GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Henry Moore (1898-1986)

Henry Moore (1898-1986), giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 3 đề reading cam 15

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Henry Moore (1898-1986)

 

 

 

The British sculptor Henry Moore was a leading figure in the 20th-century art world.

Nhà điêu khắc người Anh Henry Moore là một nhân vật hàng đầu trong thế giới nghệ thuật thế kỷ 20

 

Henry Moore was born in Castleford, a small town near Leeds in the north of England. He was the seventh child of Raymond Moore and his wife Mary Baker. He studied at Castleford Grammar School from 1909 to 1915, where his early interest in art was encouraged by his teacher Alice Gostick. After leaving school, Moore hoped to become a sculptor, but instead, he complied with his father’s wish that he trained as a schoolteacher. He had to abandon his training in 1917 when he was sent to France to fight in the First World War. ĐOẠN 1q

Henry Moore sinh ra ở Castleford một thị trấn nhỏ gần Leeds ở Bắc Anh. Ông ta là đứa con thứ bảy của Raymond Moore và vợ là Mary Baker. Ông ta học tại Trường Ngữ Pháp Castleford từ 1909 đến 1915 nơi mà niềm đam mê nghệ thuật ban đầu được khuyến khích bởi giáo viên của ông Alice Gostick. Sau khi rời trường, Moore mong trở thành một nhà điêu khắc nhưng thay vào đó ông ta tuân theo nguyện vọng của cha mình là được đào tạo thành giáo viên. Ông ta phải từ bỏ khóa đào tạo của mình vào năm 1917 khi ông được cử đến Pháp để chiến đầu trong Thế chiến thứ nhất.

 

After the war, Moore enrolled at the Leeds School of Art, where he studied for two years. In his first year, he spent most of his time drawing. Although he wanted to study sculpture, no teacher was appointed until his second year. At the end of that year, he passed the sculpture examination and was awarded a scholarship to the Royal College of Art in London. In September 1921, he moved to London and began three years of advanced study in sculpture. ĐOẠN 2

Sau thế chiến, Moore đã đăng ký vào trường nghệ thuật Leeds và ông học ở đây hai năm. Trong năm đầu tiên, ông dành hầu hết thời gian để vẽ. Mặc dù ông muốn học điêu khắc nhưng không có giáo viên nào được chỉ định cho đến năm thứ hai. Cuối năm đó, ông đã vượt qua được kỳ thi điêu khắc và nhận được học bổng để đến trường Đại học Nghệ Thuật ở London. Vào tháng 9 năm 1921 ông chuyển đến London và bắt đầu khóa học ba năm về điêu khắc nâng cao.

 

Alongside the instruction he received at the Royal College, Moore visited many of the London museums, particularly the British Museum, which had a wide-ranging collection of ancient sculpture. During these visits, he discovered the power and beauty of ancient Egyptian and African sculpture. As he became increasingly interested in these ‘primitive’ forms of art, he turned away from European sculptural traditions. ĐOẠN 3

Cùng với sự hướng dẫn mà ông có được từ trường Đại Học Hoàng Gia, Moore đã thăm rất nhiều viện bảo tàng London đặc biệt là Bảo tàng Anh nơi có bộ sưu tập điêu khắc cổ đại phong phú. Trong những chuyến viếng thăm này, ông ấy đã khám phá ra sức mạnh và vẻ đẹp điêu khắc của người Ai Cập cổ đại và người châu Phi. Khi ngày càng quan tâm đến hình thức nghệ thuật " nguyên thủy" này thì ông quay lưng lại với các truyền thống điêu khắc của châu Âu.

 

 

After graduating, Moore spent the first six months of 1925 travelling in France. When he visited the Trocadero Museum in Paris, he was impressed by a cast of a Mayan* sculpture of the rain spirit. It was a male reclining figure with its knees drawn up together, and its head at a right angle to its body. Moore became fascinated with this stone sculpture, which he thought had a power and originality that no other stone sculpture possessed. He himself started carving a variety of subjects in stone, including depiction of reclining women, mother-and-child groups, and masks. ĐOẠN 4

Sau khi tốt nghiệp, Moore dành sáu tháng của năm 1925 đi du lịch nước Pháp. Khi ông thăm bảo tàng Trocadero ở Paris, ông bị ấn tượng bởi mẫu đúc điêu khắc của người Maya về thần mưa. Nó là một hình tượng nam giới đang nằm nghiêng có đầu gối co vào nhau và đầu vuông góc với cơ thể. Moore trở nên say mê với tác phẩm điêu khắc bằng đá này, ông cho rằng nó có một sức mạnh và sự độc đáo mà không tượng đá điêu khắc nào có được. Chính ông đã bắt đầu khắc rất nhiều vật thể lên đá bao gồm việc mô tả phụ nữ nằm nghiêng, các nhóm mẹ và con và mặt nạ.

