GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: The White Horse of Uffington

The White Horse of Uffington , giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 2 đề reading cam 16

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: The White Horse of Uffington 

 

 

The cutting of huge figures or ‘geoglyphs’ into the earth of English hillsides has taken place for more than 3,000 years. There are 56 hill figures scattered around England, with the vast majority on the chalk downlands of the country’s southern counties. The figures include giants, horses, crosses and regimental badges. Although the majority of these geoglyphs date within the last 300 years or so, there are one or two that are much older. ĐOẠN 1

 

Việc khắc những hình thù khổng lồ hay geoglyph' vào mặt đất của các sườn đồi nước Anh đã xảy ra hơn 3000 năm. Có 56 hình thù trên đồi nằm rải rác khắp nước Anh, đại đa số vùng đất đá phấn thấp ở những quận phía nam của đất nước. Những hình thù trên đồi gồm hình thù người khổng lồ, hình thù con ngựa, hình thù thánh giá và hình thù huy hiệu trung đoàn. Mặc dù đa số những geoglyph' này có niên đại trong khoảng 300 năm trở lại đây, có một hoặc hai cái lâu đời hơn.

The most famous of these figures is perhaps also the most mysterious – the Uffington White Horse in Oxfordshire. The White Horse has recently been re-dated and shown to be even older than its previously assigned ancient pre-Roman Iron Age* date. More controversial is the date of the enigmatic Long Man of Wilmington in Sussex. While many historians are convinced the figure is prehistoric, others believe that it was the work of an artistic monk from a nearby priory and was created between the 11th and 15th centuries. ĐOẠN 2

 

Những hình thù nổi tiếng nhất có lẽ cũng là bí ẩn nhất - Ngựa trắng Uffington ở Oxfordshire. The White Horse gần đây đã được định lại niên đại và được chứng minh là thậm chí còn già hơn niên đại thời tiền đồ sắt La Mã cổ đại được chỉ định trước đó của nó. Gây tranh cãi hơn là niên đại của Long Man of Wilmington bí ẩn ở Sussex. Mặc dù nhiều nhà lịch sử tin rằng hình thù này là từ thời tiền sử nhưng những người khác tin rằng nó là tác phẩm nghệ thuật của một nhà sư nghệ sĩ từ tu viện gần đó và được tạo ra vào khoảng thế kỷ 13-15

 

 

The method of cutting these huge figures was simply to remove the overlying grass to reveal the gleaming white chalk below. However, the grass would soon grow over the geoglyph again unless it was regularly cleaned or scoured by a fairly large team of people. One reason that the vast majority of hill figures have disappeared is that when the traditions associated with the figures faded, people no longer bothered or remembered to clear away the grass to expose the chalk outline. Furthermore, over hundreds of years the outlines would sometimes change due to people not always cutting in exactly the same place, thus creating a different shape to the original geoglyph. That fact that any ancient hill figures survive at all in England today is testament to the strength and continuity of local customs and beliefs which, in one case at least, must stretch back over millennia. ĐOẠN 3

Phương pháp khắc những hình thù khổng lồ này đơn giản là loại bỏ lớp cỏ phủ lên trên để lộ ra lớp phần trắng lấp lánh bên dưới. Tuy nhiên, lớp cỏ sẽ sớm mọc lại lên trên hình thù khổng lồ đó trừ khi nó được làm sạch và cọ rửa thừa xuyên bằng một nhóm người khá đông. Một lý do mà đại đa số các hình thù trên đồi núi biến mất đó là khi các truyền thống liên quan đến các hình thù này phai nhạt dần, mọi người không còn bận tâm hay nhớ để làm sạch cỏ để lộ ra các đường viền phần. Hơn nữa, qua hàng trăm năm các đường viền đôi khi sẽ thay đổi do mọi người không phải lúc nào cũng cắt một cách chính xác tại một vị trí, do đó tạo ra một hình dạng khác với hình thù ban đầu. Thực tế là bất kỳ hình thù trên đồi cổ xưa nào còn tồn tại ở Anh ngày nay đều là minh chứng cho sức mạnh và tính liên tục của phong tục và tín ngưỡng địa phương ít nhất là trong một trường hợp, phải kéo dài hàng thiên niên kỷ.

