GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: How to make wise decisions

How to make wise decisions, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 2 đề reading cam 16

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

How to make wise decisions 

 

 

Across cultures, wisdom has been considered one of the most revered human qualities. Although the truly wise may seem few and far between, empirical research examining wisdom suggests that it isn’t an exceptional trait possessed by a small handful of bearded philosophers after all – in fact, the latest studies suggest that most of us have the ability to make wise decisions, given the right context. ĐOẠN 1

Khắp các nền văn hóa, sự khôn ngoan, hiểu biết được xem là một trong những đặc điểm đáng tôn kính của con người. Mặc dù những người hiểu biết thực sự có vẻ rất hiếm, nghiên cứu từ thực nghiệm xem xét sự khôn ngoan, hiểu biết cho thấy rằng xét cho cùng nó không phải là một đặc điểm gì đặc biệt chỉ có một nhóm triết gia râu ria sở hữu - thực tế, những nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng hầu hết chúng ta có khả năng đưa ra những quyết định khôn ngoan nếu ở trong hoàn cảnh phù hợp.

 few and far between: hiếm, ít được thấy

 

‘It appears that experiential, situational, and cultural factors are even more powerful in shaping wisdom than previously imagined,’ says Associate Professor Igor Grossmann of the University of Waterloo in Ontario, Canada. ‘Recent empirical findings from cognitive, developmental, social, and personality psychology cumulatively suggest that people’s ability to reason wisely varies dramatically across experiential and situational contexts. Understanding the role of such contextual factors offers unique insights into understanding wisdom in daily life, as well as how it can be enhanced and taught.’ ĐOẠN 2

Phó giáo sư Igor Grossmann của Đại học Waterloo ở Ontario, Canada nói rằng: " Có vẻ như các yếu tố văn hóa, yếu tố hoàn cảnh và yếu tố kinh nghiệm thậm chí còn có tác động mạnh mẽ hơn trong việc hình thành sự khôn ngoan, hiểu biết so với tưởng tượng trước đây". " Các phát hiện thực nghiệm gần đây từ tâm lý học về phát triển,về nhận thức, về xã hội và về tính cách dần dần cho thấy rằng khả năng suy luận một cách khôn ngoan của con người thay đổi rõ rệt khắp các phạm vi tình huống và kinh nghiệm. Việc hiểu vai trò của những nhân tố môi trường như vậy cung cấp những hiểu biết sâu sắc đặc biệt trong việc hiểu sự khôn ngoan, hiểu biết trong cuộc sống hàng ngày cũng như cách cải thiện và giảng dạy về sự khôn ngoan, hiểu biết"

powerful (adj): có tác động mạnh

 

 

It seems that it’s not so much that some people simply possess wisdom and others lack it, but that our ability to reason wisely depends on a variety of external factors. ‘It is impossible to characterize thought processes attributed to wisdom without considering the role of contextual factors,’ explains Grossmann. ‘In other words, wisdom is not solely an “inner quality” but rather unfolds as a function of situations people happen to be in. Some situations are more likely to promote wisdom than others.’ ĐOẠN 3

Có vẻ như không chỉ đơn giản là vài người sở hữu sự khôn ngoan và người khác thì thiếu điều đó nhưng khả năng lý giải khôn ngoan của chúng ta phụ thuộc vào nhiều nhân tố bên ngoài. Grossmann giải thích: " không thể mô tả đặc điểm của các quá trình suy nghĩ được cho là khôn ngoan, hiểu biết mà không xem xét vai trò của các nhân tố xung quanh". " Nói cách khác, sự khôn ngoan, hiểu biết không đơn thuần là một đặc điểm bên trong mà còn thể hiện như một sản phẩm của các tình huống, hoàn cảnh mà mọi người vô tình ở trong đó. Một vài tình huống có khả năng thúc giục sự khôn ngoan hơn tình huống khác.

