GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Insight or evolution?

Insight or Evolution, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 2 đề đọc cam 17

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Insight or evolution?

 

Two scientists consider the origins of discoveries and other innovative behavior.

Hai nhà khoa học xem xét nguồn gốc của các khám phá và hành vi sáng tạo khác

Scientific discovery is popularly believed to result from the sheer genius of such intellectual stars as naturalist Charles Darwin and theoretical physicist Albert Einstein. Our view of such unique contributions to science often disregards the person’s prior experience and the efforts of their lesser-known predecessors. Conventional wisdom also places great weight on insight in promoting breakthrough scientific achievements, as if ideas spontaneously pop into someone’s head – fully formed and functional. ĐOẠN 1

Khám phá mang tính khoa học thường được nhiều người cho rằng hoàn toàn là do tài năng của các ngôi sao tri thức như nhà tự nhiên học Charles Darwin và nhà vật lý lý thuyết Albert Einstein. Quan điểm của chúng ta về những đóng góp đặc biệt như vậy đối với khoa học thường bỏ qua những kinh nghiệm trước đó của một người và những nổ lực của những tiền bối ít được biết đến. Theo lẽ thường cũng đặt nặng sự hiểu biết sâu sắc trong việc thúc đẩy các thành tựu khoa học đột phá như thể các ý tưởng tự nhiên nhảy lên trong đầu ai đó - được hình thành và có hiệu quả rõ ràng.

There may be some limited truth to this view. However, we believe that it largely misrepresents the real nature of scientific discovery, as well as that of creativity and innovation in many other realms of human endeavor. ĐOẠN 2

Quan điểm này chỉ đúng một phần nào đó. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng nó phần lớn thể hiện sai bản chất thực sự của khám phá khoa học, cũng như bản chất của sự sáng tạo và đổi mới trong nhiều lĩnh vực phấn đấu khác của con người.

Setting aside such greats as Darwin and Einstein – whose monumental contributions are duly celebrated – we suggest that innovation is more a process of trial and error, where two steps forward may sometimes come with one step back, as well as one or more stops to the right or left. This evolutionary view of human innovation undermines the notion of creative genius and recognizes the cumulative nature of scientific progress. ĐOẠN 3

Bỏ qua những người vĩ đại như Darwin và Einstein - những đóng góp to lớn của họ được tôn vinh chính đáng - chúng ta cho rằng sự đổi mới không phải chỉ có mỗi quy trình thử và sai nơi mà hai bước tiến có thể đôi khi đi kèm với một bước lùi, cũng như một hoặc nhiều điểm dừng lại để rẽ trái hay rẽ phải. Quan điểm tiến bộ về sự đổi mới này của con người đánh giá nhẹ quan niệm về tài năng sáng tạo và nhận ra bản chất tích lũy, cộng dồn của tiến bộ khoa học.

 

Consider one unheralded scientist: John Nicholson, a mathematical physicist working in the 1910s who postulated the existence of ‘proto-elements’ in outer space. By combining different numbers of weights of these proto-elements’ atoms, Nicholson could recover the weights of all the elements in the then-known periodic table. These successes are all the more noteworthy given the fact that Nicholson was wrong about the presence of proto-elements: they do not actually exist. Yet, amid his often fanciful theories and wild speculations, Nicholson also proposed a novel theory about the structure of atoms. Niels Bohr, the Nobel prize-winning father of modern atomic theory, jumped off from this interesting idea to conceive his now-famous model of the atom. ĐOẠN 4

Hãy xem xét một nhà khoa học ít tên tuổi: John Nicholson, một nhà vật lý toán học làm việc vào những năm 1910 người đã đưa ra giả thuyết cho sự tồn tại của " các nguyên tố nguyên sinh" bên ngoài không gian vũ trụ. Bằng việc kết hợp số lượng các trọng lượng khác nhau của nguyên tử của các nguyên tố nguyên sinh này, Nicholson có thể chỉnh sửa lại trọng lượng của tất cả các nguyên tố nguyên sinh trong bảng tuần hoàn được biết sau này. Những kết quả này là những kết quả đáng chú ý hơn cả vì sự thật là Nicholson đã sai về sự hiện diện của các nguyên tố nguyên sinh: chúng thực sự không tồn tại. Tuy nhiên, giữa những giả thuyết không có thật và những suy đoán ngông cuồng của ông ấy, Nicholson cũng đã đề xuất một giả thuyết mới lạ về cấu trúc của các phân tử. Niels Bohr, cha đẻ của lý thuyết phân tử hiện đại chiến thắng giải Nobel, đã bắt nguồn từ ý tưởng thú vị này để thai nghén mô hình nguyên tử nổi tiếng ngày nay của ông ta.

unheralded = unnoticed, unrecognized

jumped off = begin

successes ( từ hiếm, nghĩa hiếm): kết quả

What are we to make of this story? One might simply conclude that science is a collective and cumulative enterprise. That may be true, but there may be a deeper insight to be gleaned. We propose that science is constantly evolving, much as species of animals do. In biological systems, organisms may display new characteristics that result from random genetic mutations. In the same way, random, arbitrary or accidental mutations of ideas may help pave the way for advances in science. If mutations prove beneficial, then the animal or the scientific theory will continue to thrive and perhaps reproduce. ĐOẠN 5

