GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Should we try to bring extinct species back to life

Should we try to bring extinct species back to life, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 2 đề reading cam 15

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Should we try to bring extinct species back to life?

 

 

A

The passenger pigeon was a legendary species. Flying in vast numbers across North America, with potentially many millions within a single flock, their migration was once one of nature’s great spectacles. Sadly, the passenger pigeon’s existence came to an end on 1 September 1914, when the last living specimen died at Cincinnati Zoo. Geneticist Ben Novak is a lead researcher on an ambitious project which now aims to bring the bird back to life through a process known as ‘de-extinction’. The basic premise involves using cloning technology to turn the DNA of extinct animals into a fertilised embryo, which is carried by the nearest relative still in existence – in this case, the abundant band-tailed pigeon – before being born as a living, breathing animal. Passenger pigeons are one of the pioneering species in this field, but they are far from the only ones on which this cutting-edge technology is being trialled.

 

Chim bồ câu viễn khách là một loài huyền thoại. Bay với số lượng lớn trên khắp Bắc Mỹ, có khả năng là hàng triệu con trong một đàn, sự di cư của chúng đã từng là một trong những cảnh tượng tuyệt vời của tự nhiên. Buồn thay, sự tồn tại của chim bồ câu viễn dương đã kết thúc vào ngày 1 tháng 9 năm 1914 khi mẫu vật sống cuối cùng đã chết tại sở thú Cincinnati. Nhà di truyền học Ben Novak là nhà nghiên cứu chính về một dự án đầy tham vọng mà hiện nay nhằm mục đích đưa loài chim này trở lại cuộc sống thông qua quá trình gọi là " khử tuyệt chủng". Tiền đề cơ bản liên quan đến việc sử dụng công nghệ nhân bản để biến DNA của các động vật tuyệt chủng thành phôi thụ tinh được, được thực hiện bằng họ hàng gần nhất vẫn còn tồn tại - trong trường hợp này, bồ câu đuôi quạt - trước khi được sinh ra như một động vật sống còn thở được. Bồ câu viễn khách là một trong những loài tiên phong trong lĩnh vực này nhưng chúng không phải là loài duy nhất mà kỹ thuật tiên tiến này thử nghiệm trên chúng. 

B

In Australia, the thylacine, more commonly known as the Tasmanian tiger, is another extinct creature which genetic scientists are striving to bring back to life. ‘There is no carnivore now in Tasmania that fills the niche which thylacines once occupied,’ explains Michael Archer of the University of New South Wales. He points out that in the decades since the thylacine went extinct, there has been a spread in a ‘dangerously debilitating’ facial tumour syndrome which threatens the existence of the Tasmanian devils, the island’s other notorious resident. Thylacines would have prevented this spread because they would have killed significant numbers of Tasmanian devils. ‘If that contagious cancer had popped up previously, it would have burned out in whatever region it started. The return of thylacines to Tasmania could help to ensure that devils are never again subjected to risks of this kind.’

 

Ở Úc, thylacine thường được gọi là hổ Tasmania là một sinh vật tuyệt chủng khác mà các nhà khoa học di truyền đang nỗ lực đưa trở lại đời sống. Michael Archer của Đại học New South Wales giải thích: " Không có loài động vật ăn thị nào hiện nay ở Tasmania lấp đầy các lỗ hổng mà thylacine đã từng chiếm giữ". Ông chỉ ra rằng trong nhiều thập kỷ kể từ khi thylacine tuyệt chủng, đã có một sự lây lan hội chứng khối u trên khuôn mặt " suy nhược nghiêm trọng" đe dọa sự tồn tại của quỷ Tasmanian, cư dân khét tiếng khác của hòn đảo. Thylacine sẽ ngăn cản sự lây lan này bởi vì chúng sẽ tiêu diệt số lượng lớn những con quỷ Tasmania. " Nếu bệnh ung thư lây nhiễm đó xuất hiện trước đó thì nó sẽ bùng phát ở bất kỳ khu vực nào khởi phát. Sự quay trở lại của thylacine ở Tasmania có thể giúp đảm bảo rằng những con quỷ Tasmania sẽ không bao giờ chịu rủi ro kiểu này nữa"

 

 

C

If extinct species can be brought back to life, can humanity begin to correct the damage it has caused to the natural world over the past few millennia? ‘The idea of de-extinction is that we can reverse this process, bringing species that no longer exist back to life,’ says Beth Shapiro of University of California Santa Cruz’s Genomics Institute. ‘I don’t think that we can do this. There is no way to bring back something that is 100 per cent identical to a species that went extinct a long time ago.’ A more practical approach for long-extinct species is to take the DNA of existing species as a template, ready for the insertion of strands of extinct animal DNA to create something new; a hybrid, based on the living species, but which looks and/or acts like the animal which died out.

