GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Saving bugs to find new drugs

Saving bugs to find new drugs, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 3 đề reading cam 14

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Saving bugs to find new drugs

 

 

Zoologist Ross Piper looks at the potential of insects in pharmaceutical research. 

Nhà động vật học Ross Piper xem xét tiềm năng của những con côn trùng trong nghiên cứu dược phẩm.

A

More drugs than you might think are derived from, or inspired by, compounds found in living things. Looking to nature for the soothing and curing of our ailments is nothing new – we have been doing it for tens of thousands of years. You only have to look at other primates – such as the capuchin monkeys who rub themselves with toxin-oozing millipedes to deter mosquitoes, or the chimpanzees who use noxious forest plants to rid themselves of intestinal parasites – to realise that our ancient ancestors too probably had a basic grasp of medicine.

Có nhiều loại thuốc hơn bạn nghĩ có nguồn gốc hoặc được lấy cảm hứng từ những thành phần được tìm thấy trong các sinh vật sống. Tìm đến tự nhiên để xoa dịu và chữa lành những căn bệnh không có gì là mới -  chúng ta đã làm điều này trong khoảng hàng chục ngàn năm. Bạn chỉ cần nhìn vào các loài linh trưởng khác như khỉ capuchin tự chà xát độc tố của những con rết để ngăn muỗi hay những con tinh tinh sử dụng thực vật trừng độc hại để loại bỏ ký sinh trùng đường ruột - để nhận ra rằng tổ tiên xa xưa của chúng ta có lẽ cũng nắm được cơ bản về y học.

 

B

Pharmaceutical science and chemistry built on these ancient foundations and perfected the extraction, characterization, modification and testing of these natural products. Then, for a while, modern pharmaceutical science moved its focus away from nature and into the laboratory, designing chemical compounds from scratch. The main cause of this shift is that although there are plenty of promising chemical compounds in nature, finding them is far from easy. Securing sufficient numbers of the organism in question, isolating and characterizing the compounds of interest, and producing large quantities of these compounds are all significant hurdles.

Khoa học và hóa học về dược phẩm được xây dựng trên những nền tảng cổ xưa này và đã hoàn thiện việc chiết xuất, mô tả đặc tính, sửa đổi và thử nghiệm những sản phẩm tự nhiên này. Sau đó, trong một thời gian, khoa học dược phẩm hiện đại chuyển sự tập trung ra khỏi tự nhiên và đi vào phòng thí nghiệm, thiết kế những hợp chất hóa học từ đầu. Lý do chính của sự chuyển đổi này là mặc dù có nhiều thành phần hứa hẹn trong tự nhiên nhưng việc tìm ra chúng không hề dễ dàng. Đảm bảo đủ số lượng sinh vật đang cần, phân lập và mô tả đặc điểm các thành phần có ích và tạo ra số lượng lớn những thành phần này là những trở ngại đáng kể.

 

Giải thích thêm

in question: the person, thing, time etc in question is the one that you are talking about at the present time ( đề cập đến)

 

 

C

Laboratory-based drug discovery has achieved varying levels of success, something which has now prompted the development of new approaches focusing once again on natural products. With the ability to mine genomes for useful compounds, it is now evident that we have barely scratched the surface of nature’s molecular diversity. This realization, together with several looming health crises, such as antibiotic resistance, has put bioprospecting – the search for useful compounds in nature – firmly back on the map.

Khám phá thuốc dựa trên phòng thí nghiệm đã đạt được những mức độ thành công khác nhau, điều này hiện nay đã thúc đẩy sự phát triển các cách tiếp cận mới tập trung một lần nữa vào các sản phẩm tự nhiên. Với khả năng khai thác bộ gen cho các hợp chất hữu ích, giờ đây rõ ràng là chúng ta hầu như chưa bới tìm bề mặt của sự đa dạng phân tử của tự nhiên. Nhận thức này cùng với một vài khủng hoảng sức khỏe sắp xảy ra như là kháng thuốc kháng sinh đã đưa nghiên cứu sinh học - tìm kiếm các hợp chất hữu ích trong tự nhiên - trở lại phổ biến rộng rãi.

