GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: I contain multitudes

I contain multitudes, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 2 đề reading cam 16

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

I contain multitudes 

 

 

Wendy Moore reviews Ed Yong’s book about microbes.

Wendy Moore đánh giá sách về vi trùng của Ed Yong

Microbes, most of them bacteria, have populated this planet since long before animal life developed and they will outlive us. Invisible to the naked eye, they are ubiquitous. They inhabit the soil, air, rocks and water and are present within every form of life, from seaweed and coral to dogs and humans. And, as Yong explains in his utterly absorbing and hugely important book we mess with them at our peril. ĐOẠN 1

 

Vi trùng, hầu hết chúng là vi khuẩn cư trú trên hành tinh này kể từ rất lâu trước khi đời sống động vật phát triển và chúng sẽ tồn tại lâu hơn chúng ta. Vô hình với mắt thường nhưng chúng tồn tại khắp nơi. Chúng sống ở đất, không khí, đá và nước và có mặt trong mọi dạng sống, từ rong biển và san hô đến chó và con người. Và, như Yong giải thích trong cuốn sách cực kỳ hấp dẫn và vô cùng quan trọng mà nếu chúng ta gây rối với chúng sẽ nguy hiểm cho chúng ta.

Every species has its own colony of microbes, called a ‘microbiome’, and these microbes vary not only between species but also between individuals and within different parts of each individual. What is amazing is that while the number of human cells in the average person is about 30 trillion, the number of microbial ones is higher – about 39 trillion. At best, Yong informs us, we are only 50 per cent human. Indeed, some scientists even suggest we should think of each species and its microbes as a single unit, dubbed a ‘holobiont’. ĐOẠN 2

 

Mỗi loài có đều có một quần thể vi trùng riêng gọi là " microbiome" và những loại vi trùng này khác nhau không chỉ giữa các loài mà còn giữa các cá thể và trong nhiều phần khác nhau của mỗi cá thể. Điều ngạc nhiên là mặc dù số lượng tế bào của con người trong một con người bình thường là khoảng 30 nghìn tỷ nhưng số lượng tế bào vi sinh vật cao hơn, khoảng 39 triệu. Yong cho chúng ta biết, trong điều kiện tốt nhất, chúng ta chỉ là 50 phần trăm con người. Thực vậy, một vài nhà khoa học thậm chí cho rằng chúng ta nên nghĩ về mỗi loài và vi trùng của nó như một đơn vị riêng lẻ được gọi là " holobiont"

 

 

In each human there are microbes that live only in the stomach, the mouth or the armpit and by and large they do so peacefully. So ‘bad’ microbes are just microbes out of context. Microbes that sit contentedly in the human gut (where there are more microbes than there are stars in the galaxy) can become deadly if they find their way into the bloodstream. These communities are constantly changing too. The right hand shares just one-sixth of its microbes with the left hand. And, of course, we are surrounded by microbes. Every time we eat, we swallow a million microbes in each gram of food; we are continually swapping microbes with other humans, pets and the world at large. ĐOẠN 3

 

Trong mỗi con người có những vi trùng chỉ sống trong bụng, miệng hoặc nách và nói chúng chung sống rất hòa bình. Vì vậy, vi trùng xấu chỉ là những loài vi trùng nằm ngoài phạm vi. Vi trùng sống yên ổn trong ruột của con người ( nơi mà có nhiều vi trùng hơn những vì sao trong ngân hà) có thể trở nên gây chết người nếu chúng đi vào trong máu. Những cộng đồng này cũng liên tục thay đổi. Tay phải chỉ có chung 1/6 vi trùng của nó với tay trái. Và dĩ nhiên chúng ta được bao quanh bởi vi trùng. Mỗi khi chúng ta ăn, chúng ta nuốt một triệu vi trùng trong mỗi lạng thức ăn; chúng ta trao đổi vi trùng liên tục với những người khác, vật nuôi và thế giới nói chúng.