The Uffington White Horse is a unique, stylised representation of a horse consisting of a long, sleek back, thin disjointed legs, a streaming tail, and a bird-like beaked head. The elegant creature almost melts into the landscape. The horse is situated 2.5 km from Uffington village on a steep close to the Late Bronze Age* (c. 7th century BCE) hillfort of Uffington Castle and below the Ridgeway, a long-distance Neolithic** track. ĐOẠN 4

 

The Uffington White Horse là một đại diện độc đáo và được cách điệu về một con ngựa bao gồm lưng dài bóng mượt, chân mảnh khảnh rời rạc, đuôi chảy dài và đầu có mỏ giống chim. Sinh vật tao nhã này gần như hòa nhập vào cảnh quan. Kiểu con ngựa này nằm cách ngôi làng Uffington 2,5km trên một con dốc gần pháo đài cuối thời đồ đồng của Lâu đài Uffington và dưới Ridgeway một con đường dài thời kỳ đồ đá mới.

 

 

The Uffington Horse is also surrounded by Bronze Age burial mounds. It is not far from the Bronze Age cemetery of Lambourn Seven Barrows, which consists of more than 30 well-preserved burial mounds. The carving has been placed in such a way as to make it extremely difficult to see from close quarters, and like many geoglyphs is best appreciated from the air. Nevertheless, there are certain areas of the Vale of the White Horse, the valley containing and named after the enigmatic creature, from which an adequate impression may be gained. Indeed on a clear day the carving can be seen from up to 30 km away. ĐOẠN 5

 

Uffington Horse cũng được bao quanh bởi các gò chôn cất thời đồ Đồng. Nó không xa nghĩa trang thời đồ đồng của Lambourn Seven Barrows gồm nhiều hơn 30 gò chôn cất được giữ gìn cẩn thận. Hình khắc được đặt theo cách để làm cho nó không dễ nhìn thấy được từ các nơi gần và giống như nhiều hình thù khổng lồ sẽ được nhìn thấy rõ nhất từ trên không. Tuy nhiên, có những khu vực nhất định của Vale of the White Horse, thung lũng chứa con sinh vật bí ẩn này này và được đặt theo tên của nó, mà từ đó có thể có được một cảm tưởng trọn vẹn. Thực sự một ngày đẹp trời hình vẽ có thể được nhìn thấy từ khoảng cách lên đến 30km.

The earliest evidence of a horse at Uffington is from the 1070s CE when ‘White Horse Hill’ is mentioned in documents from the nearby Abbey of Abingdon, and the first reference to the horse itself is soon after, in 1190 CE. However, the carving is believed to date back much further than that. Due to the similarity of the Uffington White Horse to the stylised depictions of horses on 1st century BCE coins, it had been thought that the creature must also date to that period. ĐOẠN 6

 

Bằng chứng sớm nhất về một con ngựa ở Uffington là từ những năm 1070 CN khi " ngọn đồi White Horse" được đề cập trong các tài liệu từ Tu viện Abingdon gần đó, và tài liệu tham khảo đầu tiên về chính con ngựa cũng có ngay sau đó vào 1190 CN. Tuy nhiên, hình khắc vẽ được cho là có niên đại lâu hơn thế nhiều. Do sự giống nhau của Uffington White Horse với các mô tả cách điệu của những con ngựa trên đồng xu vào thế kỷ thứ nhất trước CN, người ta cho rằng sinh vật này cũng phải có từ thời đó. 

However, in 1995 Optically Stimulated Luminescence (OSL) testing was carried out by the Oxford Archaeological Unit on soil from two of the lower layers of the horse’s body, and from another cut near the base. The result was a date for the horse’s construction somewhere between 1400 and 600 BCE – in other words, it had a Late Bronze Age or Early Iron Age origin. ĐOẠN 7

 

Tuy nhiên, vào năm 1995 thử nghiệm Phát quang kích thích quang học (OSL) được đơn vị khảo cổ Oxford thực hiện trên đất từ hai trong số các lớp dưới của cơ thể ngựa và từ vết cắt gần nền. Kết quả là niên đại xây dựng con ngựa đâu đó khoảng 1400 và 600 TCN- nói cách khác, nó có nguồn gốc đầu thời đồ sắt hoặc cuối thời đồ đồng.

