GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: The power of play

The power of play, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 3 đề reading cam 14

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The power of play

 

 

Virtually every child, the world over, plays. The drive to play is so intense that children will do so in any circumstances, for instance when they have no real toys, or when parents do not actively encourage the behavior. In the eyes of a young child, running, pretending, and building are fun. Researchers and educators know that these playful activities benefit the development of the whole child across social, cognitive, physical, and emotional domains. Indeed, play is such an instrumental component to healthy child development that the United Nation High Commission on Human Rights (1989) recognized play as a fundamental right of every child. ĐOẠN 1

Hầu như mọi trẻ em trên thế giới đều vui chơi. Động lực để chơi đùa rất mãnh liệt đến nỗi trẻ em sẽ làm vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào, ví dụ khi chúng không có đồ chơi thực sự hoặc khi cha mẹ chúng không tích cực khuyến khích hành vi chơi đùa này. Trong mắt của những đứa trẻ nhỏ, chạy, giả vờ và xây dựng đều vui. Các nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục biết rằng những hoạt động vui chơi này có lợi cho sự phát triển toàn diện của trẻ em khắp các phạm vi xã hội, nhận thức, thể chất và cảm xúc. Quả thực, chơi đùa là một thành phần có tính hỗ trợ đối với phát triển sức khỏe của trẻ em đến nỗi Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền (1989) công nhận chơi đùa như một quyền cơ bản của mọi trẻ em.

 

Yet, while experts continue to expound a powerful argument for the importance of play in children’s lives, the actual time children spend playing continues to decrease. Today, children play eight hours less each week than their counterparts did two decades ago (Elkind 2008). Under pressure of rising academic standards, play is being replaced by test preparation in kindergartens and grade schools, and parents who aim to give their preschoolers a leg up are led to believe that flashcards and educational ‘toys’ are the path to success. Our society has created a false dichotomy between play and learning. ĐOẠN 2

Tuy nhiên, dù các chuyên gia tiếp tục trình bày chi tiết một lập luận mạnh mẽ về tầm quan trọng của sự chơi đùa trong đời sống trẻ em nhưng thời gian thực tế mà trẻ em dành để chơi vẫn cứ giảm. Ngày nay, trẻ em chơi ít hơn tám giờ mỗi tuần so với trẻ em đồng trang lứa hai thập kỷ trước ( Elkind 2008). Dưới áp lực của việc nâng cao các tiêu chuẩn học thuật, chơi đùa đang được thay thế bằng sự luyện thi ở trường mẫu giáo và trường tiểu học và những cha mẹ nào hướng đến việc giúp đỡ những đứa con sắp vào tuổi đi học của họ sẽ bị làm cho tin rằng thẻ ghi chú và các đồ chơi giáo dục là con đường dẫn đến thành công. Xã hội của chúng ta đã tạo ra sự phân chia sai lầm giữa chơi và học.

 

 

Through play, children learn to regulate their behavior, lay the foundations for later learning in science and mathematics, figure out the complex negotiations of social relationships, build a repertoire of creative problem-solving skills, and so much more. There is also an important role for adults in guiding children through playful learning opportunities. ĐOẠN 3

Thông qua chơi đùa, trẻ em học cách điều chỉnh hành vi của chúng, đặt nền tảng cho việc học khoa học và toán sau này, học cách giải quyết các đàm phán phức tạp của các mối quan hệ xã hội, xây dựng một loạt các kỹ năng giải quyết vấn đề có sáng tạo và nhiều điều nữa. Người lớn cũng có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn trẻ em thông qua những cơ hội học tập vui chơi.

 

Full consensus on a formal definition of play continues to elude the researchers and theorists who study it. Definitions range from discrete descriptions of various types of play such as physical, construction, language, or symbolic play (Miler & Almon 2009), to lists of broad criteria, based on observations and attitudes, that are meant to capture the essence of all play behaviors (e.g. Rubin et al. 1983). ĐOẠN 4

Sự thống nhất hoàn toàn về một định nghĩa chính thức về chơi đùa vẫn vượt quá sự hiểu biết của các nhà nghiên cứu và các lý thuyết gia nghiên cứu về nó. Các định nghĩa bao gồm từ những mô tả rời tạc về các kiểu chơi khác nhau như chơi về thể chất, về xây dựng, về ngôn ngữ, trò chơi tượng trưng (Miler & Almon 2009), đến danh sách các tiêu chuẩn chung dựa trên sự quan sát và quan điểm nhằm để nắm bắt bản chất của tất cả hành vi chơi đùa (ví dụ: Rubin et al. 1983).

