GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: The concept of intelligence

The concept of intelligence, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 3 đề reading cam 14

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN  ĐỀ THI IELTS READING:

The concept of intelligence

 

A

Looked at in one way, everyone knows what intelligence is; looked at in another way, no one does. In other words, people all have unconscious notions – known as ‘implicit theories’ – of intelligence, but no one knows for certain what it actually is. This chapter addresses how people conceptualize intelligence, whatever it may actually be.

Nhìn theo một cách nào đó mọi người biết thông minh là gì; nhìn theo một cách khác, không ai biết cả. Nói cách khác, tất cả mọi người có những khái niệm vô thức - gọi là " lý thuyết ngầm" về thông minh, nhưng không ai biết chắc thực sự nó là gì. Chương này đề cập đến cách mọi người khái niệm hóa sự thông minh bất chấp thực sự nó là gì.

But why should we even care what people think intelligence is, as opposed only to valuing whatever it actually is? There are at least four seasons people’s conceptions of intelligence matter.

Nhưng tại sao chúng ta còn quan tâm người khác nghĩ gì về sự thông minh thay vì coi trọng dù nó thực sự là gì? Có ít nhất bốn kiểu khái niệm của mọi người về vấn đề thông minh.

 

Giải thích thêm:

as opposed to = in stead of, rather than: thay vì,

B

First, implicit theories of intelligence drive the way in which people perceive and evaluate their own intelligence and that of others. To better understand the judgments people make about their own and others’ abilities, it is useful to learn about people’s implicit theories. For example, parents’ implicit theories of their children’s language development will determine at what ages they will be willing to make various corrections in their children’s speech. More generally, parents’ implicit theories of intelligence will determine at what ages they believe their children are ready to perform various cognitive tasks. Job interviewers will make hiring decisions on the basis of their implicit theories of intelligence. People will decide who to be friends with on the basis of such theories. In sum, knowledge about implicit theories of intelligence is important because this knowledge is so often used by people to make judgments in the course of their everyday lives.

Đầu tiên, các lý thuyết ngầm về thông minh dẫn đến cách mà mọi người suy nghĩ và đánh giá sự thông minh của chính mình và của người khác. Để hiểu hơn những phán xét mà mọi người đưa ra về khả năng của chính họ và những người khác, sẽ rất hữu ích khi tìm hiểu về các lý thuyết ngầm của mọi người. Chẳng hạn, các lý thuyết ngầm của cha mẹ về trí thông minh ở sự phát triển ngôn ngữ của con cái họ sẽ xác định độ tuổi nào họ sẽ sẵn sàng thực hiện những chỉnh sửa khác nhau trong lời nói của mình. Tổng quát hơn, những thuyết thông minh ngầm của cha mẹ sẽ xác định độ tuổi mà họ tin rằng con cái họ sẵn sàng thực hiện nhiều nhiệm vụ nhận thức khác nhau. Những người phỏng vấn việc làm sẽ đưa ra quyết định tuyển dụng dựa trên nền tảng lý thuyết ngầm của họ về sự thông minh. Mọi người sẽ quyết định ai là bạn dựa trên nền tảng của những lý thuyết ngầm như vậy. Tóm lại, kiến thức về những lý thuyết ngầm về sự thông minh rất quan trọng bởi vì kiến thức này được mọi người sử dụng quá thường xuyên để đưa ra các phán đoán trong hành trình cuộc sống mỗi ngày.

 

 

C

Second, the implicit theories of scientific investigators ultimately give rise to their explicit theories. Thus it is useful to find out what these implicit theories are. Implicit theories provide a framework that is useful in defining the general scope of a phenomenon – especially a not-well-understood phenomenon. These implicit theories can suggest what aspects of the phenomenon have been more or less attended to in previous investigations.

