GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Climate change reveals ancient artefacts in Norway’s glaciers

Climate change reveals ancient artefacts in Norway’s glaciers, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 3 đề reading cam 16

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 Climate change reveals ancient artefacts in Norway’s glaciers

 

 

Climate change reveals ancient artefacts in Norway’s glaciers

Thay đổi khí hậu làm lộ ra nhiều đồ tạo tác cổ trong băng hà ở Na Uy

A

Well above the treeline in Norway’s highest mountains, ancient fields of ice are shrinking as Earth’s climate warms. As the ice has vanished, it has been giving up the treasures it has preserved in cold storage for the last 6,000 years – items such as ancient arrows and skis from Viking Age* traders. And those artefacts have provided archaeologists with some surprising insights into how ancient Norwegians made their livings.

Ngay phía trên đường không có cây mọc ở những ngọn núi cao nhất của Na Uy, những cánh đồng băng xưa đang thu hẹp khi khí hậu trái đất nóng lên. Khi băng biến mất, nó đã từ bỏ kho báu mà nó đã gìn giữ trong kho lạnh trong 6000 năm qua - những món như những mũi tên cổ và ván trượt từ những người thương nhân thời Viking. Và những đồ tạo tác đó đã cung cấp cho các nhà khảo cổ học một số hiểu biết đáng kinh ngạc về cách mà người Na Uy xưa kiếm sống.

 ———–

*Viking Age: a period of European history from around 700 CE to around 1050 CE when Scandinavian Vikings migrated throughout Europe by means of trade and warfare

Thời đại Viking: một thời kỳ của lịch sử nước Anh khoảng 700 CN đến 1050 CN khi những người Viking vùng Scandinavia di tản khắp châu Âu bằng phương tiện thương mại và chiến tranh.

B

Organic materials like textiles and hides are relatively rare finds at archaeological sites. This is because unless they’re protected from the microorganisms that cause decay, they tend not to last long. Extreme cold is one reliable way to keep artefacts relatively fresh for a few thousand years, but once thawed out, these materials experience degradation relatively swiftly.

 

Các chất liệu hữu cơ như vải dệt và da sống là những phát hiện tương đối hiếm ở địa điểm khảo cổ. Điều này là do trừ khi chúng được bảo vệ khỏi các vi sinh vật gây thối rữa, nếu không chúng sẽ không tồn tại lâu được. Khí hậu lạnh cực kỳ là một cách chắc chắn để giữ những độ tạo tác tương đối mới mẻ trong khoảng vài ngàn năm nhưng một khi bị tan chảy thì những chất liệu này trải qua quá trình phân rã tương đối nhanh chóng.

 

With climate change shrinking ice cover around the world, glacial archaeologists need to race the clock to find newly revealed artefacts, preserve them, and study them. If something fragile dries and is windblown it might very soon be lost to science, or an arrow might be exposed and then covered again by the next snow and remain well-preserved. The unpredictability means that glacial archaeologists have to be systematic in their approach to fieldwork.

 

Với việc thay đổi khí hậu đang làm thu hẹp lớp băng bao phủ khắp thế giới, các nhà khảo cổ băng hà cần phải chạy đua với đồng hồ để tìm ra các đồ tạo tác mới lộ ra, bảo quản chúng và nghiên cứu chúng. Nếu có thứ gì đó dễ vỡ khô đi và bị gió thổi bay nó có thể sớm bị mất đi đối với khoa học, hoặc một mũi tên có thể bị lộ ra và sau đó bị bao phủ một lần nữa bởi đợt tuyết kế tiếp và vẫn còn được bảo quản tốt. Tính không thể đoán trước có nghĩa là các nhà khảo cổ băng hà phải rất hệ thống trong cách tiếp cận thực địa của họ.

 

 

 

C

Over a nine-year period, a team of archaeologists, which included Lars Pilø of Oppland County Council, Norway, and James Barrett of the McDonald Institute for Archaeological Research, surveyed patches of ice in Oppland, an area of south-central Norway that is home to some of the country’s highest mountains. Reindeer once congregated on these ice patches in the later summer months to escape biting insects, and from the late Stone Age**, hunters followed. In addition, trade routes threaded through the mountain passes of Oppland, linking settlements in Norway to the rest of Europe.