Nếu các loài đã tuyệt chủng có thể được mang trở lại cuộc sống thì liệu loài người có thể bắt đầu sửa chữa thiệt hại đã gây ra cho thế giới thiên nhiên trong vài thiên niên kỷ qua? Beth Shapiro thuộc Viện Genomics của Đại học California Santa Cruz cho biết:" Ý tưởng về khử tuyệt chủng là chúng ta có thể đảo ngược quá trình này, mang các loài không còn tồn tại trở lại cuộc sống". " Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều này. Không có cách nào mang lại thứ gì giống 100% với loài đã tuyệt chủng từ lâu". Một cách tiếp cận thực tế hơn cho các loài tuyệt chủng từ lâu là lấy đoạn DNA của loài đang tồn tại làm mẫu, sẵn sàng chèn các chuỗi DNA của động vật tuyệt chủng để tạo ra thứ gì đó mới mẻ, một giống lai tạp dựa trên loài còn sống nhưng hình dáng và/ hoặc hành động như động vật đã tuyệt chủng.

D

This complicated process and questionable outcome beg the question: what is the actual point of this technology? ‘For us, the goal has always been replacing the extinct species with a suitable replacement,’ explains Novak. ‘When it comes to breeding, band-tailed pigeons scatter and make maybe one or two nests per hectare, whereas passenger pigeons were very social and would make 10,000 or more nests in one hectare.’ Since the disappearance of this key species, ecosystems in the eastern US have suffered, as the lack of disturbance caused by thousands of passenger pigeons wrecking trees and branches means there has been minimal need for regrowth. This has left forests stagnant and therefore unwelcoming to the plants and animals which evolved to help regenerate the forest after a disturbance. According to Novak, a hybridized band-tailed pigeon, with the added nesting habits of a passenger pigeon, could, in theory, re-establish that forest disturbance, thereby creating a habitat necessary for a great many other native species to thrive.

Quy trình phức tạp này và kết quả đáng ngờ đưa ra câu hỏi: quan điểm thực sự của công nghệ này là gì? Novak giải thích " đối với chúng ta, mục tiêu luôn luôn là thay thế các loài tuyệt chủng bằng một loài thay thế phù hợp". " Khi nói đến việc lai giống, chim bồ câu đuôi quạt phân tán và có lẽ làm một hoặc hai cái tổ chim mỗi hecta, trong khi chim bồ câu viễn khách rất là hoạt náo và sẽ tạo ra khoảng 10.000 tổ chim trong một hecta". Kể từ khi loài chủ chốt này biến mất, hệ sinh thái ở đông Mỹ phải chịu thiệt hại, vì thiếu sự xáo trộn do hàng chục ngàn chim bồ câu viễn khách phá hoại cây cối và cành cây có nghĩa là có ít nhu cầu tái sinh. Điều này khiến cho các khu rừng chậm chạp, trì trệ và do vậy không chào đón cây trồng và động vật đã phát triển nhằm giúp tái tạo rừng sau một vụ xáo trộn. Theo như Novak, một con chim bồ câu đuôi quạt lai tạp có thói quen làm tổ cộng thêm của một con chim bồ câu viễn dương về lý thuyết có thể tái thiết lập sự xáo trộn rừng, từ đó việc tạo ra môi trường sống cần thiết cho nhiều loài bản địa khác phát triển.

 

 

E

Another popular candidate for this technology is the woolly mammoth. George Church, professor at Harvard Medical School and leader of the Woolly Mammoth Revival Project, has been focusing on cold resistance, the main way in which the extinct woolly mammoth and its nearest living relative, the Asian elephant, differ. By pinpointing which genetic traits made it possible for mammoths to survive the icy climate of the tundra, the project’s goal is to return mammoths, or a mammoth-like species, to the area. ‘My highest priority would be preserving the endangered Asian elephant,’ says Church, ‘expanding their range to the huge ecosystem of the tundra. Necessary adaptations would include smaller ears, thicker hair, and extra insulating fat, all for the purpose of reducing heat loss in the tundra, and all traits found in the now extinct woolly mammoth.’ This repopulation of the tundra and boreal forests of Eurasia and North America with large mammals could also be a useful factor in reducing carbon emissions – elephants punch holes through snow and knock down trees, which encourages grass growth. This grass growth would reduce temperature, and mitigate emissions from melting permafrost.