*** put something/someone on the map: to make a thing, person, or place famous

D

Insects are the undisputed masters of the terrestrial domain, where they occupy every possible niche. Consequently, they have a bewildering array of interactions with other organisms, something which has driven the evolution of an enormous range of very interesting compounds for defensive and offensive purposes. Their remarkable diversity exceeds that of every other group of animals on the planet combined. Yet even though insects are far and away the most diverse animals in existence, their potential as sources of therapeutic compounds is yet to be realised.

Côn trùng chắc chắn là những chủ nhân của khu vực trên cạn nơi mà chúng chiếm mọi ngóc ngách có thể. Do đó, chúng có một loạt các tương tác phức tạp với các sinh vật khác, điều mà khiến cho sự tiến hóa của nhiều loại hợp chất rất thú vị cho mục đích tự vệ và tấn công. Sự đa dạng rõ rệt của chúng vượt xa sự đa dạng của mọi nhóm động vật khác trên hành tinh cộng lại. Tuy nhiên mặc dù côn trùng hơn hẳn những động vật đa dạng nhất đang tồn tại, nhưng tiềm năng của chúng như nguồn cung cấp các hợp chất trị liệu vẫn chưa được hiểu rõ..

 

giải thích thêm:

far and away: bỏ xa, hơn hẳn, không thể so sánh được. 

 

 

E

From the tiny proportion of insects that have been investigated, several promising compounds have been identified. For example, alloferon, an antimicrobial compound produced by blowfly larvae, is used as an antiviral and antitumor agent in South Korea and Russia. The larvae of a few other insect species are being investigated for the potent antimicrobial compounds they produce. Meanwhile, a compound from the venom of the wasp Polybia paulista has potential in cancer treatment.

Từ một tỷ lệ nhỏ côn trùng được nghiên cứu, một vài hợp chất hứa hẹn đã được xác định. Chẳng hạn, alloferon, một hợp chất chống vi trùng được tạo ra từ ấu trùng ruồi được sử dụng như chất chống vi rút và chống ung thư ở Hàn Quốc và Nga. Ấu trùng của một vài loài côn trùng khác được nghiên cứu cho các hợp chất kháng khuẩn mạnh mà chúng tạo ra. Trong khi đó, một hợp chất từ nọc ong bắp cày Polybia paulista lại có tiềm năng trong việc chữa trị ung thư.

F

Why is it that insects have received relatively little attention in bioprospecting? Firstly, there are so many insects that, without some manner of targeted approach, investigating this huge variety of species is a daunting task. Secondly, insects are generally very small, and the glands inside them that secrete potentially useful compounds are smaller still. This can make it difficult to obtain sufficient quantities of the compound for subsequent testing. Thirdly, although we consider insects to be everywhere, the reality of this ubiquity is vast numbers of a few extremely common species. Many insect species are infrequently encountered and very difficult to rear in captivity, which, again, can leave us with insufficient material to work with.

Tại sao những con côn trùng nhận được tương đối ít sự chú ý trong nghiên cứu sinh học? Đầu tiên, có quá nhiều côn trùng mà nếu không có cách tiếp cận có mục tiêu thì việc nghiên cứu sự đa dạng lớn về loài này là một nhiệm vụ khó khăn. Thứ hai là, côn trùng thường rất nhỏ, và các tuyến bên trong chúng bài tiết những hợp chất có khả năng hữu ích còn nhỏ hơn. Điều này có thể làm cho khó đạt được đủ số lượng hợp chất cho thử nghiệm tiếp theo. Thứ ba là mặc dù chúng ta coi côn trùng là ở mọi nơi nhưng thực tế sự có mặt khắp nơi này là số lượng lớn của một vài loài cực kỳ phổ biến. Nhiều loài côn trùng hiếm gặp và rất khó để nuôi trong điều kiện nuôi nhốt, điều này một lần nữa có thể làm cho chúng ta không có đủ nguyên liệu để làm việc.

 

 

G

My colleagues and I at Aberystwyth University in the UK have developed an approach in which we use our knowledge of ecology as a guide to target our efforts. The creatures that particularly interest us are the many insects that secrete powerful poison for subduing prey and keeping it fresh for future consumption. There are even more insects that are masters of exploiting filthy habitats, such as faeces and carcasses, where they are regularly challenged by thousands of micro-organisms. These insects have many antimicrobial compounds for dealing with pathogenic bacteria and fungi, suggesting that there is certainly potential to find many compounds that can serve as or inspire new antibiotics.

