GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Plant ‘thermometer’ triggers springtime growth by measuring night-time heat

Plant ‘thermometer’ triggers springtime growth by measuring night-time heat, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 3 đề reading cam 16

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Plant ‘thermometer’ triggers springtime growth by measuring night-time heat

 

 

A photoreceptor molecule in plant cells has been found to have a second job as a thermometer after dark – allowing plants to read seasonal temperature changes. Scientists say the discovery could help breed crops that are more resilient to the temperatures expected to result from climate change

Một phân từ tế bào cảm quang trong các tế bào thực vật được phát hiện có nhiệm vụ thứ hai như một cái nhiệt kế sau khi trời tối - cho phép thực vật đọc được các thay đổi nhiệt độ theo mùa. Các nhà khoa học nói rằng phát hiện này có thể giúp nhân giống các cây trồng có khả năng chống chịu tốt hơn với nhiệt độ được dự đoán từ kết quả của sự biến đổi khí hậu.

A

An international team of scientists led by the University of Cambridge has discovered that the ‘thermometer’ molecule in plants enables them to develop according to seasonal temperature changes. Researchers have revealed that molecules called phytochromes – used by plants to detect light during the day – actually change their function in darkness to become cellular temperature gauges that measure the heat of the night.

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế do đại học Cambridge chỉ đạo đã khám phá rằng các phân tử nhiệt kế trong thực vật cho phép chúng phát triển theo sự thay đổi nhiệt độ theo mùa. Các nhà nghiên cứu tiết lộ rằng các phân tử gọi là phytochromes được thực vật dùng để phát hiện ánh sáng vào ban ngày - thực sự thay đổi chức năng của chúng trong bóng tối để trở thành máy đo nhiệt độ tế bào đo lường nhiệt vào ban đêm.

 

The new findings, published in the journal Science, show that phytochromes control genetic switches in response to temperature as well as light to dictate plant development. 

Các phát hiện mới được công bố trên tờ Science cho thấy rằng phytochromes kiểm soát những thay đổi di truyền đột ngột phản ứng với nhiệt độ cũng như ánh sáng để ra lệnh phát triển của thực vật.

 

B

At night, these molecules change states, and the pace at which they change is ‘directly proportional to temperature’, say scientists, who compare phytochromes to mercury in a thermometer. The warmer it is, the faster the molecular change – stimulating plant growth.

Các nhà khoa học đã so sánh phytochromes với thủy ngân trong một cái nhiệt kế cho biết "vào ban đêm, những phân tử này thay đổi trạng thái và tốc độ mà nó thay đổi là tỷ lệ thuận với nhiệt độ". Trời càng ấm thì sự thay đổi phân tử càng nhanh kích thích sự tăng trưởng của cây trồng.

 

 

C

Farmers and gardeners have known for hundreds of years how responsive plants are to temperature: warm winters cause many trees and flowers to bud early, something humans have long used to predict weather and harvest times for the coming year. The latest research pinpoints for the first time a molecular mechanism in plants that reacts to temperature – often triggering the buds of spring we long to see at the end of winter.

Qua hàng trăm năm, những người nông dân và những người làm vườn đã biết thực vật phản ứng với nhiệt độ như thế nào: những mùa đông ấm áp khiến nhiều cây và hoa đâm chồi sớm, có vài thứ con người đã sử dụng từ lâu để dự đoán thời tiết và thời gian thu hoạch cho năm tới. Nghiên cứu mới nhất lần đầu tiên xác định một cơ chế phân từ trong thực vật phản ứng với nhiệt độ thường kích hoạt chồi mùa xuân mà chúng ta mong mỏi được nhìn thấy vào cuối mùa đông.

D

With weather and temperatures set to become ever more unpredictable due to climate change, researchers say the discovery that this light-sensing molecule also functions as the internal thermometer in plant cells could help us breed tougher crops. ‘It is estimated that agricultural yields will need to double by 2050, but climate change is a major threat to achieving this. Key crops such as wheat and rice are sensitive to high temperatures. Thermal stress reduces crop yields by around 10% for every one degree increase in temperature,’ says lead researcher Dr Philip Wigge from Cambridge’s Sainsbury Laboratory. ‘Discovering the molecules that allow plants to sense temperature has the potential to accelerate the breeding of crops resilient to thermal stress and climate change.’

