GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: The secret of staying young

The secret of staying young, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 4 đề reading cam 14

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: The secret of staying young

 

 

Pheidole dentata, a native ant of the south-eastern U.S., isn’t immortal. But scientists have found that it doesn’t seem to show any signs of aging. Old workers ants can do everything just as well as the youngsters, and their brains appear just as sharp. ‘We get a picture that these ants really don’t decline,’ says Ysabel Giraldo, who studies the ants for her doctoral thesis at Boston University. ĐOẠN 1

Pheidole dentata, một loài kiến bản địa của Đông Nam Hoa Kỳ, không phải là loài bất tử. Nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng dường như nó không thể hiện bất kỳ dấu hiệu lão hóa nào. Những con kiến thợ già có thể làm bất cứ điều gì giống như những con kiến non và não của chúng có vẻ sắc bén không kém. Ysabel Giraldo người nghiên cứu những con kiến cho luận án tiến sĩ của bà ấy nói rằng: " Chúng tôi có được một bức tranh mà những con kiến này thực sự không suy giảm"

Such age-defying feats are rare in the animal kingdom. Naked mole rats can live for almost 30 years and stay fit for nearly their entire lives. They can still reproduce even when old, and they never get cancer. But the vast majority of animals deteriorate with age just like people do. Like the naked mole rat, ants are social creatures that usually live in highly organised colonies. ‘It’s this social complexity that makes P. dentata useful for studying aging in people,’ says Giraldo, now at the California Institute of Technology. Humans are also highly social, a trait that has been connected to healthier aging. By contrast, most animal studies of aging use mice, worms or fruit flies, which all lead much more isolated lives. ĐOẠN 2

Những kỳ tích bất chấp tuổi tác như vậy rất hiếm trong vương quốc động vật. Những con chuột chũi trần trụi có thể sống gần 30 năm và khỏe mạnh gần như cả đời chúng. Chúng thậm chí vẫn có thể sinh sản khi già đi và chúng chưa bao giờ bị ung thư. Nhưng đại đa số động vật trở nên yếu đi theo tuổi tác như con người. Giống như những con chuột chũi trần trụi những con kiến là những sinh vật xã hội thường sống theo bầy đàn có tổ chức cao. Giraldo, hiện đang làm ở Viện kỹ thuật California cho biết: "  Chính sự phức tạp xã hội này khiến cho P. dentata hữu ích cho việc nghiên cứu về lão hóa ở con người". Con người cũng có tính xã hội cao, một đặc điểm liên quan đến quá trình lão hóa lành mạnh hơn. Ngược lại, hầu hết các nghiên cứu về lão hóa động vật sử dụng chuột, sâu hoặc ruồi giấm, tất cả đều trải qua cuộc sống cô lập hơn nhiều.

 

 

In the lab, P. dentata worker ants typically live for around 140 days. Giraldo focused on ants at four age ranges: 20 to 22 days, 45 to 47 days, 95 to 97 days and 120 to 122 days. Unlike all previous studies, which only estimated how old the ants were, her work tracked the ants from the time the pupae became adults, so she knew their exact ages. Then she put them through a range of tests. ĐOẠN 3

Trong phòng thí nghiệm, kiến thợ P. dentata thông thường sống khoảng 140 ngày. Giraldo tập trung vào những con kiến ở bốn dải độ tuổi: 10-22 ngày, 45-47 ngày, 95-97 ngày và 120 đến 122 ngày. Không giống như mọi nghiên cứu trước đó, chỉ đánh giá độ tuổi của những con kiến, công trình của bà ấy theo dõi những con kiến từ lúc là những con nhộng đến khi trưởng thành, vì vậy bà ấy biết độ tuổi chính xác của chúng. Sau đó bà ấy đưa chúng vào một loạt bài kiểm tra.

 

 

Giraldo watched how well the ants took care of the young of the colony, recording how often each ant attended to, carried and fed them. She compared how well 20-day-old and 95-day-old ants followed the telltale scent that the insects usually leave to mark a trail to food. She tested how ants responded to light and also measured how active they were by counting how often ants in a small dish walked across a line. And she experimented with how ants react to live prey: a tethered fruit fly. Giraldo expected the older ants to perform poorly in all these tasks. But the elderly insects were all good caretakers and trail-followers – the 95-day-old ants could track the scent even longer than their younger counterparts. They all responded to light well, and the older ants were more active. And when it came to reacting to prey, the older ants attacked the poor fruit fly just as aggressively as the young ones did, flaring their mandibles or pulling at the fly’s legs. ĐOẠN 4

