Stadiums: past, present and future

Stadiums: past, present and future, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 1 đề reading cam 17

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING 

Stadiums: past, present and future

 

A

Stadiums are among the oldest forms of urban architecture: vast stadiums where the public could watch sporting events were at the centre of western city life as far back as the ancient Greek and Roman Empires, well before the construction of the great medieval cathedrals and the grand 19th- and 20th-century railway stations which dominated urban skylines in later eras.

Sân vận động là một trong những dạng kiến trúc đô thị lâu đời nhất: những sân vận động rộng lớn nơi mà công chúng có thể xem các sự kiện thể thao từng là trung tâm của cuộc sống thành thị phương tây từ thời các đế chế La Mã và Hi Lạp cổ đại, trước khi xây dựng các thánh đường lớn thời trung cổ và các trạm xe lửa lớn vào thế kỷ 19 và 20 thống trị đường chân trời đô thị trong nhiều thời đại về sau này.

Today, however, stadiums are regarded with growing scepticism. Construction costs can soar above £1 billion, and stadiums finished for major events such as the Olympic Games or the FIFA World Cup have notably fallen into disuse and disrepair.

Tuy nhiên, ngày nay, các sân vận động được nhìn nhận với sự hoài nghi ngày càng nhiều. Chi phí xây dựng có thể vụt tăng hơn 1 triệu bảng và các sân vận động được hoàn thành vì các sự kiện lớn như Olympic Games hoặc FIFA World Cup đã không được sử dụng hoặc bị hư hỏng.

But this need not be the cause. History shows that stadiums can drive urban development and adapt to the culture of every age. Even today, architects and planners are finding new ways to adapt the mono-functional sports arenas which became emblematic of modernisation during the 20th century.

Nhưng điều này không nhất thiết phải là nguyên nhân. Lịch sử cho thấy rằng các sân vận động có thể thúc đẩy phát triển đô thị và thích ứng với văn hóa của từng thời đại. Thậm chí ngày nay, các kiến trúc sư và các nhà quy hoạch đang tìm ra những phương pháp mới để điều chỉnh các đấu trường thể thao đơn chức năng đã trở thành biểu tượng của hiện đại hóa trong suốt thế kỷ 20.

  

B

The amphitheatre* of Arles in southwest France, with a capacity of 25,000 spectators, is perhaps the best example of just how versatile stadiums can be. Built by the Romans in 90 AD, it became a fortress with four towers after the fifth century and was then transformed into a village containing more than 200 houses. With the growing interest in conservation during the 19th century, it was converted back into an arena for the staging of bullfights, thereby returning the structure to its original use as a venue for public spectacles.

 

Sân vòng tròn của Arles ở Tây Nam nước Pháp, có sức chứa 25.000 khán giả có lẽ là ví dụ điển hình nhất về độ linh hoạt như thế nào của các sân vận động. Được người La Mã xây dựng vào năm 90 sau CN, nó trở thành một pháo đài với bốn tòa tháp sau thế kỷ 15 và sau đó được chuyển đổi thành một ngôi làng bao gồm hơn 200 ngôi nhà. Với sự quan tâm ngày càng nhiều trong việc bảo tồn trong suốt thế kỷ 19, nó được chuyển lại thành một đấu trường để biểu diễn các trận đấu bò tót, do đó trả lại công trình kiến trúc này cho mục đích sử dụng ban đầu là một địa điểm cho biểu diễn công cộng.

Another example is the imposing arena of Verona in northern Italy, with space for 30,000 spectators, which was built 60 years before the Arles amphitheatre and 40 years before Rome’s famous Colosseum. It has endured the centuries and is currently considered one of the world’s prime sites for opera, thanks to its outstanding acoustics.

Một ví dụ khác là đấu trường oai nghiêm của Verona ở Bắc Ý với không gian chứa khoảng 30.000 khán giả, được xây dựng trước sân vòng tròn Arles 60 năm và trước Đấu trường La Mã nổi tiếng 40 năm. Nó tồn tại qua nhiều thế kỷ và hiện tại được xem như là một trong những địa điểm chính của thế giới về opera, nhờ vào độ vang âm thanh xuất sắc của nó.

 

 

C

The area in the centre of the Italian town of Lucca, known as the Piazza dell’ Anfiteatro, is yet another impressive example of an amphitheatre becoming absorbed into the fabric of the city. The site evolved in a similar way to Arles and was progressively filled with buildings from the Middle Ages until the 19th century, variously used as houses, a salt depot and a prison. But rather than reverting to an arena, it became a market square, designed by Romanticist architect Lorenzo Nottolini. Today, the ruins of the amphitheatre remain embedded in the various shops and residences surrounding the public square.

