GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: The Desolenator: producing clean water

The Desolenator: producing clean water, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 3 đề reading cam 15

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Desolenator: producing clean water

 

A

Travelling around Thailand in the 1990s, William Janssen was impressed with the basic rooftop solar heating systems that were on many homes, where energy from the sun was absorbed by a plate and then used to heat water for domestic use. Two decades later Janssen developed that basic idea he saw in Southeast Asia into a portable device that uses the power from the sun to purify water.

Đi vòng quanh Thái Lan vào những năm 1990, William Janssen bị ấn tượng với hệ thống sưởi ấm bằng mặt trời cơ bản trên mái nhà ở rất nhiều nhà nơi mà năng lượng từ mặt trời được hấp thụ bởi một tấm năng lượng và sau đó được dùng để làm ấm nước để sử dụng trong nhà. Hai thập kỷ sau đó Janssen đã phát triển ý tưởng nền tảng mà ông ấy thấy ở Đông Nam Á vào thành thiết bị di động sử dụng năng lượng từ mặt trời để làm sạch nước.

B

The Desolenator operates as a mobile desalination unit that can take water from different places, such as the sea, rivers, boreholes and rain, and purify it for human consumption. It is particularly valuable in regions where natural groundwater reserves have been polluted, or where seawater is the only water source available.

Desolenator hoạt động như một thiết bị khử muối di động có thể lấy nước từ những nơi khác nhau như biển, sông, lỗ khoan và nước mưa và lọc sạch nó cho con người sử dụng. Nó đặc biệt có giá trị ở các khu vực mà nguồn dự trữ nước ngầm tự nhiên bị ô nhiễm hoặc nơi nước biển là nguồn nước duy nhất có thể dùng.

Janssen saw that there was a need for a sustainable way to clean water is both the developing and the developed countries when he moved to the United Arab Emirates and saw large-scale water processing. ‘I was confronted with the enormous carbon footprint that the Gulf nations have because of all of the desalination that they do,’ he says.

Janssen nhìn thấy rằng cần có một cách làm sạch nước bền vững ở cả nước phát triển và đang phát triển khi ông ấy chuyển đến Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập và chứng kiến quá trình xử lý nước quy mô lớn. Ông ta nói: " Tôi đã phải đối mặt với lượng khí thải carbon khổng lồ mà các quốc gia vùng Vịnh thải ra do quá trình khử mặn mà họ thực hiện".

 

 

C

The Desolenator can produce 15 litres of drinking water per day, enough to sustain a family for cooking and drinking. Its main selling point is that unlike standard desalination techniques, it doesn’t require a generated power supply: just sunlight. It measures 120 cm by 90 cm, and it is easy to transport, thanks to its two wheels. Water enters through a pipe, and flows as a thin film between a sheet of double glazing and the surface of a solar panel, where it is heated by the sun. The warm water flows into a small boiler (heated by a solar-powered battery) where it is converted to steam. When the steam cools, it becomes distilled water. The device has a very simple filter to trap particles, and this can easily be shaken to remove them. There are two tubes for liquid coming out: one for the waste – salt from seawater, fluoride, etc. – and another for the distilled water. The performance of the unit is shown on an LCD screen and transmitted to the company which provides servicing when necessary.

Desolenator có thể tạo ra 15 lít nước uống mỗi ngày đủ để nuôi sống một gia đình nấu nướng và uống. Điểm hấp dẫn chính của nó là không giống như các thiết bị khử mặn bình thường, nó không đòi hỏi nguồn tạo điện: chỉ là ánh nắng mặt trời. Nó có kích thước 120cm x 90cm, và nó dễ vận chuyển do có hai bánh xe. Nước đi vào qua một cái ống và chảy dưới dạng màng mỏng giữa một tấm kính hai lớp và bề mặt của một tấm pin mặt trời nơi mà nước được năng lượng mặt trời làm ấm. Nước ấm chảy vào một nồi hơi nhỏ ( được làm nóng bằng pin năng lượng mặt trời) nơi mà được chuyển đổi thành hơi nước. Khi hơi nước nguội, nó trở thành nước cất. Thiết bị này có bộ lọc rất đơn giản để lọc các hạt phân tử, và có thể dễ dàng lắc bộ lọc này để loại bỏ các phân tử. Có hai ống dẫn chất lỏng ra ngoài: một ống dẫn chất thải - muối từ nước biển, florua... và ống kia dẫn nước cất. Hiệu suất của thiết bị được thể hiện trên màn hình LCD và được truyền đến công ty cung cấp bảo dưỡng khi cần thiết.