Với thời tiết và nhiệt độ bắt đầu trở nên khó dự đoán trước hơn bao giờ hết do thay đổi khí hậu, các nhà nghiên cứu cho rằng khám phá về phân tử cảm nhận ánh sáng cũng hoạt động như nhiệt kế bên trong trong các tế bào thực vật có thể giúp chúng ta nhân giống những cây khó. Trưởng nhóm nghiên cứu Tiến sĩ Philip Wigge từ Phòng thí nghiệm Sainsbury của Cambridge cho biết "  Người ta đánh giá rằng các sản lượng nông nghiệp sẽ cần phải tăng gấp đôi vào năm 2050 nhưng thay đổi khí hậu là một mối đe dọa lớn để đạt được điều này. Các cây trồng chủ chốt như lúa mì và gạo khá nhạy cảm với nhiệt độ cao. Ứng suất nhiệt làm giảm sản lượng cây trồng khoảng 10% đối với mỗi một độ nhiệt độ tăng lên. " Việc khám phá ra các phân tử cho phép thực vật cảm nhận nhiệt độ có khả năng đẩy nhanh quá trình nhân giống của cây trồng chống chịu với ứng suất nhiệt và thay đổi khí hậu"

 

 

 

E

In their active state, phytochrome molecules bind themselves to DNA to restrict plant growth. During the day, sunlight activates the molecules, slowing down growth. If a plant finds itself in shade, phytochromes are quickly inactivated – enabling it to grow faster to find sunlight again. This is how plants compete to escape each other’s shade. ‘Light-driven changes to phytochrome activity occur very fast, in less than a second,’ says Wigge.

 

Trong trạng thái hoạt động, các phân tử phytochrome tự liên kết với DNA để hạn chế sự phát triển của thực vật. Vào ban ngày, ánh sáng mặt trời kích hoạt các phân tử làm chậm sự tăng trưởng. Nếu một cây trồng tự phát hiện nó đang trong bóng râm, thì phytochromes nhanh chóng vị vô hiệu hóa - cho phép nó phát triển nhanh để tìm lại ánh sáng mặt trời. Đây là cách mà thực vật cạnh tranh lẫn nhau để thoát khỏi bóng râm. Wigge nói: " Các thay đổi đối với các hoạt động phytochromes do ánh sáng xảy rất nhanh, chưa đến một giây"

 

At night, however, it’s a different story. Instead of a rapid deactivation following sundown, the molecules gradually change from their active to inactive state. This is called ‘dark reversion’. ‘Just as mercury rises in a thermometer, the rate at which phytochromes revert to their inactive state during the night is a direct measure of temperature,’ says Wigge.

 

Tuy nhiên, vào ban đêm, nó là một câu chuyện khác. Thay vì ngưng hoạt động nhanh chóng sau khi mặt trời lặn, các phân tử thay đổi dần dần từ trạng thái hoạt động sang trạng thái không hoạt động. Điều này được gọi là " đảo ngược bóng tối". Wigge nói: "giống như thủy ngân tăng lên trong nhiệt kế, tốc độ mà phytochromes trở lại trạng thái không hoạt động vào ban đêm là một phép đo nhiệt độ trực tiếp"

 

F

‘The lower the temperature, the slower the rate at which phytochromes revert to inactivity, so the molecules spend more time in their active, growth-suppressing state. This is why plants are slower to grow in winter. Warm temperatures accelerate dark reversion, so that phytochromes rapidly reach an inactive state and detach themselves from the plant’s DNA – allowing genes to be expressed and plant growth to resume.’ Wigge believes phytochrome thermo-sensing evolved at a later stage, and co-opted the biological network already used for light-based growth during the downtime of night.