Một ứng cử viên phổ biến khác cho công nghệ này là voi ma mút lông xoăn. George Church, giáo sư tại trường Y Harvard và là lãnh đạo của dự án hồi sinh voi ma mút lông xoăn, đang tập trung vào sự chịu lạnh, thói quen chủ yếu mà những con voi ma mút lông xoăn tuyệt chủng khác biệt với họ hàng còn sống gần nhất của nó, voi châu Á. Bằng cách xác định các đặc điểm di truyền nào khiến cho những con voi ma mút có thể tồn tại trong khí hậu băng giá của vùng lãnh nguyên, mục tiêu của dự án là để mang voi ma mút hoặc một loài giống như voi ma mút trở lại khu vực. Church nói: "ưu tiên lớn nhất của tôi là bảo tồn loài voi châu Á có nguy cơ tuyệt chủng mở rộng phạm vi hoạt động đối với hệ sinh thái lãnh nguyện rộng lớn". Các đặc điểm thích nghi cần thiết sẽ bao gồm tai nhỏ hơn, lông dày hơn và thêm mỡ cách nhiệt, tất cả vì mục đích giảm sự mất nhiệt ở lãnh nguyên, và tất cả đặc điểm được tìm thấy ở loài voi ma mút lông xoăn hiện đang bị tuyệt chủng này". Sự phục hồi quần thể của lãnh nguyên và các khu rừng phía bắc của Á-âu và Bắc Mỹ với các loài động vật có vú lớn có thể cũng là nhân tố hữu ích trong việc cắt giảm khí thải carbon - những con voi đục lỗ qua tuyết và đốn ngã cây cối sẽ khuyến khích cỏ mọc. Sự tăng trưởng của cỏ sẽ cắt giảm nhiệt độ và giảm thiểu khí thải khỏi băng vĩnh cửu tan chảy.

F

While the prospect of bringing extinct animals back to life might capture imaginations, it is, of course, far easier to try to save an existing species which is merely threatened with extinction. ‘Many of the technologies that people have in mind when they think about de-extinction can be used as a form of “genetic rescue”,’ explains Shapiro. She prefers to focus the debate on how this emerging technology could be used to fully understand why various species went extinct in the first place, and therefore how we could use it to make genetic modifications which could prevent mass extinctions in the future. ‘I would also say there’s an incredible moral hazard to not do anything at all,’ she continues. ‘We know that what we are doing today is not enough, and we have to be willing to take some calculated and measured risks.’

Mặc dù triển vọng của việc mang các loài động vật tuyệt chủng quay trở lại đời sống có lẽ rất hấp dẫn, dĩ nhiên cố gắng cứu một loài đang tuyệt chủng chỉ đơn thuần là bị đe dọa tuyệt chủng sẽ dễ hơn nhiều. Shapiro giải thích: " Nhiều công nghệ mà mọi người nghĩ đến khi họ nghĩ về khử tuyệt chủng có thể được sử dụng như một hình thức " giải cứu gen". Bà ấy thích tập trung tranh luận về cách mà công nghệ mới xuất hiện này có thể được sử dụng để hiểu trọn vẹn lý do tại sao nhiều loài tuyệt chủng từ lúc đầu và do đó làm thế nào để chúng ta có thể dùng nó để tạo ra những hiệu chỉnh di truyền gen có thể ngăn tuyệt chủng hàng loạt trong tương lai. " Tôi cũng muốn nói rằng có một rủi ro đạo đức đáng kinh ngạc nếu không làm gì cả", bà tiếp tục. " Chúng ta biết rằng việc chúng ta đang làm hôm nay là chưa đủ, và chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận những rủi ro tính toán và đo lường được.

capture imaginations: to make someone/ something very interested or excited

Rủi ro đạo đức trong tiếng Anh là Moral hazard. Rủi ro đạo đức là hiện tượng bên có nhiều thông tin hơn (biết chắc mình sẽ làm gì) thay đổi hành vi gây bất lợi cho bên kia.

 

 

Questions 14-17

Reading Passage 2 has six paragraphs, A-F.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-F, in boxes 14-17 on your answer sheet.

