GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Insight or evolution?

Insight or evolution, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 2 đề reading cam 17

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Insight or evolution?

 

 

Two scientists consider the origins of discoveries and other innovative behavior. 

Hai nhà khoa học xem xét nguồn gốc của các khám phá và hành vi sáng tạo khác

 

Scientific discovery is popularly believed to result from the sheer genius of such intellectual stars as naturalist Charles Darwin and theoretical physicist Albert Einstein. Our view of such unique contributions to science often disregards the person’s prior experience and the efforts of their lesser-known predecessors. Conventional wisdom also places great weight on insight in promoting breakthrough scientific achievements, as if ideas spontaneously pop into someone’s head – fully formed and functional. ĐOẠN 1

Khám phá mang tính khoa học thường được nhiều người cho rằng hoàn toàn là do tài năng của các ngôi sao tri thức như nhà tự nhiên học Charles Darwin và nhà vật lý lý thuyết Albert Einstein. Quan điểm của chúng ta về những đóng góp đặc biệt như vậy đối với khoa học thường bỏ qua những kinh nghiệm trước đó của một người và những nổ lực của những tiền bối ít được biết đến. Theo lẽ thường cũng đặt nặng sự hiểu biết sâu sắc trong việc thúc đẩy các thành tựu khoa học đột phá như thể các ý tưởng tự nhiên nhảy lên trong đầu ai đó - được hình thành và có hiệu quả rõ ràng.

 

There may be some limited truth to this view. However, we believe that it largely misrepresents the real nature of scientific discovery, as well as that of creativity and innovation in many other realms of human endeavor. ĐOẠN 2

Quan điểm này có phần đúng. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng nó phần lớn thể hiện sai bản chất thực sự của khám phá khoa học, cũng như bản chất của sự sáng tạo và đổi mới trong nhiều lĩnh vực phấn đấu khác của con người.

 

Setting aside such greats as Darwin and Einstein – whose monumental contributions are duly celebrated – we suggest that innovation is more a process of trial and error, where two steps forward may sometimes come with one step back, as well as one or more stops to the right or left. This evolutionary view of human innovation undermines the notion of creative genius and recognizes the cumulative nature of scientific progress. ĐOẠN 3

Bỏ qua những người vĩ đại như Darwin và Einstein - những đóng góp to lớn của họ được tôn vinh chính đáng - chúng ta cho rằng sự đổi mới không phải chỉ có mỗi quy trình thử và sai nơi mà hai bước tiến có thể đôi khi đi kèm với một bước lùi, cũng như một hoặc nhiều điểm dừng lại để rẽ trái hay rẽ phải. Quan điểm tiến bộ về sự đổi mới này của con người đánh giá nhẹ quan niệm về tài năng sáng tạo và nhận ra bản chất tích lũy, cộng dồn của tiến bộ khoa học.

 

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN CAMBRIGE 18

Test 1 Urban farming
Test 1 Forest management in Pennsylvania, USA
Test 1 Conquering Earth’s space junk problem
Test 2 Stonehenge
Test 2 Living with artificial intelligence
Test 2 An ideal city
Test 3 Materials to take us beyond concrete
Test 3 The steam car
Test 3 The case for mixed-ability classes
Test 4 Green roofs
Test 4 The growth mindset
Test 4 Alfred Wegener: science, exploration and the theory of continental drift

 

Consider one unheralded scientist: John Nicholson, a mathematical physicist working in the 1910s who postulated the existence of ‘proto-elements’ in outer space. By combining different numbers of weights of these proto-elements’ atoms, Nicholson could recover the weights of all the elements in the then-known periodic table. These successes are all the more noteworthy given the fact that Nicholson was wrong about the presence of proto-elements: they do not actually exist. Yet, amid his often fanciful theories and wild speculations, Nicholson also proposed a novel theory about the structure of atoms. Niels Bohr, the Nobel prize-winning father of modern atomic theory, jumped off from this interesting idea to conceive his now-famous model of the atom. ĐOẠN 4

 