Thứ hai, những lý thuyết ngầm của những nhà nghiên cứu khoa học cuối cùng cũng mang đến các lý thuyết rõ ràng của họ. Do đó, sẽ rất hữu ích khi tìm ra những lý thuyết ngầm này là gì. Các lý thuyết ngầm cung cấp một khuôn khổ hữu ích trong việc xác định phạm vi chung của một hiện tượng - đặc biệt một hiện tượng chưa được hiểu rõ. Những lý thuyết ngầm này có thể gợi ý những khía cạnh của hiện tượng ít nhiều được chú trọng đến trong các cuộc điều tra trước đây.

 

D

Third, implicit theories can be useful when an investigator suspects that existing explicit theories are wrong or misleading. If an investigation of implicit theories reveals little correspondence between the extant implicit and explicit theories, the implicit theories may be wrong. But the possibility also needs to be taken into account that the explicit theories are wrong and in need of correction or supplementation. For example, some implicit theories of intelligence suggest the need for expansion of some of our explicit theories of the construct.

Thứ ba, các lý thuyết ngầm có thể hữu ích khi một nhà điều tra nghi ngờ rằng những lý thuyết rõ ràng đang tồn tại là sai hay gây hiểu lầm. Nếu một nhà điều tra về lý thuyết ngầm cho thấy ít sự tương ứng giữa các lý thuyết rõ ràng và lý thuyết ngầm đang tồn tại, thì các lý thuyết ngầm có lẽ sai. Nhưng cũng cần tính đến khả năng rằng các lý thuyết rõ ràng là sai và cần chỉnh sửa hoặc bổ sung. Ví dụ, một vài lý thuyết ngầm về sự thông minh cho thấy nhu cầu mở rộng cho một vài lý thuyết rõ ràng của chúng ta về cấu trúc.

E

Finally, understanding implicit theories of intelligence can help elucidate developmental and cross-cultural differences. As mentioned earlier, people have expectations for intellectual performances that differ for children of different ages. How these expectations differ is in part a function of culture. For example, expectations for children who participate in Western-style schooling are almost certain to be different from those for children who do not participate in such schooling.

Cuối cùng, hiểu các lý thuyết ngầm về sự thông minh có thể giúp làm sáng tỏ sự khác biệt về phát triển và đa văn hóa. Như đã đề cập trước đó, mọi người có những kỳ vọng về sự thể hiện trí tuệ khác nhau đối với trẻ em ở độ tuổi khác nhau. Những kỳ vọng này khác nhau như thế nào là một phần của chức năng văn hóa. Chẳng hạn, các kỳ vọng đối với trẻ em tham gia học tập theo kiểu phương tây gần như chắc chắn khác với những kỳ vọng cho trẻ em không tham gia vào kiểu học tập như vậy.

F

I have suggested that there are three major implicit theories of how intelligence relates to society as a whole (Sternberg, 1997). These might be called Hamiltonian, Jeffersonian, and Jacksonian. These views are not based strictly, but rather, loosely, on the philosophies of Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, and Andrew Jackson, three great statesmen in the history of the United States.

Tôi đã gợi ý rằng có ba lý thuyết ngầm chủ yếu về việc thông minh có mối quan hệ như thế nào với xã hội nói chung ( Sternberg, 1997). Những lý thuyết này có lẽ được gọi là Hamiltonian, Jeffersonian và Jacksonian. Những quan điểm này không hoàn toàn dựa trên các triết lý của  Alexander Hamilton, Thomas Jefferson và Andrew Jackson, ba chính khách vĩ đại trong lịch sử Hoa Kỳ.

G

The Hamiltonian view, which is similar to the Platonic view, is that people are born with different levels of intelligence and that those who are less intelligent need the good offices of the more intelligent to keep them in line, whether they are called government officials or, in Plato’s term, philosopher-kings. Herrnstein and Murray (1994) seem to have shared this belief when they wrote about the emergence of a cognitive (high-IQ) elite, which eventually would have to take responsibility for the largely irresponsible masses of non-elite (low-IQ) people who cannot take care of themselves. Left to themselves, the unintelligent would create, as they always have created, a kind of chaos.