NB   You may use any letter more than once.

 

14   a reference to how further disappearance of multiple species could be avoided.

15   explanation of a way of reproducing an extinct animal using the DNA of only that species

16   reference to a habitat which has suffered following the extinction of a species

17   mention of the exact point at which a particular species became extinct

 

 

Questions 18-22

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 18-22 on your answer sheet.

The woolly mammoth revival project

Professor George Church and his team are trying to identify the 18…………………… which enabled mammoths to live in the tundra. The findings could help preserve the mammoth’s close relative, the endangered Asian elephant.

According to Church, introducing Asian elephants to the tundra would involve certain physical adaptations to minimise 19…………………… To survive in the tundra, the species would need to have the mammoth-like features of thicker hair, 20………………….. of a reduced size and more 21……………………..

Repopulating the tundra with mammoths or Asian elephant/mammoth hybrids would also have an impact on the environment, which could help to reduce temperatures and decrease 22……………………

 

 

Questions 23-26

Look at the following statements (Questions 23-26) and the list of people below.

Match each statement with the correct person, AB or C.

Write the correct letter, AB or C, in boxes 23-26 on your answer sheet.

NB   You may use any letter more than once.

 

23   Reintroducing an extinct species to its original habitat could improve the health of a particular species living there.

24   It is important to concentrate on the causes of an animal’s extinction.

25   A species brought back from extinction could have an important beneficial impact on the vegetation of its habitat.

26   Our current efforts at preserving biodiversity are insufficient.

List of People

A     Ben Novak

B     Michael Archer

C     Beth Shapiro

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Should we try to bring extinct species back to life?

 

 

Questions 14-17

Reading Passage 2 has six paragraphs, A-F.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-F, in boxes 14-17 on your answer sheet.

NB   You may use any letter more than once.

 

14F   a reference to how further disappearance of multiple species could be avoided.

Đề cập đến việc có thể tránh được sự biến mất thêm của nhiều loài động vật

Giải thích: đoạn F

She prefers to focus the debate on how this emerging technology could be used to fully understand why various species went extinct in the first place, and therefore how we could use it to make genetic modifications which could prevent mass extinctions in the future. 

 

15A   explanation of a way of reproducing an extinct animal using the DNA of only that species

Giải thích về cách sinh sản mà một loài động vật tuyệt chủng sẽ sử dụng DNA của duy nhất loài đó.

Giải thích: đoạn A

The basic premise involves using cloning technology to turn the DNA of extinct animals into a fertilised embryo, which is carried by the nearest relative still in existence – in this case, the abundant band-tailed pigeon – before being born as a living, breathing animal. 

 

16D   reference to a habitat which has suffered following the extinction of a species

Đề cập đến môi trường sống phải chịu thiệt hại sau khi một loại bị tuyệt chủng

Giải thích: đoạn D

 Since the disappearance of this key species, ecosystems in the eastern US have suffered, as the lack of disturbance caused by thousands of passenger pigeons wrecking trees and branches means there has been minimal need for regrowth. This has left forests stagnant and therefore unwelcoming to the plants and animals which evolved to help regenerate the forest after a disturbance.

 

17A   mention of the exact point at which a particular species became extinct

Đề cập về thời điểm chính xác mà một loài cụ thể trở nên tuyệt chủng

Giải thích: đoạn A

Sadly, the passenger pigeon’s existence came to an end on 1 September 1914, when the last living specimen died at Cincinnati Zoo

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

 

Questions 18-22

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 18-22 on your answer sheet.

The woolly mammoth revival project

Dự án tái sinh voi ma mút lông xoăn

Professor George Church and his team are trying to identify the 18………genetic traits…………… which enabled mammoths to live in the tundra. The findings could help preserve the mammoth’s close relative, the endangered Asian elephant.

Giáo sư George Church và nhóm của ông đang cố gắng xác định những đặc điểm gen di truyền cho phép voi ma mút sống ở vùng lãnh nguyên. Các phát hiện này có thể giúp bảo tồn họ hàng gần nhất của voi ma mút, loài voi châu Á đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Giải thích: đoạn E

By pinpointing which genetic traits made it possible for mammoths to survive the icy climate of the tundra, the project’s goal is to return mammoths, or a mammoth-like species, to the area. 