  

Support for this evolutionary view of behavioral innovation comes from many domains. Consider one example of an influential innovation in US horseracing. The so-called ‘acey-deucy’ stirrup placement, in which the rider’s foot in his left stirrup is placed as much as 25 centimeters lower than the right, is believed to confer important speed advantages when turning on oval tracks. It was developed by a relatively unknown jockey named Jackie Westrope. Had Westrope conducted methodical investigations or examined extensive film records in a shrewd plan to outrun his rivals? Had he foreseen the speed advantage that would be conferred by riding acey-deucy? No. He suffered a leg injury, which left him unable to fully bend his left knee. His modification just happened to coincide with enhanced left-hand turning performance. This led to the rapid and widespread adoption of riding acey-deucy by many riders, a racing style which continues in today’s thoroughbred racing. ĐOẠN 6

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.


 

Plenty of other stories show that fresh advances can arise from error, misadventure, and also pure serendipity – a happy accident. For example, in the early 1970s, two employees of the company 3M each had a problem: Spencer Silver had a product – a glue which was only slightly sticky – and no use for it, while his colleague Art Fry was trying to figure out how to affix temporary bookmarks in his hymn book without damaging its pages. The solution to both these problems was invention of the brilliantly simple yet phenomenally successful Post-It note. Such examples give lie to the claim that ingenious, designing minds are responsible for human creativity and invention. Far more banal and mechanical forces may be at work; forces that are fundamentally connected to the laws of science. ĐOẠN 7

  

The notions of insight, creativity and genius are often invoked, but they remain vague and of doubtful scientific utility, especially when one considers the diverse and enduring contributions of individuals such as Plato, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Beethoven, Galileo, Newton, Kepler, Curie, Pasteur and Edison. These notions merely label rather than explain the evolution of human innovations. We need another approach, and there is a promising candidate. ĐOẠN 8

 

The Law of Effect was advanced by psychologist Edward Thorndike in 1898, some 40 years after Charles Darwin published his groundbreaking work on biological evolution, On the Origin of Species. This simple law holds that organisms tend to repeat successful behaviors and to refrain from performing unsuccessful ones. Just like Darwin’s Law of Natural Selection, the Law of Effect involves an entirely mechanical process of variation and selection, without any end objective in sight. ĐOẠN 9

  

Of course, the origin of human innovation demands much further study. In particular, the provenance of the raw material on which the Law of Effect operates is not as clearly known as that of the genetic mutations on which the Law of Natural Selection operates. The generation of novel ideas and behaviors may not be entirely random, but constrained by prior successes and failures – of the current individual (such as Bohr) or of predecessors (such as Nicholson). ĐOẠN 10

The time seems right for abandoning the naive notion of intelligent design and genius, and for scientifically exploring the true origins of creative behavior. ĐOẠN 11

 

 

 

Questions 27-31

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 27-31 on your answer sheet.

27   The purpose of the first paragraph is to

A   defend particular ideas.

B   compare certain beliefs.

C   disprove a widely held view.

D   outline a common assumption.

 

28   What are the writers doing in the second paragraph?

A   criticising an opinion

B   justifying a standpoint

C   explaining an approach

D   supporting an argument

 

29   In the third paragraph, what do the writers suggest about Darwin and Einstein?

A   They represent an exception to a general rule.

B   Their way of working has been misunderstood.

C   They are an ideal which others should aspire to.

D   Their achievements deserve greater recognition.

 

30   John Nicholson is an example of a person whose idea

A   established his reputation as an influential scientist.

B   was only fully understood at a later point in history.

C   laid the foundations for someone else’s breakthrough.

D   initially met with scepticism from the scientific community.

 

31   What is the key point of interest about the ‘acey-deucy’ stirrup placement?

A   the simple reason why it was invented

B   the enthusiasm with which it was adopted

C   the research that went into its development

D   the cleverness of the person who first used it

 

Questions 32-36

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 32-36 on your answer sheet, write

YES                    if the statement agrees with the claims of the writer

NO                      if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

32   Acknowledging people such as Plato or da Vinci as geniuses will help us understand the process by which great minds create new ideas.

33   The Law of Effect was discovered at a time when psychologists were seeking a scientific reason why creativity occurs.

34   The Law of Effect states that no planning is involved in the behaviour of organisms.

35   The Law of Effect sets out clear explanations about the sources of new ideas and behaviours.

36   Many scientists are now turning away from the notion of intelligent design and genius.

Questions 37-40

Complete the summary using the list of words, A-G, below.

Write the correct letter, A-G, in boxes 37-40 on your answer sheet.