It’s a fascinating topic and Yong, a young British science journalist, is an extraordinarily adept guide. Writing with lightness and panache, he has a knack of explaining complex science in terms that are both easy to understand and totally enthralling. Yong is on a mission. Leading us gently by the hand, he takes us into the world of microbes – a bizarre, alien planet – in a bid to persuade us to love them as much as he does. By the end, we do. ĐOẠN 4

 

Nó là một chủ đề hấp dẫn và Yong một nhà báo khoa học trẻ tuổi, là một người hướng dẫn cực kỳ tinh thông. Viết với sự nhẹ nhàng và thu hút, anh ấy có sở trường giải thích những vấn đề khoa học phức tạp về mặt dễ hiểu và hoàn toàn thuyết phục. Yong đang thực hiện một nhiệm vụ. Nhẹ nhàng cầm tay dẫn dắt chúng ta, anh ấy đưa chúng ta vào thế giới vi trùng - một hành tinh kỳ quái và xa lạ - một lời mời chào thuyết phục chúng ta yêu thích chúng nhiều như anh ấy. Cuối cùng, chúng ta yêu thích chúng thật.

 

 

For most of human history we had no idea that microbes existed. The first man to see these extraordinarily potent creatures was a Dutch lens-maker called Antony van Leeuwenhoek in the 1670s. Using microscopes of his own design that could magnify up to 270 times, he examined a drop of water from a nearby lake and found it teeming with tiny creatures he called ‘animalcules’. It wasn’t until nearly two hundred years later that the research of French biologist Louis Pasteur indicated that some microbes caused disease. It was Pasteur’s ‘germ theory’ that gave bacteria the poor image that endures today. ĐOẠN 5

 

Trong phần lớn lịch sử loài người, chúng ta không biết rằng vi trùng tồn tại. Người đầu tiên nhìn thấy sinh vật có sức mạnh phi thường này là người chế tạo thấu kính Hà Lan gọi là Antony van Leeuwenhoek vào những năm 1670. Dùng kính hiển vi của chính ông thiết kế mà có thể phóng đại lên đến 270 lần, ông ấy đã kiểm tra một giọt nước từ một cái hồ gần đó và thấy đầy rẫy các sinh vật nhỏ bé mà ông gọi là " vi động vật". Mãi cho đến hai trăm năm sau đó nghiên cứu của nhà sinh học người Pháp French Louis Pasteur chỉ ra rằng một vài vi trùng gây ra bệnh tật. Đó là " lý thuyết vi trùng" của Pasteur đã mang lại cho vi khuẩn hình ảnh xấu xí nhất tồn tại đến ngày nay.

 

 

 

Yong’s book is in many ways a plea for microbial tolerance, pointing out that while fewer than one hundred species of bacteria bring disease, many thousands more play a vital role in maintaining our health. The book also acknowledges that our attitude towards bacteria is not a simple one. We tend to see the dangers posed by bacteria, yet at the same time, we are sold yoghurts and drinks that supposedly nurture ‘friendly’ bacteria. In reality, says Yong, bacteria should not be viewed as either friends or foes, villains or heroes. Instead, we should realise we have a symbiotic relationship, that can be mutually beneficial or mutually destructive. ĐOẠN 6

 

Sách của Yong theo nhiều cách là một lời biện hộ cho sự chấp nhận vi trùng bằng việc chỉ ra rằng mặc dù có ít hơn 100 loài vi khuẩn mang bệnh tật nhưng hàng ngàn loài đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của chúng ta. Cuốn sách cũng công nhận rằng quan điểm của chúng ta đối với vi khuẩn không phải là một quan điểm đơn giản. Chúng ta có xu hướng nhìn thấy các mối nguy hại mà vi khuẩn mang lại nhưng đồng thời chúng ta bị làm cho tin là sữa chua và uống loại vi khuẩn được cho là nuôi dưỡng vi khuẩn một cách thân thiện. Yong nói, thực tế, không nên xem vi khuẩn như là bạn hoặc kẻ thù, nhân vật phản diện hay anh hùng. Thay vào đó chúng ta nên nhận ra rằng chúng ta có mối quan hệ cộng sinh, mối quan hệ đó có thể là cùng có lợi hoặc hủy hoại lẫn nhau.