 

Moore’s exceptional talent soon gained recognition, and in 1926 he started work as a sculpture instructor at the Royal College. In 1933, he became a member of a group of young artists called Unit One. The aim of the group was to convince the English public of the merits of the emerging international movement in modern art and architecture. ĐOẠN 5

Tài năng đặc biệt của Moore sớm được công nhận và vào năm 1926 ông bắt đầu làm việc như một giảng viên điêu khắc tại trường Đại Học Royal. Vào năm 1933, ông trở thành một thành viên của nhóm các nghệ sĩ trẻ có tên là Unit One. Mục tiêu của nhóm nhằm thuyết phục cộng đồng Anh quốc về những giá trị của phong trào nghệ thuật và kiến trúc hiện đại quốc tế đang nổi lên.

 

Around this time, Moore moved away from the human figure to experiment with abstract shapes. In 1931, he held an exhibition at the Leicester Galleries in London. His work was enthusiastically welcomed by fellow sculptors, but the reviews in the press were extremely negative and turned Moore into a notorious figure. There were calls for his resignation from the Royal College, and the following year, when his contract expired, he left to start a sculpture department at the Chelsea School of Art in London. ĐOẠN 6

Khoảng thời gian này, Moore rời xa hình tượng người để thử nghiệm với các hình thù trừu tượng. Vào năm 1913, ông tổ chức một cuộc triển lãm tại Phòng trưng bày Leicester ở Luân Đôn. Tác phẩm của ông được các nhà điêu khắc đồng nghiệp đón nhận nhiệt tình nhưng các đánh giá trên báo chí thì cực kỳ tiêu cực và làm cho Moore trở thành nhân vật tai tiếng. Có các cuộc kêu gọi ông ta từ chức tại trường đại học Hoàng Gia và năm sau đó lúc mà hợp đồng của ông hết hạn, ông rời đi để mở khoa điêu khắc tại trường nghệ thuật Chelsea tại Luân Đôn.

 

 

Throughout the 1930s, Moore did not show any inclination to please the British public. He became interested in the paintings of the Spanish artist Pablo Picasso, whose work inspired him to distort the human body in a radical way. At times, he seemed to abandon the human figure altogether. The pages of his sketchbooks from this period show his ideas for abstract sculptures that bore little resemblance to the human form. ĐOẠN 7

Suốt những năm 1930, Moore không hề tỏ ra có chiều hướng muốn làm hài lòng công chúng Anh. Ông bắt đầu trở nên thích thú với tranh của nghệ sĩ người Tây Ban Nha Pablo Picasso, tác phẩm của Picasso đã truyền cảm hứng cho ông bóp méo cơ thể người theo một cách triệt để. Có lúc, ông dường như từ bỏ hình tượng người hoàn toàn. Những trang giấy vẽ phác thảo thời kỳ này cho thấy các ý tưởng về điêu khắc trừu tượng có mang chút dáng vẻ hình người.

 

In 1940, during the Second World War, Moore stopped teaching at the Chelsea School and moved to a farmhouse about 20 miles north of London. A shortage of materials forced him to focus on drawing. He did numerous small sketches of Londoners, later turning these ideas into large coloured drawings in his studio. In 1942, he returned to Castleford to make a series of sketches of the miners who worked there. ĐOẠN 8

Vào năm 1940, trong suốt thế chiến thứ hai, Moore ngưng dạy tại trường Chelsea và chuyển đến một nông trại cách Luân Đôn khoảng 20 dặm về phía bắc. Tình trạng thiếu nguyên liệu buộc ông ấy phải tập trung vào việc vẽ. Ông đã thực hiện nhiều phát họa nhỏ về người Luân Đôn, sau đó biến những ý tưởng này thành những bức vẽ màu lớn trong xưởng vẽ của mình. Vào năm 1942, ông quay trở về Castleford để thực hiện một loạt phát thảo về những người thợ mỏ là việc ở đó.

