of time. One of the most intriguing manuscripts from Qumran, this is a sort of ancient treasure map that lists dozens of gold and silver caches. Using an unconventional vocabulary and odd spelling, it describes 64 underground hiding places that supposedly contain riches buried for safekeeping. None of these hoards have been recovered, possibly because the Romans pillaged Judea during the first century CE. According to various hypotheses, the treasure belonged to local people, or was rescued from the Second Temple before its destruction or never existed to begin with. ĐOẠN 5

 

Việc viết chữ trên các cuộn giấy Biển Chết hầu như là bằng mực đen hoặc đôi khi bằng mực đỏ, và bản thân các cuộn giấy này hầu như được làm bằng da ( da động vật) hoặc kiểu giấy sơ khai được gọi là " giấy cói". Ngoại lệ duy nhất là cuộn giấy được đánh số 3015 được tạo ra từ sự kết hợp giữa đồng và thiết. Được gọi là cuộn đồng, tài liệu gây tò mò này có đặc điểm là các chữ cái được đục trên kim loại - có lẽ- vì một vài người đã giả thuyết, để chống chọi tốt hơn với hành trình thời gian. Một trong những bản thảo hấp dẫn nhất từ Qumran, đây là một loại bản đồ kho báu cổ xưa liệt kê hàng tá kho vàng và bạc. Sử dụng từ vựng độc đáo và cách viết kỳ lạ, nó mô tả 64 nơi cất giấu dưới lòng đất được cho là chứa của cải được chôn cất vì sự an toàn. Không có kho tích trữ nào trong số này được phục hồi, có thể bởi vì người La Mã đã cướp phá Judea trong thế kỷ thứ nhất CN. Theo nhiều giả thuyết, kho báu thuộc về người dân địa phương hoặc được giải cứu khỏi ngôi đến thứ hai trước khi bị tàn phá hoặc chưa bao giờ tồn tại.

 

 

Some of the Dead Sea Scrolls have been on interesting journeys. In 1948, a Syrian Orthodox archbishop known as Mar Samuel acquired four of the original seven scrolls from a Jerusalem shoemaker and part-time antiquity dealer, paying less than $100 for them. He then travelled to the United States and unsuccessfully offered them to a number of universities, including Yale. Finally, in 1954, he placed an advertisement in the business newspaper The Wall Street Journal – under the category ‘Miscellaneous Items for Sale’ – that read: ‘Biblical Manuscripts dating back to at least 200 B.C. are for sale. This would be an ideal gift to an educational or religious institution by an individual or group.’ Fortunately, Israeli archaeologist and statesman Yigael Yadin negotiated their purchase and brought the scrolls back to Jerusalem, where they remain to this day. ĐOẠN 6

 

Một vài cuộn giấy Biển Chết đã trải qua những hành trình thú vị. Vào năm 1948, tổng giám mục chính thống giáo Syria tên là Mar Samuel đã có được bốn trong số bảy cuộn giấy gốc từ một thợ đóng giày Jerusalem kiêm người bán đồ cổ bán thời gian, với giá chưa đến 100 đô la. Ông ấy sau đó đi đến Mỹ và không thành công khi tặng chúng cho một số trường Đại Học bao gồm cả Yale. Cuối cùng vào năm 1954 ông ta đặt một quảng cáo trên một tờ báo kinh doanh The Wall Streel Jounal - dưới danh mục " các mặt hàng linh tinh đang bán" - ghi: những bản thảo Kinh thánh có niên đại ít nhất 200 năm trước Công Nguyên đang bán". Đây sẽ là một món quà lý tường cho các tổ chức tôn giáo hoặc giáo dục của cá nhân hoặc một nhóm. Thật may mắc, nhà khảo cổ và chính khách người Israel Yigael Yadin đã thương lượng việc mua bán và mang những cuộn giấy quay trở về Jerusalem nơi mà chúng vẫn còn cho đến ngày nay.