Trong khoảng thời gian chín năm, một nhóm khảo cổ học bao gồm Lars Pilø của Hội đồng Quận Oppland, Na Uy, và James Barrett của Viện Nghiên cứu Khảo cổ học McDonald đã khảo sát các tảng băng ở Oppland, một khu vực ở miền Trung Nam Na Uy là nơi có một vài ngọn núi cao nhất nước. Tuần lộc trước kia đã tụ tập trên những tảng băng này trong những tháng cuối mùa hè để trốn côn trùng cắn và từ cuối thời kỳ đồ đá thợ săn đã đi theo. Ngoài ra, các tuyến đường thương mại len lỏi qua các đèo núi của Oppland, nối các khu định cư ở Na Uy với phần còn lại của châu Âu.

The slow but steady movement of glaciers tends to destroy anything at their bases, so the team focused on stationary patches of ice, mostly above 1,400 metres. That ice is found amid fields of frost-weathered boulders, fallen rocks, and exposed bedrock that for nine months of the year is buried beneath snow.

Sự di chuyển chậm nhưng ổn định của băng hà có xu hướng tàn phá bất cứ thứ gì dưới nền của chúng, vì vậy nhóm đã tập trung vào các tảng băng đứng im, phần lớn trên 1400m. Tảng băng đó được tìm thấy giữa các cánh đồng đá cuội bị phong hóa bởi sương gió, đá rơi và nền đá lộ đã bị chôn vùi dưới tuyết trong chín tháng.

‘Fieldwork is hard work – hiking with all our equipment, often camping on permafrost – but very rewarding. You’re rescuing the archaeology, bringing the melting ice to wider attention, discovering a unique environmental history and really connecting with the natural environment,’ says Barrett.

Barrett nói " Công việc thực địa là một công việc khó khăn - đi bộ đường dài với tất cả các thiết bị của chúng tôi thường cắm trại trên băng vĩnh cửu - nhưng rất đáng để làm. Bạn đang giải cứu ngành khảo cổ, khiến cho băng tang chảy được chú ý rộng rãi, khám phá một lịch sử môi trường đặc biệt và thực sự kết nối với môi trường thiên nhiên"

—————

**The Stone Age: a period in early history that began about 3.4 million years ago. 

Thời đại đồ đá: một thời kỳ tiền sử bắt đầu khoảng 3,4 triệu năm trước

 

 

 

D

At the edges of the contracting ice patches, archaeologists found more than 2,000 artefacts, which formed a material record that ran from 4,000 BCE to the beginnings of the Renaissance in the 14th century. Many of the artefacts are associated with hunting. Hunters would have easily misplaced arrows and they often discarded broken bows rather than take them all the way home. Other items could have been used by hunters traversing the high mountain passes of Oppland: all-purpose items like tools, skis, and horse tack.

Ở rìa của các tảng băng đang co lại, các nhà khảo cổ học thấy rằng hơn 2000 đồ tạo tác đã hình thành một hồ sơ quan trọng kéo dài từ 4000 năm trước CN tới thời kỳ đầu của thời kỳ Phục Hưng vào thế kỷ 14. Nhiều đồ tạo tác liên quan đến săn bắn. Những thợ săn sẽ dễ để những mũi tên không đúng chỗ và họ thường vứt bỏ những cái cung gãy thay vì mang tất cả chúng về nhà. Những món đồ khác có thể được sử dụng bởi những người thợ săn băng qua đèo núi cao của Oppland: những món đồ đa năng như dụng cụ, ván trượt và yên ngựa.

E

Barrett’s team radiocarbon-dated 153 of the artefacts and compared those dates to the timing of major environmental changes in the region – such as periods of cooling or warming – and major social and economic shifts – such as the growth of farming settlements and the spread of international trade networks leading up to the Viking Age. They found that some periods had produced lots of artefacts, which indicates that people had been pretty active in the mountains during those times. But there were few or no signs of activity during other periods.