Giraldo đã theo dõi đàn kiến chăm sóc những con non trong đàn tốt như thế nào, ghi lại tần suất mỗi con kiến chăm sóc, bế bồng và cho con chúng ăn. Bà so sánh khả năng của những con kiến 20 ngày tuổi và 95 ngày tuổi theo dõi mùi hương đặc trưng mà những con côn trùng thường để lại để đánh dấu đường đi đến thức ăn. Bà kiểm tra khả năng những con kiến phản ứng với ánh sáng cũng như đó lường khả năng hoạt động của chúng như thế nào bằng cách tính tần suất những con kiến trong một cái đĩa nhỏ đi qua một đường vạch. Và bà thử nghiệm khả năng phản ứng của con kiến với con mồi sống: một con ruồi giấm bị buộc dây. Giraldo mong rằng những con kiến già hơn thực hiến kém hơn trong tất cả các nhiệm vụ này. Nhưng những con côn trùng già hơn này đều là những người chăm sóc tốt và theo dõi dấu vết tốt - những con kiến 95 ngày tuổi có thể theo dõi mùi hương thậm chí lâu hơn những con nhỏ. Bọn chúng đều phản ứng tốt với ánh sáng, và những con kiến già hơn hoạt động nhiều hơn. Và khi bắt đầu phản ứng với con mồi, những con già hơn tấn công con ruồi giấm tội nghiệp dữ dội như những con kiến nhỏ hơn, nhe hàm hay kéo chân con ruồi.

 

 

Then Giraldo compared the brains of 20-day-old and 95-day-old ants, identifying any cells that were close to death. She saw no major differences with age, nor was there any difference in the location of the dying cells, showing that age didn’t seem to affect specific brain functions. Ants and other insects have structures in their brains called mushroom bodies, which are important for processing information, learning and memory. She also wanted to see if aging affects the density of synaptic complexes within these structures – regions where neurons come together. Again, the answer was no. What was more, the old ants didn’t experience any drop in the levels of either serotonin or dopamine – brain chemicals whose decline often coincides with aging. In humans, for example, a decrease in serotonin has been linked to Alzheimer’s disease. ĐOẠN 5

Sau đó Giraldo so sánh não của những con kiến 20 ngày và 95 ngày, xác định bất cứ tế bào nào sắp chết. Bà thấy không có sự khác biệt lớn nào về tuổi tác cũng không có bất kỳ khác biệt nào về vị trí của các tế bào đang chết, cho thấy rằng tuổi tác dường như không ảnh hưởng lên các chức năng não cụ thể. Những con kiến và những con côn trùng khác có các cấu trúc trong nào gọi là cơ thể nấm rất quan trọng cho xử lý thông tin, học hỏi và ghi nhớ. Bà ấy cũng muốn nhìn xem liệu việc già đi có ảnh hưởng đến mật độ của các phức hợp tiếp hợp trong những cấu trúc này hay không - những vùng mà các thần kinh kết hợp với nhau. Một lần nữa, câu trả lời là không. Hơn nữa, những con kiến già không hề bị giảm nồng độ serotonin hoặc dopamine - những chất hóa học trong não mà sự suy giảm của nó thường xảy ra đồng thời với việc già đi. Ví dụ, ở người, việc giảm serotonin có liên quan đến bệnh Alzheimer.

‘This is the first time anyone has looked at both behavioral and neural changes in these ants so thoroughly,’ says Giraldo, who recently published the findings in the Proceeding of the Royal Society B. Scientists have looked at some similar aspects in bees, but the results of recent bee studies were mixed – some studies showed age-related declines, which biologists call senescence, and others didn’t. ‘For now, the study raises more questions than it answers,’ Giraldo says, ‘including how P. dentata stays in such good shape.’ ĐOẠN 6

Giraldo người gần đây đã xuất bản những phát hiện trong Kỷ yếu của Hiệp hội Hoàng gia B cho biết:" đây là lần đầu tiên người xem xét cả thay đổi về hành vi lẫn thần kinh của những con kiến này rất kỹ lưỡng" Các nhà khoa học xem xét một vài khía cạnh tương tự ở những con ong nhưng các kết quả của những nghiên cứu về ong gần đây khá lộn xộn - một vài nghiên cứu cho thấy những suy sút có liên quan đến tuổi tác mà các nhà sinh học gọi là sự lão hóa và những nghiên cứu khác thì không. Giraldo nói: " Hiện nay, nghiên cứu đưa ra nhiều cầu hỏi hơn là câu trả lời, bao gồm việc làm thế nào P. dentata vẫn giữ dáng tốt như vậy"

 

 

Also, if the ants don’t deteriorate with age, why do they die at all? Out in the wild, the ants probably don’t live for a full 140 days thanks to predators, disease and just being in an environment that’s much harsher than the comforts of the lab. ‘The lucky ants that do live into old age may suffer a steep decline just before dying,’ Giraldo says, but she can’t say for sure because her study wasn’t designed to follow an ant’s final moments. ĐOẠN 7

