Bài dịch Ielts Reading: Why we need to protect polar bears

Gấu Bắc Cực đang ngày càng bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu nhưng sự biến mất của chúng có thể gây nên những hậu quả sâu xa hơn. Chúng đặc biệt thích nghi với khí hậu khắc nghiệt của Bắc Cực nơi mà nhiệt độ có thể xuống tới -40 độ C.

Thumbnail

Bài dịch Ielts Reading: Why we need to protect polar bears

 

Polar bears are being increasingly threatened by the effects of climate change, but their disappearance could have far-reaching consequences. They are uniquely adapted to the extreme conditions of the Arctic Circle, where temperatures can reach -40°C. One reason for this is that they have up to 11 centimetres of fat underneath their skin. Humans with comparative levels of adipose tissue would be considered obese and would be likely to suffer from diabetes and heart disease. Yet the polar bear experiences no such consequences.

Gấu Bắc Cực đang ngày càng bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu nhưng sự biến mất của chúng có thể gây nên những hậu quả sâu xa hơn. Chúng đặc biệt thích nghi với khí hậu khắc nghiệt của Bắc Cực nơi mà nhiệt độ có thể xuống tới -40 độ C. Một trong những lí do mà chúng có thể thích nghi tốt với khí hậu khắc nghiệt đó là chúng có lớp mỡ dưới da dày lên đến 11 centimetres. So sánh với mức độ mô mỡ của con người thì được xem như béo phì và có thể sẽ bị bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim. Nhưng những con gấu Bắc Cực thì không phải trải qua những hậu quả như vậy.

A 2014 study by Shi Ping Liu and colleagues sheds light on this mystery. They compared the genetic structure of polar bears with that of their closest relatives from a warmer climate, the brown bears. This allowed them to determine the genes that have allowed polar bears to survive in one of the toughest environments on Earth. Liu and his colleagues found the polar bears had a gene known as APoB, which reduces levels of low-density lipoproteins (LDLs) – a form of ‘bad’ cholesterol. In humans, mutations of this gene are associated with increased risk of heart disease. Polar bears may therefore be an important study model to understand heart disease in humans.

 Một nghiên cứu năm 2014 bởi Shi Ping Liu và đồng nghiệp làm sáng tỏ bí ẩn này. Họ đã so sánh cấu trúc gen của gấu bắc cực với gen của họ hàng gần giống chúng nhất ở khí hậu ấm áp là loài gấu nâu. Điều này cho phép họ xác định loại gen cho phép gấu Bắc cực sống sót ở một nơi có môi trường khắc nghiệt nhất trên trái đất. Liu và đồng nghiệp của ông ấy đã tìm thấy gấu Bắc cực có gen APoB, loại gen làm giảm bớt mức độ lipoprotein tỷ trọng thấp - một loại cholesterol xấu. Ở con người, các đột biến của loại gen này liên quan đến nguy cơ cao bị bệnh tim. Do vậy gấu Bắc Cực có lẽ là một kiểu nghiên cứu quan trọng để hiểu về bệnh tim ở con người.

The genome of the polar bear may also provide the solution for another condition, one that particularly affects our older generation: osteoporosis. This is a disease where bones show reduced density, usually caused by insufficient exercise, reduced calcium intake or food starvation. Bone tissue is constantly being remodelled, meaning that bone is added or removed, depending on nutrient availability and the stress that the bone is under. Female polar bears, however, undergo extreme conditions during every pregnancy. Once autumn comes around, these females will dig maternity dens in the snow and will remain there throughout the winter, both before and after the birth of their cubs. This process results in about six months of fasting, where the female bears have to keep themselves and their cubs alive, depleting their own calcium and calorie reserves. Despite this, their bones remain strong and dense.

Bộ gen của gấu Bắc cực có lẽ cũng sẽ cung cấp giải pháp cho những tình trạng khác, trong số đó đặc biệt ảnh hưởng đến thế hệ già: bệnh loãng xương. Đây là một căn bệnh mà xương giảm mật độ, thường là do thiếu tập thể dục, thiếu lượng canxi nạp vào và bị thiếu ăn. Mô xương liên tục được thay đổi nghĩa là xương được thêm vào và mất đi phụ thuộc vào dinh dưỡng sẵn có và sức ép mà xương phải gánh chịu. Tuy nhiên, gấu bắc cực cái phải trải qua khi hậu khắc nghiệt suốt thai kỳ. Khi mùa thu đến, những con cái này sẽ đào những cái hang để sinh đẻ trong tuyết và ở lại trong suốt mùa đông, cả trước và sau khi sinh con của chúng. Giai đoạn nhịn ăn này diễn ra trong sáu tháng, những con gấu Bắc Cực cái phải bảo vệ bản thân và đàn con sống sót dẫn đến chúng phải dùng hết lượng canxi và calo dự trữ. Mặc dù vậy xương của chúng vẫn mạnh và chắc.

Physiologists Alanda Lennox and Allen Goodship found an explanation for this paradox in 2008. They discovered that pregnant bears were able to increase the density of their bones before they started to build their dens. In addition, six months later, when they finally emerged from the den with their cubs, there was no evidence of significant loss of bone density. Hibernating brown bears do not have this capacity and must therefore resort to major bone reformation in the following spring. If the mechanism of bone remodeling in polar bears can be understood, many bedridden humans, and even astronauts, could potentially benefit.