 

A majority of the contemporary definitions of play focus on several key criteria. The founder of the National Institute for Play, Stuart Brown, has described play as ‘anything that spontaneously is done for its own sake’. More specifically, he says it ‘appears purposeless, produces pleasure and joy, [and] leads one to the next stage of mastery’ (as quoted in Tippett 2008). Similarly, Miller and Almon (2009) say that play includes ‘activities that are freely chosen and directed by children and arise from intrinsic motivation’. Often, play is defined along a continuum as more or less playful using the following set of behavioral and dispositional criteria (e.g. Rubin et al. 1983). ĐOẠN 5

Đa số những định nghĩa hiện tại về sự chơi đùa tập trung vào một vài tiêu chuẩn chủ yếu. Người sáng lập ra Viện quốc gia về vui chơi, Stuart Brown, đã mô tả vui chơi là bất cứ thứ gì được thực hiện một cách tự nhiên do lợi ích của việc chơi". Cụ thể hơn, ông ấy nói nó dường như không có mục đích, nó tạo ra nhiềm vui và sự vui vẻ, và đưa một người đến giai đoạn thành thạo tiếp theo" ( được trích trong Tippet 2008). Tương tự, Miller và Almon ( 2009) nói rằng "vui chơi bao gồm các hoạt động được những đứa trẻ tự do chọn lựa và điều khiển và nó phát sinh từ động lực nội tại". Thông thường, vui chơi được định nghĩa theo một chuỗi liên tục là không ít thì nhiều phải có tính vui vẻ sử dụng một tập hợp sau đây về các tiêu chí thuộc về hành vi và có tính khuynh hướng. ( ví dụ, Rubin và những người khác 1983).

 

 

Play is pleasurable: Children must enjoy the activity or it is not play. It is intrinsically motivated: Children engage in play simply for the satisfaction the behavior itself brings. It has no extrinsically motivated function or goal. Play is process oriented: When children play, the means are more important than the ends. It is freely chosen, spontaneous and voluntary. If a child is pressured, they will likely not think of the activity as play. Play is actively engaged: Players must be physically and/or mentally involved in the activity. Play is non-literal. It involves make-believe. ĐOẠN 6

Vui chơi mang lại niềm vui thích: Trẻ em phải thích thú hoạt động vui chơi nếu không thì hoạt động đó không phải là vui chơi. Nó được thúc đẩy từ bên trong: trẻ em tham gia vui chơi đơn giản vì sự thỏa mãn mà chính hành vi vui chơi đó mang lại. Nó không có mục tiêu hay trách nhiệm được thúc đẩy từ bên ngoài. Vui chơi là hướng vào quá trình: khi trẻ em chơi, cách chơi quan trọng hơn mục đích chơi đùa. Nó được tự do lựa chọn, tự phát và tự nguyện. Nếu một đứa trẻ bị gây áp lực, chúng có thể sẽ không nghĩ hoạt động này là vui chơi. Vui chơi là tham gia một cách tích cực: người chơi ắt hẳn phải tham gia vào hoạt động về mặt vật chất hay tinh thần. Vui chơi không phải theo nghĩa đen. Nó liên quan đến sự giả vờ, sự tưởng tượng.

 

According to this view, children’s playful behaviors can range in degree from 0% to 100% playful. Rubin and colleagues did not assign greater weight to any one dimension in determining playfulness; however, other researchers have suggested that process orientation and a lack of obvious functional purpose may be the most important aspects of play (e.g. Pellegrini 2009). ĐOẠN 7

Theo quan điểm này, những hành vi chơi đùa của trẻ em có thể dàn trải từ mức độ vui đùa 0% đến 100% . Rubin và đồng nghiệp không gán tầm quan trọng nhiều hơn cho bất kỳ thước đo nào trong việc xác định tính vui đùa; tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác gợi ý rằng hướng vào quá trình và không có mục đích hoạt động rõ ràng có lẽ là những khía cạnh quan trọng nhất của việc chơi đùa ( ví dụ, Pellegrini 2009).