" Nhiệt độ càng thấp, tốc độ mà phytochrome trở lại trạng thái không hoạt động càng chậm, vì vậy các phân tử dành nhiều thời gian trong trạng thái hoạt động, kìm hãm sự phát triển. Đây là lý do tại sao thực vật chậm phát triển hơn vào mùa đông. Nhiệt độ ấm áp đẩy nhanh quá trình đảo ngược bóng tối, do đó phytochrome nhanh chóng đạt được trạng thái không hoạt động và tự tách rời khỏi DNA của thực vật - cho phép gen được biểu hiện và sự tăng trưởng của thực vật tiếp tục". Wigge tin rằng cảm biến nhiệt kế phytochromes phát triển ở giai đoạn sau và đồng chọn mạng lưới sinh học đã được sử dụng cho sự phát triển dựa trên ánh sáng trong thời gian ngừng hoạt động vào ban đêm.

 

 

G

Some plants mainly use day length as an indicator of the reason. Other species, such as daffodils, have considerable temperature sensitivity, and can flower months in advance during a warm winter. In fact, the discovery of the dual role of phytochromes provides the science behind a well-known rhyme long used to predict the coming season: oak before ash we’ll have a plash, ash before oak we’re in for a soak.

Một vài loài thực vật chủ yếu sử dụng độ dài thời gian ban ngày như là một vật chỉ thị của lý do này. Các loài khác như cây thủy tiên vàng có độ nhạy cảm nhiệt độ đáng kể và có thể ra hoa trước nhiều tháng vào một mùa đông ấm áp. Thực tế, khám phá về vai trò kép của phytochrome cung cấp kiến thức khoa học đằng sau vần điệu được biết từ lâu là sử dụng để dự đoán mùa sắp tới: nếu cây sồi ( ra lá) trước cây tầm bì thì chúng ta có một vũng nước ( tức trời ít mưa nên chỉ có một vũng nước), nếu cây tầm bì ( ra lá) trước cây sồi thì chúng ta sẽ có một bữa ngâm mình trong nước ( tức trời mưa rất nhiều.)

  

Wigge explains: ‘Oak trees rely much more on temperature, likely using phytochromes as thermometers to dictate development, whereas ash trees rely on measuring day length to determine their seasonal timing. A warmer spring, and consequently a higher likeliness of a hot summer, will result in oak leafing before ash. A cold spring will see the opposite. As the British know only too well, a colder summer is likely to be a rain-soaked one.’

Wigge giải thích: " những cây sồi phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ, có thể sử dụng phytochrome như những cái nhiệt kế để ra lệnh phát triển trong khi những cây tầm bì dựa vào việc đo độ dài ban ngày để xác định thời gian theo mùa của chúng. Một mùa xuân ấm áp và do đó khả năng cao là có một mùa hè nóng, sẽ làm cho việc rụng lá của cây sồi xảy ra trước cây tầm bì. Một mùa xuân lạnh giá sẽ cho thấy điều ngược lại. Khi người Anh biết quá rõ, một mùa hè lạnh hơn có khả năng sẽ là một mùa hè thấm đẫm mưa.

 

 

 

H

The new findings are the culmination of twelve years of research involving scientists from Germany, Argentina and the US, as well as the Cambridge team. The work was done in a model system, using a mustard plant called Arabidopsis, but Wigge says the phytochrome genes necessary for temperature sensing are found in crop plants as well. ‘Recent advances in plant genetics now mean that scientists are able to rapidly identify the genes controlling these processes in crop plants, and even alter their activity using precise molecular “scalpels”,’ adds Wigge. ‘Cambridge is uniquely well-positioned to do this kind of research as we have outstanding collaborators nearby who work on more applied aspects of plant biology, and can help us transfer this new knowledge into the field.’

Những phát hiện mới là đỉnh cao của mười hai năm nghiên cứu liên quan đến các nhà khoa học từ Đức, Argentina và Mỹ cũng như nhóm Đại học Cambridge. Công việc được thực hiện trong một hệ thống mô hình sử dụng một cây mù tạt gọi là Arabidopsis nhưng Wigge cho biết những gen phytochrome cần thiết cho cảm biến nhiệt độ cũng được tìm thấy trong các cây trồng. Wigge nói thêm: " Các tiến bộ gần đây trong di truyền thực vật hiện nay có nghĩa là các nhà khoa học có khả năng nhận diện nhanh chóng các gen kiểm soát các quá trình này trong cây trồng và thậm chí thay đổi hoạt động của chúng bằng cách sử dụng " dao mổ" phân tử chính xác. " Cambridge có vị trí thuận lợi đặc biệt để thực hiện loại nghiên cứu này bởi vì chúng ta có những cộng tác xuất sắc gần đó,  những người nghiên cứu nhiều những khía cạnh ứng dụng hơn của sinh học cây trồng, và có thể giúp chúng ta chuyển kiến thức mới mẻ này vào lĩnh vực này.