Hãy xem xét một nhà khoa học ít tên tuổi: John Nicholson, một nhà vật lý toán học làm việc vào những năm 1910 người đã đưa ra giả thuyết cho sự tồn tại của " các nguyên tố nguyên sinh" bên ngoài không gian vũ trụ. Bằng việc kết hợp số lượng các trọng lượng khác nhau của nguyên tử của các nguyên tố nguyên sinh này, Nicholson có thể chỉnh sửa lại trọng lượng của tất cả các nguyên tố nguyên sinh trong bảng tuần hoàn được biết sau này. Những kết quả này là những kết quả đáng chú ý hơn cả vì sự thật là Nicholson đã sai về sự hiện diện của các nguyên tố nguyên sinh: chúng thực sự không tồn tại. Tuy nhiên, giữa những giả thuyết không có thật và những suy đoán ngông cuồng của ông ấy, Nicholson cũng đã đề xuất một giả thuyết mới lạ về cấu trúc của các phân tử. Niels Bohr, cha đẻ của lý thuyết phân tử hiện đại chiến thắng giải Nobel, đã bắt nguồn từ ý tưởng thú vị này để thai nghén mô hình nguyên tử nổi tiếng ngày nay của ông ta.

unheralded = unnoticed, unrecognized

jumped off = begin

successes ( từ hiếm, nghĩa hiếm): kết quả

 

What are we to make of this story? One might simply conclude that science is a collective and cumulative enterprise. That may be true, but there may be a deeper insight to be gleaned. We propose that science is constantly evolving, much as species of animals do. In biological systems, organisms may display new characteristics that result from random genetic mutations. In the same way, random, arbitrary or accidental mutations of ideas may help pave the way for advances in science. If mutations prove beneficial, then the animal or the scientific theory will continue to thrive and perhaps reproduce. ĐOẠN 5

 

Chúng ta sẽ phải hiểu gì về câu chuyện này? Người ta có lẽ đơn giản kết luận rằng khoa học là một việc làm táo bạo mang tính tập thể và tích lũy dần dần. Điều đó có lẽ là đúng nhưng cũng cần có những hiểu biết sâu sắc hơn. Chúng ta đề xuất rằng khoa học phát triển liên tục, giống như các loài động vật vậy. Trong các hệ thống sinh học, các sinh vật có lẽ thể hiện những đặc điểm mới do kết quả của các biến đổi di truyền vô tình. Tương tự như vậy, các thay đổi tình cờ, tùy ý, vô tình của các ý tưởng có lẽ cũng giúp lát đường cho các tiến bộ trong khoa học. Nếu các thay đổi tỏ ra có lợi thì các lý thuyết khoa học hoặc lý thuyết về động vật sẽ tiếp tục phát triển mạnh và sinh sôi nảy nở.

Make: nghĩ, hiểu

pave the way: dọn sẵn đường, lát sẵn đường

 

 

Support for this evolutionary view of behavioral innovation comes from many domains. Consider one example of an influential innovation in US horseracing. The so-called ‘acey-deucy’ stirrup placement, in which the rider’s foot in his left stirrup is placed as much as 25 centimeters lower than the right, is believed to confer important speed advantages when turning on oval tracks. It was developed by a relatively unknown jockey named Jackie Westrope. Had Westrope conducted methodical investigations or examined extensive film records in a shrewd plan to outrun his rivals? Had he foreseen the speed advantage that would be conferred by riding acey-deucy? No. He suffered a leg injury, which left him unable to fully bend his left knee. His modification just happened to coincide with enhanced left-hand turning performance. This led to the rapid and widespread adoption of riding acey-deucy by many riders, a racing style which continues in today’s thoroughbred racing. ĐOẠN 6