 

 

In 1944, Harlow, a town near London, offered Moore a commission for a sculpture depicting a family. The resulting work signifies a dramatic change in Moore’s style, away from the experimentation of the 1930s towards a more natural and humanistic subject matter. He did dozens of studies in clay for the sculpture, and these were cast in bronze and issued in editions of seven to nine copies each. In this way, Moore’s work became available to collectors all over the world. The boost to his income enabled him to take on ambitious projects and start working on the scale he felt his sculpture demanded. ĐOẠN 9

Vào năm 1944, Harlow, một thị trấn gần Luân Đôn đề nghị ông thực hiện một bức điêu khắc mô tả một gia đình. Tác phẩm kết quả biểu hiện một sự thay đổi rõ rệt trong phong cách của Moore, rời xa thử nghiệm của những năm 1930 để hướng về chủ đề tự nhiên và con người hơn. Ông thực hiện hàng tá các nghiên cứu điêu khắc bằng đất sét và chúng được đúc bằng đồng và được phát hành thành bảy đến chín phiên bản mỗi tác phẩm. Bằng cách này, tác phẩm của Moore đã có sẵn cho các nhà sưu tập toàn thế giới. Việc tăng thu nhập cho phép ông ta thực hiện dự án đầy tham vọng và bắt đầu làm việc ở quy mô mà ông thấy rằng cần cho các tác phẩm điêu khắc của mình.

 

 

Critics who had begun to think that Moore had become less revolutionary were proven wrong by the appearance, in 1950, of the first of Moore’s series of standing figures in bronze, with their harsh and angular pierced forms and distinct impression of menace. Moore also varied his subject matter in the 1950s with such works as Warrior with Shield and Falling Warrior. These were rare examples of Moore’s use of the male figure and owe something to his visit to Greece in 1951, when he had the opportunity to study ancient works of art. ĐOẠN 10

Các nhà phê bình bắt đầu cho rằng Moore ngày càng trở nên ít có tính cách mạng đã được chứng minh là sai, khi xuất hiện bức tượng đầu tiên về một loạt các tượng đứng bằng đồng vào năm 1950, có hình dạng được khoét lỗ góc cạnh và thô kệch và ấn tượng rõ ràng về sự đe dọa. Moore cũng thay đổi chủ đề vào những năm 1950 với những tác phẩm như Chiến binh cầm khiên và Chiến binh ngã xuống. Những tác phẩm này là những ví dụ rất hiếm về việc sử dụng các nhân vật nam của Moore và nhờ chuyến đi thăm Hy Lạp vào năm 1951, ông đã có cơ hội nghiên cứu về các tác phẩm nghệ thuật cổ đại.

 

In his final years, Moore created the Henry Moore Foundation to promote art appreciation and to display his work. Moore was the first modern English sculptor to achieve international critical acclaim and he is still regarded as one of the most important sculptors of the 20th century. ĐOẠN 11

Trong những năm cuối đời, Moore đã tạo ra quỹ Henry Moore để nâng cao sự thưởng thức nghệ thuật và để trưng bày tác phẩm của ông. Moore là nhà điêu khắc đương đại người Anh đầu tiên đạt được sự hoan nghênh của giới phê bình quốc tế và ông vẫn được xem như là một trong những nhà điêu khắc quan trọng của thế kỷ 20.

*Mayan: belonging to an ancient civilisation that inhabited parts of current-day Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador and Honduras.

*Người Maya: thuộc nền văn minh cổ đại sinh sống ở các vùng của Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador và Honduras ngày nay.

 

 

 

Questions 1-7

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 1?

In boxes 1-7 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

  On leaving school, Moore did what his father wanted him to do.

2   Moore began studying sculpture in his first term at the Leeds School of Art.

3   When Moore started at the Royal College of Art, its reputation for teaching sculpture was excellent.

4   Moore became aware of ancient sculpture as a result of visiting London Museums.

5   The Trocadero Museum’s Mayan sculpture attracted a lot of public interest.

6   Moore thought the Mayan sculpture was similar in certain respects to other stone sculptures.

7   The artists who belonged to Unit One wanted to make modern art and architecture more popular.

 

 

Questions 8-13

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 8-13 on your answer sheet.

Moore’s career as an artist

1930s

●   Moore’s exhibition at the Leicester Galleries is criticised by the press

●   Moore is urged to offer his 8………………… and leave the Royal College.

1940s

●   Moore turns to drawing because 9…………………. for sculpting are not readily available

●   While visiting his hometown, Moore does some drawings of 10………………….

●   Moore is employed to produce a sculpture of a 11…………………

●   12………………. start to buy Moore’s work

●   Moore’s increased 13…………………. makes it possible for him to do more ambitious sculptures

1950s

●   Moore’s series of bronze figures marks a further change in his style

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: Henry Moore (1898-1986)

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

 

Questions 1-7

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 1?

In boxes 1-7 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the information

FALSE          if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

1T   On leaving school, Moore did what his father wanted him to do.

Khi rời trường học, Moore đã làm điều mà cha ông ta muốn

Giải thích: đoạn 1

After leaving school, Moore hoped to become a sculptor, but instead he complied with his father’s wish that he trained as a schoolteacher.

 

2F   Moore began studying sculpture in his first term at the Leeds School of Art.

