GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Changes in reading habits

Changes in reading habits, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 4 đề reading cam 16

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Changes in reading habits

 

 

What are the implications of the way we read today? Ý nghĩa của cách mà chúng ta đọc ngày nay là gì?

Look around on your next plane trip. The iPad is the new pacifier for babies and toddlers. Younger school-aged children read stories on smartphones; older kids don’t read at all, but hunch over video games. Parents and other passengers read on tablets or skim a flotilla of email and news feeds. Unbeknown to most of us, an invisible, game-changing transformation links everyone in this picture: the neuronal circuit that underlies the brain’s ability to read is subtly, rapidly changing and this has implications for everyone from the pre-reading toddler to the expert adult. ĐOẠN 1

 

Nhìn quanh chuyến bay kế tiếp của bạn. iPad là núm vú giả mới cho trẻ sơ sinh và trẻ đi chập chững. Trẻ em nhỏ hơn ở độ tuổi đến trường đọc truyện trên điện thoại; những đứa trẻ lớn hơn không đọc gì cả nhưng khom người chơi trò chơi điện tử. Các phụ huynh và các hành khách khác đọc trên máy tính bảng hay lướt qua một loạt email và tin tức. Hầu hết chúng ta không hề hay biết, một sự chuyển đổi vô hình, làm thay đổi cuộc chơi đã kết nối mọi người trong bức tranh này: mạch thần kinh làm nền tảng cho khả năng đọc của bộ não đang thay đổi nhanh chóng, khó thấy và điều này có ý nghĩa đối với tất cả mọi người từ những đứa trẻ chập chững mới biết đọc đến người lớn lão luyện.

 

 

 

 

As work in neurosciences indicates, the acquisition of literacy necessitated a new circuit in our species’ brain more than 6,000 years ago. That circuit evolved from a very simple mechanism for decoding basic information, like the number of goats in one’s herd, to the present, highly elaborated reading brain. My research depicts how the present reading brain enables the development of some of our most important intellectual and affective processes: internalized knowledge, analogical reasoning, and inference; perspective-taking and empathy; critical analysis and the generation of insight. Research surfacing in many parts of the world now cautions that each of these essential ‘deep reading’ processes may be under threat as we move into digital-based modes of reading. ĐOẠN 2

 

Như nghiên cứu về khoa học chỉ ra sự biết đọc biết viết đòi hỏi một mạch thần kinh mới trong não của loài người chúng ta hơn 6000 năm trước. Mạch thần kinh này phát triển từ một cơ chế rất đơn giản để mã hóa các thông tin cơ bản, như số lượng dê trong đàn của một người đến bộ não đọc phức tạp như hiện nay. Nghiên cứu của tôi mô tả cách não đọc sách hiện tại cho phép sự phát triển của một vài quy trình cảm xúc và trí tuệ quan trọng nhất: kiến thức nội tại, lý luận và suy luận loại suy; nắm bắt quan điểm và sự thấu cảm; phân tích phê bình và sự hình thành cái nhìn sâu sắc. Nghiên cứu xuất hiện trong nhiều nơi trên thế giới hiện nay cảnh báo rằng mọi quy trình đọc sâu cần thiết này có thể đang bị đe dọa vì chúng ta chuyển sang các phương thức đọc dựa trên kỹ thuật số.

 

 

 

This is not a simple, binary issue of print versus digital reading and technological innovations. As MIT scholar Sherry Turkle has written, we do not err as a society when we innovate but when we ignore what we disrupt or diminish while innovating. In this hinge moment between print and digital cultures, society needs to confront what is diminishing in the expert reading circuit, what our children and older students are not developing, and what we can do about it. ĐOẠN 3

 

Đây không phải là một vấn đề nhị phân về việc đọc chữ in với chữ dạng kỹ thuật số và đổi mới công nghệ. Như học giả Sherry Turkle MIT đã viết, với tư cách là một xã hội, chúng ta không sai lầm khi chúng ta đổi mới nhưng chúng ta sai lầm khi chúng ta bỏ qua những gì gây thiệt hại hoặc làm suy giảm trong lúc đổi mới. Trong thời điểm mập mờ giữa văn hóa chữ in và kỹ thuật số, xã hội cần đương đầu với những gì đang bị giảm đi trong mạch (não) đọc sách thông thạo, những gì mà trẻ em và những học sinh lớn hơn không phát triển và những gì chúng ta có thể làm đối với việc mạch đọc bị ảnh hưởng.