to be sold = bị thuyết phục

sell ( verb): thuyết phục, làm cho tin

 

What then do these millions of organisms do? The answer is pretty much everything. New research is now unravelling the ways in which bacteria aid digestion, regulate our immune systems, eliminate toxins, produce vitamins, affect our behaviour and even combat obesity. ‘They actually help us become who we are,’ says Yong. But we are facing a growing problem. Our obsession with hygiene, our overuse of antibiotics and our unhealthy, low-fibre diets are disrupting the bacterial balance and may be responsible for soaring rates of allergies and immune problems, such as inflammatory bowel disease (IBD). ĐOẠN 7

 

Vậy thì hàng triệu sinh vật này làm gì? Câu trả lời là khá nhiều thứ. Nghiên cứu mới hiện nay đang làm sáng tỏ những cách mà vi khuẩn hỗ trợ tiêu hóa, điều chỉnh hệ miễn dịch của chúng ta, loại bỏ độc tố, tạo ra vitamin, ảnh hưởng hành vi và thậm chí chống béo phì. Yong nói " Chúng thực sự giúp chúng ta trở thành chính mình". Nhưng chúng ta đang đối mặt với một vấn đề ngày càng lớn. Nỗi ám ảnh với việc vệ sinh, sự làm dụng thuốc kháng sinh và chế độ ăn ít chất xơ, không lành mạnh của chúng ta đang hủy hoại sự cân bằng vi khuẩn và có lẽ là nguyên nhân làm tăng cho tỷ lệ dị ứng và các vấn đề miễn dịch như là bệnh viêm ruột ( IBD).

 

 

The most recent research actually turns accepted norms upside down. For example, there are studies indicating that the excessive use of household detergents and antibacterial products actually destroys the microbes that normally keep the more dangerous germs at bay. Other studies show that keeping a dog as a pet gives children early exposure to a diverse range of bacteria, which may help protect them against allergies later. ĐOẠN 8

 

Nghiên cứu gần đây nhất thực sự đảo ngược những tiêu chuẩn đã được chấp nhận. Ví dụ, có những nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng quá mức chất tẩy rửa gia dụng và các sản phẩm kháng khuẩn thực sự tiêu diệt vi trùng mà thường ngăn chặn nhiều vi khuẩn nguy hiểm. Những nghiên cứu khác cho thấy rằng việc nuôi giữ những con chó nuôi trong nhà làm cho trẻ em tiếp xúc sớm với đa dạng loại vi khuẩn có lẽ giúp bảo vệ chúng chống lại dị ứng sau này.

Keep something at bay: nghĩa là ngăn cản ai, giữ họ ở khoảng cách an toàn để không làm hại đến mình

 

The readers of Yong’s book must be prepared for a decidedly unglamorous world. Among the less appealing case studies is one about a fungus that is wiping out entire populations of frogs and that can be halted by a rare microbial bacterium. Another is about squid that carry luminescent bacteria that protect them against predators. However, if you can overcome your distaste for some of the investigations, the reasons for Yong’s enthusiasm become clear. The microbial world is a place of wonder. Already, in an attempt to stop mosquitoes spreading dengue fever – a disease that infects 400 million people a year – mosquitoes are being loaded with a bacterium to block the disease. In the future, our ability to manipulate microbes means we could construct buildings with useful microbes built into their walls to fight off infections. Just imagine a neonatal hospital ward coated in a specially mixed cocktail of microbes so that babies get the best start in life. ĐOẠN 9

 