Quan điểm của người theo chủ nghĩa Hamilton tương tự với quan điểm của Platon cho rằng mọi người sinh ra có các mức độ thông minh khác nhau và những người kém thông minh hơn cần sự hướng dẫn của những người thông minh hơn để họ làm theo, cho dù họ được gọi là quan chức chính phủ hay theo thuật ngữ của Plato là các vị vua triết gia. Herrnstein và Murray ( 1994) dường như cũng có chung niềm tin khi họ viết về sự xuất hiện của tầng lớp ưu tú nhận thức ( IQ cao), tầng lớp mà cuối cùng phải chịu trách nhiệm cho phần lớn những tầng lớp không ưu tú chưa đủ trách nhiệm ( IQ thấp), những người không thể chăm lo cho bản thân. Để mặc họ, những người không thông minh sẽ gây ra sự hỗn loạn như họ luôn luôn làm.

 

Giải thích thêm:

good offices: someone's good offices are the help that they give to other people who are trying to achieve something.

keep someone in line: to ensure that one acts or behaves in the correct or desired manner. You've got to keep your staff in line if you want your department to hit its targets

 

 

H

The Jeffersonian view is that people should have equal opportunities, but they do not necessarily avail themselves equally of these opportunities and are not necessarily equally rewarded for their accomplishments. People are rewarded for what they accomplish, if given equal opportunity. Low achievers are not rewarded to the same extent as high achievers. In the Jeffersonian view, the goal of education is not to favor or foster an elite, as in the Hamiltonian tradition, but rather to allow children the opportunities to make full use of the skills they have. My own views are similar to these (Sternberg, 1997).

Quan điểm của người theo chủ nghĩa Jefferson là mọi người nên có những cơ hội ngang nhau nhưng họ không cần thiết phải sử dụng những cơ hội này như nhau và không nhất thiết phải được khen thưởng như nhau cho những thành tích của họ. Mọi người được khen thưởng cho những gì họ đạt được, nếu được trao những cơ hội ngang nhau. Những người đạt thành tích thấp không được thưởng tương đương với những người có thành tích cao. Trong quan điểm của Jeffersonian, mục tiêu của giáo dục không phải là để ủng hộ hay bồi dưỡng tầng lớp ưu tú như truyền thống của người Hamilton nhưng thay vào đó cho phép trẻ em những cơ hội để tận dụng đầy đủ các kỹ năng mà chúng có. Quan điểm của chính tôi cũng tương tự như vậy (Sternberg, 1997).

I

The Jacksonian view is that all people are equal, not only as human beings but in terms of their competencies – that one person would serve as well as another in government or on a jury or in almost any position of responsibility. In this view of democracy, people are essentially intersubstitutable except for specialized skills, all of which can be learned. In this view, we do not need or want any institutions that might lead to favoring one group over another.

Quan điểm của người Jackson là tất cả mọi người đều như nhau, không chỉ với tư cách là con người mà về mặt năng lực của họ - rằng một người sẽ đóng vai trò cũng như người khác trong chính phủ hoặc trong bồi thẩm đoàn hoặc trong hầu hết bất kỳ vị trí nào có trách nhiệm. Trong quan điểm dân chủ này, mọi người về cơ bản là có thể thay đổi lẫn nhau trừ những kỹ năng chuyên biệt, mọi thứ đều có thể học được. Theo quan điểm này, chúng ta không cần hoặc muốn bất kỳ thể chế nào có thể dẫn đến việc ưu ái nhóm này hơn nhóm khác.

J

Implicit theories of intelligence and of the relationship of intelligence to society perhaps need to be considered more carefully than they have been because they often serve as underlying presuppositions for explicit theories and even experimental designs that are then taken as scientific contributions. Until scholars are able to discuss their implicit theories and thus their assumptions, they are likely to miss the point of what others are saying when discussing their explicit theories and their data.