**** not so much: used for saying that one thing or fact is true or important rather than another.

Ex: It's not so much Mandy I'm worried about, it's you. It was not so much that the work was difficult, but that it was so boring. 

**** a function of something: something that results from something else, or is the way it is because of something else

EX: His success is a function of his having worked so hard.
The amount of water vapour in the air is, in part, a function of temperature.

 

Coming up with a definition of wisdom is challenging, but Grossmann and his colleagues have identified four key characteristics as part of a framework of wise reasoning. One is intellectual humility or recognition of the limits of our own knowledge, and another is appreciation of perspectives wider than the issue at hand. Sensitivity to the possibility of change in social relations is also key, along with compromise or integration of different attitudes and beliefs. ĐOẠN 4

Nghĩ ra một định nghĩa về sự khôn ngoan, hiểu biết là một thách thức nhưng Grossmann và các đồng nghiệp đã xác định bốn đặc điểm chính như một phần của một khung lập luận khôn ngoan, hiểu biết. Một đặc điểm là sự khiêm tốn về trí tuệ hoặc sự thừa nhận về những giới hạn trong kiến thức của chính mình và đặc điểm khác là nhận thấy rõ tầm nhìn rộng hơn vấn đề trước mắt. Sự nhạy cảm với khả năng thay đổi trong các quan hệ xã hội cũng rất quan trọng đi kèm với sự dàn xếp hoặc kết hợp nhiều quan điểm và niềm tin khác nhau.

 

 

 

Grossmann and his colleagues have also found that one of the most reliable ways to support wisdom in our own day-to-day decisions is to look at scenarios from a third-party perspective, as though giving advice to a friend. Research suggests that when adopting a first-person viewpoint we focus on ‘the focal features of the environment’ and when we adopt a third-person, ‘observer’ viewpoint we reason more broadly and focus more on interpersonal and moral ideals such as justice and impartiality. Looking at problems from this more expansive viewpoint appears to foster cognitive processes related to wise decisions. ĐOẠN 5

Grossman và đồng nghiệp cũng phát hiện ra rằng một trong những cách chắc chắn nhất khuyến khích sự khôn ngoan, hiểu biết trong những quyết định hàng ngày của bản thân là sẽ phải xem xét các tình huống từ góc nhìn của bên thứ ba, như thể đưa ra lời khuyên cho một người bạn. Nghiên cứu cho thấy rằng khi áp dụng cách nhìn nhận của ngôi thứ nhất, chúng ta chú trọng vào " đặc điểm nổi bật của môi trường xung quanh" và khi chúng ta áp dụng một bên thứ ba, góc nhìn của " người quan sát" mà chúng ta suy luận rộng hơn và tập trung hơn vào những lý tưởng giữa các cá nhân và lý tưởng đạo đức như công lý và công bằng. Xem xét vấn đề từ góc nhìn rộng hơn này dường như thúc đẩy các quá trình nhận thức liên quan đến các quyết định khôn ngoan.

 

What are we to do, then, when confronted with situations like a disagreement with a spouse or negotiating a contract at work, that require us to take a personal stake? Grossmann argues that even when we aren’t able to change the situation, we can still evaluate these experiences from different perspectives. ĐOẠN 6

Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì khi đối mặt với những tình huống như mối bất hòa với vợ hoặc chồng hay thương lượng một hợp đồng tại nơi làm việc, những tình huống đòi hỏi chúng ta phải có phần tham gia? Grossmann lập luận rằng thậm chí khi chúng ta không thể thay đổi tình huống thì chúng ta vẫn có thể đánh giá những kinh nghiệm này từ những góc nhìn khác nhau.