Ngoài ra, nếu những con kiến không yếu đi theo độ tuổi thì tại sao chúng lại chết? Ngoài tự nhiên, những con kiến có thể không sống trọn 140 ngày do những con săn mồi, bệnh tật và chỉ ở trong một môi trường mà khắc nghiệt hơn những tiện nghi trong phòng thí nghiệm. Giraldo cho biết " những con kiến may mắn đến tuổi già có lẽ chịu đựng một sự suy giảm nghiêm trọng ngay trước khi chết" nhưng bà ấy không thể chắc chắn bởi vì nghiên cứu của bà ấy không được xây dựng để theo dõi những khoảnh khắc cuối cùng của một con kiến.

‘It will be important to extend these findings to other species of social insects,’ says Gene E. Robinson, an entomologist at the University of Illinois at Urbana-Champaign. This ant might be unique, or it might represent a broader pattern among other social bugs with possible clues to the science of aging in larger animals. Either way, it seems that for these ants, age really doesn’t matter. ĐOẠN 8

Gene E. Robinson, một nhà côn trùng học tại Đại học Illinois at Urbana-Champaign cho biết: "  Điều quan trọng là phải mở rộng những phát hiện này sang các loài côn trùng xã hội khác". Con kiến này có lẽ là độc nhất hoặc nó có lẽ đại diện cho một mô hình rộng lớn hơn trong số các loài bọ xã hội với những manh mối tiềm năng cho khoa học về lão hóa ở những động vật lớn hơn. Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì có vẻ như đối với những con kiến này tuổi tác thực sự không phải là vấn đề.

 


 

 

Questions 1-8

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answer in boxes 1-8 on your answer sheet.

 

Ysabel Giraldo’s research

Focused on a total of 1………………………….. different age groups of ants, analyzing

Behaviour:

•   how well ants looked after their 2 …………………………..

•   their ability to locate 3………………………… using a scent trail

•   the effect that  4………………………….. had on them

•   how 5…………………………. They attacked prey

Brains:

•   comparison between age and the 6…………………………… of dying cells in the brains of ants

•   condition of synaptic complexes (areas in which 7…………………………… meet) in the brain’s ‘mushroom bodies’

•   level of two 8………………………….. in the brain associated with ageing

 

 

Questions 9-13

Do the following statements agree with the information give in Reading Passage 1?

In boxes 9-13 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

9   Pheidole dentata ants are the only known animals which remain active for almost their whole lives.

10   Ysabel Giraldo was the first person to study Pheidole dentata ants using precise data about the insects’ ages.

11   The ants in Giraldo’s experiments behaved as she had predicted that they would.

12   The recent studies of bees used different methods of measuring age-related decline.

13   Pheidole dentata ants kept in laboratory conditions tend to live longer lives.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: The secret of staying young

 

 

 

 

 

 

Questions 1-8

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answer in boxes 1-8 on your answer sheet.

 

Ysabel Giraldo’s research ( Nghiên cứu của Ysabel Giraldo)

Focused on a total of 1…………four……………….. different age groups of ants, analyzing

Tập trung phân tích tổng cộng là bốn nhóm tuổi khác nhau của kiến

Giải thích: đoạn 3

Giraldo focused on ants at four age ranges: 20 to 22 days, 45 to 47 days, 95 to 97 days and 120 to 122 days. 

………………………………………………………………………………………………………………………

Behaviour: hành vi

•   how well ants looked after their 2 ………young…………………..

Những con kiến chăm sóc con con tốt như thế nào

•   their ability to locate 3………food……… using a scent trail

Khả năng định vị thức ăn bằng cách sử dụng dấu vết mùi hương

•   the effect that  4………light………………….. had on them

Hiệu ứng ánh sáng lên chúng

•   how 5………aggressively…………. they attacked prey

Chúng tấn công con mồi dữ dội như thế nào

Giải thích: đoạn 4

Giraldo watched how well the ants took care of the young Q1 of the colony, recording how often each ant attended to, carried and fed them. She compared how well 20-day-old and 95-day-old ants followed the telltale scent that the insects usually leave to mark a trail to food Q2. She tested how ants responded to light Q3 and also measured how active they were by counting how often ants in a small dish walked across a line. And she experimented with how ants react to live prey: a tethered fruit fly. Giraldo expected the older ants to perform poorly in all these tasks. But the elderly insects were all good caretakers and trail-followers – the 95-day-old ants could track the scent even longer than their younger counterparts. They all responded to light well, and the older ants were more active. And when it came to reacting to prey, the older ants attacked the poor fruit fly just as aggressively Q4 as the young ones did, flaring their mandibles or pulling at the fly’s legs.