Các thuyết ngầm về sự thông minh và mối quan hệ của sự thông minh với xã hội có lẽ cần được xem xét cẩn thận hơn trước đây bởi vì chúng thường đóng vai trò là tiền giả định cơ bản cho các lý thuyết rõ ràng và thậm chí là những thiết kế thử nghiệm mà sau đó được xem như là các đóng góp khoa học. Cho đến khi các học giả có khả năng thảo luận những lý thuyết ngầm và từ đó là các giả định của họ, họ có khả năng bỏ lỡ quan điểm mà những người khác tuyên bố khi thảo luận những lý thuyết rõ ràng và dữ liệu của họ.

 

 

 

Questions 1-3

Reading Passage 1 has ten sections, A-J

Which section contains the following information?

Write the correct letter, A-J, in boxes 1-3 on your answer sheet.

 

1   information about how non-scientists’ assumptions about intelligence influence their behavior towards others

2   a reference to lack of clarity over the definition of intelligence

3   the point that a researcher’s implicit and explicit theories may be very different

 

 

Questions 4-6

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 1?

In boxes 4-6 on your answer sheet, write

YES                  if the statement agrees with the claims of the writer

NO                   if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

4   Slow language development in children is likely to prove disappointing to their parents.

5   People’s expectations of what children should gain from education are universal.

6   Scholars may discuss theories without fully understanding each other.

 

Questions 7-13

 

Look at the following statements (Questions 7-13) and the list of theories below.

Match each statement with the correct theory, A, B or C.

Write the correct letter, AB or C, in boxes 7-13 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

7   It is desirable for the same possibilities to be open to everyone.

8   No section of society should have preferential treatment at the expense of another.

9   People should only gain benefits on the basis of what they actually achieve.

10   Variation in intelligence begins at birth.

11   The more intelligent people should be in positions of power.

12   Everyone can develop the same abilities.

13   People of low intelligence are likely to lead uncontrolled lives.

List of Theories

A     Hamiltonian
B     Jeffersonian
C     Jacksonian

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

The concept of intelligence

 

 

Questions 1-3

Reading Passage 1 has ten sections, A-J

Which section contains the following information?

Write the correct letter, A-J, in boxes 1-3 on your answer sheet.

 

1B   information about how non-scientists’ assumptions about intelligence influence their behavior towards others

Thông tin về những giả định của những người không phải là nhà khoa học về sự thông minh ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của họ đối với người khác

Giải thích: đoạn B, những người không phải là nhà khoa học ( tức là những người bình thường) như là parents, job interviews 

More generally, parents’ implicit theories of intelligence will determine at what ages they believe their children are ready to perform various cognitive tasks. Job interviewers will make hiring decisions on the basis of their implicit theories of intelligence. People will decide who to be friends with on the basis of such theories

 

2A   a reference to lack of clarity over the definition of intelligence

Một đề cập đến việc thiếu sự rõ ràng trong định nghĩa của sự thông minh

Giải thích: đoạn A

Looked at in one way, everyone knows what intelligence is; looked at in another way, no one does. In other words, people all have unconscious notions – known as ‘implicit theories’ – of intelligence, but no one knows for certain what it actually is.

 

3D   the point that a researcher’s implicit and explicit theories may be very different

Quan điểm rằng những lý thuyết ngầm và lý thuyết rõ ràng của một nhà nghiên cứu có lẽ rất khác nhau

Giải thích: đoạn D

Third, implicit theories can be useful when an investigator suspects that existing explicit theories are wrong or misleading. If an investigation of implicit theories reveals little correspondence between the extant implicit and explicit theories, the implicit theories may be wrong. But the possibility also needs to be taken into account that the explicit theories are wrong and in need of correction or supplementation

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

Questions 4-6

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 1?

In boxes 4-6 on your answer sheet, write

YES              if the statement agrees with the claims of the writer

NO               if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

4NG   Slow language development in children is likely to prove disappointing to their parents.