Khu vực ở trung tâm của thị trấn Lucca của Ý được biết đến với cái tên Piazza dell’ Anfiteatro là một ví dụ ấn tượng khác về một sân vòng tròn ngoài trời trở nên hòa quyện vào kết cấu của thành phố. Địa điểm này phát triển theo cách tương tự của Arles và dần dần bị lấp đầy bằng các tòa nhà từ thời trung cổ đến thế kỷ 19, được sử dụng khác nhau như làm nhà ở,  kho muối và nhà tù. Nhưng thay vì quay trở lại là một đấu trường, nó trở thành một quảng trường chợ, được kiến trúc sư Lorenzo Nottolini người La Mã thiết kế. Ngày nay, tàn tích của sân khấu ngoài trời này vẫn còn nằm trong nhiều cửa hàng và khu dân cư khác nhau xung quanh quảng trường công cộng này.

 

D

There are many similarities between modern stadiums and the ancient amphitheatres intended for games. But some of the flexibility was lost at the beginning of the 20th century, as stadiums were developed using new products such as steel and reinforced concrete, and made use of bright lights for night-time matches.

Có rất nhiều sự tương đồng giữa các sân vận động hiện đại và các sân vòng tròn ngoài trời cũ được dành cho các trận đấu. Nhưng một số tính linh hoạt đã bị mất vào đầu thế kỷ 20 vì các sân vận động được mở rộng bằng cách sử dụng các sản phẩm mới như thép và bê tông cốt thép và sử dụng đèn sáng cho các trận đấu ban đêm.

Many such stadiums are situated in suburban areas, designed for sporting use only and surrounded by parking lots. These factors mean that they may not be as accessible to the general public, require more energy to run and contribute to urban heat.

Nhiều sân vận động như vậy nằm trong các khu vực ngoại ô được thiết kế chỉ dành cho mục đích thể thao và được bao quanh bởi các bãi đậu xe. Những nhân tố này có nghĩa là chúng công không được tiếp cận chúng dễ dàng, phải cần nhiều năng lượng để vận hành và góp phần vào sự nóng lên của đô thị.

 

 

E

But many of today’s most innovative architects see scope for the stadium to help improve the city. Among the current strategies, two seem to be having particular success: the stadium as an urban hub, and as a power plant.

Nhưng nhiều nhà kiến trúc sáng tạo nhất ngày nay nhìn thấy cơ hội cho sân vận động có thể giúp cải thiện thành phố. Trong số các chiến lược hiện tại, hai chiến lược có vẻ có thành công cụ thể: sân vận động như một trung tâm đô thị và như một nhà máy điện.

There’s a growing trend for stadiums to be equipped with public spaces and services that serve a function beyond sport, such as hotels, retail outlets, conference centres, restaurants and bars, children’s playgrounds and green space. Creating mixed-use developments such as this reinforces compactness and multi-functionality, making more efficient use of land and helping to regenerate urban spaces.

 

Có một xu hướng ngày càng phát triển là các sân vận động được trang bị các không gian công cộng và các dịch vụ phục vụ cho chức năng ngoài thể thao như khách sạn, cửa hàng bán lẻ, trung tâm hội nghị, nhà hàng và quán bar, sân chơi trẻ em và không gian xanh. Việc tạo ra các chức năng mở rộng đa mục đích sử dụng như thế này giúp tăng tính nhỏ gọn và đa chức năng, sử dụng đất hiệu quả hơn và giúp tái tạo không gian đô thị.

This opens the space up to families and a wider cross-section of society, instead of catering only to sportspeople and supporters. There have been many examples of this in the UK: the mixed-use facilities at Wembley and Old Trafford have become a blueprint for many other stadiums in the world.

 

Điều này mở ra không gian cho gia đình và nhiều thành phần xã hội thay vì chỉ phục vụ cho những người chơi thể thao và những ngưởi cổ vũ. Có nhiều ví dụ về điều này ở Anh: các cơ sở đa mục đích sử dụng tại Wembley và Old Trafford trở thành một bản thiết kế cho nhiều sân vận động khác trên thế giới.