Moore bắt đầu học điêu khắc trong kỳ học đầu tiên tại trường nghệ thuật Leeds 

Giải thích: đoạn 2

In his first year, he spent most of his time drawing. Although he wanted to study sculpture, no teacher was appointed until his second year. At the end of that year, he passed the sculpture examination and was awarded a scholarship to the Royal College of Art in London.

 

3NG   When Moore started at the Royal College of Art, its reputation for teaching sculpture was excellent.

Khi Moore bắt đầu tại trường đại học Nghệ thuật Hoàng gia, danh tiếng về giảng dạy điêu khắc của nó rất tuyệt vời

Giải thích: đoạn 3 có nhắc đến trường Royal College of Art nhưng không đề cập đến thông tin trong đề

 

4T   Moore became aware of ancient sculpture as a result of visiting London Museums.

Moore bắt đầu nhận thức về điêu khắc cổ đại từ chuyến viếng thăm các bảo tàng Luân Đôn

Giải thích: đoạn 3

During these visits, he discovered the power and beauty of ancient Egyptian and African sculpture. As he became increasingly interested in these ‘primitive’ forms of art, he turned away from European sculptural traditions.

 

5NG   The Trocadero Museum’s Mayan sculpture attracted a lot of public interest.

Tượng điêu khắc người Maya của bảo tàng Trocadero đã thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng

Giải thích: đoạn 4 có đề cập đến tượng người Maya nhưng không có thông tin như trong đề bài

 

6F   Moore thought the Mayan sculpture was similar in certain respects to other stone sculptures.

Moore cho rằng tượng người Maya tương tự với những chi tiết của các tượng điêu khắc đá khác

Giải thích: đoạn 4

 Moore became fascinated with this stone sculpture, which he thought had a power and originality that no other stone sculpture possessed

 

7T   The artists who belonged to Unit One wanted to make modern art and architecture more popular.

Các nghệ sĩ thuộc về Unit One muốn làm cho nghệ thuật và kiến trúc đương đại phổ biến hơn nữa.

Giải thích: đoạn 5

Moore’s exceptional talent soon gained recognition, and in 1926 he started work as a sculpture instructor at the Royal College. In 1933, he became a member of a group of young artists called Unit One. The aim of the group was to convince the English public of the merits of the emerging international movement in modern art and architecture

 

 

 

Questions 8-13

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 8-13 on your answer sheet.

Moore’s career as an artist. Sự nghiệp nghệ sĩ của Moore

1930s

●   Moore’s exhibition at the Leicester Galleries is criticised by the press

Triển lãm của Moore tại phòng trưng bày Leicester bị báo chí chỉ trích

●   Moore is urged to offer his 8……resignation …………… and leave the Royal College.

Moore thúc giục xung phong từ chức và rời khỏi Royal College

Giải thích: đoạn 6

There were calls for his resignation from the Royal College, and the following year, when his contract expired, he left to start a sculpture department at the Chelsea School of Art in London

 

1940s

●   Moore turns to drawing because 9……materials……………. for sculpting are not readily available

Moore quay sang vẽ vì nguyên liệu cho điêu khắc không có sẵn

Giải thích: đoạn 8

In 1940, during the Second World War, Moore stopped teaching at the Chelsea School and moved to a farmhouse about 20 miles north of London. A shortage of materials forced him to focus on drawing.

 

●   While visiting his hometown, Moore does some drawings of 10……miners…………….

Trong lúc thăm quê hương, Moore thực hiện một vài bức vẽ về những người thợ mỏ

Giải thích: đoạn 8

In 1942, he returned to Castleford to make a series of sketches of the miners who worked there.

 

●   Moore is employed to produce a sculpture of a 11……family……………

Moore được thuê thực hiện một bức điêu khắc về một gia đình

Giải thích: đoạn 9

In 1944, Harlow, a town near London, offered Moore a commission for a sculpture depicting a family.

 

  12……collectors…………. start to buy Moore’s work

Giải thích: đoạn 9

In this way, Moore’s work became available to collectors all over the world

 

●   Moore’s increased 13………income…………. makes it possible for him to do more ambitious sculptures

Moore đã tăng thu nhập giúp cho ông ta thực hiện được những bức điêu khắc tham vọng hơn

Giải thích: đoạn 9

The boost to his income enabled him to take on ambitious projects and start working on the scale he felt his sculpture demanded

 

1950s

●   Moore’s series of bronze figures marks a further change in his style

Hàng loạt các hình tượng bằng đồng của Moore đánh dấu sự thay đổi nhiều hơn nữa trong phong cách của ông ta.

 

 

ĐÁP ÁN:

1. TRUE

2. FALSE

3. NOT GIVEN

4. TRUE

5. NOT GIVEN

6. FALSE

7. TRUE

8. resignation

9. materials

10. miners

11. family

12. collectors

13. income

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status