 

 

The latter end of this date range would tie the carving of the horse in with occupation of the nearby Uffington hillfort, indicating that it may represent a tribal emblem making the land of the inhabitants of the hillfort. Alternatively, the carving may have been carried out during a Bronze or Iron Age ritual. Some researchers see the horse as representing the Celtic*** horse goddess Epona, who was worshipped as a protector of horses, and for her associations with fertility. However, the cult of Epona was not imported from Gaul (France) until around the first century CE. This date is at least six centuries after the Uffington Horse was probably carved. Nevertheless, the horse had great ritual and economic significance during the Bronze and Iron Ages, as attested by its depictions on jewellery and other metal objects. It is possible that the carving represents a goddess in native mythology, such as Rhiannon, described in later Welsh mythology as a beautiful woman dressed in gold and riding a white horse. ĐOẠN 8

Phần sau của khoảng niên đại này sẽ gắn việc chạm khắc con ngựa với việc chiếm đóng các pháo đài Uffington gần đó, cho thấy rằng nó có lẽ đại diện cho một biểu tượng bộ lạc đã tạo nên vùng đất của những người sinh sống ở đỉnh đồi có hào lũy bao quanh. Ngoài ra, hình khắc vẽ có lẽ được thực hiện trong một nghi thức thời đồ sắt hoặc đồ đồng. Một vài nhà nghiên cứu  xem con ngựa như là đại diện cho nữ thần ngựa Celtic *** Epona người được tôn sùng như người bảo vệ cho những con ngựa, và vì mối liên hệ của bà với khả năng sinh sản. Tuy nhiên sự sùng bái Epona không được du nhập từ Gaul Pháp cho đến khoảng thế kỷ thứ nhất sau CN. Cho đến ngày nay là ít nhất là 6 thế kỷ sau khi Uffington Horse có lẽ được khắc vẽ. Tuy nhiên, con ngựa có ý nghĩa kinh tế và nghi thức lớn trong thời kỳ đồ đồng và đồ sắt, như đã được minh chứng bởi các hình vẽ của nó trên trang sức và đồ vật kim loại khác. Có thể việc khắc vẽ tượng trưng cho một vị thần trong thần thoại bản địa như Rhiannon được mô tả trong huyền thoại xứ Wales sau này như là một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục vàng và cưỡi một con ngựa trắng.

The fact that geoglyphs can disappear easily, along with their associated rituals and meaning, indicates that they were never intended to be anything more than temporary gestures. But this does not lessen their importance. These giant carving are a fascinating glimpse into the minds of their creators and how they viewed the landscape in which they lived. ĐOẠN 9

 

Sự thật là những hình thù khổng lồ có thể biến mất một cách dễ dàng, cùng với những ý nghĩa và nghi thức liên quan của chúng, cho thấy rằng chúng chưa bao giờ được dự định là bất cứ thứ gì ngoài các kiểu dáng tạm thời. Nhưng điều này không làm giảm đi tầm quan trọng của nó. Những hình thù khắc vẽ khổng lồ này là một cái nhìn hấp dẫn trong tâm trí của những người tạo ra nó và cách mà họ nhìn khung cảnh nơi mà họ đã sống.

 

 

———-

*Iron Age: a period (in Britain 800 BCE – 43 CE) that is characterised by the use of iron tools

*Bronze Age: a period (in Britain c. 2,500 BCE – 800 BCE) that is characterised by the development of bronze tools

**Neolithic: a period (in Britain c. 4,000 BCE – c. 2,500 BCE) that is significant for the spread of agricultural practices, and the use of stone tools

***Celtic: an ancient people who migrated from Europe to Britain before the Romans

 

 

Questions 1-8

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-8 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