Nhóm của Barret đã xác định niên đại bằng carbon phóng xạ 153 đồ tạo tác và so sánh niên đại đó với thời điểm đúng lúc có các thay đổi môi trường lớn trong khu vực như là các thời kỳ lạnh đi hoặc nóng lên và những thay đổi kinh tế và xã hội quan trọng như sự phát triển các khu định cư nông nghiệp và sự lan rộng của các mạng lưới giao dịch quốc tế dẫn đến thời đại Viking. Họ phát hiện ra rằng một vài thời kỳ đã tạo ra nhiều đồ tạo tác chỉ ra rằng mọi người hoạt động khá tích cực trong các ngọn núi trong suốt thời kỳ đó. Nhưng có ít hoặc không có dấu hiệu hoạt động nào trong các thời kỳ khác.

F

What was surprising, according to Barrett, was the timing of these periods. Oppland’s mountains present daunting terrain and in periods of extreme cold, glaciers could block the higher mountain passes and make travel in the upper reaches of the mountains extremely difficult. Archaeologists assumed people would stick to lower elevations during a time like the Late Antique Little Ice Age, a short period of deeper-than-usual cold from about 536-600 CE. But it turned out that hunters kept regularly venturing into the mountains even when the climate turned cold, based on the amount of stuff they had apparently dropped there.

 

Theo Barrett, điều đáng ngạc nhiên là sự đúng lúc của các thời kỳ này. Các ngọn núi của Oppland có địa hình hiểm trở và trong các thời kỳ cực kỳ lạnh, các tảng băng có thể chặn các đèo núi cao hơn và làm cho việc đi lại trên các dải đất phía trên của các ngọn núi cực kỳ khó khăn. Các nhà khảo cổ cho rằng mọi người sẽ gắn bó với các độ cao thấp hơn trong một thời kỳ như thời kỳ tiểu băng hà cuối thời cổ đại, một thời kỳ ngắn lạnh hơn bình thường từ khoảng năm 536 đến 600 CN. Nhưng hóa ra là thợ săn vẫn thường xuyên mạo hiểm trong các ngọn núi thậm chí khi khí hậu trở lạnh, dựa trên số đồ linh tinh mà có vẻ như họ đã đã đánh rơi ở đó.

 

‘Remarkably, though, the finds from the ice may have continued through this period, perhaps suggesting that the importance of mountain hunting increased to supplement failing agricultural harvests in times of low temperatures,’ says Barrett. A colder turn in the Scandinavian climate would likely have meant widespread crop failures, so more people would have depended on hunting to make up for those losses.

Barrett nói: " đáng chú ý là các phát hiện từ băng vẫn tiếp tục trong suốt thời này, có lẽ cho thấy rằng tầm quan trọng của việc săn bắn trên núi đã tăng lên để bổ sung cho những mùa vụ nông nghiệp thất bại vào những thời điểm nhiệt độ thấp. Một xu hướng lạnh hơn trong khí hậu Scandinavia có thể đồng nghĩa với việc mất mùa trên diện rộng, vì vậy nhiều người sẽ phải phụ  thuộc vào săn bắn để bù đắp cho những mất mát đó.

 turn (noun): xu hướng

 

 

 

G

Many of the artefacts Barrett’s team recovered date from the beginning of the Viking Age, the 700s through to the 900s CE. Trade networks connecting Scandinavia with Europe and the Middle East were expanding around this time. Although we usually think of ships when we think of Scandinavian expansion, these recent discoveries show that plenty of goods travelled on overland routes, like the mountain passes of Oppland. And growing Norwegian towns, along with export markets, would have created a booming demand for hides to fight off the cold, as well as antlers to make useful things like combs. Business must have been good for hunters.

Nhiều đồ tạo tác mà nhóm của Barrett đã khôi phục có niên đại từ thời kỳ đầu của thời đại Viking, những năm 700 đến những năm 900. Các mạng lưới thương mại kết nối Scandinavia với châu Âu và Trung Đông mở rộng hơn trong thời gian này. Mặc dù chúng ta thường nghĩ về những con tàu khi chúng ta nghĩ về sự mở rộng của Scandinavia, những khám phá gần đây cho thấy nhiều hàng hóa đã được di chuyển trên những tuyến đường bộ như những đèo núi Oppland. Và các thị trấn Na Uy đang phát triển cùng với các thị trường xuất khẩu cũng như tạo ra nhu cầu bùng nổ về da sống để chống chọi với cơn lạnh cũng như gạc, sừng động vật để làm ra những thứ có ích như lược. Công việc kinh doanh ắt hẳn tốt cho các tay thợ săn.