Giải thích thêm: vấn đề nhị phân là trường hợp chia thế giới thành hai loại, ví dụ loại người thông minh và không thông minh, loại người đẹp và xấu. Đối với những người suy nghĩ nhị phân thì chỉ có những người giống họ và những người không giống họ, và không có kiểu nào khác. Trong trường hợp này nói rằng vấn đề đọc sách trên nhiều nền tảng không phải là vấn đề đơn thuần phân chia giữa một bên là đọc sách in, một bên là đọc sách kỹ thuật số, mà việc đọc sách trên nền tảng kỹ thuật số gây ra nhiều tác hại nên chúng ta nghĩ.

We know from research that the reading circuit is not given to human beings through a genetic blueprint like vision or language; it needs an environment to develop. Further, it will adapt to that environment’s requirements – from different writing systems to the characteristics of whatever medium is used. If the dominant medium advantages processes that are fast, multi-task oriented and well-suited for large volumes of information, like the current digital medium, so will the reading circuit. As UCLA psychologist Patricia Greenfield writes, the result is that less attention and time will be allocated to slower, time-demanding deep reading processes. ĐOẠN 4

 

Từ nghiên cứu chúng ta biết rằng mạch đọc sách không được trao cho con người thông qua bảng thiết kế di truyền gen như thị giác hay ngôn ngữ; nó cần một môi trường để phát triển. Hơn nữa, nó sẽ thích ứng với những yêu cầu của môi trường đó - từ hệ thống chữ viết khác nhau đến các đặc điểm của bất kỳ phương tiện đọc sách nào (dạng in hay dạng kỹ thuật số) được sử dụng. Nếu những phương tiện đọc chiếm ưu thuế thúc đẩy những quá trình nhanh, định hướng đa nhiệm vụ và rất thích hợp cho khối lượng lớn thông tin như các phương tiện kỹ thuật số hiện tại, thì mạch đọc sách cũng quen với việc đọc nhanh, định hướng đa nhiệm vụ như vậy. Như nhà tâm lý Patricia Greenfield UCLA viết, kết quả là không có nhiều thời gian và sự chú ý được phân bổ cho quá trình đọc sâu đòi hỏi nhiều thời gian hơn.

 

 

 

Increasing reports from educators and from researchers in psychology and the humanities bear this out. English literature scholar and teacher Mark Edmundson describes how many college students actively avoid the classic literature of the 19th and 20th centuries in favour of something simpler as they no longer have the patience to read longer, denser, more difficult texts. We should be less concerned with students’ ‘cognitive impatience’, however, than by what may underlie it: the potential inability of large numbers of students to read with a level of critical analysis sufficient to comprehend the complexity of thought and argument found in more demanding texts. ĐOẠN 5

Ngày càng nhiều các báo cáo từ các nhà giáo dục và từ các nhà nghiên cứu trong tâm lý học và nhân văn đều xác nhận điều này. Học giả và giáo viên Văn học Anh Mark Edmundson mô tả có bao nhiêu sinh viên đại học tích cực trốn tránh văn học cổ điển của thế kỷ 19 và 20 để ủng hộ thứ gì đó đơn giản hơn khi họ không còn sự kiên nhẫn để đọc những văn bản dài hơn, dày đặc chữ hơn và khó hơn. Tuy nhiên, chúng ta khnên lo lắng về "sự thiếu kiên nhẫn về nhận thức' của sinh viên hơn là lo lắng về những gì có thể ẩn sau sự thiếu kiên nhẫn về nhận thức đó: khả năng một số lượng lớn sinh viên không có khả năng đọc ở mức độ các phân tích phê bình đầy đủ để hiểu được sự phức tạp của suy nghĩ và lập luận được tìm thấy trong nhiều văn bản khó hơn.