Sự đổi mới về hành vi trong quan điểm tiến bộ này có được chứng minh từ nhiều lĩnh vực. Xem xét một ví dụ về một đổi mới có tầm ảnh hưởng trong môn đua ngựa Mỹ. Cái gọi là sự bố trí bàn đạp ngựa  ‘acey-deucy’ mà trong đó chân của người cưỡi ngựa bên trái bàn đạp được đặt thấp hơn 25cm so với bên phải được cho là để mang lại lợi thế tốc độ quan trọng khi rẽ vào đường đua hình bầu dục. Nó được phát triển bởi một người cưỡi ngựa tương đối ít được biết tới tên là Jackie Westrope. Có phải Jackie Westrope đã thực hiện các điều tra có phương pháp hoặc xem xét các hồ sơ phim bao quát trong kế hoạch khôn ngoan nhằm vượt qua đối thủ của anh ta? Liệu anh ta nhìn thấy trước được lợi thế về tốc độ do việc cưỡi bàn đạp acey-deucy mang lại. Không. Anh ta phải chịu chấn thương chân khiến cho anh ta không thể gập hoàn toàn đầu gối trái của mình. Sự điều chỉnh của anh ta chỉ xảy tra trùng hợp với sự cải thiện hiệu xuất rẽ trái. Điều này dẫn đến việc áp dụng cưỡi bàn đạp acey-deucy rộng rãi và nhanh chóng bởi nhiều tay đua ngựa, một phong cách đua mà vẫn được tiếp tục trong các cuộc đua ngựa thuần chủng ngày nay.

 


 

 

Plenty of other stories show that fresh advances can arise from error, misadventure, and also pure serendipity – a happy accident. For example, in the early 1970s, two employees of the company 3M each had a problem: Spencer Silver had a product – a glue which was only slightly sticky – and no use for it, while his colleague Art Fry was trying to figure out how to affix temporary bookmarks in his hymn book without damaging its pages. The solution to both these problems was invention of the brilliantly simple yet phenomenally successful Post-It note. Such examples give lie to the claim that ingenious, designing minds are responsible for human creativity and invention. Far more banal and mechanical forces may be at work; forces that are fundamentally connected to the laws of science. ĐOẠN 7

 

Nhiều câu chuyện khác cho thấy rằng những tiến bộ mới mẻ có thể nảy sinh từ sai lầm, tai nạn bất ngờ và cả sự may mắn thuần túy - một tai nạn may mắn. Chằng hạn vào đầu những năm 1970, hai nhân viên của công ty 3M, mỗi người đều có một vấn đề: Spencer Silver có một sản phẩm - một loại keo chỉ hơi dính - và nó không có công dụng gì, trong khi đồng nghiệp của anh ta Art Fry đang cố gắng tìm cách làm thế nào để dán những miếng đánh dấu trang tạm thời trong cuốn sách thánh ca của anh ta mà không làm hư các trang sách. Giải pháp cho cả hai vấn đề này là phát minh ra miếng giấy ghi chú Post-it cực kỳ đơn giản nhưng thành công đến lạ. Những ví dụ như vậy tỏ ra không đúng đối với tuyên bố rằng các bộ óc thiên tài và có tính toán là lý do dẫn đến tài phát minh và óc sáng tạo của con người. Rất nhiều lực tác động tầm thường và máy móc có lẽ rất hiệu quả; những lực tác động về cơ bản có liên quan đến các định luật khoa học.

give the lie to something: to prove that something is not true

 

 

The notions of insight, creativity and genius are often invoked, but they remain vague and of doubtful scientific utility, especially when one considers the diverse and enduring contributions of individuals such as Plato, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Beethoven, Galileo, Newton, Kepler, Curie, Pasteur and Edison. These notions merely label rather than explain the evolution of human innovations. We need another approach, and there is a promising candidate. ĐOẠN 8

 

Những khái niệm về sự hiểu biết sâu sắc, sáng tạo và thiên tài thường được đưa ra nhưng chúng vẫn còn mơ hồ và có giá trị khoa học đáng ngờ, đặc biệt khi người ta xem xét những đóng góp đa dạng và lâu dài của các cá nhân như  Plato, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Beethoven, Galileo, Newton, Kepler, Curie, Pasteur and Edison. Những khái niệm này chỉ là dán nhãn thay vì giải thích cho sự phát triển của những đổi mới của con người. Chúng ta cần cách tiếp cận khác và có một ứng cử viên hứa hẹn.