H

Norway’s mountains are probably still hiding a lot of history – and prehistory – in remote ice patches. When Barrett’s team looked at the dates for their sample of 153 artefacts, they noticed a gap with almost no artefacts from about 3,800 to 2,200 BCE. In fact, archaeological finds from that period are rare all over Norway. The researchers say that could be because many of those artefacts have already disintegrated or are still frozen in the ice. That means archaeologists could be extracting some of those artefacts from retreating ice in years to come.

Các ngọn núi của Na Uy có lẽ vẫn còn che giấu rất nhiều lịch sử và thời tiền sử trong những tảng băng xa côi. Khi nhóm của Barrett xem xét niên đại của mẫu 153 đồ tạo tác, họ đã để ý một khoảng trống hầu như không có đồ tạo tác từ khoảng 3800 đến 2200 trước CN. Thực tế, các phát hiện khảo cổ từ thời kỳ đó rất hiếm trên khắp nước Na Uy. Các nhà nghiên cứu nói rằng có thể bởi vì nhiều đồ tạo tác đó đã phân rã hoặc vấn còn đóng băng trong băng. Điều đó có nghĩa là các nhà khảo cổ có thể khai thác một vài đồ tạo tác đó từ băng tang trong những năm tới.

 

 

 

 

Questions 14-19

Reading Passage 2 has eight sections, A-H.

Which section contains the following information?

Write the correct number, A-H, in boxes 14-19 on your answer sheet.

 

14   an explanation for weapons being left behind in the mountains

15   a reference to the physical difficulties involved in an archaeological expedition

16   an explanation of why less food may have been available

17   a reference to the possibility of future archaeological discoveries

18   examples of items that would have been traded

19   a reference to the pressure archaeologists are under to work quickly

 

 

Questions 20-22

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 20-22 on your answer sheet.

Interesting finds at an archaeological site

Organic materials such as animal skins and textiles are not discovered very often at archaeological sites. They have little protection against 20 …………………, which means that they decay relatively quickly. But this is not always the case. If temperatures are low enough, fragile artefacts can be preserved for thousands of years.

A team of archaeologists have been working in the mountains in Oppland in Norway to recover artefacts revealed by shrinking ice cover. In the past, there were trade routes through these mountains and 21 ………………… gathered there in the summer months to avoid being attacked by 22 ………………… on lower ground. The people who used these mountains left things behind and it is those objects that are of interest to archaeologists.

 

 

Questions 23 and 24

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 23 and 24 on your answer sheet.

Which TWO of the following statements does the writer make about the discoveries of Barrett’s team?

A   Artefacts found in the higher mountain passes were limited to skiing equipment.

  Hunters went into the mountains even during periods of extreme cold.

  The number of artefacts from certain time periods was relatively low.

D   Radiocarbon dating of artefacts produced some unreliable results.

  More artefacts were found in Oppland than at any other mountain site.

 

 

Questions 25 and 26

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 25 and 26 on your answer sheet.

Which TWO of the following statements does the writer make about the Viking Age?

A   Hunters at this time benefited from an increased demand for goods.

B   The beginning of the period saw the greatest growth in the wealth of Vikings.

C   Vikings did not rely on ships alone to transport goods.

D   Norwegian towns at this time attracted traders from around the world.

  Vikings were primarily interested in their trading links with the Middle East.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Climate change reveals ancient artefacts in Norway’s glaciers

 

 

 

Questions 14-19

Reading Passage 2 has eight sections, A-H.

Which section contains the following information?

Write the correct number, A-H, in boxes 14-19 on your answer sheet.

 

14D   an explanation for weapons being left behind in the mountains

Một lời giải thích cho những vũ khí bị bỏ lại trong núi

Giải thích: đoạn D, những người thợ săn đặt mũi tên sai chỗ nên làm cho cái cung bị hư, thay vì mang về nhà thì họ vứt lại trong núi.

At the edges of the contracting ice patches, archaeologists found more than 2,000 artefacts, which formed a material record that ran from 4,000 BCE to the beginnings of the Renaissance in the 14th century. Many of the artefacts are associated with hunting. Hunters would have easily misplaced arrows and they often discarded broken bows rather than take them all the way home. Other items could have been used by hunters traversing the high mountain passes of Oppland: all-purpose items like tools, skis, and horse tack.