Take a stake: có phần, có đóng góp, tham gia

 

 

For example, in one experiment that took place during the peak of a recent economic recession, graduating college seniors were asked to reflect on their job prospects. The students were instructed to imagine their career either ‘as if you were a distant observer’ or ‘before your own eyes as if you were right there’. Participants in the group assigned to the ‘distant observer’ role displayed more wisdom-related reasoning (intellectual humility and recognition of change) than did participants in the control group. ĐOẠN 7

Ví dụ, trong một thử nghiệm diễn ra trong suốt thời kỳ đỉnh điểm của cuộc suy thoái kinh tế gần đây, các sinh viên tốt nghiệp đại học được yêu cầu suy nghĩ về các triển vọng nghề nghiệp của họ. Các sinh viên được hướng dẫn hình dung sự nghiệp của họ " như thể bạn là người quan sát từ xa" hoặc " ngay trước mắt bạn như thể là bạn ở ngay đó". Những người tham dự trong nhóm được chỉ định vai trò " những người quan sát từ xa" thể hiện nhiều suy luận liên quan đến sự hiểu biết hơn ( sự khiêm nhường về mặt trí tuệ và nhận ra sự thay đổi) hơn những người trong nhóm đối chứng.

 

In another study, couples in long-term romantic relationships were instructed to visualize an unresolved relationship conflict either through the eyes of an outsider or from their own perspective. Participants then discussed the incident with their partner for 10 minutes, after which they wrote down their thoughts about it. Couples in the ‘other’s eyes’ condition were significantly more likely to rely on wise reasoning – recognizing others’ perspectives and searching for a compromise – compared to the couples in the egocentric condition. ĐOẠN 8

Trong một nghiên cứu khác, các cặp đôi trong mối quan hệ tình cảm lâu dài được hướng dẫn hình dung một sự xung đột trong mối quan hệ chưa được giải quyết thông qua con mắt của người bên ngoài hoặc từ góc nhìn của chính họ. Những người tham gia sau đó thảo luận vụ việc với vợ, chồng của họ trong 10 phút, sau đó họ viết ra suy nghĩ của họ về việc đó. Những cặp đôi trong trạng thái từ" mắt người khác" có nhiều khả năng dựa vào những lập luận khôn ngoan hơn đáng kể - nhận ra quan điểm của người khác và tìm kiếm sự dàn xếp, thỏa thuận - so với những cặp đôi trong trạng thái lấy mình làm trung tâm.

 

 

 

‘Ego-decentering promotes greater focus on others and enables a bigger picture, conceptual view of the experience, affording recognition of intellectual humility and change,’ says Grossmann. ĐOẠN 9

Grossmann nói: " Từ bỏ việc xem bản thân là trung tâm khuyến khích tập trung hơn vào người khác và cho phép có một cái nhìn với nhận thức rộng mở, bao quát hơn về sự trải nghiệm giúp nhận ra sự hạn chế về mặt trí tuệ và nhận ra sự thay đổi "

 

We might associate wisdom with intelligence or particular personality traits, but research shows only a small positive relationship between wise thinking and crystallized intelligence and the personality traits of openness and agreeableness. ‘It is remarkable how much people can vary in their wisdom from one situation to the next, and how much stronger such contextual effects are for understanding the relationship between wise judgment and its social and affective outcomes as compared to the generalized “traits”,’ Grossmann explains. ‘That is, knowing how wisely a person behaves in a given situation is more informative for understanding their emotions or likelihood to forgive [or] retaliate as compared to knowing whether the person may be wise “in general”. ĐOẠN 10

Chúng ta có thể liên tưởng sự khôn ngoan, hiểu biết với sự thông minh hay đặc điểm tính cách đặc biệt nhưng nghiên cứu cho thấy rằng chỉ có một mối tương quan hết sức nhỏ giữa suy nghĩ khôn ngoan với trí thông minh cứng và những đặc điểm tính cách cởi mở và dễ chịu. Grossmann giải thích: " đáng chú ý là có bao nhiêu người có thể thay đổi sự khôn ngoan của họ từ một tình huống này sang tình huống khác, và những ảnh hưởng thuộc về hoàn cảnh như vậy tác động nhiều hơn đến mức nào trong việc hiểu về mối quan hệ giữa đánh giá sự thông minh, hiểu biết và tác động xã hội và tình cảm của nó so với các đặc điểm chung chung". " Tức là, việc biết một người hành xử khôn ngoan như thế nào trong một tình huống nhất định cung cấp nhiều thông tin để hiểu cảm xúc và khả năng tha thứ hoặc trả thù của họ hơn so với việc biết liệu một người có thể khôn ngoan " nói chung"