 

 

F

The phenomenon of stadium as power stations has arisen from the idea that energy problems can be overcome by integrating interconnected buildings by means of a smart grid, which is an electricity supply network that uses digital communications technology to detect and react to local changes in usage, without significant energy losses. Stadiums are ideal for these purposes, because their canopies have a large surface area for fitting photovoltaic panels and rise high enough (more than 40 metres) to make use of micro wind turbines.

 

Hiện tượng sân vận động như những trạm năng lượng phát sinh từ ý tưởng rằng các vấn đề năng lượng có thể được khắc phục bằng cách tích hợp các tòa nhà được kết nối với nhau bằng phương tiện lưới điện thông minh, là một mạng lưới cung cấp điện sử dụng các công nghệ truyền thông kỹ thuật số để phát hiện và phản ứng với các thay đổi cục bộ trong sử dụng mà không bị mất năng lượng đáng kể. Các sân vận động khá lý tưởng cho những mục đích này bởi vì các mái che của nó có khu vực bề mặt lớn để lắp các tấm pin quang điện và đủ cao ( hơn 40m) để dùng các tua-bin gió vi mô.

Freiburg Mage Solar Stadium in Germany is the first of a new wave of stadiums as power plants, which also includes the Amsterdam Arena and the Kaohsiung Stadium. The latter, inaugurated in 2009, has 8,844 photovoltaic panels producing up to 1.14 GWh of electricity annually. This reduces the annual output of carbon dioxide by 660 tons and supplies up to 80 percent of the surrounding area when the stadium is not in use. This is proof that a stadium can serve its city, and have a decidedly positive impact in terms of reduction of CO2 emissions.

 

Sân vận động năng lượng mặt trời Freiburg ở Đức là sân vận động đầu tiên trong làn sóng mới về các sân vận động được sử dụng như các nhà máy điện, bao gồm đấu trường Amsterdam và sân vận động Kaohsing. Cái thứ hai được khánh thành vào năm 2009 có 8844 tấm pin điện quang tạo ra lên đến 1.14GWh lượng điện hàng năm. Điều này cắt giảm lượng carbon dioxide thải ra mỗi năm khoảng 660 tấn và cung cấp lên đến 80 phần trăm các khu vực xung quanh khi sân vận động không được sử dụng. Đây là bằng chứng cho thấy rằng một sân vận động có thể phục vụ cho thành phố của mình và có những ảnh hưởng tích cực rõ ràng về mặt cắt giảm lượng khí thải CO2.

 

 

G

Sporting arenas have always been central to the life and culture of cities. In every era, the stadium has acquired new value and uses: from military fortress to residential village, public space to theatre and most recently a field for experimentation in advanced engineering. The stadium of today now brings together multiple functions, thus helping cities to create a sustainable future.

 

Các đấu trường thể thao luôn là trung tâm của cuộc sống và văn hóa của các thành phố. Trong mỗi thời đại, sân vận động đã có được những giá trị và mục đích sử dụng mới: từ pháo đài quân đội tới các ngôi làng cư trú, không gian công cộng đến rạp hát và gần đây nhất một lĩnh vực để thử nghiệm trong kỹ thuật tiên tiến. Sân vận động của ngày nay hiện nay tụ hội rất nhiều chức năng do đó giúp các thành phố tạo ra một tương lai bền vững.

—————-

* amphitheatre: (especially in Greek and Roman architecture) an open circular or oval building with a central space surrounded by tiers of seats for spectators, for the presentation of dramatic or sporting events

 

 

Questions 14-17

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A-G.

Which section contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 14-17 on your answer sheet.

NB   You may use any letter more than once.

14   a mention of negative attitudes towards stadium building projects

15   figures demonstrating the environmental benefits of a certain stadium

16   examples of the wide range of facilities available at some new stadiums

17   reference to the disadvantages of the stadiums built during a certain era

 

 

Questions 18-22

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 18-22 on your answer sheet.

Roman amphitheatres

 

The Roman stadium of Europe have proved very versatile. The amphitheatre of Arles, for example, was converted first into a 18 ……………………, then into a residential area and finally into an arena where spectators could watch 19 …………………… . Meanwhile, the arena in Verona, one of the oldest Roman amphitheatres, is famous today as a venue where 20 …………………… is performed. The site of Lucca’s amphitheatre has also been used for many purposes over the centuries, including the storage of 21 …………………… . It is now a market square with 22 …………………… and homes incorporated into the remains of the Roman amphitheatre.

 

 

Questions 23-24

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 23 and 24 on your answer sheet.