Bear something/ someone out: to support the truth of something, xác nhận, ủng hộ

 

 

 

Multiple studies show that digital screen use may be causing a variety of troubling downstream effects on reading comprehension in older high school and college students. In Stavanger, Norway, psychologist Anne Mangen and colleagues studied how high school students comprehend the same material in different mediums. Mangen’s group asked subjects questions about a short story whose plot had universal student appeal; half of the students read the story on a tablet, the other half in paperback. Results indicated that students who read on print were superior in their comprehension to screen-reading peers, particularly in their ability to sequence detail and reconstruct the plot in chronological order. ĐOẠN 6

 

Nhiều sinh viên cho thấy rằng sử dụng màn hình kỹ thuật số có thể gây ra nhiều tác động đáng lo ngại về sau lên khả năng đọc hiểu ở học sinh cấp ba và sinh viên đại học. Ở Stavanger, Na Uy, nhà tâm lý Anne Mangen và đồng nghiệp đã nghiên cứu cách mà học sinh cấp ba hiểu về cùng một tài liệu trong các phương tiện đọc khác nhau như thế nào. Nhóm của Mangen hỏi các đối tượng các câu hỏi về một câu chuyện ngắn mà cốt truyện của nó hấp dẫn toàn thể sinh viên; một nửa sinh viên đọc câu chuyện trên máy tính bảng, nửa còn lại đọc trong sách giấy. Các kết quả chỉ ra rằng sinh viên đọc chữ in vượt trội hơn về khả năng đọc hiểu đối với các bạn đọc trên màn hình, đặc biệt là về khả năng xâu chuỗi chi tiết và xây dựng lại cốt truyện theo trình tự thời gian.

downstream: later

 

 

 

Ziming Liu from San Jose State University has conducted a series of studies which indicate that the ‘new norm’ in reading is skimming, involving word-spotting and browsing through the text. Many readers now use a pattern when reading in which they sample the first line and then word-spot through the rest of the text. When the reading brain skims like this, it reduces time allocated to deep reading processes. In other words, we don’t have time to grasp complexity, to understand another’s feelings, to perceive beauty, and to create thoughts of the reader’s own. ĐOẠN 7

 

Ziming Liu từ Đại học bang San Jose đã kết luận một loạt các nghiên cứu chỉ ra rằng "tiêu chuẩn mới" trong việc đọc là đọc lướt, liên quan đến việt phát hiện từ khóa và xem qua văn bản. Nhiều người đọc hiện nay sử dụng một khuôn mẫu khi đọc mà trong đó họ thử dòng đầu tiên sau đó đọc kiểu tìm từ khóa trong suốt phần văn bản còn lại. Khi bộ não đọc lướt như vậy, nó cắt giảm thời gian được phân bổ cho quá trình đọc sâu. Nói cách khác, chúng ta không có thời gian hiểu những điều phức tạp, để hiểu cảm giác của người khác để nhận thức cái đẹp và để đưa ra suy nghĩ của chính người đọc.

The possibility that critical analysis, empathy and other deep reading processes could become the unintended ‘collateral damage’ of our digital culture is not a straightforward binary issue about print versus digital reading. It is about how we all have begun to read on various mediums and how that changes not only what we read, but also the purposes for which we read. Nor is it only about the young. The subtle atrophy of critical analysis and empathy affects us all equally. It affects our ability to navigate a constant bombardment of information. It incentivizes a retreat to the most familiar stores of unchecked information, which require and receive no analysis, leaving us susceptible to false information and irrational ideas. ĐOẠN 8

 