 

 

Brains: Não

•   comparison between age and the 6…………location………………… of dying cells in the brains of ants

So sánh giữa tuổi tác và vị trí của các tế bào não đang chết của kiến

•   condition of synaptic complexes (areas in which 7…………………neurons………… meet) in the brain’s ‘mushroom bodies’

Tình trạng của các phức hợp khớp thần kinh ( các khu vực mà các nơ ron thần kinh gặp nhau) trong thân nấm của não

•   level of two 8………chemicals………………….. in the brain associated with ageing

Nồng độ của hai chất hóa học trong não liên quan với lão hóa

 Giải thích: đoạn 5

Then Giraldo compared the brains of 20-day-old and 95-day-ole ants, identifying any cells that were close to death. She saw no major differences with age, nor was there any difference in the location Q6 of the dying cells, showing that age didn’t seem to affect specific brain functions. Ants and other insects have structures in their brains called mushroom bodies, which are important for processing information, learning and memory. She also wanted to see if aging affects the density of synaptic complexes within these structures – regions where neurons Q7 come together. Again, the answer was no. What was more, the old ants didn’t experience any drop in the levels of either serotonin or dopamine – brain chemicals Q8 whose decline often coincides with aging. In humans, for example, a decrease in serotonin has been linked to Alzheimer’s disease.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

 

Questions 9-13

Do the following statements agree with the information give in Reading Passage 1?

In boxes 9-13 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the information

FALSE          if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

9F   Pheidole dentata ants are the only known animals which remain active for almost their whole lives.

Những con kiến dentata là những con duy nhất được biết là vẫn hoạt động gần như cả cuộc đời chúng

Giải thích: đoạn 2, ngoài kiến thì chuột chũi cũng được biết là hoạt động mạnh khỏe cả cuộc đời của chúng.

Such age-defying feats are rare in the animal kingdom. Naked mole rats can live for almost 30 years and stay fit for nearly their entire lives. They can still reproduce even when old, and they never get cancer. But the vast majority of animals deteriorate with age just like people do. Like the naked mole rat, ants are social creatures that usually live in highly organised colonies.

 

10T   Ysabel Giraldo was the first person to study Pheidole dentata ants using precise data about the insects’ ages.

Ysabel Giraldo là những người đầu tiên nghiên cứu về kiến Pheidole dentata bằng cách sử dụng dữ liệu chính xác về tuổi của côn trùng

Giải thích: đoạn 3 có nói là những nghiên cứu trước chỉ đánh giá về độ tuổi chung chung của kiến chứ không theo dõi độ tuổi chính xác từ lúc nhỏ đến lớn như Ysabel Giraldo

Unlike all previous studies, which only estimated how old the ants were, her work tracked the ants from the time the pupae became adults, so she knew their exact ages

 

11F   The ants in Giraldo’s experiments behaved as she had predicted that they would.

Những con kiến trong thí nghiệm của Giraldo hành xử như bà dự đoán chúng sẽ làm

Giải thích: đoạn 4, bà hi vọng những con kiến già thực hiện nhiệm vụ kém hơn những con non nhưng ngược lại chúng thực thiện tốt như nhau.

Giraldo expected the older ants to perform poorly in all these tasks. But the elderly insects were all good caretakers and trail-followers – the 95-day-old ants could track the scent even longer than their younger counterparts. 

 

12NG   The recent studies of bees used different methods of measuring age-related decline.

Những nghiên cứu về ong gần đây đã sử dụng những phương pháp đo lường khác liên quan đến sự suy giảm liên quan đến tuổi tác.

Giải thích: đoạn 6, có nói rằng các nhà khoa học có nghiên cứu các khía cạnh về lão hóa tương tự ở ong chứ không đề cập đến phương pháp đo lường

 Scientists have looked at some similar aspects in bees, but the results of recent bee studies were mixed – some studies showed age-related declines, which biologists call senescence, and others didn’t.

 

13T   Pheidole dentata ants kept in laboratory conditions tend to live longer lives.

Kiến Pheidole dentata được giữ trong điều kiện phòng thí nghiệm có xu hướng sống lâu hơn

Giải thích: đoạn 7

Out in the wild, the ants probably don’t live for a full 140 days thanks to predators, disease and just being in an environment that’s much harsher than the comforts of the lab

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

ĐÁP ÁN:

1. four/4

2. young

3. food

4. light

5. aggressively

6. location

7. neurons

8. chemicals

9. FALSE

10. TRUE

11. FALSE

12. NOT GIVEN

13. TRUE

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status