Tôi và các đồng nghiệp tại Đại học Aberystwyth ở Anh đã phát triển một cách tiếp cận mà trong đó chúng tôi sử dụng kiến thức về sinh thái học làm kim chỉ nam để đặt mục tiêu những nỗ lực của chúng tôi. Các sinh vật mà đặc biệt thu hút sự quan tâm của chúng tôi là nhiều loài côn trùng bài tiết những chất độc mạnh để đánh bại con mồi và giữ cho nó tươi ngon để dùng trong tương lai. Thậm chí còn có nhiều côn trùng là bậc thầy của việc khai thác các môi trường sống bẩn thỉu như là phân và xác động vật nơi mà chúng thường xuyên bị làm khó bởi hàng ngàn vi sinh vật. Những côn trùng này có nhiều hợp chất chống vi trùng để đối phó với vi khuẩn và nấm gây bệnh, cho thấy rằng có khả năng chắc chắn tìm thấy nhiều hợp chất có thể đóng vai trò như là các loại kháng sinh mới hoặc thúc đẩy các loại kháng sinh mới.

H

Although natural history knowledge points us in the right direction, it doesn’t solve the problems associated with obtaining useful compounds from insects. Fortunately, it is now possible to snip out the stretches of the insect’s DNA that carry the codes for the interesting compounds and insert them into cell lines that allow larger quantities to be produced. And although the road from isolating and characterizing compounds with desirable qualities to developing a commercial product is very long and full of pitfalls, the variety of successful animal-derived pharmaceuticals on the market demonstrates there is a precedent here that is worth exploring.

Mặc dù kiến thức lịch sử tự nhiên chỉ ra cho chúng ta hướng đi đúng đắn nhưng nó không giải quyết vấn đề liên quan đến việc có được các hợp chất hữu ích từ côn trùng. May thay, hiện nay đã có thể cắt bỏ các dải DNA của công trùng có mang các mã cho các hợp chất thú vị và chèn chúng vào các dòng tế bào cho phép sản xuất số lượng lớn. Và mặc dù con đường từ việc cô lập và mô tả đặc điểm của các hợp chất với số lượng mong muốn đến việc phát triển một sản phẩm thương mại rất dài và đầy gian nan, nhưng nhiều loại dược phẩm có nguồn gốc từ động vật thành công trên thị trường chứng tỏ có một tiền lệ đáng được khám phá ở đây.

I

With every bit of wilderness that disappears, we deprive ourselves of potential medicines. As much as I’d love to help develop a groundbreaking insect-derived medicine, my main motivation for looking at insects in this way is conservation. I sincerely believe that all species, however small and seemingly insignificant, have a right to exist for their own sake. If we can shine a light on the darker recesses of nature’s medicine cabinet, exploring the useful chemistry of the most diverse animals on the planet, I believe we can make people think differently about the value of nature.

Với mỗi một ít thiên nhiên hoang dã mất đi, chúng ta tự tước đi những loại thuốc tiềm năng của chính mình. Tôi rất muốn giúp đỡ để phát triển một loại thuốc đột phá có nguồn gốc từ côn trùng nhưng động lực chính để tôi xem xét côn trùng theo cách này là bảo tồn. Tôi chân thành tin rằng tất cả các loài, dù nhỏ và dường như không có ý nghĩa cũng có quyền tồn tại vì lợi ích của chính bọn chúng. Nếu chúng ta có thể thắp lên một tia sáng trong nơi tăm tối của tủ thuốc của tự nhiên bằng việc khám phá các chất hóa học hữu ích của các động vật đa dạng nhất thì tôi tin rằng chúng ta có thể khiến con người suy nghĩ khác đi về giá trị của tự nhiên.

 

  

 

Questions 14-20

Reading Passage 2 has nine paragraphs, A-I

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-I, in boxes 14-20 on your answer sheet.

 

14   mention of factors driving a renewed interest in natural medicinal compounds.

15   how recent technological advances have made insect research easier

16   examples of animals which use medicinal substances from nature

17   reasons why it is challenging to use insects in drug research

18   reference to how interest in drug research may benefit wildlife

19   a reason why nature-based medicines fell out of favour for a period

20   an example of an insect-derived medicine in use at the moment

 

 

Questions 21-22

Choose TWO letters, A-E

Write the correct letters in boxes 21 and 22 on your answer sheet.