The origins of creative behaviour

The traditional view of scientific discovery is that breakthroughs happen when a single great mind has sudden 37 …………………… . Although this can occur, it is not often the case. Advances are more likely to be the result of a longer process. In some cases, this process involves 38 ……………………, such as Nicholson’s theory about proto-elements. In others, simple necessity may provoke innovation, as with Westrope’s decision to modify the position of his riding stirrups. There is also often an element of 39 ……………………, for example, the coincidence of ideas that led to the invention of the Post-It note. With both the Law of Natural Selection and the Law of Effect, there may be no clear 40 …………………… involved, but merely a process of variation and selection.

A   invention               B   goals          C   compromise

D   mistakes                E   luck              inspiration

G   experiments

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING:

Insight or evolution?

 

Questions 27-31

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 27-31 on your answer sheet.

 

27   The purpose of the first paragraph is to

Mục đích của đoạn đầu là để

A   defend particular ideas.

Bảo vệ các ý tưởng cụ thể

B   compare certain beliefs.

So sánh những niềm tin nhất định

C   disprove a widely held view.

Phản đối một quan điểm được tin rộng rãi

D   outline a common assumption.

Vạch ra một nhận định chung.

 Giải thích: mở đầu đoạn 1 tác giả nhận định chung về việc mọi người cho rằng khám phá khoa học là kết quả của nhiều ngôi sao nổi tiếng mà quên đi sự đóng góp của nhiều người đi trước. Mọi người cứ cho rằng mọi phát minh đều tự nhiên nhảy vào tâm trí của người nào đó chứ không xem xét những cơ sở, nền tảng được đưa ra trước đó.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.


 

28   What are the writers doing in the second paragraph?

Người viết đang làm điều gì trong đoạn 2

A   criticising an opinion

Chỉ trích một ý kiến

Giải thích: đoạn 2, tác giả chỉ trích rằng quan điểm ở đoạn 1 thể hiện sai bản chất của các khám phá khoa học cũng như bản chất của sự sáng tạo và đổi mới ở nhiều lĩnh vực.

​​There may be some limited truth to this view. However, we believe that it largely misrepresents the real nature of scientific discovery, as well as that of creativity and innovation in many other realms of human endeavor.

 

B   justifying a standpoint

biện minh cho một quan điểm

C   explaining an approach

Giải thích cho một cách tiếp cận

D   supporting an argument

Ủng hộ một lập luận

 

Questions 32-36

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 32-36 on your answer sheet, write

YES              if the statement agrees with the claims of the writer

NO               if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

32F   Acknowledging people such as Plato or da Vinci as geniuses will help us understand the process by which great minds create new ideas.

Thừa nhận những người như Plato hay da Vinci là những thiên tài sẽ giúp chúng ta hiểu quá trình mà những bộ óc vĩ đại tạo ra những ý tưởng mới

Giải thích: đoạn 8, người viết nói rằng việc dán nhãn cho những thành công của Plato hay da Vinci không giải thích cho quá trình phát triển các sáng kiến của con người. Chúng ta cần có cách tiếp cận khác hứa hẹn hơn.

The notions of insight, creativity and genius are often invoked, but they remain vague and of doubtful scientific utility, especially when one considers the diverse and enduring contributions of individuals such as Plato, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Beethoven, Galileo, Newton, Kepler, Curie, Pasteur and Edison. These notions merely label rather than explain the evolution of human innovations. We need another approach, and there is a promising candidate.

33NG   The Law of Effect was discovered at a time when psychologists were seeking a scientific reason why creativity occurs.

Định luật nhân quả được khám phá tại thời điểm mà các nhà vật lý đang tìm kiếm một lý do mang tính khoa học là tại sao sáng tạo lại xảy ra

Giải thích: đoạn 9, bài viết chỉ đề cập là luật nhân quả được đưa ra vào năm 1898 sau luật lựa chọn tự nhiên 40 năm chứ không nói đến hoàn cảnh tìm ra luật nhân quả.

The Law of Effect was advanced by psychologist Edward Thorndike in 1898, some 40 years after Charles Darwin published his groundbreaking work on biological evolution, On the Origin of Species

 

Questions 37-40

Complete the summary using the list of words, A-G, below.

Write the correct letter, A-G, in boxes 37-40 on your answer sheet.

The origins of creative behaviour

The traditional view of scientific discovery is that breakthroughs happen when a single great mind has sudden 37 ………F   inspiration

  …………… . Although this can occur, it is not often the case.

Quan điểm truyền thống về khám phá khoa học rằng những đột phá xảy ra khi một bộ óc vĩ đại có nguồn cảm hứng bất thình lình. Mặc dù điều này có thể xảy ra nhưng thường không phải là như vậy.

Giải thích: đoạn 1

Conventional wisdom also places great weight on insight in promoting breakthrough scientific achievements, as if ideas spontaneously pop into someone’s head (= sudden inspiration)– fully formed and functional

 ………………………………………………………………………………………………………

 

ĐÁP ÁN

27   D

28   A

29   A

30   C

31   A

32   NO

33   NOT GIVEN

34   YES

35   NO

36   NOT GIVEN

37   F

38   D

39   E

40   B

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status