 

15C   a reference to the physical difficulties involved in an archaeological expedition

Một đề cập đến các khó khăn hữu hình liên quan đến cuộc thám hiểm khảo cổ học.

Giải thích: đoạn C

‘Fieldwork is hard work – hiking with all our equipment, often camping on permafrost – but very rewarding. You’re rescuing the archaeology, bringing the melting ice to wider attention, discovering a unique environmental history and really connecting with the natural environment,’ says Barrett.

 

16F   an explanation of why less food may have been available

Một lời giải thích tại sao có ít thức ăn sẵn có

Giải thích: đoạn F, ít thức ăn là do nhiệt độ thấp làm mùa màng thất bại

‘Remarkably, though, the finds from the ice may have continued through this period, perhaps suggesting that the importance of mountain hunting increased to supplement failing agricultural harvests in times of low temperatures,’ says Barrett. 

 

17H   a reference to the possibility of future archaeological discoveries

Một đề cập đến khả năng của các khám phá khảo cổ trong tương lai

Giải thích: đoạn H

The researchers say that could be because many of those artefacts have already disintegrated or are still frozen in the ice. That means archaeologists could be extracting some of those artefacts from retreating ice in years to come.

 

18G   examples of items that would have been traded

Những ví dụ về các món đồ được buôn bán

Giải thích: đoạn G

Although we usually think of ships when we think of Scandinavian expansion, these recent discoveries show that plenty of goods travelled on overland routes, like the mountain passes of Oppland. And growing Norwegian towns, along with export markets, would have created a booming demand for hides to fight off the cold, as well as antlers to make useful things like combs. Business must have been good for hunters.

 

19B   a reference to the pressure archaeologists are under to work quickly

Một đề cập về các nhà khảo cổ chịu áp lực làm việc nhanh

Giải thích: các nhà khảo cổ phải chạy đua với đồng hồ để tìm ra các đồ tạo tác và nghiên cứu nếu không có những thứ dễ vỡ khi nó khô và bị gió thổi sẽ mất đi ý nghĩa khoa học.

With climate change shrinking ice cover around the world, glacial archaeologists need to race the clock to find newly revealed artefacts, preserve them, and study them. If something fragile dries and is windblown it might very soon be lost to science, or an arrow might be exposed and then covered again by the next snow and remain well-preserved. The unpredictability means that glacial archaeologists have to be systematic in their approach to fieldwork.

 

 

 

 

Questions 20-22

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 20-22 on your answer sheet.

Interesting finds at an archaeological site

Những phát hiện thú vị tại địa điểm khảo cổ

 

Organic materials such as animal skins and textiles are not discovered very often at archaeological sites. They have little protection against 20 ………microorganisms…………, which means that they decay relatively quickly. But this is not always the case. If temperatures are low enough, fragile artefacts can be preserved for thousands of years.

Các vật liệu hữu cơ như da động vật và vải dệt không được tìm thấy thường xuyên tại các địa điểm khảo cổ. Chúng không được bảo vệ chống lại các vi sinh vật có nghĩa là chúng sẽ bị thối rữa tương đối nhanh. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nếu nhiệt độ đủ thấp thì các đồ dễ hư có thể được bảo quản hàng ngàn năm.

Giải thích: đoạn B

Organic materials like textiles and hides are relatively rare finds at archaeological sites. This is because unless they’re protected from the microorganisms that cause decay, they tend no to last long. Extreme cold is one reliable way to keep artefacts relatively fresh for a few thousand years, but once thawed out, these materials experience degradation relatively swiftly.

 

 

A team of archaeologists have been working in the mountains in Oppland in Norway to recover artefacts revealed by shrinking ice cover. In the past, there were trade routes through these mountains and 21 …Reindeers……………… gathered there in the summer months to avoid being attacked by 22 …………insects……… on lower ground. The people who used these mountains left things behind and it is those objects that are of interest to archaeologists.