Những người đọc sách Yong ắt hẳn đã sẵn sàng cho một thế giới rõ ràng không đẹp đẽ. Trong số những nghiên cứu điển hình kém hấp dẫn là một nghiên cứu về một loại nấm quét sạch toàn bộ quần thể ếch và có thể bị ngăn chặn bởi một loại vi khuẩn hiếm gặp. Nghiên cứu khác là về mực ống mang vi khuẩn phát quang giúp bảo vệ chúng chống lại loài săn mồi. Tuy nhiên, nếu bạn có thể vượt qua sự chán ghét những cuộc điều tra thì lý do cho sự nhiệt tình của Yong trở nên rõ ràng. Thế giới vi trùng là một nơi kỳ diệu. Hiện tại, trong một nỗ lực ngăn chặn muỗi lan truyền sốt xuất huyết - một căn bệnh lây lan 400 triệu người mỗi năm - muỗi được nạp một loài vi khuẩn ngăn chặn bệnh này. Trong tương lai, khả năng điều khiển vi khuẩn của chúng ta có nghĩa là chúng ta có thể xây dựng những công trình có vi khuẩn có lợi được tích hợp trong các bức tường để chiến đấu chống lại các bệnh lây nhiễm. Chỉ tưởng tượng một khu bệnh viện dành cho trẻ sơ sinh trong một bao phủ trong một dung dịch các vi khuẩn đặc biệt khác nhau để cho những đứa trẻ có được sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống.

 

 

 

 

Questions 14-16

Choose the correct letter, ABC or D.

Write the correct letter in boxes 14-16 on your answer sheet.

 

14   What point does the writer make about microbes in the first paragraph?

A   They adapt quickly to their environment.

B   The risk they pose has been exaggerated.

C   They are more plentiful in animal life than plant life.

D   They will continue to exist for longer than the human race.

 

15   In the second paragraph, the writer is impressed by the fact that

A   each species tends to have vastly different microbes.

B   some parts of the body contain relatively few microbes.

C   the average individual has more microbial cells than human ones.

D   scientists have limited understanding of how microbial cells behave.

 

16   What is the writer doing in the fifth paragraph?

A   explaining how a discovery was made

B   comparing scientists’ theories about microbes

C   describing confusion among scientists

D   giving details of how microbes cause disease

 

 

Questions 17-20

Complete the summary using the list of words, A-H, below.

Write the correct letter, A-H, in boxes 17-20 on your answer sheet.

We should be more tolerant of microbes

Yong’s book argues that we should be more tolerant of microbes. Many have a beneficial effect, and only a relatively small number lead to 17 ………………… . And although it is misleading to think of microbes as ‘friendly’, we should also stop thinking of them as the enemy. In fact, we should accept that our relationship with microbes is one based on 18 ………………… .

New research shows that microbes have numerous benefits for humans. Amongst other things, they aid digestion, remove poisons, produce vitamins and may even help reduce obesity. However, there is a growing problem. Our poor 19 …………………, our overuse of antibiotics, and our excessive focus on 20 ………………… are upsetting the bacterial balance and may be contributing to the huge increase in allergies and immune system problems.

A     solution               B     partnership                          destruction

D     exaggeration       E     cleanliness                           regulations

G     illness                   H     nutrition

 

 

Questions 21-26

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 2?

In boxes 21-26 on your answer sheet, write

YES                  if the statement agrees with the claims of the writer

NO                   if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

21   It is possible that using antibacterial products in the home fails to have the desired effect.

22   It is a good idea to ensure that children come into contact with as few bacteria as possible.

23   Yong’s book contains more case studies than are necessary.

24   The case study about bacteria that prevent squid from being attacked may have limited appeal.

25   Efforts to control dengue fever have been surprisingly successful

26   Microbes that reduce the risk of infection have already been put inside the walls of some hospital wards.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: I contain multitudes 

 

 

Questions 14-16

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 14-16 on your answer sheet.

 

14   What point does the writer make about microbes in the first paragraph?

Người viết đưa ra quan điểm về vi khuẩn trong đoạn đầu

A   They adapt quickly to their environment.

Chúng thích nghi nhanh với môi trường

B   The risk they pose has been exaggerated.

Nguy hiểm mà chúng tạo ra bị làm quá lên

C   They are more plentiful in animal life than plant life.

Chúng nhiều hơn trong sinh vật động vật so với trong sinh vật cây trồng

 

D   They will continue to exist for longer than the human race.

Chúng sẽ tồn tại liên tục lâu hơn loài người

Giải thích: đoạn 1

Microbes, most of them bacteria, have populated this planet since long before animal life developed and they will outlive us

 

15   In the second paragraph, the writer is impressed by the fact that

Trong đoạn hai, người viết bị ấn tượng bởi sự thật rằng

A   each species tends to have vastly different microbes.