The Law of Effect was advanced by psychologist Edward Thorndike in 1898, some 40 years after Charles Darwin published his groundbreaking work on biological evolution, On the Origin of Species. This simple law holds that organisms tend to repeat successful behaviors and to refrain from performing unsuccessful ones. Just like Darwin’s Law of Natural Selection, the Law of Effect involves an entirely mechanical process of variation and selection, without any end objective in sight. ĐOẠN 9

 

Qui luật hiệu ứng được đưa ra bởi nhà vật lý Edward Thorndike vào năm 1898, khoảng 40 năm sau khi Charles Darwin xuất bản tác phẩm đột phá về tiến hóa sinh học, Nguồn gốc của các loài. Định luật đơn giản này cho rằng các sinh vật có xu hướng lặp lại các hành vi thành công và hạn chế thực hiện những hành vi không thành công. Giống như định luật của Darwin về Lựa chọn tự nhiên, định luật hiệu ứng liên quan đến quá trình hoàn toàn rất máy móc về sự thay đổi và lựa chọn mà không có mục tiêu cuối cùng nào trước mắt.

in sight: trong tầm nhìn, trước mắt, rõ ràng

 


 

Of course, the origin of human innovation demands much further study. In particular, the provenance of the raw material on which the Law of Effect operates is not as clearly known as that of the genetic mutations on which the Law of Natural Selection operates. The generation of novel ideas and behaviors may not be entirely random, but constrained by prior successes and failures – of the current individual (such as Bohr) or of predecessors (such as Nicholson). ĐOẠN 10

 

Dĩ nhiên, nguồn gốc của sự sáng tạo, đổi mới của con người đòi hỏi nhiều nghiên cứu hơn nữa. Đặc biệt, nguồn gốc của những nguyên liệu thô mà quy luật hiệu ứng vận hành không được biết đến rõ như nguồn gốc về các biến đổi di truyền mà định luật lựa chọn tự nhiên vận hành. Việc hình thành các ý tưởng và hành vi mới mẻ có lẽ không hoàn toàn là tình cờ nhưng bị ảnh hưởng bởi những thành công và thất bại trước đó - của cá nhân hiện tại (như Bohr) hay những tiền bối ( như Nicholson) 

 

The time seems right for abandoning the naïve notion of intelligent design and genius, and for scientifically exploring the true origins of creative behavior. ĐOẠN 11

Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp cho việc từ bỏ khải niệm ngây ngô về sự thông minh sáng tạo và thiên tài và để khám phá về mặt khoa học các nguồn gốc thực sự của các hành vi sáng tạo.

 

 

 

Questions 27-31

Choose the correct letter, ABC or D.

Write the correct letter in boxes 27-31 on your answer sheet.

 

27   The purpose of the first paragraph is to

  defend particular ideas.

  compare certain beliefs.

  disprove a widely held view.

  outline a common assumption.

 

28   What are the writers doing in the second paragraph?

  criticising an opinion

  justifying a standpoint

  explaining an approach

  supporting an argument

 

29   In the third paragraph, what do the writers suggest about Darwin and Einstein?

  They represent an exception to a general rule.

  Their way of working has been misunderstood.

  They are an ideal which others should aspire to.

  Their achievements deserve greater recognition.

 

30   John Nicholson is an example of a person whose idea

  established his reputation as an influential scientist.

  was only fully understood at a later point in history.

  laid the foundations for someone else’s breakthrough.

  initially met with scepticism from the scientific community.

 

31   What is the key point of interest about the ‘acey-deucy’ stirrup placement?

  the simple reason why it was invented

  the enthusiasm with which it was adopted

  the research that went into its development

  the cleverness of the person who first used it

 

 

Questions 32-36

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 32-36 on your answer sheet, write

YES                  if the statement agrees with the claims of the writer

NO                   if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

32   Acknowledging people such as Plato or da Vinci as geniuses will help us understand the process by which great minds create new ideas.

33   The Law of Effect was discovered at a time when psychologists were seeking a scientific reason why creativity occurs.

34   The Law of Effect states that no planning is involved in the behaviour of organisms.

35   The Law of Effect sets out clear explanations about the sources of new ideas and behaviours.

36   Many scientists are now turning away from the notion of intelligent design and genius.

 

 

Questions 37-40

Complete the summary using the list of words, A-G, below.