When comparing twentieth-century stadiums to ancient amphitheatres in Section D, which TWO negative features does the writer mention?

  They are less imaginatively designed.

  They are less spacious.

  They are in less convenient locations.

  They are less versatile.

E   They are made of less durable materials

 

 

Questions 25-26

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 25 and 26 on your answer sheet.

Which TWO advantages of modern stadium design does the writer mention?

  offering improved amenities for the enjoyment of sports events

  bringing community life back into the city environment

  facilitating research into solar and wind energy solutions

  enabling local residents to reduce their consumption of electricity

E   providing a suitable site for the installation of renewable power generators

 

 

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING:

Stadiums: past, present and future 

 

 

 

 Questions 14-17

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A-G.

Which section contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 14-17 on your answer sheet.

NB   You may use any letter more than once.

 

14A   a mention of negative attitudes towards stadium building projects.

Một đề cập về thái độ tiêu cực đối với các dự án xây dựng sân vận động

Giải thích: đoạn A

Today, however, stadiums are regarded with growing scepticism. Construction costs can soar above £1 billion, and stadiums finished for major events such as the Olympic Games or the FIFA World Cup have notably fallen into disuse and disrepair.

 

15F   figures demonstrating the environmental benefits of a certain stadium.

Những con số chứng minh các lợi ích môi trường của một sân vận động nào đó

Giải thích: đoạn F, Sân Cao Hùng tạo ra 1.14GWh điện mỗi năm giúp giảm 660 tấn khí thải carbon, cung cấp 80% các khu vực xung quanh khi sân vận động không được sử dụng

Freiburg Mage Solar Stadium in Germany is the first of a new wave of stadiums as power plants, which also includes the Amsterdam Arena and the Kaohsiung Stadium. The latter, inaugurated in 2009, has 8,844 photovoltaic panels producing up to 1.14 GWh of electricity annually. This reduces the annual output of carbon dioxide by 660 tons and supplies up to 80 percent of the surrounding area when the stadium is not in use. This is proof that a stadium can serve its city, and have a decidedly positive impact in terms of reduction of CO2 emissions.

 

16E   examples of the wide range of facilities available at some new stadiums.

Các ví dụ về nhiều loại tiện ích sẵn có tại một vài sân vận động mới.

Giải thích: đoạn E, các tiện ích khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, trung tâm hội nghị, khu vui chơi trẻ em

There’s a growing trend for stadiums to be equipped with public spaces and services that serve a function beyond sport, such as hotels, retail outlets, conference centres, restaurants and bars, children’s playgrounds and green space. Creating mixed-use developments such as this reinforces compactness and multi-functionality, making more efficient use of land and helping to regenerate urban spaces.

 

17D   reference to the disadvantages of the stadiums built during a certain era

Đề cập đến những bất lợi của sân vận động được xây dựng ờ một thời đại nào đó

Giải thích: đoạn D, các bất lợi như thiếu tính linh hoạt, sử dụng đèn chiếu sáng, nằm ở địa điểm không thuận tiện, dùng nhiều năng lượng làm tăng sức nóng của đô thị

There are many similarities between modern stadiums and the ancient amphitheatres intended for games. But some of the flexibility was lost at the beginning of the 20th century, as stadiums were developed using new products such as steel and reinforced concrete, and made use of bright lights for night-time matches.

Many such stadiums are situated in suburban areas, designed for sporting use only and surrounded by parking lots. These factors mean that they may not be as accessible to the general public, require more energy to run and contribute to urban heat.

 

 

Questions 18-22

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 18-22 on your answer sheet.

 

Roman amphitheatres. Các sân khấu vòng tròn ngoài trời của La Mã

 

The Roman stadiums of Europe have proved very versatile. The amphitheatre of Arles, for example, was converted first into a 18 …………fortess…………, then into a residential area and finally into an arena where spectators could watch 19 ……bullfights……………… . 

Các sân khấu La Mã của châu Âu đã tỏ ra rất linh hoạt. Các sân khấu vòng tròn ngoài trời Arles chẳng hạn đã được chuyển đổi lần đầu thành một pháo đài, sau đó thành một khu dân cư và cuối cùng là thành một đấu trường nơi mà khán giả có thể xem đấu bò tót

Meanwhile, the arena in Verona, one of the oldest Roman amphitheatres, is famous today as a venue where 20 …………Opera………… is performed. 