In 2017, researchers from the University of Haifa restored and deciphered one of the last untranslated scrolls. The university’s Eshbal Ratson and Jonathan Ben-Dov spent one year reassembling the 60 fragments that make up the scroll. Deciphered from a band of coded text on parchment, the find provides insight into the community of people who wrote it and the 364-day calendar they would have used. The scroll names celebrations that indicate shifts in seasons and details two yearly religious events known from another Dead Sea Scroll. Only one more known scroll remains untranslated. ĐOẠN 7

 

Vào năm 2017, các nhà nghiên cứu từ Đại học Haifa đã khôi phục và giải mã một trong những cuộn cuối cùng chưa được dịch. Eshbal Ratson và Jonathan Ben-Dov của trường đại học đã dành một năm để lắp ráp 60 mảnh tạo nên cuộn giấy. Được giải mã từ một dải văn bản được mã hóa trên giấy da, phát hiện này mang đến cái nhìn sâu sắc về cộng đồng của những người đã viết ra nó và lịch 364 ngày mà họ đã sử dụng. Cuộn giấy ghi tên các dịp kỷ niệm cho thấy sự thay đổi theo mùa và các chi tiết mà hai sự kiện tôn giáo hàng năm được biết từ cuộn giấy biển chết khác. Chỉ còn một cuộn đã biết nữa chưa được dịch.

 

 

 

Questions 1-5

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

The Dead Sea Scrolls

Discovery

Qumran, 1946/7

●   three Bedouin shepherds in their teens were near an opening on side of cliff

●   heard a noise of breaking when one teenager threw a 1 ……………………

●   teenagers went into the 2 …………………… and found a number of containers made of 3 ……………………

The scrolls

●   date from between 150 BCE and 70 CE

●   thought to have been written by group of people known as the 4 ……………………

●   written mainly in the 5 …………………… language

●   most are on religious topics, written using ink on parchment or papyrus

 

 

Questions 6-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 6-13 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

6   The Bedouin teenagers who found the scrolls were disappointed by how little money they received for them.

7   There is agreement among academics about the origin of the Dead Sea Scrolls.

8   Most of the books of the Bible written on the scrolls are incomplete.

9   The information on the Copper Scroll is written in an unusual way.

10   Mar Samuel was given some of the scrolls as a gift.

11   In the early 1950s, a number of educational establishments in the US were keen to buy scrolls from Mar Samuel.

12   The scroll that was pieced together in 2017 contains information about annual occasions in the Qumran area 2,000 years ago.

13   Academics at the University of Haifa are currently researching how to decipher the final scroll.

 

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: The Dead Sea Scrolls

 

 

Questions 1-5

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

The Dead Sea Scrolls

Discovery

Qumran, 1946/7

●   three Bedouin shepherds in their teens were near an opening on side of cliff. Ba người chăn cừu Bedouin tuổi mới lớn gần khe hở một bên vách đá

●   heard a noise of breaking when one teenager threw a 1 …………rock…………Nghe tiếng đổ vỡ khi một thanh niên ném một hòn đá

Giải thích: đoạn 1

One of these young shepherds tossed a rock into an opening on the side of a cliff and was surprised to hear a shattering sound.

 

●   teenagers went into the 2 ………cave…………… and found a number of containers made of 3 …………clay………… Các thanh thiếu niên đi vào hang và tìm thấy nhiều thùng chứa được làm từ đất sét.

Giải thích: đoạn 1

He and his companions later entered the cave and stumbled across a collection of large clay jars, seven of which contained scrolls with writing on them.

 

The scrolls ( các cuộn giấy)

●   date from between 150 BCE and 70 CE. có niên đại khoảng 150 trước CN và 70 CN

●   thought to have been written by group of people known as the 4 ………Essenes……………Được cho là được viết bởi nhóm người gọi là Essenes

Giải thích: đoạn 2

The area was known as Judea at that time, and the people are thought to have belonged to a group called the Essenes, a devout Jewish sect

 

●   written mainly in the 5 ……Hebrew……………… language. Được viết bằng tiếng Do thái

●   most are on religious topics, written using ink on parchment or papyrus. Hầu hết là các chủ đề tôn giáo được viết sử dụng mực trên tấm da hoặc giấy cói

 Giải thích: đoạn 3

The majority of the texts on the Dead Sea Scrolls are in Hebrew, with some fragments written in an ancient version of its alphabet thought to have fallen out of use in the fifth century BCE.

 

 

 

Questions 6-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 6-13 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the information

FALSE          if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

6NG   The Bedouin teenagers who found the scrolls were disappointed by how little money they received for them. Các thanh niên Bedouin tìm thấy những cuộn giấy đã thất vọng về số tiền ít ỏi mà họ nhận được cho việc bán chúng.