*** thông tin thêm:

Raymond Cattell (1971) và John Horn (1985) đề ra một mô hình trí thông minh mới thông qua việc phân tách mô hình trí thông minh tổng thể (general intelligence) của Spearman thành hai bộ phận riêng biệt nhưng lại gắn kết với nhau: trí thông minh cứng và mềm (crystallized and fluid intelligence).

Trí thông minh cứng (crystallized intelligence) là khả năng vận dụng kiến thức đã có để giải quyết vấn đề hiện tại, và có thể được đo lường bằng các bài kiểm tra từ vựng cũng như kiến thức phổ quát. Trí thông minh, được xem là nền tảng để cá nhân đạt đến sự tinh thông, phụ thuộc vào khả năng gợi được những kiến thức đã học và sơ đồ giải quyết vấn đề từ trí nhớ dài hạn (Horn và Masunaga, 2000; Hunt, 1997). Nói cách khác, chất lượng của trí thông tin cứng phụ thuộc vào quá trình rèn luyện và tích lũy kiến thức.

Yếu tố thứ hai là trí thông minh mềm (fluid intelligence), được định nghĩa là khả năng giải quyết vấn đề mới khi những kinh nghiệm của bản thân không thể giúp cá nhân đưa ra một giải pháp. Nó liên quan đến lập luận quy nạp và cách giải quyết sáng tạo. Trí thông minh mềm phụ thuộc chủ yếu vào khả năng hoạt động hiệu quả của hệ thống thần kinh trung ương hơn là kinh nghiệm và bối cảnh văn hóa. Người có trí thông minh mềm cao có thể cảm nhận đợc mối liện hệ giữa các mô hình kích thích và từ đó rút ra kết luận cho sự liên hệ đó.

Trí thông minh mềm đòi hỏi khả năng tư duy trừu tượng, suy nghĩ logic và xử lý thông tin trong trí nhớ ngắn hạn để vấn đề mới có thể được giải quyết một cách mới mẻ, sáng tạo (Hunt, 1997). Như vậy, trí nhớ dài hạn góp phần mạnh mẽ vào trí thông minh cứng còn trí thông minh mềm thì phụ thuộc vào hiệu quả của trí nhớ tạm thời.

 

 

 

 

Questions 27-30

Choose the correct letter, ABC or D.

Write the correct letter in boxes 27-30 on your answer sheet.

 

27   What point does the writer make in the first paragraph?

A   Wisdom appears to be unique to the human race.

B   A basic assumption about wisdom may be wrong.

C   Concepts of wisdom may depend on the society we belong to.

D   There is still much to be discovered about the nature of wisdom.

 

28   What does Igor Grossmann suggest about the ability to make wise decisions?

A   It can vary greatly from one person to another.

B   Earlier research into it was based on unreliable data.

C   The importance of certain influences on it was underestimated.

D   Various branches of psychology define it according to their own criteria.

 

29   According to the third paragraph, Grossmann claims that the level of wisdom an individual shows

A   can be greater than they think it is.

B   will be different in different circumstances.

C   may be determined by particular aspects of their personality.

D   should develop over time as a result of their life experiences.

 

30   What is described in the fifth paragraph?

A   a difficulty encountered when attempting to reason wisely

B   an example of the type of person who is likely to reason wisely

C   a controversial view about the benefits of reasoning wisely

D   a recommended strategy that can help people to reason wisely

 

 

Questions 31-35

Complete the summary using the list of words, A-J, below.

Write the correct letter, A-J, in boxes 31-35 on your answer sheet.