Write the correct letter, A-G, in boxes 37-40 on your answer sheet.

The origins of creative behaviour

The traditional view of scientific discovery is that breakthroughs happen when a single great mind has sudden 37 …………………… . Although this can occur, it is not often the case. Advances are more likely to be the result of a longer process. In some cases, this process involves 38 ……………………, such as Nicholson’s theory about proto-elements. In others, simple necessity may provoke innovation, as with Westrope’s decision to modify the position of his riding stirrups. There is also often an element of 39 ……………………, for example, the coincidence of ideas that led to the invention of the Post-It note. With both the Law of Natural Selection and the Law of Effect, there may be no clear 40 …………………… involved, but merely a process of variation and selection.

  invention               B   goals            compromise

  mistakes                  luck             F   inspiration

  experiments

 

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Insight or evolution?

 

 

Questions 27-31

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 27-31 on your answer sheet.

 

27   The purpose of the first paragraph is to

Mục đích của đoạn đầu là để

A   defend particular ideas.

Bảo vệ các ý tưởng cụ thể

B   compare certain beliefs.

So sánh những niềm tin nhất định

C   disprove a widely held view.

Phản đối một quan điểm được tin rộng rãi

 

D   outline a common assumption.

Vạch ra một nhận định chung.

 Giải thích: mở đầu đoạn 1 tác giả nhận định chung về việc mọi người cho rằng khám phá khoa học là kết quả của nhiều ngôi sao nổi tiếng mà quên đi sự đóng góp của nhiều người đi trước. Mọi người cứ cho rằng mọi phát minh đều tự nhiên nhảy vào tâm trí của người nào đó chứ không xem xét những cơ sở, nền tảng được đưa ra trước đó.

 

28   What are the writers doing in the second paragraph?

Người viết đang làm điều gì trong đoạn 2

 

A   criticising an opinion

Chỉ trích một ý kiến

Giải thích: đoạn 2, tác giả chỉ trích rằng quan điểm ở đoạn 1 thể hiện sai bản chất của các khám phá khoa học cũng như bản chất của sự sáng tạo và đổi mới ở nhiều lĩnh vực.

​​There may be some limited truth to this view. However, we believe that it largely misrepresents the real nature of scientific discovery, as well as that of creativity and innovation in many other realms of human endeavor.

 

B   justifying a standpoint

biện minh cho một quan điểm

C   explaining an approach

Giải thích cho một cách tiếp cận

D   supporting an argument

Ủng hộ một lập luận

 

29   In the third paragraph, what do the writers suggest about Darwin and Einstein?

Trong đoạn ba, người viết đã nói gì về Darwin và Einstein

 

A   They represent an exception to a general rule.

Họ đại diện cho sự ngoại lệ đối với luật lệ chung

Giải thích: 

Setting aside such greats as Darwin and Einstein – whose monumental contributions are duly celebrated –

 

B   Their way of working has been misunderstood.

Cách làm việc của họ bị hiểu nhầm

C   They are an ideal which others should aspire to.

Họ là một lý tưởng mà những người khác khao khát

D   Their achievements deserve greater recognition.

Những thành tựu của họ xứng đáng được công nhận nhiều hơn.

 

30   John Nicholson is an example of a person whose idea

John Nicholson là ví dụ về một người mà ý tưởng của ông ta

 

A   established his reputation as an influential scientist.

Đã tạo nên danh tiếng cho mình như là một nhà khoa học có ảnh hưởng

B   was only fully understood at a later point in history.

Chỉ được hiểu đầy đủ ở thời điểm sau này trong lịch sử

 

C   laid the foundations for someone else’s breakthrough.

Đặt nền móng cho đột phá của người khác

Giải thích: đoạn 4

 Yet, amid his often fanciful theories and wild speculations, Nicholson also proposed a novel theory about the structure of atoms. Niels Bohr, the Nobel prize-winning father of modern atomic theory, jumped off from this interesting idea to conceive his now-famous model of the atom.

 

D   initially met with scepticism from the scientific community.