Giải thích: đoạn 1 chỉ đề cập là chúng bạn được ít tiền chứ không nói là chúng thất vọng ra sao

The teenagers took the seven scrolls to a nearby town where they were sold for a small sum to a local antiquities dealer.

 

7F   There is agreement among academics about the origin of the Dead Sea Scrolls. Có sự đồng tình giữa các nhà học thuật về nguồn gốc của các cuộn giấy Biển Chết

Giải thích: đoạn 2

The origin of the Dead Sea Scrolls, which were written around 2,000 years ago between 150 BCE and 70 CE, is still the subject of scholarly debate even today.

 

8T   Most of the books of the Bible written on the scrolls are incomplete. Hầu hết các cuốn sách về kinh thánh được viết trên các cuộn là không đầy đủ.

Giải thích: đoạn 4, chỉ còn một cuốn còn trọn vẹn duy nhất được lưu giữ

 The only entire book of the Hebrew Bible preserved among the manuscripts from Qumran is Isaiah; this copy, dated to the first century BCE, is considered the earliest biblical manuscript still in existence.

 

9T   The information on the Copper Scroll is written in an unusual way. Thông tin về cuộn Copper được viết theo kiểu lạ thường

Giải thích: đoạn 5

The only exception is the scroll numbered 3015, which was created out of a combination of copper and tin. Known as the Copper Scroll, this curious document features letters chiselled onto metal – perhaps, as some have theorized, to better withstand the passage of time. One of the most intriguing manuscripts from Qumran, this is a sort of ancient treasure map that lists dozens of gold and silver caches. Using an unconventional vocabulary and odd spelling, it describes 64 underground hiding places that supposedly contain riches buried for safekeeping.

 

10F   Mar Samuel was given some of the scrolls as a giftMar Samuel được tặng một vài cuộn giấy như là quà

Giải thích: đoạn 6, ông ta mua với giá 100usd chứ không phải được tặng

In 1948, a Syrian Orthodox archbishop known as Mar Samuel acquired four of the original seven scrolls from a Jerusalem shoemaker and part-time antiquity dealer, paying less than $100 for them. 

 

11F   In the early 1950s, a number of educational establishments in the US were keen to buy scrolls from Mar Samuel. Vào đầu những năm 1950, nhiều cơ sở giáo dục ở Mỹ nóng lòng muốn mua những cuộn giấy từ Mar Samuel

Giải thích: đoạn 6, ông ta tặng cho các trường ĐH nhưng họ không quan tâm

He then travelled to the United States and unsuccessfully offered them to a number of universities, including Yale. 

 

12T   The scroll that was pieced together in 2017 contains information about annual occasions in the Qumran area 2,000 years ago. Cuộn giấy được gộp lại với nhau vào năm 2017 chứa thông tin về các dịp theo mùa ở khu vực Qumran 2000 năm trước.

Giải thích: đoạn 7

In 2017, researchers from the University of Haifa restored and deciphered one of the last untranslated scrolls. The university’s Eshbal Ratson and Jonathan Ben-Dov spent one year reassembling the 60 fragments that make up the scroll. Deciphered from a band of coded text on parchment, the find provides insight into the community of people who wrote it and the 364-day calendar they would have used. The scroll names celebrations that indicate shifts in seasons and details two yearly religious events known from another Dead Sea Scroll.

 

13NG   Academics at the University of Haifa are currently researching how to decipher the final scroll. Các nhà học thuật ở trường Đại Học Haifa hiện đang nghiên cứu cách giải mã cuộn giấy cuối cùng.

Giải thích: đoạn cuối đề cập là vào năm 2017 người ta giải mã cuộn cuối cùng chưa được dịch chứ không đề cập gì đến hiện nay. Hiện nay vẫn còn một cuộn được biết nữa chưa được dịch chứ không đề cập có giải mã nó hay không.

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

ĐÁP ÁN:

1   rock

2   cave

3   clay

4   Essenes

5   Hebrew

6   NOT GIVEN

7   FALSE

8   TRUE

9   TRUE

10   FALSE

11   FALSE

12   TRUE

13   NOT GIVEN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status