Which TWO of the following make insects interesting for drug research?

A   the huge number of individual insects in the world

B   the variety of substances insects have developed to protect themselves

C   the potential to extract and make use of insects’ genetic codes

D   the similarities between different species of insect

  the manageable size of most insects

 

Questions 23-26

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 23-26 on your answer sheet. 

 

Research at Aberystwyth University

Ross Piper and fellow zoologists at Aberystwyth University are using their expertise in 23………………………… when undertaking bioprospecting with insects. They are especially interested in the compounds that insects produce to overpower and preserve their 24…………………………. They are also interested in compounds which insects use to protect themselves from pathogenic bacteria and fungi found in their 25………………………… Piper hopes that these substances will be useful in the development of drugs such as 26……………………………..

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Saving bugs to find new drugs

 

 

 

 

Questions 14-20

Reading Passage 2 has nine paragraphs, A-I

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-I, in boxes 14-20 on your answer sheet.

 

14C   mention of factors driving a renewed interest in natural medicinal compounds.

Đề cập đến những nhân tố thúc đẩy mối quan tâm mới trong các hợp chất dược liệu tự nhiên

Giải thích: đoạn C

Laboratory-based drug discovery has achieved varying levels of success, something which has now prompted the development of new approaches focusing once again (=a renewed interest ) on natural products.

15H   how recent technological advances have made insect research easier

Các tiến bộ kỹ thuật gần đây đã khiến cho các nghiên cứu khoa học dễ dàng hơn như thế nào

Giải thích: đoạn H

Fortunately, it is now possible to snip out the stretches of the insect’s DNA (=technological advances ) that carry the codes for the interesting compounds and insert them into cell lines that allow larger quantities to be produced.

16A   examples of animals which use medicinal substances from nature

Những ví dụ về động vật dùng các dược chất từ tự nhiên

Giải thích: đoạn A

You only have to look at other primates – such as the capuchin monkeys who rub themselves with toxin-oozing millipedes to deter mosquitoes, or the chimpanzees who use noxious forest plants to rid themselves of intestinal parasites – to realise that our ancient ancestors too probably had a basic grasp of medicine.

17F   reasons why it is challenging to use insects in drug research

Những lý do tại sao rất khó để sử dụng côn trùng trong nghiên cứu thuốc

Giải thích: đoạn F

Firstly, there are so many insects that, without some manner of targeted approach, investigating this huge variety of species is a daunting task. Secondly, insects are generally very small, and the glands inside them that secrete potentially useful compounds are smaller still. This can make it difficult to obtain sufficient quantities of the compound for subsequent testing. Thirdly, although we consider insects to be everywhere, the reality of this ubiquity is vast numbers of a few extremely common species. Many insect species are infrequently encountered and very difficult to rear in captivity, which, again, can leave us with insufficient material to work with.

18I   reference to how interest in drug research may benefit wildlife

Đề cập đến cách quan tâm đến nghiên cứu thuốc có thể mang lại lợi ích cho động vật hoang dã

Giải thích: đoạn I, tác giả muốn tạo ra một loại thuốc có nguồn gốc từ côn trùng để mọi người nhận ra giá trị của côn trùng mà có ý thức bảo tồn thiên nhiên hoang dã.

With every bit of wilderness that disappears, we deprive ourselves of potential medicines. As much as I’d love to help develop a groundbreaking insect-derived medicine, my main motivation for looking at insects in this way is conservation. I sincerely believe that all species, however small and seemingly insignificant, have a right to exist for their own sake.

19B   a reason why nature-based medicines fell out of favour for a period

Một lý do tại sao thuốc dựa trên tự nhiên không được ủng hộ trong một thời gian

Giải thích: đoạn B

Then, for a while, modern pharmaceutical science moved its focus away from nature and into the laboratory, designing chemical compounds from scratch. The main cause of this shift is that although there are plenty of promising chemical compounds in nature, finding them is far from easy. Securing sufficient numbers of the organism in question, isolating and characterizing the compounds of interest, and producing large quantities of these compounds are all significant hurdles.