 

 

From the perspective of a continuum, play can thus blend with other motives and attitudes that are less playful, such as work. Unlike play, work is typically not viewed as enjoyable and it is extrinsically motivated (i.e. it is goal oriented). Researcher Joan Goodman (1994) suggested that hybrid forms of work and play are not a detriment to learning; rather, they can provide optimal contexts for learning. For example, a child may be engaged in a difficult, goal-directed activity set up by their teacher, but they may still be actively engaged and intrinsically motivated. At this mid-point between play and work, the child’s motivation, coupled with guidance from an adult, can create robust opportunities for playful learning. ĐOẠN 8

Từ quan điểm của một chuỗi liên tục, vui chơi có thể kết hợp với những động cơ và thái độ khác ít tính vui đùa như là công việc. Không giống như vui chơi, công việc thường không được xem là thú vị và nó được thúc đẩy từ bên ngoài. Nhà nghiên cứu Joan Goodman ( 1994) gợi ý rằng các hình thức kết hợp làm việc và vui chơi không gây hại cho việc học tập; thay vào đó, chúng có thể mang đến môi trường tối ưu cho việc học. Ví dụ, một đứa trẻ có thể tham gia vào một hoạt động khó khăn, hướng đến mục tiêu do giáo viên thiết lập, nhưng chúng có lẽ vẫn tham gia một cách tích cực và có động lực nội tại. Ở điểm giữa của chơi và làm, động lực của đứa trẻ đi cùng với sự hướng dẫn từ người lớn có thể tạo ra những cơ hội mạnh mẽ để học tập vui chơi.

 

Critically, recent research supports the idea that adults can facilitate children’s learning while maintaining a playful approach in interactions known as ‘guided play’ (Fisher et al. 2011). The adult’s role in play varies as a function of their educational goals and the child’s developmental level (Hirsch-Pasek et al. 2009). ĐOẠN 9

Quan trọng là nghiên cứu gần đây ủng hộ ý tưởng rằng người lớn có thể tạo điều kiện cho việc học của trẻ em trong khi vẫn duy trì cách tiếp cận có tính vui chơi trong các tương tác gọi là " chơi theo hướng dẫn" ( Fisher và những người khác 2011). Vai trò của người lớn trong sự vui chơi thay đổi như là kết quả của các mục tiêu mang tính giáo dục của họ và mức độ phát triển của trẻ em ( Hirsh-Pasek và những người khác 2009).

 

Guided play takes two forms. At a very basic level, adults can enrich the child’s environment by providing objects or experiences that promote aspects of a curriculum. In the more direct form of guided play, parents or other adults can support children’s play by joining in the fun as a co-player, raising thoughtful questions, commenting on children’s discoveries, or encouraging further exploration or new facets to the child’s activity. Although playful learning can be somewhat structured, it must also be child-centered (Nicolopolou et al. 2006). Play should stem from the child’s own desire. ĐOẠN 10

Chơi có hướng dẫn có hai hình thức. Ở mức độ cơ bản nhất, người lớn có thể làm phong phú môi trường của đứa trẻ bằng cách cung cấp các đồ vật hay trải nghiệm thúc đẩy mọi mặt của chương trình giảng dạy. Ở hình thức trực tiếp hơn của việc vui chơi theo hướng dẫn, cha mẹ hoặc người lớn có thể hỗ trợ việc chơi của trẻ em bằng cách cùng tham gia trong trò chơi như là bạn chơi cùng, đưa ra những câu hỏi có suy nghĩ, nhận xét về các khám phá của trẻ em hay khuyến khích những khía cạnh mới hay những khám phá hơn nữa đối với hoạt động của đứa trẻ. Mặc dù vui chơi học tập có thể được sắp xếp, xây dựng phần nào nhưng nó cũng phải lấy đứa trẻ làm trung tâm (Nicolopoulou và những người khác 2006). Chơi đùa nên xuất phát từ mong muốn của chính đứa trẻ.

 

Both free and guided play are essential elements in a child-centered approach to playful learning. Intrinsically motivated free play provides the child with true autonomy, while guided play is an avenue through which parents and educators can provide more targeted learning experiences. In either case, play should be actively engaged, it should be predominantly child-directed, and it must be fun. ĐOẠN 11

Cả chơi tự do và chơi theo hướng dẫn đếu là những yếu tố cần thiết trong phương pháp lấy trẻ em làm trung tâm để vui chơi học tập. Vui chơi tự do do động lực từ bên trong mang lại cho đứa trẻ quyền tự chủ thực sự trong khi vui chơi theo hướng dẫn là một con đường mà thông qua đó cha mẹ và những nhà giáo dục có thể cung cấp những trải nghiệm học tập có mục tiêu hơn. Trong cả hai trường hợp, vui chơi nên được tham gia một cách tích cực, nó nên chủ yếu là hướng đến trẻ em và nó chắc hẳn phải vui vẻ.

 

 

Questions 27-31

Look at the following statements (Questions 27-31) and the list of researchers below.

Match each statement with the correct researcher, A-G.

Write the correct letter, A-G, in boxes 27-31 on your answer sheet.