Trong khi đó đấu trường Verona là một trong những sân khấu vòng tròn ngoài trời lâu đời nhất nổi tiếng ngày hôm nay như là một địa điểm biểu diễn Opera

Giải thích: đoạn B

The amphitheatre* of Arles in southwest France, with a capacity of 25,000 spectators, is perhaps the best example of just how versatile stadiums can be. Built by the Romans in 90 AD, it became a fortress Q18 with four towers after the fifth century, and was then transformed into a village containing more than 200 houses. With the growing interest in conservation during the 19th century, it was converted back into an arena for the staging of bullfights Q19, thereby returning the structure to its original use as a venue for public spectacles.

Another example is the imposing arena of Verona in northern Italy, with space for 30,000 spectators, which was built 60 years before the Arles amphitheatre and 40 years before Rome’s famous Colosseum. It has endured the centuries and is currently considered one of the world’s prime sites for opera Q20, thanks to its outstanding acoustics.

 

The site of Lucca’s amphitheatre has also been used for many purposes over the centuries, including the storage of 21 ………salt…………… . It is now a market square with 22 ………shops…………… and homes incorporated into the remains of the Roman amphitheatre.

Địa điểm của sân khấu vòng tròn ngoài trời Lucca cũng được sử dụng cho nhiều mục đích qua nhiều năm bao gồm trữ muối. Hiện nay nó là một quảng trường chợ với nhiều cửa hàng và nhà ở được kết hợp vào các tàn tích của sân khấu vòng tròn ngoài trời La Mã

Giải thích: đoạn C

The site evolved in a similar way to Arles and was progressively filled with buildings from the Middle Ages until the 19th century, variously used as houses, a salt depot Q21 and a prison. But rather than reverting to an arena, it became a market square, designed by Romanticist architect Lorenzo Nottolini. Today, the ruins of the amphitheatre remain embedded in the various shops Q22 and residences surrounding the public square.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 23-24

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 23 and 24 on your answer sheet.

When comparing twentieth-century stadiums to ancient amphitheatres in Section D, which TWO negative features does the writer mention?

Khi so sánh các sân vận động thế kỷ 20 với các sân vòng tròn ngoài trời cổ đại trong đoạn D, hai đặc điểm tiêu cực nào tác giả đã đề cập

 

A   They are less imaginatively designed.

Chúng được thiết kế thiếu tính tưởng tượng

B   They are less spacious.

Chúng thiếu không gian

 

C   They are in less convenient locations.

Chúng không ở trong những vị trí thuận tiện

Giải thích: đoạn D

Many such stadiums are situated in suburban areas, designed for sporting use only and surrounded by parking lots

 

D   They are less versatile. Chúng thiếu tính linh hoạt

Giải thích: đoạn D

But some of the flexibility was lost at the beginning of the 20th century,

 

E   They are made of less durable materials

Chúng được làm từ các nguyên liệu kém bền vững

 

 

Questions 25-26

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 25 and 26 on your answer sheet.

 

Which TWO advantages of modern stadium design does the writer mention?

Hai thuận lợi của thiết kế sân vận động hiện đại mà tác giả đề cập

 

A   offering improved amenities for the enjoyment of sports events. Cung cấp những tiện nghi được cải thiện cho việc thưởng thức các sự kiện thể thao

 

B   bringing community life back into the city environment.

Mang cuộc sống cộng đồng trở lại môi trường đô thị

Giải thích: đoạn E

This opens the space up to families and a wider cross-section of society, instead of catering only to sportspeople and supporters.

 

C   facilitating research into solar and wind energy solutions.

Tạo điều kiện nghiên cứu về các giải pháp năng lượng gió và mặt trời

D   enabling local residents to reduce their consumption of electricity.

Cho phép cư dân địa phương giảm tiêu thụ điện

 

E   providing a suitable site for the installation of renewable power generators.

Cung cấp địa điểm phù hợp để lắp đặt các máy phát điện tái tạo

Giải thích: đoạn F

The phenomenon of stadium as power stations has arisen from the idea that energy problems can be overcome by integrating interconnected buildings by means of a smart grid, which is an electricity supply network that uses digital communications technology to detect and react to local changes in usage, without significant energy losses. Stadiums are ideal for these purposes, because their canopies have a large surface area for fitting photovoltaic panels and rise high enough (more than 40 metres) to make use of micro wind turbines.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Đáp án:

 

14   A

15   F

16   E

17   D

18   fortress

19   bullfights

20   opera

21 salt

22   shops

23&24   C, D

25&26   B, E

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status