 

According to Church, introducing Asian elephants to the tundra would involve certain physical adaptations to minimise 19……heat loss……………… 

Theo như Church, việc giới thiệu loài voi châu Á đến vùng lãnh nguyên có liên quan đến một số đặc điểm thích nghi về thể chất nhất định để giảm thiểu việc mất nhiệt.

Giải thích: đoạn E

Necessary adaptations would include smaller ears, thicker hair, and extra insulating fat, all for the purpose of reducing heat loss in the tundra, and all traits found in the now extinct woolly mammoth.’

 

To survive in the tundra, the species would need to have the mammoth-like features of thicker hair, 20…………ears……….. of a reduced size and more 21…………insulating fat…………..

 

Để tồn tại ở vùng lãnh nguyên, các loài sẽ cần có những đặc điểm gần giống với voi ma mút như lông dày, tai kích thước nhỏ và nhiều mỡ cách nhiệt

Giải thích: đoạn E

Necessary adaptations would include smaller ears (= ears of a reduced size), thicker hair, and extra insulating fat, all for the purpose of reducing heat loss in the tundra, and all traits found in the now extinct woolly mammoth.’

 

Repopulating the tundra with mammoths or Asian elephant/mammoth hybrids would also have an impact on the environment, which could help to reduce temperatures and decrease 22…carbon emissions…………………

 Việc tái tạo quần thể lãnh nguyên với voi ma mút hoặc voi ma mút châu Á lai cũng sẽ có những tác động lên môi trường có thể giúp giảm nhiệt độ và giảm khí thải carbon

Giải thích: đoạn E

This repopulation of the tundra and boreal forests of Eurasia and North America with large mammals could also be a useful factor in reducing carbon emissions – elephants punch holes through snow and knock down trees, which encourages grass growth. This grass growth would reduce temperature, and mitigate emissions from melting permafrost

 

 

 

Questions 23-26

Look at the following statements (Questions 23-26) and the list of people below.

Match each statement with the correct person, A, B or C.

Write the correct letter, A, B or C, in boxes 23-26 on your answer sheet.

NB   You may use any letter more than once.

 

23B   Reintroducing an extinct species to its original habitat could improve the health of a particular species living there.

Việc đưa một loài tuyệt chủng về môi trường sống ban đầu có thể cải thiện sức khỏe của một loại cụ thể đang sống ở đó

Giải thích: đoạn B, Michael Archer

 ‘There is no carnivore now in Tasmania that fills the niche which thylacines once occupied,’ explains Michael Archer of the University of New South Wales. He points out that in the decades since the thylacine went extinct, there has been a spread in a ‘dangerously debilitating’ facial tumour syndrome which threatens the existence of the Tasmanian devils, the island’s other notorious resident. Thylacines would have prevented this spread because they would have killed significant numbers of Tasmanian devils. ‘If that contagious cancer had popped up previously, it would have burned out in whatever region it started. The return of thylacines to Tasmania could help to ensure that devils are never again subjected to risks of this kind.’

 

24C   It is important to concentrate on the causes of an animal’s extinction.

Tập trung vào các nguyên nhân gây tuyệt chủng một loại động vật là rất quan trọng

Giải thích: đoạn E, Beth Shapiro

‘Many of the technologies that people have in mind when they think about de-extinction can be used as a form of “genetic rescue”,’ explains Shapiro. She prefers to focus the debate on how this emerging technology could be used to fully understand why various species went extinct in the first place, and therefore how we could use it to make genetic modifications which could prevent mass extinctions in the future.

 

25A   A species brought back from extinction could have an important beneficial impact on the vegetation of its habitat.

Một loài được phục hồi từ tuyệt chủng có thể có những tác động quan trọng có lợi cho thảm thực vật của môi trường sống của nó.

Giải thích: đoạn D, Ben Novak

According to Novak, a hybridized band-tailed pigeon, with the added nesting habits of a passenger pigeon, could, in theory, re-establish that forest disturbance, thereby creating a habitat necessary for a great many other native species to thrive.

 

26C   Our current efforts at preserving biodiversity are insufficient.

Những nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học hiện tại là chưa đủ

Giải thích: đoạn F, Beth Shapiro

 ‘We know that what we are doing today is not enough, and we have to be willing to take some calculated and measured risks

 

List of People

A Ben Novak

B Michael Archer

C  Beth Shapiro

 

ĐÁP ÁN:

 

14. F

15. A

16. D

17. A

18. genetic traits

19. heat loss

20. ears

21. (insulating) fat

22. (carbon) emissions

23. B

24. C

25. A

26. C

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status