 

27   Play can be divided into a number of separate categories.

28   Adults’ intended goals affect how they play with children.

29   Combining work with play may be the best way for children to learn.

30   Certain elements of play are more significant than others.

31   Activities can be classified on a scale of playfulness.

List of Researchers

A     Elkind
B     Miller & Almon
C     Rubin et al.
D     Stuart Brown
E     Pellegrini
F     Joan Goodman
G     Girsch-Pasek et al.

 

Questions 32-36

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 32-36 on your answer sheet, write

YES                  if the statement agrees with the claims of the winter

NO                   if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

32   Children need toys in order to play.

33   It is a mistake to treat play and learning as separate types of activities.

34   Play helps children to develop their artistic talents.

35   Researchers have agreed on a definition of play.

36   Work and play differ in terms of whether or not they have a target.

 

Questions 37-40

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet.

 

Guided play

In the simplest form of guided play, an adult contributes to the environment in which the child is playing. Alternatively, an adult can play with a child and develop the play, for instance by 37…………………….. the child to investigate different aspects of their game. Adults can help children to learn through play, and may make the activity rather structured, but it should still be based on the child’s 38…………………………. to play.

Play without the intervention of adults gives children real 39………………………….; with adults, play can be 40………………………… at particular goals. However, all forms of play should be an opportunity for children to have fun.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The power of play

 

 

 

Questions 27-31

Look at the following statements (Questions 27-31) and the list of researchers below.

Match each statement with the correct researcher, A-G.

Write the correct letter, A-G, in boxes 27-31 on your answer sheet.

 

27B   Play can be divided into a number of separate categories.

Vui chơi được chia thành một số loại riêng lẻ

Giải thích: Miller & Almon, đoạn 4 nói rằng vui chơi chia thành trò chơi về thể chất, về xây dựng, về ngôn ngữ, trò chơi tượng trưng

Definitions range from discrete descriptions of various types of play such as physical, construction, language, or symbolic play (Miler & Almon 2009)

 

28G   Adults’ intended goals affect how they play with children.

Những mục tiêu có ý định của người lớn ảnh hưởng lên cách họ chơi với trẻ em

Giải thích: Girsch-Pasek et al, đoạn 9 nói rằng vai trò của người lớn thay đổi theo mục tiêu giáo dục. Tức là họ mong muốn dạy trẻ kỹ năng gì thông qua một trò chơi nào đó thì họ sẽ chơi theo những cách để giúp trẻ đạt được kỹ năng đó.

The adult’s role in play varies as a function of their educational goals and the child’s developmental level

 

29F   Combining work with play may be the best way for children to learn.

Việc kết hợp công việc với vui chơi có lẽ là cách tốt nhất cho những đứa trẻ học tập

Giải thích: đoạn 8, Joan Goodman

Researcher Joan Goodman (1994) suggested that hybrid forms of work and play are not a detriment to learning; rather, they can provide optimal contexts for learning.

 

30E    Certain elements of play are more significant than others.

Một số nhân tố nào đó của việc chơi đùa quan trọng hơn nhân tố khác

Giải thích: Pellegrini, đoạn 7, nói rằng việc hướng vào quá trình và không có mục đích hoạt động rõ ràng là những khía cạnh quan trọng nhất của việc vui chơi ( tức là hai yếu tố này quan trọng hơn những thứ khác)

however, other researchers have suggested that process orientation and a lack of obvious functional purpose may be the most important aspects of play (e.g. Pellegrini 2009)

 

31C   Activities can be classified on a scale of playfulness.

Các hoạt động có thể được phân loại trên thang đo về tính vui vẻ trong chơi đùa

Giải thích:Rubin et al, đoạn 8, có nói rằng các hành vi chơi đùa của trẻ em bao gồm mức độ vui chơi từ 0-100%.

According to this view, children’s playful behaviors can range in degree from 0% to 100% playful. Rubin and colleagues did not assign greater weight to any one dimension in determining playfulness.

 

List of Researchers

A Elkind

B Miller & Almon

C Rubin et al.

D Stuart Brown

E Pellegrini

F Joan Goodman

G Girsch-Pasek et al.

 

 

 

 

 

Questions 32-36

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 32-36 on your answer sheet, write

YES              if the statement agrees with the claims of the winter

NO                if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

32F   Children need toys in order to play.

Giải thích: đoạn 1 có nói rằng trẻ em chơi trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù là không có đồ chơi hay là khi ba mẹ chúng không muốn chúng chơi đùa thì chúng vẫn chơi

The drive to play is so intense that children will do so in any circumstances, for instance when they have no real toys, or when parents do not actively encourage the behavior.