 

D

A recent analysis found that at least two-thirds of the world’s population lives with severe water scarcity for at least a month every year. Janssen says that by 2030 half of the world’s population will be living with water stress – where the demand exceeds the supply over a certain period of time. ‘It is really important that a sustainable solution is brought to the market that is able to help these people,’ he says. Many countries don’t have the money for desalination plants, which are very expensive to build. They don’t have the money to operate them, they are very maintenance intensive, and they don’t have the money to buy the diesel to run the desalination plants, so it is a really bad situation.’

Một phân tích gần đây đã phát hiện ra rằng tối thiểu hai phần ba dân số thế giới sống trong tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng trong ít nhất một tháng mỗi năm. Janssen nói rằng vào 2030 một nửa dân số thế giới sẽ phải sống trong tình trạng căng thẳng về nước - nơi mà nhu cầu vượt quá nguồn cung trong một thời gian nhất định. Ông ta nói: " Điều thực sự quan trọng là một giải pháp bền vững được mang ra thị trường có khả năng giúp những người này". Nhiều quốc gia không có tiền cho các nhà máy khử mặn cần rất nhiều chi phí để xây dựng. Họ không có tiền để vận hành chúng, chúng cần bảo trì rất nhiều, và họ không có tiền mua dầu diesel để chạy các nhà máy khử mặn, vì vậy đây là một tình trạng rất tồi tệ.

E

The device is aimed at a wide variety of users – from homeowners in the developing world who do not have a constant supply of water to people living off the grid in rural parts of the US. The first commercial versions of the Desolenator are expected to be in operation in India early next year after field tests are carried out. The market for the self-sufficient devices in developing countries is twofold – those who cannot afford the money for the device outright and pay through microfinance, and middle-income homes that can lease their own equipment. ‘People in India don’t pay for a fridge outright; they pay for it over six months. They would put the Desolenator on their roof and hook it up to their municipal supply and they would get very reliable drinking water on a daily basis,’ Janssen says. In the developed world, it is aimed at niche markets where tap water is unavailable – for camping, on boats, or for the military, for instance.

Thiết bị này nhắm đến nhiều đối tượng người dùng - từ chủ nhà ở thế giới các nước đang phát triển những người không có nguồn nước liên tục đến những người sống xa lưới điện ở những vùng xa xôi, hẻo lánh của Mỹ. Các phiên bản thương mại đầu tiên của Desolenator được mong chờ sẽ đưa vào hoạt động ở Ấn Độ đầu năm tới, sau khi các bài kiểm tra thực địa được thực hiện. Thị trường cho các thiết bị tự cung cấp ở các nước đang phát triển có hai loại - những người không có đủ tiền để mua ngay thiết bị này và phải trả thông qua tài chính vi mô ( cụ thể, đây là các dịch vụ ngân hàng được dành cho cá nhân hoặc nhóm người có thu nhập thấp, thất nghiệp), và những gia đình có thu nhập trung bình có thể thuê thiết bị cho riêng họ. Janssen nói: " Mọi người ở Ấn Độ không trả tiền cho một cái tủ lạnh trong một lần; họ thanh toán trong vòng sáu tháng. Họ sẽ đặt Desolenator trên mái nhà của họ và nối nó với nguồn cung cấp của thành phố và họ sẽ nhật được nguồn nước uống rất đáng tin cậy hàng ngày". Ở thế giới các nước phát triển, thiết bị này nhắm vào các thị trường ngách nơi mà nước máy không có sẵn để dùng - cho cắm trại, trên thuyền hoặc cho quân đội chẳng hạn.

 

 

F

Prices will vary according to where it is bought. In the developing world, the price will depend on what deal aid organisations can negotiate. In developed countries, it is likely to come in at $1,000 (£685) a unit, said Janssen. ‘We are a venture with a social mission. We are aware that the product we have envisioned is mainly finding application in the developing world and humanitarian sector and that this is the way we will proceed. We do realise, though, that to be a viable company there is a bottom line to keep in mind,’ he says.