1   Most geoglyphs in England are located in a particular area of the country.

2   There are more geoglyphs in the shape of a horse than any other creature.

3   A recent dating of the Uffington White Horse indicates that people were mistaken about its age.

4   Historians have come to an agreement about the origins of the Long Man of Wilmington.

5   Geoglyphs were created by people placing white chalk on the hillside.

6   Many geoglyphs in England are no longer visible.

7   The shape of some geoglyphs has been altered over time.

8   The fame of the Uffington White Horse is due to its size.

 

 

Questions 9-13

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

The Uffington White Horse

 

The location of the Uffington White Horse:

●   a distance of 2.5 km from Uffington village

●   near an ancient road known as the …………………

●   close to an ancient cemetery that has a number of burial mounds

 

Dating the Uffington White Horse:

●   first reference to White Horse Hill appears in 10 ………………… from the 1070s

●   horses shown on coins from the period 100 BCE – 1 BCE are similar in appearance

●   according to analysis of the surrounding 11 …………………, the Horse is Late Bronze Age / Early Iron Age

 

Possible reasons for creation of the Uffington White Horse:

●   an emblem to indicate land ownership

●   formed part of an ancient ritual

●   was a representation of goddess Epona – associated with protection of horses and 12…………………

●  was a representation of a Welsh goddess called 13 …………………

 

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: The White Horse of Uffington 

 

 

Questions 1-8

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-8 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the information

FALSE          if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

1T   Most geoglyphs in England are located in a particular area of the country. Hầu hết các hình vẽ khổng lồ ở Anh nằm ở một khu vực cụ thể của đất nước này

Giải thích: đoạn 1 nói rằng các hình vẽ nằm rải rác khắp nước Anh nhưng đại đa số nằm ở các vùng đất phấn thấp ở các quận phía nam

There are 56 hill figures scattered around England, with the vast majority on the chalk downlands of the country’s southern counties.

 

2NG   There are more geoglyphs in the shape of a horse than any other creature. Có nhiều hình vẽ khổng lồ trong hình thù một con ngựa hơn các con vật khác.

Giải thích: đoạn 2 chỉ đề cập là hình thù dáng con ngựa là nổi tiếng và bí ẩn nhất chứ không nói nhiều hơn các hình thù các con vật khác

The most famous of these figures is perhaps also the most mysterious – the Uffington White Horse in Oxfordshire

 

3T   A recent dating of the Uffington White Horse indicates that people were mistaken about its age. Việc xác định niên đại của Uffington White Horse gần đây cho thấy rằng mọi người đã nhầm về tuổi của nó.

Giải thích: đoạn 2 nói rằng ​​The White Horse đã được xác định nên đại lại và cho thấy rằng nó lâu đời hơn như nó đã được xác định trước đó

​​The White Horse has recently been re-dated and shown to be even older than its previously assigned ancient pre-Roman Iron Age* date. 

 

4F   Historians have come to an agreement about the origins of the Long Man of WilmingtonCác nhà lịch sử đi đến một thống nhất về các nguồn gốc của Long Man of Wilmington

Giải thích: đoạn 2, có nhà lịch sử tin là nó thuộc về thời tiền sử, có người lại tin rằng nó vào khoảng thế kỷ 11-15

More controversial is the date of the enigmatic Long Man of Wilmington in Sussex. While many historians are convinced the figure is prehistoric, others believe that it was the work of an artistic monk from a nearby priory and was created between the 11th and 15th centuries.

 

5F   Geoglyphs were created by people placing white chalk on the hillside. Các hình vẽ khổng lồ được tạo ra bởi những người đặt phấn trắng lên trên sườn đồi.

Giải thích: đoạn 3, họ dùng phương pháp cắt lớp cỏ trên theo các hình thù để lộ lớp phấn trắng sáng ra chứ không phải đặt phấn trắng lên trên sườn

The method of cutting these huge figures was simply to remove the overlying grass to reveal the gleaming white chalk below.

 

6T   Many geoglyphs in England are no longer visible. Nhiều hình vẽ khổng lồ ở Anh không còn được nhìn thấy

Giải thích: đoạn 3, đại đa số các hình vẽ khổng lồ biến mất

One reason that the vast majority of hill figures have disappeared is that when the traditions associated with the figures faded, people no longer bothered or remembered to clear away the grass to expose the chalk outline.