20E   an example of an insect-derived medicine in use at the moment

Một ví dụ về loại thuốc có nguồn gốc côn trùng đang được dùng ở hiện tại

Giải thích: đoạn E

For example, alloferon, an antimicrobial compound produced by blow fly larvae, is used as an antiviral and antitumor agent in South Korea and Russia. The larvae of a few other insect species are being investigated for the potent antimicrobial compounds they produce.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

 

 Questions 21-22

Choose TWO letters, A-E

Write the correct letters in boxes 21 and 22 on your answer sheet.

Which TWO of the following make insects interesting for drug research?

Hai điều nào sau đây làm cho côn trùng trở nên thú vị trong nghiên cứu thuốc

A   the huge number of individual insects in the world

Số lượng lớn các côn trùng riêng lẻ trên thế giới

 

B   the variety of substances insects have developed to protect themselves

Nhiều hợp chất mà côn trùng phát triển để bảo vệ bản thân chúng

Giải thích: đoạn G

The creatures that particularly interest us are the many insects that secrete powerful poison for subduing prey and keeping it fresh for future consumption. There are even more insects that are masters of exploiting filthy habitats, such as faeces and carcasses, where they are regularly challenged by thousands of micro-organisms. These insects have many antimicrobial compounds for dealing with pathogenic bacteria and fungi, suggesting that there is certainly potential to find many compounds that can serve as or inspire new antibiotics.

 

C   the potential to extract and make use of insects’ genetic codes

Tiềm năng chiết xuất và tận dụng mã gen của côn trùng

Giải thích: đoạn H

Although natural history knowledge points us in the right direction, it doesn’t solve the problems associated with obtaining useful compounds from insects. Fortunately, it is now possible to snip out the stretches of the insect’s DNA that carry the codes for the interesting compounds and insert them into cell lines that allow larger quantities to be produced

 

D   the similarities between different species of insect

Những điểm tương tự giữa các loài côn trùng khác nhau

E   the manageable size of most insects

Kích thước có thể kiểm soát được của hầu hết côn trùng

 

 

Questions 23-26

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 23-26 on your answer sheet. 

 

Research at Aberystwyth University

Nghiên cứu tại đại học Aberystwyth

Ross Piper and fellow zoologists at Aberystwyth University are using their expertise in 23………ecology………………… when undertaking bioprospecting with insects. 

Ross Piper và các nhà động vật học đồng nghiệp tại đại học Aberystwyth đang sử dụng chuyên môn của họ về sinh thái khi thực hiện quá trình phát hiện và thương mại hóa sản phẩm sinh học về côn trùng

Giải thích: đoạn G

My colleagues and I at Aberystwyth University in the UK have developed an approach in which we use our knowledge of ecology as a guide to target our efforts.

 

They are especially interested in the compounds that insects produce to overpower and preserve their 24………prey…………………. 

Họ đặc biệt quan tâm đến những hợp chất mà côn trùng tạo ra để áp đảo và bảo quản con mồi

Giải thích: đoạn G

The creatures that particularly interest us are the many insects that secrete powerful poison for subduing prey and keeping it fresh for future consumption.

 

They are also interested in compounds which insects use to protect themselves from pathogenic bacteria and fungi found in their 25………habitats………………… 

Họ cũng quan tâm đến những hợp chất mà côn trùng sử dụng để bảo vệ bản thân chúng khỏi các vi khuẩn và nấm gây bệnh được tìm thấy trong các môi trường sống của chúng.

Giải thích: đoạn G

There are even more insects that are masters of exploiting filthy habitats, such as faeces and carcasses, where they are regularly challenged by thousands of micro-organisms

 

Piper hopes that these substances will be useful in the development of drugs such as 26……………antibiotics………………..

Piper hi vọng rằng những chất như vậy sẽ hữu ích trong việc phát triển các loại thuốc như kháng sinh

Giải thích: đoạn G

These insects have many antimicrobial compounds for dealing with pathogenic bacteria and fungi, suggesting that there is certainly potential to find many compounds that can serve as or inspire new antibiotics.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

 

 

ĐÁP ÁN:

14. C

15. H

16. A

17. F

18. I

19. B

20. E

21. B

22. C

23. ecology

24. prey

25. habitats

26. antibiotics

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status