The characteristics of wise reasoning

Igor Grossmann and colleagues have established four characteristics which enable us to make wise decisions. It is important to have a certain degree of 31 ………………….. regarding the extent of our knowledge, and to take into account 32 ………………….. which may not be the same as our own. We should also be able to take a broad 33 ………………….. of any situation. Another key characteristic is being aware of the likelihood of alterations in the way that people relate to each other.

Grossmann also believes that it is better to regard scenarios with 34 ………………….. . By avoiding the first-person perspective, we focus more on 35 ………………….. and on other moral ideals, which in turn leads to wiser decision-making.

A     opinions               B     confidence           C     view

D     modesty                   problems             F     objectivity

G     fairness                H     experiences         I      range

J      reasons

 

 

Questions 36-40

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 36-40 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

36   Students participating in the job prospects experiment could choose one of two perspectives to take.

37   Participants in the couples experiment were aware that they were taking part in a study about wise reasoning.

38   In the couples experiments, the length of the couples’ relationships had an impact on the results.

39   In both experiments, the participants who looked at the situation from a more detached viewpoint tended to make wiser decisions.

40   Grossmann believes that a person’s wisdom is determined by their intelligence to only a very limited extent.

 

 

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

How to make wise decisions 

 

 

 

 

Questions 27-30

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 27-30 on your answer sheet.

 

27   What point does the writer make in the first paragraph?

Tác giả đưa ra quan điểm gì trong đoạn một

A   Wisdom appears to be unique to the human race.

Sự khôn ngoan có vẻ đặc biệt với loài người

 

B   A basic assumption about wisdom may be wrong.

Một lập luận cơ bản về sự khôn ngoan có lẽ bị sai

Giải thích: trọng đoạn 1 tác giả nói rằng nhiều người nghĩ sự khôn ngoan, hiểu biết rất hiếm nhưng trong những nghiên cứu thực nghiệm cho thấy rằng ai cũng có thể đưa ra những quyết định khôn ngoan nếu ở trong hoàn cảnh thích hợp

 

C   Concepts of wisdom may depend on the society we belong to.

Những khái niệm về sự khôn ngoan phụ thuộc vào xã hội mà nó thuộc về

D   There is still much to be discovered about the nature of wisdom.

Vẫn còn nhiều điều cần được khám phá về bản chất của sự khôn ngoan

 

28   What does Igor Grossmann suggest about the ability to make wise decisions?

Igor Grossmann nói gì về khả năng đưa ra những quyết định khôn ngoan

A   It can vary greatly from one person to another.

Nó có thể thay đổi nhiều từ người này đến người khác

B   Earlier research into it was based on unreliable data.

Các nghiên cứu sớm hơn về nó dựa trên dữ liệu không đáng tin cậy

 

C   The importance of certain influences on it was underestimated.

Tầm quan trọng của những ảnh hưởng nhất định lên nó bị đánh giá thấp

Giải thích: đoạn 2, tác giả nói rằng có vẻ như các yếu tố văn hóa, hoàn cảnh và trải nghiệm có tác động mạnh mẽ hơn là chúng ta nghĩ trước đó. Có nghĩa là trước đó chúng ta đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của các yếu tố này lên việc hình thành sự khôn khéo

‘It appears that experiential, situational, and cultural factors are even more powerful in shaping wisdom than previously imagined,’ 

 

D   Various branches of psychology define it according to their own criteria.

Nhiều nhánh tâm lý học định nghĩa nó theo tiêu chuẩn của chính họ

 

29   According to the third paragraph, Grossmann claims that the level of wisdom an individual shows

Theo như đoạn ba, Grosmann khẳng định rằng mức độ khôn ngoan mà một cá nhân thể hiện

A   can be greater than they think it is.

Có thể tốt hơn họ nghĩ

 

B   will be different in different circumstances.

Sẽ khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau

Giải thích: trong đoạn 3, tác giả nói rằng khôn ngoan không hẳn là một đặc điểm bên trong mà nó còn phụ thuộc vào từng tình huống. Một vài tình huống khiến cho con người khôn ngoan hơn hẳn tình huống khác.