 

7T   The shape of some geoglyphs has been altered over time. Hình thù của một vài hình vẽ khổng lồ bị thay đổi theo thời gian

Giải thích: đoạn 3, các hình thù bị thay đổi do mọi người mỗi lúc cắt cỏ sẽ không cắt được đúng chính xác hình thù gốc.

​​Furthermore, over hundreds of years the outlines would sometimes change due to people not always cutting in exactly the same place, thus creating a different shape to the original geoglyph.

 

8NG   The fame of the Uffington White Horse is due to its size. Danh tiếng của Uffington White Horse vì kích cỡ của nó

Giải thích: bài không có đề cập.

 

 

 

 

Questions 9-13

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

The Uffington White Horse

 

The location of the Uffington White Horse: Vị trí của  Uffington White Horse

●   a distance of 2.5 km from Uffington village. Cách làng Uffington một khoảng cách 2.5km

●   near an ancient road known as the 9 ……Ridgeway…………… gần với một con đường cổ xưa có tên là Ridgeway,

●   close to an ancient cemetery that has a number of burial mounds. Gần với một nghĩa trang cổ có nhiều gò chôn cất

 Giải thích: đoạn 4

The horse is situated 2.5 km from Uffington village on a steep close to the Late Bronze Age* (c. 7th century BCE) hillfort of Uffington Castle and below the Ridgeway, a long-distance Neolithic** track

 

 

Dating the Uffington White Horse: Xác định niên đại the Uffington White Horse

●   first reference to White Horse Hill appears in 10 …………documents……… from the 1070s

Tài liệu tham khảo đầu tiên về ngọn đồi White Horse xuất hiện trong các tài liệu từ những năm 1070

Giải thích: đoạn 6

The earliest evidence of a horse at Uffington is from the 1070s CE when ‘White Horse Hill’ is mentioned in documents from the nearby Abbey of Abingdon, and the first reference to the horse itself is soon after, in 1190 CE

 

 

●   horses shown on coins from the period 100 BCE – 1 BCE are similar in appearance

Những con ngựa xuất hiện trên các đồng xu thời kỳ 100 trước CN-1 trước CN tương tự về hình dáng

●   according to analysis of the surrounding 11 …………soil………, the Horse is Late Bronze Age / Early Iron Age

Theo như phân tích đất xung quanh, con ngựa thuộc về cuối thời đồ đồng và đầu thời đồ sắt

 Giải thích: đoạn 7

However, in 1995 Optically Stimulated Luminescence (OSL) testing was carried out by the Oxford Archaeological Unit on soil from two of the lower layers of the horse’s body, and from another cut near the base

 

 

Possible reasons for creation of the Uffington White Horse: Những lý do có thể về việc tạo ra Uffington White Horse

●   an emblem to indicate land ownership. Một điều tượng trưng để xác định quyền sở hữu đất

●   formed part of an ancient ritual. Hình thành nên một phần nghi thức cổ xưa

●   was a representation of goddess Epona – associated with protection of horses and 12……fertility……………

Là sự tượng trưng cho Thần Epona - liên quan đến sự bảo vệ những con ngựa và sự sinh sản

Giải thích: đoạn 8

Some researchers see the horse as representing the Celtic*** horse goddess Epona, who was worshipped as a protector of horses, and for her associations with fertility.

 

 

●  was a representation of a Welsh goddess called 13 ……Rhiannon……………

Là sự tượng trưng cho nữ thần xứ Wales có tên là Rhiannon

Giải thích: đoạn 8

It is possible that the carving represents a goddess in native mythology, such as Rhiannon, described in later Welsh mythology as a beautiful woman dressed in gold and riding a white horse. 

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

 

ĐÁP ÁN:

 

1   TRUE

2   NOT GIVEN

3   TRUE

4   FALSE

5   FALSE

6   TRUE

7   TRUE

8   NOT GIVEN

9   Ridgeway

10   documents

11   soil

12   fertility

13   Rhiannon

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status