Mỗi loài có xu hướng có nhiều vi trùng khác nhau cực kỳ

B   some parts of the body contain relatively few microbes.

Một vài nơi trên cơ thể chứa tương đối ít vi trùng

 

C   the average individual has more microbial cells than human ones.

Những cá thể bình thường có nhiều tế bào vi sinh vật hơn những tế bào của con người

Giải thích: đoạn 2

What is amazing is that while the number of human cells in the average person is about 30 trillion, the number of microbial ones is higher – about 39 trillion

 

D   scientists have limited understanding of how microbial cells behave.

Các nhà khoa học có hiểu biết hạn chế về cách mà các tế bào vi sinh vật hành xử.

 

16   What is the writer doing in the fifth paragraph?

Người viết làm gì trong đoạn 5

 

A   explaining how a discovery was made

Giải thích cách thức thực hiện một khám phá

Giải thích: tác giả trình bày hoàn cảnh và cách thức mà Antony phát hiện ra vi khuẩn

The first man to see these extraordinarily potent creatures was a Dutch lens-maker called Antony van Leeuwenhoek in the 1670s. Using microscopes of his own design that could magnify up to 270 times, he examined a drop of water from a nearby lake and found it teeming with tiny creatures he called ‘animalcules’.

 

B   comparing scientists’ theories about microbes

So sánh các lý thuyết của các nhà khoa học về vi trùng

C   describing confusion among scientists

Miêu tả sự bối rối giữa các nhà khoa học

D   giving details of how microbes cause disease

Mang lại những chi tiết về cách mà vi trùng gây nên bệnh tật

 

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Questions 17-20

Complete the summary using the list of words, A-H, below.

Write the correct letter, A-H, in boxes 17-20 on your answer sheet.

We should be more tolerant of microbes

Chúng ta nên chấp nhận vi khuẩn hơn nữa

 

Yong’s book argues that we should be more tolerant of microbes. Many have a beneficial effect, and only a relatively small number lead to 17 …G…illness   …………… .

Sách của Yong lập luận rằng chúng ta nên chấp nhận vi trùng hơn nữa. Nhiều loại có ảnh hưởng có lợi, và chỉ một số lượng nhỏ tương đối gây ra bệnh

Giải thích: đoạn 6

Yong’s book is in many ways a plea for microbial tolerance, pointing out that while fewer than one hundred species of bacteria bring disease (= only a relatively small number lead to illness) , many thousands more play a vital role in maintaining our health.

 ……………………………………………………………………………………………

 

 And although it is misleading to think of microbes as ‘friendly’, we should also stop thinking of them as the enemy. In fact, we should accept that our relationship with microbes is one based on 18 B……partnership …………… .

Và mặc dù sai lầm khi nghĩ về vi trùng là thân thiện, chúng ta cũng nên ngừng suy nghĩ về chúng như kẻ thù. Thực tế, chúng ta nên chấp nhận rằng mối quan hệ với vi trùng là mối quan hệ dựa trên sự hợp tác.

Giải thích: đoạn 6

We tend to see the dangers posed by bacteria, yet at the same time we are sold yoghurts and drinks that supposedly nurture ‘friendly’ bacteria. In reality, says Yong, bacteria should not be viewed as either friends or foes, villains or heroes. Instead we should realise we have a symbiotic relationship( = partnership), that can be mutually beneficial or mutually destructive.

  ……………………………………………………………………………………………

 

New research shows that microbes have numerous benefits for humans. Amongst other things, they aid digestion, remove poisons, produce vitamins and may even help reduce obesity. 

Nghiên cứu mới cho thấy rằng vi trùng có lợi ích to lớn cho con người. Trong số những thứ khác, chúng hỗ trợ tiêu hóa, loại bỏ chất độc, tạo vitamin và có thể thậm chí giúp giảm béo phì

  ……………………………………………………………………………………………

 

However, there is a growing problem. Our poor 19 …H     nutrition…………, our overuse of antibiotics, and our excessive focus on 20 …… E     cleanliness     …………… are upsetting the bacterial balance and may be contributing to the huge increase in allergies and immune system problems.