Phát triển ngôn ngữ chậm ở trẻ em có thể làm cho cha mẹ chúng thất vọng

Giải thích: đoạn B, có đề cập đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em nhưng không có thông tin như trong đề bài

For example, parents’ implicit theories of their children’s language development will determine at what ages they will be willing to make various corrections in their children’s speech. More generally, parents’ implicit theories of intelligence will determine at what ages they believe their children are ready to perform various cognitive tasks.

 

5F   People’s expectations of what children should gain from education are universal.

Kỳ vọng của mọi người về điều mà trẻ em nên đạt được từ giáo dục là giống nhau

Giải thích: đoạn E

Finally, understanding implicit theories of intelligence can help elucidate developmental and cross-cultural differences. As mentioned earlier, people have expectations for intellectual performances that differ for children of different ages. How these expectations differ is in part a function of culture. 

 

6T   Scholars may discuss theories without fully understanding each other.

Các học giả thảo luận các thuyết mà không hoàn toàn hiểu lẫn nhau

Giải thích: đoạn J

Until scholars are able to discuss their implicit theories and thus their assumptions, they are likely to miss the point of what others are saying when discussing their explicit theories and their data.

 

 

 

 

Questions 7-13

 

Look at the following statements (Questions 7-13) and the list of theories below.

Match each statement with the correct theory, A, B or C.

Write the correct letter, A, B or C, in boxes 7-13 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

 

7B   It is desirable for the same possibilities to be open to everyone.

Những cơ hội như nhau được mở cho tất cả mọi người là chính đáng

Giải thích: B Jeffersonian, đoạn H

The Jeffersonian view is that people should have equal opportunities,

 

8C   No section of society should have preferential treatment at the expense of another.

Không có lĩnh vực xã hội nào nên có sự đối xử ưu ái gây bất lợi cho người khác

Giải thích: C Jacksonian, đoạn I

 In this view, we do not need or want any institutions that might lead to favoring one group over another.

 

9B   People should only gain benefits on the basis of what they actually achieve.

Mọi người chỉ nên có được những lợi ích trên nền tảng những gì họ thực sự đạt được

Giải thích: B Jeffersonian, đoạn H

People are rewarded for what they accomplish, if given equal opportunity.

 

10A   Variation in intelligence begins at birth.

Sự khác nhau về trí thông minh có từ lúc mới sinh

Giải thích: A Hamiltonian, đoạn G

The Hamiltonian view, which is similar to the Platonic view, is that people are born with different levels of intelligence 

 

11A   The more intelligent people should be in positions of power.

Những người càng thông minh nên là những vị trí có quyền lực

Giải thích: A Hamiltonian, đoạn G

who are less intelligent need the good offices of the more intelligent to keep them in line, whether they are called government officials or, in Plato’s term, philosopher-kings.

 

12C   Everyone can develop the same abilities.

Mọi người có thể phát triển các năng lực tương tự nhau

Giải thích: C Jacksonian, đoạn I

The Jacksonian view is that all people are equal, not only as human beings but in terms of their competencies –

 

13A   People of low intelligence are likely to lead uncontrolled lives.

Người ít thông minh hơn có thể khiến cho cuộc sống không được kiểm soát

Giải thích: A Hamiltonian, đoạn G

Herrnstein and Murray (1994) seem to have shared this belief when they wrote about the emergence of a cognitive (high-IQ) elite, which eventually would have to take responsibility for the largely irresponsible masses of non-elite (low-IQ) people who cannot take care of themselves. Left to themselves, the unintelligent would create, as they always have created, a kind of chaos.

 

List of Theories

A Hamiltonian

B Jeffersonian

C Jacksonian

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

 

ĐÁP ÁN:

1. B

2. A

3. D

4. NOT GIVEN

5. NO

6. YES

7. B

8. C

9. B

10. A

11. A

12. C

13. A

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status