Ban đầu vấp phải sự nghi ngờ từ cộng đồng khoa học

 

31   What is the key point of interest about the ‘acey-deucy’ stirrup placement?

Điểm thú vị chính về chỗ đặt bàn ngựa ‘acey-deucy’ là gì?

 

A   the simple reason why it was invented

Lý do đơn giản về việc vì sao nó được phát minh

Giải thích: đoạn 6, 

His modification just happened to coincide with enhanced left-hand turning performance. This led to the rapid and widespread adoption of riding acey-deucy by many riders, a racing style which continues in today’s thoroughbred racing.

 

B   the enthusiasm with which it was adopted

Sự nhiệt tình với cái mà nó được áp dụng ( ý là điều thú vị của ‘acey-deucy’ là sự hưởng ứng nhiệt tình, áp dụng rộng rãi cách đặt bàn đạp ‘acey-deucy’ của những người đua ngựa)

C   the research that went into its development

Nghiên cứu đi sâu vào sự phát triển của bàn đạp ‘acey-deucy’

D   the cleverness of the person who first used it

Sự khéo léo của một người đã sử dụng trước đó

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO

 


 

 

Questions 32-36

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 32-36 on your answer sheet, write

YES              if the statement agrees with the claims of the writer

NO               if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

32F   Acknowledging people such as Plato or da Vinci as geniuses will help us understand the process by which great minds create new ideas.

Thừa nhận những người như Plato hay da Vinci là những thiên tài sẽ giúp chúng ta hiểu quá trình mà những bộ óc vĩ đại tạo ra những ý tưởng mới

Giải thích: đoạn 8, người viết nói rằng việc dán nhãn cho những thành công của Plato hay da Vinci không giải thích cho quá trình phát triển các sáng kiến của con người. Chúng ta cần có cách tiếp cận khác hứa hẹn hơn.

The notions of insight, creativity and genius are often invoked, but they remain vague and of doubtful scientific utility, especially when one considers the diverse and enduring contributions of individuals such as Plato, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Beethoven, Galileo, Newton, Kepler, Curie, Pasteur and Edison. These notions merely label rather than explain the evolution of human innovations. We need another approach, and there is a promising candidate.

 

33NG   The Law of Effect was discovered at a time when psychologists were seeking a scientific reason why creativity occurs.

Định luật nhân quả được khám phá tại thời điểm mà các nhà vật lý đang tìm kiếm một lý do mang tính khoa học là tại sao sáng tạo lại xảy ra

Giải thích: đoạn 9, bài viết chỉ đề cập là luật nhân quả được đưa ra vào năm 1898 sau luật lựa chọn tự nhiên 40 năm chứ không nói đến hoàn cảnh tìm ra luật nhân quả.

The Law of Effect was advanced by psychologist Edward Thorndike in 1898, some 40 years after Charles Darwin published his groundbreaking work on biological evolution, On the Origin of Species

 

34T   The Law of Effect states that no planning is involved in the behaviour of organisms.

Luật nhân quả nói rằng không có kế hoạch nào liên quan đến hành vi của sinh vật

Giải thích: đoạn 9, bài viết nói rằng cũng giống như định luật lựa chọn tự nhiên, định luật nhân quả liên quan đến các quá trình biến đổi và lựa chọn hoàn toàn mang tính máy móc mà không có mục tiêu cuối cùng trước mắt nào, tức là các sinh vật chỉ lặp lại các hành động thành công và hạn chế các hành động không thành công.

This simple law holds that organisms tend to repeat successful behaviors and to refrain from performing unsuccessful ones. Just like Darwin’s Law of Natural Selection, the Law of Effect involves an entirely mechanical process of variation and selection, without any end objective in sight.

 

35F   The Law of Effect sets out clear explanations about the sources of new ideas and behaviours.

Luật nhân quả trình bày những giải thích rõ ràng về nguồn gốc của các ý tưởng và hành vi

Đoạn 10: bài viết nói rằng nguồn gốc về nguyên liệu thô mà định luật nhân quả vận hành không được biết rõ ràng như nguồn gốc biến đổi gen của luật lựa chọn tự nhiên.