Giá cả sẽ thay đổi theo nơi mà nó được mua. Ở thế giới các nước đang phát triển, giá cả sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận mà các tổ chức tài trợ có thể thương lượng. Ở các quốc gia phát triển, có thể thu về 1000 đô la Mỹ ( 685 bảng Anh) một thiết bị, Janssen nói. Ông ấy nói: " Chúng tôi là một dự án kinh doanh với một sứ mệnh xã hội. Chúng tôi nhận thức rằng sản phẩm mà chúng tôi hình dung chủ yếu là tìm kiếm ứng dụng ở thế giới các nước đang phát triển và lĩnh vực nhân đạo và đây là cách chúng tôi sẽ tiến hành. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự nhận thức rằng để trở thành một công ty có thể hoạt động được thì phải có điểm mấu chốt luôn ghi nhớ trong đầu"

G

The company itself is based at Imperial College London, although Janssen, its chief executive, still lives in the UAE. It has raised £340,000 in funding so far. Within two years, he says, the company aims to be selling 1,000 units a month, mainly in the humanitarian field. They are expected to be sold in areas such as Australia, northern Chile, Peru, Texas and California.

Bản thân công ty đặt trụ sở tại Đại học Hoàng Gia Luân Đôn, mặc dù Janssen, giám đốc điều hành của nó vẫn sống ở UAE. Nó đã huy động được 340.000 bảng Anh tiền tài trợ cho đến nay. Ông ấy nói, trong vòng hai năm, công ty đặt mục tiêu sẽ bán 1000 cái mỗi tháng, chủ yếu là trong lĩnh vực nhân đạo. Chúng được dự kiến là sẽ được bán ở những khu vực như Úc, Bắc Chile, Peru, Texas và California.

 

 

 

Questions 14-20

Reading Passage 2 has nine paragraphs, A-H

Choose the correct heading for each section from the list of headings below

Write the correct number, i-x, in boxes 14-20 on your answer sheet.

List of Headings

i           Getting the finance for production

ii          An unexpected benefit

iii         From initial inspiration to new product

iv         The range of potential customers for the device

v          What makes the device different from alternatives

vi         Cleaning water from a range of sources

vii        Overcoming production difficulties

viii       Profit not the primary goal

ix         A warm welcome for the device

x          The number of people affected by water shortages

 

14   Section A

15   Section B

16   Section C

17   Section D

18   Section E

19   Section F

20   Section G

 

 

Questions 21-26

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 21-26 on your answer sheet.

How the Desolenator works

The energy required to operate the Desolenator comes from sunlight. The device can be used in different locations, as it has 21………………… . Water is fed into a pipe, and a 22………………….. of water flows over a solar panel. The water then enters a boiler, where it turns into steam. Any particles in the water are caught in a 23………………… . The purified water comes out through one tube, and all types of 24………………… come out through another. A screen displays the 25………………… of the device, and transmits the information to the company so that they know when the Desolenator requires 26…………………. 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: The Desolenator: producing clean water

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

>>>>>>>>> Hiện Native Speaker đã dịch và giải chi tiết gần 400 đề ietls reading bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế. Xem toàn bộ lời giải và dịch 400 đề ielts reading tại link này https://nativespeaker.vn/de-thi-ielts-reading.

 

Questions 14-20

Reading Passage 2 has nine paragraphs, A-H

Choose the correct heading for each section from the list of headings below

Write the correct number, i-x, in boxes 14-20 on your answer sheet.

 

List of Headings

i       Getting the finance for production

Nhận tài chính để sản xuất

ii      An unexpected benefit

Một lợi ích ngoài mong đợi

iii     From initial inspiration to new product

Từ nguồn cảm hứng ban đầu đến sản phẩm mới

iv     The range of potential customers for the device

Hàng loạt khách hàng tiềm năng cho thiết bị này

v      What makes the device different from alternatives

Điều khiến cho thiết bị này khác với các giải pháp thay thế khác

vi     Cleaning water from a range of sources

Làm sạch nước từ nhiều nguồn

vii    Overcoming production difficulties

Khắc phục khó khăn trong sản xuất

viii   Profit not the primary goal

Lợi nhuận không phải là mục tiêu chính yếu

ix     A warm welcome for the device

Sự chào đón nồng nhiệt dành cho thiết bị này

x      The number of people affected by water shortages

Số người bị ảnh hưởng bởi thiếu hụt nước

 

14   Section A/ iii From initial inspiration to new product

Giải thích: đoạn A có câu “Two decades later Janssen developed that basic idea he saw in Southeast Asia into a portable device that uses the power from the sun to purify water.”