 

 

 

Questions 27-32

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 27-32 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

27   The Cambridge scientists’ discovery of the ‘thermometer molecule’ caused surprise among other scientists.

28   The target for agricultural production by 2050 could be missed.

29   Wheat and rice suffer from a rise in temperatures.

30   It may be possible to develop crops that require less water.

31   Plants grow faster in sunlight than in shade.

32   Phytochromes change their state at the same speed day and night.

 

 

Questions 33-37

Reading Passage 3 has eight sections, A-H.

Which section contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 33-37 on your answer sheet.

 

33   mention of specialists who can make use of the research findings

34   a reference to a potential benefit of the research findings

35   scientific support for a traditional saying

36   a reference to people traditionally making plans based on plant behaviour

37   a reference to where the research has been reported

 

 

Questions 38-40

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

 

38   Daffodils are likely to flower early in response to ………………….. weather.

39   If ash trees come into leaf before oak trees, the weather in ………………….. will probably be wet.

40   The research was carried out using a particular species of ………………….. .

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Plant ‘thermometer’ triggers springtime growth by measuring night-time heat 

 

 

 

Questions 27-32

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 27-32 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the information

FALSE          if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

27NG   The Cambridge scientists’ discovery of the ‘thermometer molecule’ caused surprise among other scientists.

Khám phá của các nhà khoa học Cambridge về phân từ nhiệt kế làm ngạc nhiên các nhà khoa học khác

 

28T   The target for agricultural production by 2050 could be missed.

Mục tiêu cho sản lượng nông nghiệp vào năm 2050 có thể sẽ bị bỏ lỡ

Giải thích: đoạn D, do sự thay đổi khí hậu làm trái đất ấm lên dẫn đến những loại cây như lúa mì, gạo chịu nhiệt kém sẽ làm giảm sản lượng

‘It is estimated that agricultural yields will need to double by 2050, but climate change is a major threat to achieving this. Key crops such as wheat and rice are sensitive to high temperatures. Thermal stress reduces crop yields by around 10% for every one degree increase in temperature,’ 

 

29T   Wheat and rice suffer from a rise in temperatures.

Lúa mì và gạo chịu thiệt hại từ nhiệt độ tăng cao.

Giải thích: đoạn D, Lúa mì và gạo rất nhạy cảm với nhiệt độ, sản lượng sẽ giảm khi nhiệt độ tăng

Key crops such as wheat and rice are sensitive to high temperatures. Thermal stress reduces crop yields by around 10% for every one degree increase in temperature

 

30NG   It may be possible to develop crops that require less water.

Có thể phát triển những cây trồng cần ít nước

Giải thích: khám phá về phân tử cho phép tăng tốc độ nhân giống của những cây chịu được nhiệt chứ không phải là cần ít nước, chịu nhiệt không đồng nghĩa với việc cần ít nước

‘Discovering the molecules that allow plants to sense temperature has the potential to accelerate the breeding of crops resilient to thermal stress and climate change

 

31F   Plants grow faster in sunlight than in shade.

Cây trồng phát triển nhanh hơn trong ánh sáng mặt trời so với bóng râm

Giải thích: đoạn E, có nói rằng nếu thực vật phát hiện ra nó đang ở trong bóng râm thì phytochromes sẽ nhanh chóng ngừng hoạt động để cho cây phát triển nhanh lên cao tìm ánh nắng mặt trời. Khi nó vươn lên hấp thụ nắng mặt trời thì ánh nắng sẽ kích hoạt phytochromes làm cây ngừng phát triển. Như vậy là trong bóng râm cây phát triển nhanh hơn trong ánh sáng mặt trời.

In their active state, phytochrome molecules bind themselves to DNA to restrict plant growth. During the day, sunlight activates the molecules, slowing down growth. If a plant finds itself in shade, phytochromes are quickly inactivated – enabling it to grow faster to find sunlight again

 

32F   Phytochromes change their state at the same speed day and night.