Tuy nhiên, có một vấn đề ngày càng lớn. Dinh dưỡng kém, lạm dụng kháng sinh và sự chú trọng quá mức của chúng ta về việc vệ sinh sạch sẽ làm đảo lộn sự cân bằng vi khuẩn và có lẽ góp phần làm tăng mạnh dị ứng và các vấn đề về hệ thống miễn dịch.

Giải thích: đoạn 7

Our obsession with hygiene ( = our excessive focus on cleanliness), our overuse of antibiotics and our unhealthy, low-fibre diets (= poor nutrition) are disrupting the bacterial balance and may be responsible for soaring rates of allergies and immune problems, such as inflammatory bowel disease (IBD).

 

A solution               B     partnership                      C     destruction

D exaggeration       E     cleanliness                       F     regulations

G illness                   H     nutrition

 

 

 

Questions 21-26

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 2?

In boxes 21-26 on your answer sheet, write

YES                  if the statement agrees with the claims of the writer

NO                   if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

21.T   It is possible that using antibacterial products in the home fails to have the desired effect.

Có thể việc sử dụng sản phẩm kháng khuẩn tại nhà không có những hiệu quả mong muốn

Giải thích: đoạn 8, các sản phẩm kháng khuẩn tiêu diệt vi khuẩn giúp ngăn chặn nguy hiểm cho chúng ta, tức là nó không mang lại hiệu quả mong muốn.

For example, there are studies indicating that the excessive use of household detergents and antibacterial products actually destroys the microbes that normally keep the more dangerous germs at bay.

 

22.F   It is a good idea to ensure that children come into contact with as few bacteria as possible.

Đảm bảo trẻ em hình thành sự tiếp xúc với ít vi khuẩn nhất có thể là suy nghĩ tốt

Giải thích: đoạn 8, trẻ em nên tiếp xúc với đa dạng vi khuẩn sớm từ thú cưng trong nhà chẳng hạn, giúp chúng chống lại dị ứng

Other studies show that keeping a dog as a pet gives children early exposure to a diverse range of bacteria, which may help protect them against allergies later.

 

23.NG   Yong’s book contains more case studies than are necessary.

Sách của Yong chứa những nghiên cứu điển hình hơn cần thiết

Giải thích: nội dung về các nghiên cứu điển hình nằm ở đoạn 9 nhưng không có nội dung này

 

24.T   The case study about bacteria that prevent squid from being attacked may have limited appeal.

Nghiên cứu điển hình về vi khuẩn ngăn chặn mực ống không bị tấn công có thể kém hấp dẫn.

Giải thích: đoạn 9

Among the less appealing case studies is one about a fungus that is wiping out entire populations of frogs and that can be halted by a rare microbial bacterium. Another is about squid that carry luminescent bacteria that protect them against predators. 

 

25. NG   Efforts to control dengue fever have been surprisingly successful

Những nỗ lực kiểm soát bệnh sốt xuất huyết đã thành công kinh ngạc.

Giải thích: đoạn 9 có nói về việc kiểm soát bệnh sốt xuất huyết nhưng chỉ nói là đang nỗ lực đưa vi khuẩn ngăn sốt xuất huyết vào trong con muỗi thôi chứ không nói là thành công hay không

 

26.F   Microbes that reduce the risk of infection have already been put inside the walls of some hospital wards.

Vi trùng làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh đã được đặt bên trong những bức tường của một vài bệnh viện.

Giải thích: đoạn 9, đó chỉ là sản phẩm của tương lai mà thôi

In the future, our ability to manipulate microbes means we could construct buildings with useful microbes built into their walls to fight off infections. Just imagine a neonatal hospital ward coated in a specially mixed cocktail of microbes so that babies get the best start in life.

 

 

ĐÁP ÁN:

 

14   D

15   C

16   A

17   G

18   B

19   H

20   E

21   YES

22   NO

23   NOT GIVEN

24   YES

25   NOT GIVEN

26   NO

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status