 

15   Section B/vi Cleaning water from a range of sources

Giải thích: đoạn B

The Desolenator operates as a mobile desalination unit that can take water from different places, such as the sea, rivers, boreholes and rain, and purify it for human consumption. It is particularly valuable in regions where natural groundwater reserves have been polluted, or where seawater is the only water source available.

 

16   Section C/ v What makes the device different from alternatives

Giải thích: đoạn C

Its main selling point is that unlike standard desalination techniques, it doesn’t require a generated power supply: just sunlight.

 

17   Section D/ x The number of people affected by water shortages

Giải thích: đoạn D, 

A recent analysis found that at least two-thirds of the world’s population lives with severe water scarcity for at least a month every year. Janssen says that by 2030 half of the world’s population will be living with water stress – where the demand exceeds the supply over a certain period of time.

 

18   Section E/iv The range of potential customers for the device

Giải thích: đoạn E có câu: “The device is aimed at a wide variety of users – from homeowners in the developing world who do not have a constant supply of water to people living off the grid in rural parts of the US.”

 

19   Section F/ viii Profit not the primary goal

Giải thích: đoạn F

‘We are a venture with a social mission. We are aware that the product we have envisioned is mainly finding application in the developing world and humanitarian sector and that this is the way we will proceed. We do realise, though, that to be a viable company there is a bottom line to keep in mind,’ 

 

20   Section G/ I Getting the finance for production

Giải thích: đoạn G có nói “It has raised £340,000 in funding so far”

 

 

 

 

Questions 21-26

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 21-26 on your answer sheet.

How the Desolenator works

Desolenator hoạt động như thế nào

 

The energy required to operate the Desolenator comes from sunlight. The device can be used in different locations, as it has 21…wheels…………

Năng lượng cần thiết để vận hành Desolenator đến từ ánh nắng mặt trời. Thiết bị này có thể được dùng ở những khu vực khác nhau, vì nó có bánh xe.

 

Water is fed into a pipe, and a 22……film…………….. of water flows over a solar panel. 

Nước được đưa vào một cái ống, và một màn nước chảy qua một tấm pin mặt trời

 

The water then enters a boiler, where it turns into steam. Any particles in the water are caught in a 23……filter…………… 

Sau đó nước đi vào một nồi hơi nơi mà nó trở thành hơi nước. Bất kỳ phân từ nào trong nước đều được giữ lại trong một cái lọc

 

The purified water comes out through one tube, and all types of 24………waste………… come out through another. 

Nước được lọc sẽ đi ra ngoài thông qua một cái ống, và tất cả các loại chất thải sẽ đi ra theo ống khác

 

A screen displays the 25……performance…………… of the device, and transmits the information to the company so that they know when the Desolenator requires 26……servicing……. .

Một màn hình thể hiện hiệu suất của thiết bị và truyền thông tin đến công y để mà họ biết khi nào Desolenator cần bảo dưỡng

 

Giải thích: đoạn C

It measures 120 cm by 90 cm, and it is easy to transport, thanks to its two wheels Q21. Water enters through a pipe, and flows as a thin film Q22 between a sheet of double glazing and the surface of a solar panel, where it is heated by the sun. The warm water flows into a small boiler (heated by a solar-powered battery) where it is converted to steam. When the steam cools, it becomes distilled water. The device has a very simple filter Q23 to trap particles, and this can easily be shaken to remove them. There are two tubes for liquid coming out: one for the waste Q24 – salt from seawater, fluoride, etc. – and another for the distilled water. The performance Q25 of the unit is shown on an LCD screen and transmitted to the company which provides servicing Q26 when necessary.

 

 

 

ĐÁP ÁN:

 

14. iii

15. vi

16. v

17. x

18. iv

19. viii

20. i

21. wheels

22. film

23. filter

24. waste

25. performance

26. servicing

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status