In other words, wisdom is not solely an “inner quality” but rather unfolds as a function of situations people happen to be in. Some situations are more likely to promote wisdom than others.

 

C   may be determined by particular aspects of their personality.

Có thể được xác định bởi những khía cạnh đặc biệt về tính cách của họ

D   should develop over time as a result of their life experiences.

Nên phát triển qua thời gian như là kết quả của kinh nghiệm sống

 

30   What is described in the fifth paragraph?

Điều gì được mô tả trong đoạn năm

A   a difficulty encountered when attempting to reason wisely

Một khó khăn gặp phải khi cố gắng lập luận khôn ngoan

B   an example of the type of person who is likely to reason wisely

Một ví dụ về loại người có khả năng biện luận khôn ngoan

C   a controversial view about the benefits of reasoning wisely

Một quan điểm tranh cãi về lợi ích của biện luận một cách khôn ngoan

 

D   a recommended strategy that can help people to reason wisely

Một chiến lược được đề xuất có thể giúp mọi người lập luận khôn ngoan.

Giải thích: trong đoạn 5 Grossmann phát hiện ra rằng nên đứng trên quan điểm của người thứ ba như là đưa ra lời khuyên cho bạn bè giúp chúng ta lập luận khôn ngoan hơn.

Grossmann and his colleagues have also found that one of the most reliable ways to support wisdom in our own day-to-day decisions is to look at scenarios from a third-party perspective, as though giving advice to a friend. 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

 

Questions 31-35

Complete the summary using the list of words, A-J, below.

Write the correct letter, A-J, in boxes 31-35 on your answer sheet.

The characteristics of wise reasoning

Những đặc điểm về biện luận khôn ngoan

Igor Grossmann and colleagues have established four characteristics which enable us to make wise decisions. It is important to have a certain degree of 31 ……D modesty   …………….. regarding the extent of our knowledge, and to take into account 32 …… A opinions  …………….. which may not be the same as our own. 

Igor Grossmann và đồng nghiệp đã thiết lập bốn đặc điểm cho phép chúng ta đưa ra những quyết định khôn ngoan. Có mức khiêm tốn nhất định về phạm vi hiểu viết của chúng ta là rất quan trọng, và xem xét niềm tin có thể không giống với niềm tin của chúng ta

Giải thích: đoạn 4

One is intellectual humility (= modesty ) or recognition of the limits of our own knowledge, and another is appreciation of perspectives wider than the issue at hand. Sensitivity to the possibility of change in social relations is also key, along with compromise or integration of different (= may not be the same as our own) attitudes and beliefs = (opinions). 

……………..……………..……………..……………..……………..……………..

 

We should also be able to take a broad 33 …… C     view…………….. of any situation. Another key characteristic is being aware of the likelihood of alterations in the way that people relate to each other.

Chúng ta cũng nên có thể có quan điểm rộng về bất kỳ tình huống nào. Đặc điểm quan trọng khác là nhận ra khả năng thay đổi theo cách mà mọi người liên quan với nhau.

 

Giải thích: đoạn 4

another is appreciation of perspectives wider than the issue at hand ( = broad view) 

 

……………..……………..……………..……………..……………..……………..

Grossmann also believes that it is better to regard scenarios with 34 …………F objectivity  ……….. . By avoiding the first-person perspective, we focus more on 35 … …G fairness…………….. and on other moral ideals, which in turn leads to wiser decision-making.