Nhà sinh lý học Alanda Lennox and Allen Goodship đã tìm ra lời giải thích cho nghịch lý này vào năm 2008. Họ khám phá ra rằng những con gấu mang thai có khả năng tăng dần mật độ trong xương trước khi chúng bắt đầu xây dựng hang ổ. Hơn nữa, sáu tháng sau, khi mà cuối cùng chúng cũng ra khỏi hang cùng với đàn con, thì không có bằng chứng nào về sự giảm thiểu đáng kể ở mật độ xương . Những con gấu nâu ngủ đông không có khả năng này và do vậy buộc phải cải tạo xương trong mùa xuân sắp đến. Nếu cơ chế cải tạo xương ở gấu Bắc cực có thể hiểu được, nhiều người nằm liệt giường thậm chí phi hành gia có khả năng sẽ hưởng được những lợi ích.

 

The medical benefits of the polar bear for humanity certainly have their importance in our conservation efforts, but these should not be the only factors taken into consideration. We tend to want to protect animals we think are intelligent and possess emotions, such as elephants and primates. Bears, on the other hand, seem to be perceived as stupid and in many cases violent. And yet anecdotal evidence from the field challenges those assumptions, suggesting for example that polar bears have good problem-solving abilities. A male bear called GoGo in Tennoji Zoo, Osaka, has even been observed making use of a tool to manipulate his environment. The bear used a tree branch on multiple occasions to dislodge a piece of meat hung out of his reach. Problem-solving ability has also been witnessed in wild polar bears, although not as obviously as with GoGo. A calculated move by a male bear involved running and jumping onto barrels in an attempt to get to a photographer standing on a platform four metres high.

 

Lợi ích về mặt y học của gấu Bắc cực đối với loài người chắc chắn có tầm quan trọng trong nỗ lực bảo tồn của chúng ta nhưng những điều này không nên là yếu tố duy nhất mà chúng ta cần xem xét. Chúng ta có xu hướng bảo vệ động vật mà chúng ta nghĩ là thông minh và có cảm xúc như voi và loài linh trưởng. Mặc khác những con gấu thì được nghĩ rằng ngu xuẩn và hung dữ trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, bằng chứng mang tính giai thoại trong thực tế thách thức những giả định đó, cho thấy chẳng hạn như gấu Bắc Cực có khả năng giải quyết vấn đề tốt. Một con gấu đực được gọi là GoGo ở Tennoji Zoo, Osaka thậm chí được thấy rằng đang tận dụng công cụ để thao túng môi trường của mình. Nó nhiều lần dùng một nhánh cây để đánh bậc miếng thịt treo ngoài tầm với của mình. Khả năng giải quyết vấn đề cũng được chứng minh ở các loài gấu hoang dã, mặc dù không rõ ràng như Gogo. Sự di chuyển có tính toán bởi một con gấu cái liên quan đến chạy và nhảy lên thùng nhằm cố gắng tiếp cận một nhiếp ảnh gia đang đứng trên bục cao 4m.

In other studies, such as one by Alison Ames in 2008, polar bears showed deliberate and focused manipulation. For example, Ames observed bears putting objects in piles and then knocking them over in what appeared to be a game. The study demonstrates that bears are capable of agile and thought-out behaviours. These examples suggest bears have greater creativity and problem-solving abilities than previously thought.

Trong các nghiên cứu khác, như là nghiên cứu của Alison Ames vào 2008, gấu bắc cực thể hiện thao tác có chủ ý và tập trung. Ví dụ như Ames đã quan sát những con gấu đặt các vật lên thành đống và rồi xô đổ chúng trong một trò chơi. Nghiên cứu này chứng minh rằng loài gấu có khả năng cư xử nhanh nhẹn và suy nghĩ chín chắn. Những ví dụ này cho thấy loài gấu có khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo tốt hơn như được nghĩ trước đó.

As for emotions, while the evidence is once again anecdotal, many bears have been seen to hit out at ice and snow – seemingly out of frustration – when they have just missed out on a kill. Moreover, polar bears can form unusual relationships with other species, including playing with the dogs used to pull sleds in the Arctic. Remarkably, one hand-raised polar bear called Agee has formed a close relationship with her owner Mark Dumas to the point where they even swim together. This is even more astonishing since polar bears are known to actively hunt humans in the wild.

Về cảm xúc, trong khi các bằng chứng một lần nữa chỉ là giai thoại, nhiều con gấu đã được nhìn thấy lao vào băng và tuyết - dường như vì sự thất vọng khi chúng vừa bỏ lỡ một con mồi. Hơn nữa, những con gấu bắc cực hình thành nên những mối quan hệ lạ thường với các loài khác, bao gồm chơi với những con chó kéo xe trượt tuyết. Đáng chú ý là một gấu bắc cực được nuôi dưỡng từ nhỏ gọi Agee đã hình thành nên mối quan hệ thân thiết với chủ của nó Mark Dumas đến nổi họ thậm chí bơi cùng nhau. Điều này thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi những con gấu bắc cực được biết là rất tích cực tấn công con người trong tự nhiên. 

If climate change were to lead to their extinction, this would mean not only the loss of potential breakthroughs in human medicine, but more importantly, the disappearance of an intelligent, majestic animal.

Nếu thay đổi khí hậu gây nên sự tuyệt chủng thì điều này có nghĩa không chỉ mất mát đi những tiềm năng nổi bật trong y học loài người mà quan trọng hơn là sự biến mất một loài động vật oai vệ và thông minh.

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status