 Một nhóm các nhà khảo cổ đang làm việc trên các ngọn núi ở Oppland ở Na Uy để khôi phục những món đồ bị lộ ra do tảng băng co lại. Trong quá khứ, có những tuyến đường thương mại xuyên qua những ngọn núi này và những con tuần lộc đã tụ tập ở đây vào những tháng mùa hè để tránh bị côn trùng ở những chỗ thấp hơn tấn công. Mọi người đã sử dụng những những ngọn núi này đã để lại những đồ vật và đó là những vật thu hút sự quan tâm của các nhà khảo cổ.

Giải thích: đoạn C

Over a nine-year period, a team of archaeologists, which included Lars Pilø of Oppland County Council, Norway, and James Barrett of the McDonald Institute for Archaeological Research, surveyed patches of ice in Oppland, an area of south-central Norway that is home to some of the country’s highest mountains. Reindeer Q21 once congregated on these ice patches in the later summer months to escape biting insects Q22, and from the late Stone Age**, hunters followed. In addition, trade routes threaded through the mountain passes of Oppland, linking settlements in Norway to the rest of Europe. 

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

 

Questions 23 and 24

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 23 and 24 on your answer sheet.

Which TWO of the following statements does the writer make about the discoveries of Barrett’s team?

Tác giả đã đưa ra hai phát biểu nào về các khám phá của nhóm Barrett sau đây 

A   Artefacts found in the higher mountain passes were limited to skiing equipment.

Các đồ vật được tìm thấy trong những đèo núi cao chỉ giới hạn ở thiết bị trượt tuyết

 

B   Hunters went into the mountains even during periods of extreme cold.

Những người thợ săn đi vào núi ngay cả trong thời kỳ cực kỳ lạnh

Giải thích: đoạn F

But it turned out that hunters kept regularly venturing into the mountains even when the climate turned cold, based on the amount of stuff they had apparently dropped there.

 

C   The number of artefacts from certain time periods was relatively low.

Số lượng đồ tạo tác từ những thời kỳ nhất định tương đối ít

Giải thích: đoạn E, có thời kỳ có rất nhiều đồ nhưng có thời kỳ không có hoặc có rất ít đồ

They found that some periods had produced lots of artefacts, which indicates that people had been pretty active in the mountains during those times. But there were few or no signs of activity during other periods.

 

D   Radiocarbon dating of artefacts produced some unreliable results.

Niên đại phóng xạ carbon của đồ tạo tác tạo ra các kết quả không tin cậy

E   More artefacts were found in Oppland than at any other mountain site.

Nhiều đồ tạo tác được tìm thấy ở Oppland hơn ở khu núi nào khác.

 

 

 

 

Questions 25 and 26

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 25 and 26 on your answer sheet.

Which TWO of the following statements does the writer make about the Viking Age?

Tác giả đã đưa ra hai phát biểu nào về các khám phá của thời đại Viking

 

A   Hunters at this time benefited from an increased demand for goods.

Những người thợ săn ở thời điểm này hưởng lợi từ nhu cầu về hàng hóa tăng lên.

Giải thích: Đoạn G, mọi người cần da động vật và sừng, gạc nên những người có lợi nhất là thợ săn

And growing Norwegian towns, along with export markets, would have created a booming demand for hides to fight off the cold, as well as antlers to make useful things like combs. Business must have been good for hunters

 

B   The beginning of the period saw the greatest growth in the wealth of Vikings.

Thời kỳ đầu đã chứng kiến sự phát triển nhanh nhất về của cải của Viking

 

C   Vikings did not rely on ships alone to transport goods.

Những người Vikings không chỉ phụ thuộc vào tàu để vận chuyển hàng hóa

Giải thích: đoạn G, người Viking không chỉ phụ thuộc vào tàu mà còn có bằng chứng là họ di chuyển hàng hóa bằng đường bộ

Although we usually think of ships when we think of Scandinavian expansion, these recent discoveries show that plenty of goods travelled on overland routes, like the mountain passes of Oppland. 

 

D   Norwegian towns at this time attracted traders from around the world.

Các thị trấn Na Uy ở thời điểm này thu hút các thương nhân từ khắp thế giới

E   Vikings were primarily interested in their trading links with the Middle East.

Những người Viking chủ yếu quan tâm kết nối buôn bán với Trung Đông

 

 

ĐÁP ÁN:

 

14   D

15   C

16   F

17   H

18   G

19   B

20   microorganisms / micro-organisms

21   reindeer

22   insects

23&24   B, C

25&26   A, C

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status