 

33T   It is a mistake to treat play and learning as separate types of activities.

Giải thích: đoạn 2, có nói rằng xã hội đang tạo ra sự phân chia sai lầm về việc chơi và học

​​Our society has created a false dichotomy between play and learning.

 

34NG   Play helps children to develop their artistic talents.

Giải thích: không có thông tin trong bài

 

35F   Researchers have agreed on a definition of play.

Các nhà nghiên cứu thống nhất một định nghĩa về vui chơi

Giải thích: đoạn 4 có nói rằng việc thống nhất một định nghĩa về vui chơi chính thức vượt quá sự hiểu biết của các nhà nghiên cứu nghiên cứu về nó. Miler & Almon định nghĩa khác, Rubin định nghĩa khác

Full consensus on a formal definition of play continues to elude the researchers and theorists who study it. Definitions range from discrete descriptions of various types of play such as physical, construction, language, or symbolic play (Miler & Almon 2009), to lists of broad criteria, based on observations and attitudes, that are meant to capture the essence of all play behaviors (e.g. Rubin et al. 1983).

 

36T   Work and play differ in terms of whether or not they have a target.

Làm và chơi khác nhau ở chỗ là nó có mục tiêu hay không

Giải thích: đoạn 8, không giống như chơi, làm việc thường được xem là không vui và được thúc đẩy từ bên ngoài như là nó hướng về mục tiêu. Và để củng cố thêm, ở đoạn 7 Pellegrini có nói rằng không có mục đích rõ ràng là khía cạnh quan trọng nhất của việc chơi đùa. Vậy nên làm việc thì có mục đích còn vui chơi thì không.

 however, other researchers have suggested that process orientation and a lack of obvious functional purpose may be the most important aspects of play (e.g. Pellegrini 2009).

From the perspective of a continuum, play can thus blend with other motives and attitudes that are less playful, such as work. Unlike play, work is typically not viewed as enjoyable and it is extrinsically motivated (i.e. it is goal oriented)

 

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO

 


 

 

Questions 37-40

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet.

 

Guided play ( Chơi có hướng dẫn)

In the simplest form of guided play, an adult contributes to the environment in which the child is playing. Alternatively, an adult can play with a child and develop the play, for instance by 37………encouraging…………….. the child to investigate different aspects of their game. 

Ở hình thức đơn giản nhất của sự vui chơi theo hướng dẫn, người lớn góp phần vào môi trường mà trẻ em đang chơi đùa. Ngoài ra, một người lớn có thể chơi với một đứa trẻ và phát triển trò chơi đó, ví dụ bằng cách khuyến khích đứa trẻ tìm hiểu những khía cạnh khác nhau của trò chơi.

 

Giải thích: đoạn 10,

In the more direct form of guided play, parents or other adults can support children’s play by joining in the fun as a co-player, raising thoughtful questions, commenting on children’s discoveries, or encouraging further exploration or new facets to the child’s activity. 

 

Adults can help children to learn through play, and may make the activity rather structured, but it should still be based on the child’s 38…………desire………………. to play.

Người lớn có thể giúp trẻ em học thông qua chơi đùa và có lẽ làm cho hoạt động đó phần nào có tính xây dựng, sắp xếp, nhưng nó vẫn nên là dựa vào mong muốn vui chơi của đứa trẻ

Giải thích: đoạn 10

​​Although playful learning can be somewhat structured, it must also be child-centered (Nicolopolou et al. 2006). Play should stem from the child’s own desire.

 

Play without the intervention of adults gives children real 39………autonomy………………….; with adults, play can be 40……………targeted…………… at particular goals. However, all forms of play should be an opportunity for children to have fun.

Chơi mà không có sự can thiệp của người lớn trao cho đứa trẻ quyền tự trị thực sự; có người lớn thì vui chơi có thể được hướng đến mục tiêu đặc biệt. Tuy nhiên, mọi hình thức vui chơi nên là cơ hội cho trẻ em có niềm vui.

Giải thích: đoạn 11

Both free and guided play are essential elements in a child-centered approach to playful learning. Intrinsically motivated free play provides the child with true autonomy, while guided play is an avenue through which parents and educators can provide more targeted learning experiences. In either case, play should be actively engaged, it should be predominantly child-directed, and it must be fun.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

ĐÁP ÁN:

 

27. B

28. G

29. F

30. E

31. C

32. NO

33. YES

34. NOT GIVEN

35. NO

36. YES

37. encouraging

38. desire

39. autonomy

40. targeted

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status