 Grossman cũng tin rằng tốt hơn khi xem xét các tình huống cùng với sự khách quan. Bằng cách tránh góc nhìn của người thứ nhất, chúng ta tập trung hơn vào sự công bằng và các lý tưởng đạo đức sẽ lần lượt dẫn đến việc đưa ra quyết định khôn ngoan hơn

 

Giải thích:

Research suggests that when adopting a first-person viewpoint we focus on ‘the focal features of the environment’ and when we adopt a third-person ( objectivity), ‘observer’ viewpoint we reason more broadly and focus more on interpersonal and moral ideals such as justice and impartiality (= we focus more on fairness)

 

A opinions               B confidence           C     view

D modesty               E     problems             F objectivity

G fairness             H experiences         I  range

J  reasons

 

 

 

 

Questions 36-40

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 36-40 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the information

FALSE          if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

36F   Students participating in the job prospects experiment could choose one of two perspectives to take.

Các sinh viên tham gia vào các triển vọng nghề nghiệp có thể chọn một trong hai quan điểm để thực hiện.

Giải thích: đoạn 7, sinh viên hướng dẫn hình dung hoặc là sự nghiệp từ xa hoặc là ngay trước mắt sau đó được chỉ định vào một trong hai nhóm chứ không phải họ tự chọn.

The students were instructed to imagine their career either ‘as if you were a distant observer’ or ‘before your own eyes as if you were right there’. Participants in the group assigned to the ‘distant observer’ role displayed more wisdom-related reasoning (intellectual humility and recognition of change) than did participants in the control group

 

37NG   Participants in the couples experiment were aware that they were taking part in a study about wise reasoning.

Những người tham gia trong thử nghiệm các cặp đôi đã nhận ra rằng họ đang tham gia vào một nghiên cứu về lập luận khôn ngoan.

Giải thích: đoạn 8, không đề cập gì đến việc họ có biết mình đang tham gia một nghiên cứu về lập luận hay không

 

 

38NG   In the couples experiments, the length of the couples’ relationships had an impact on the results.

Trong thử nghiệm cặp đôi, sự lâu dài trong mối quan hệ của các cặp đôi có tác động lên kết quả.

Giải thích: đoạn 8, chỉ đề cập những người tham gia là những người có mối quan hệ lâu dài chứ không nói gì về sự lâu dài trong mối quan hệ của bọn họ tác động lên kết quả

In another study, couples in long-term romantic relationships were instructed to visualize an unresolved relationship conflict either through the eyes of an outsider or from their own perspective

 

39T   In both experiments, the participants who looked at the situation from a more detached viewpoint tended to make wiser decisions.

Trong cả hai thí nghiệm, người tham gia xem xét tình huống từ một góc nhìn tách rời hơn có xu hướng đưa ra quan điểm khôn ngoan hơn

Giải thích: đoạn 7&8, ở nhóm sinh viên thì những người quan sát sự nghiệp từ xa có biện luận khôn ngoan hơn nhóm còn lại. Tương tự nhóm cặp đôi thì những cặp đôi nhìn từ góc nhìn của người khác thì có lập luận tốt hơn cặp đôi xem mình là trung tâm.

Participants in the group assigned to the ‘distant observer’ role displayed more wisdom-related reasoning (intellectual humility and recognition of change) than did participants in the control group.

Couples in the ‘other’s eyes’ condition were significantly more likely to rely on wise reasoning – recognizing others’ perspectives and searching for a compromise – compared to the couples in the egocentric condition.

 

40T   Grossmann believes that a person’s wisdom is determined by their intelligence to only a very limited extent.

Grossmann tin rằng sự khôn ngoan của một người được xác định bởi sự thông minh chỉ trong một phạm vi rất hạn chế.

Giải thích: đoạn cuối, tác giả nói rằng nghiên cứu cho thấy mối tương quan cực kỳ nhỏ giữa suy nghĩ khôn ngoan và sự thông minh cứng.

We might associate wisdom with intelligence or particular personality traits, but research shows only a small positive relationship between wise thinking and crystallized intelligence and the personality traits of openness and agreeableness. 

 

 

ĐÁP ÁN:

27   B

28   C

29   B

30   D

31   D

32   A

33   C

34   F

35   G

36   FALSE

37   NOT GIVEN

38   NOT GIVEN

39   TRUE

40   TRUE

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status