Of course, the origin of human innovation demands much further study. In particular, the provenance of the raw material on which the Law of Effect operates is not as clearly known as that of the genetic mutations on which the Law of Natural Selection operates

 

36NG   Many scientists are now turning away from the notion of intelligent design and genius.

Nhiều nhà khoa học ngày nay đang ngoảnh mặt với khái niệm về sự thông minh, sáng tạo và thiên tài.

Giải thích: đoạn cuối chỉ đề cập rằng đây là thời điểm thích hợp để từ bỏ một quan điểm sai lầm về sự thông minh, sáng tạo và thiên tài chứ không nói gì đến việc các nhà khoa học bác bỏ quan điểm sai lầm này

The time seems right for abandoning the naïve notion of intelligent design and genius, and for scientifically exploring the true origins of creative behavior

 

 

 

 

Questions 37-40

Complete the summary using the list of words, A-G, below.

Write the correct letter, A-G, in boxes 37-40 on your answer sheet.

The origins of creative behaviour

 

The traditional view of scientific discovery is that breakthroughs happen when a single great mind has sudden 37 ………F   inspiration

  …………… . Although this can occur, it is not often the case. 

Quan điểm truyền thống về khám phá khoa học rằng những đột phá xảy ra khi một bộ óc vĩ đại có nguồn cảm hứng bất thình lình. Mặc dù điều này có thể xảy ra nhưng thường không phải là như vậy.

Giải thích: đoạn 1

Conventional wisdom also places great weight on insight in promoting breakthrough scientific achievements, as if ideas spontaneously pop into someone’s head (= sudden inspiration)– fully formed and functional

 ………………………………………………………………………………………………………

 

Advances are more likely to be the result of a longer process. In some cases, this process involves 38 ………D   mistakes……………, such as Nicholson’s theory about proto-elements. 

Những tiến bộ có nhiều khả năng là kết quả của một quá trình dài hơn. Trong vài trường hợp, quá trình này liên quan đến những sai lầm như là lý thuyết của Nicholson về nguyên tố nguyên sinh

Giải thích: đoạn 4

These successes are all the more noteworthy given the fact that Nicholson was wrong about = mistakes the presence of proto-elements: they do not actually exist. Yet, amid his often fanciful theories and wild speculations, Nicholson also proposed a novel theory about the structure of atoms. Niels Bohr, the Nobel prize-winning father of modern atomic theory, jumped off from this interesting idea to conceive his now-famous model of the atom.

 ………………………………………………………………………………………………………

 

In others, simple necessity may provoke innovation, as with Westrope’s decision to modify the position of his riding stirrups. There is also often an element of 39 ………    E   luck   ……, for example, the coincidence of ideas that led to the invention of the Post-It note. 

Ở những ví dụ khác, nhu cầu đơn giản gây ra sự đổi mới như với quyết định chỉnh sửa vị trí bàn đạp của Westrope. Cũng thường có nhân tố may mắn, ví dụ, sự trùng hợp về ý tưởng dẫn đến phát minh ra giấy ghi chú Post-It

Giải thích: đoạn 6

​​His modification just happened to coincide with enhanced left-hand turning performance = element of luck. This led to the rapid and widespread adoption of riding acey-deucy by many riders, a racing style which continues in today’s thoroughbred racing. 

 ………………………………………………………………………………………………………

 

With both the Law of Natural Selection and the Law of Effect, there may be no clear 40 ……B   goals ……… involved, but merely a process of variation and selection.

Với cả hai định luật lựa chọn tự nhiên và luật nhân quả, có lẽ không có những mục tiêu rõ ràng liên quan, nhưng chỉ đơn thuần là quá trình của biến đổi và lựa chọn.

Giải thích: đoạn đoạn 9

Just like Darwin’s Law of Natural Selection, the Law of Effect involves an entirely mechanical process of variation and selection, without any end objective in sight = goals

 

A   invention               B   goals          C   compromise

D   mistakes                E   luck             F   inspiration

G   experiments

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

ĐÁP ÁN

 

27   D

28   A

29   A

30   C

31   A

32   NO

33   NOT GIVEN

34   YES

35   NO

36   NOT GIVEN

37   F

38   D

39   E

40   B

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status