Phytochrome thay đổi trạng thái với tốc độ ban ngày và ban đêm như nhau

Giải thích: đoạn E, ban ngày thì cây thay đổi trạng thái rất nhanh chỉ trong chưa tới một giây nhưng ban đêm nó lại thay đổi trang thái từ từ từ trạng thái hoạt động sang không hoạt động.

‘Light-driven changes to phytochrome activity occur very fast, in less than a second,’

At night, however, it’s a different story. Instead of a rapid deactivation following sundown, the molecules gradually change from their active to inactive state.

 

 

 

 

Questions 33-37

Reading Passage 3 has eight sections, A-H.

Which section contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 33-37 on your answer sheet.

 

33H   mention of specialists who can make use of the research findings

Đề cập đến các chuyên gia có thể sử dụng các kết quả nghiên cứu

Giải thích: đoạn H, những cộng tác viên nghiên cứu các khía cạnh ứng dụng của sinh học thực vật sẽ sử dụng kết quả nghiên cứu để chuyển kiến thức về phân tử này vào trong lĩnh vực này.

Cambridge is uniquely well-positioned to do this kind of research as we have outstanding collaborators nearby who work on more applied aspects of plant biology, and can help us transfer this new knowledge into the field.’

 

34D   a reference to a potential benefit of the research findings

Một đề cập đến lợi ích tiềm năng của các kết quả nghiên cứu

Giải thích: đoạn D, các kết quả nghiên cứu về cây trồng này có tiềm năng thúc đẩy quá trình nhân giống các cây chịu ứng suất nhiệt và thay đổi khí hậu

‘Discovering the molecules that allow plants to sense temperature has the potential to accelerate the breeding of crops resilient to thermal stress and climate change.’

 

35G   scientific support for a traditional saying

Hỗ trợ khoa học cho một câu tục ngữ truyền thống

Giải thích: đoạn G, 

 In fact, the discovery of the dual role of phytochromes provides the science behind a well-known rhyme long used to predict the coming season: oak before ash we’ll have a plash, ash before oak we’re in for a soak.

 

36C   a reference to people traditionally making plans based on plant behaviour

Một đề cập đến những người có truyền thống lên kế hoạch dựa trên hành vi của thực vật.

Giải thích: đoạn C

Farmers and gardeners have known for hundreds of years how responsive plants are to temperature: warm winters cause many trees and flowers to bud early, something humans have long used to predict weather and harvest times for the coming year.

 

37A   a reference to where the research has been reported

Một đề cập đến nơi mà nghiên cứu được báo cáo

Giải thích: đoạn A, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science

​​The new findings, published in the journal Science, show that phytochromes control genetic switches in response to temperature as well as light to dictate plant development. 

 

 

 

 

Questions 38-40

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

 

38   Daffodils are likely to flower early in response to ……warm…………….. weather.

Cây thủy tiên vàng có thể ra hoa sớm để phản ứng lại với thời tiết ấm áp

Giải thích: đoạn G

Some plants mainly use day length as an indicator of the reason. Other species, such as daffodils, have considerable temperature sensitivity, and can flower months in advance during a warm winter

 

39   If ash trees come into leaf before oak trees, the weather in ………summer………….. will probably be wet.

Nếu cây tầm bì ra hoa trước cây sồi thì thời tiết vào mùa xuân có thể sẽ ẩm ướt

Giải thích: đoạn G

A warmer spring, and consequently a higher likeliness of a hot summer, will result in oak leafing before ash. A cold spring will see the opposite.

 

40   The research was carried out using a particular species of …mustard plant…

Nghiên cứu được thực hiện sử dụng loài cây mù tạt đặc biệt

Giải thích: đoạn H

The new findings are the culmination of twelve years of research involving scientists from Germany, Argentina and the US, as well as the Cambridge team. The work was done in a model system, using a mustard plant called Arabidopsis, but Wigge says the phytochrome genes necessary for temperature sensing are found in crop plants as well. 

 

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN:

27   NOT GIVEN

28   TRUE

29   TRUE

30   NOT GIVEN

31   FALSE

32   FALSE

33   H

34   D

35   G

36   C

37   A

38   warm (winter)

39   summer

40   mustard plant(s) / mustard

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status