Khả năng mà sự phân tích phê bình, sự thấu cảm ( trong đọc sách) và các quy trình đọc sâu có thể trở thành những thiệt hại bên lề ngoài ý muốn của văn hóa kỹ thuật số không phải là một vấn đề nhị phân đơn giản về việc đọc chữ in với đọc kỹ thuật số. Nó là về cách mà tất cả chúng ta đã bắt đầu đọc trên nhiều phương tiện và cách điều đó thay đổi không chỉ là những thứ mà chúng ta đọc mà còn cả mục đích đối với thứ mà chúng ta đọc. Nó cũng không chỉ nói về giới trẻ. Sự giảm đi khó thấy trong phân tích phê bình và sự thấu cảm khi đọc sách tác động như nhau lên tất cả chúng ta. Nó cũng ảnh hưởng lên khả năng điều hướng sự dội bom thông tin liên tục. Điều đó cũng đẩy nhanh sự thụt lùi trong các kho thông tin thường ngày chưa qua kiểm chứng, vốn không cần và không được phân tích, làm cho chúng ta nghi ngờ về thông tin sai lệch và những ý tưởng bất hợp lý.

 

 

There’s an old rule in neuroscience that does not alter with age: use it or lose it. It is a very hopeful principle when applied to critical thought in the reading brain because it implies choice. The story of the changing reading brain is hardly finished. We possess both the science and the technology to identify and redress the changes in how we read before they become entrenched. If we work to understand exactly what we will lose, alongside the extraordinary new capacities that the digital world has brought us, there is as much reason for excitement as caution. ĐOẠN 9

 

Có những nguyên tắc cũ trong khoa học thần kinh không thay đổi theo thời gian: dùng đi không là mất nó. Nó là một nguyên tắc rất hứa hẹn khi được áp dụng cho tư duy phản biện trong bộ não đọc sách bởi vì nó kéo theo sự lựa chọn. Câu chuyện về bộ não đọc sách đang thay đổi còn chưa kết thúc được. Chúng ta sở hữu cả khoa học và công nghệ để xác định và khắc phục sự thay đổi trong cách mà chúng ta đọc trước khi những thay đổi đó trở nên ăn sâu bám rễ. Nếu chúng ta tìm cách để hiểu chính xác điều mà chúng ta sẽ bị mất bên cạnh những tiềm năng phi thường mới mà thế giới kỹ thuật số mang lại cho chúng ta, thì có nhiều lý do để phấn khích (mong chờ các công nghệ mới) cũng như là thận trọng ( những điều sẽ bị mất đi khi phát triển công nghệ).

 

 

 

Questions 14-17

Choose the correct letter, ABC or D.

Write the correct letter in boxes 14-17 on your answer sheet.

 

14   What is the writer’s main point in the first paragraph?

A   Our use of technology is having a hidden effect on us.

B   Technology can be used to help youngsters to read.

C   Travellers should be encouraged to use technology on planes.

D   Playing games is a more popular use of technology than reading.

 

15   What main point does Sherry Turkle make about innovation?

A   Technological innovation has led to a reduction in print reading.

B   We should pay attention to what might be lost when innovation occurs.

C   We should encourage more young people to become involved in innovation.

D   There is a difference between developing products and developing ideas.

 

16   What point is the writer making in the fourth paragraph?

A   Humans have an inborn ability to read and write.

B   Reading can be done using many different mediums.

C   Writing systems make unexpected demands on the brain.

D   Some brain circuits adjust to whatever is required of them.

 

17   According to Mark Edmundson, the attitude of college students

A   has changed the way he teaches.

B   has influenced what they select to read.

C   does not worry him as much as it does others.

D   does not match the views of the general public.

 

 

Questions 18-22

Complete the summary using the list of words, A-H, below.

Write the correct letter, A-H, in boxes 18-22 on your answer sheet.

Studies on digital screen use

There have been many studies on digital screen use, showing some 18 ………………… trends. Psychologist Anne Mangen gave high-school students a short story to read, half using digital and half using print mediums. Her team then used a question-and-answer technique to find out how 19 ………………… each group’s understanding of the plot was. The findings showed a clear pattern in the responses, with those who read screens finding the order of information 20 ………………… to recall.

Studies by Ziming Liu show that students are tending to read 21 ………………… words and phrases in a text to save time. This approach, she says, gives the reader a superficial understanding of the 22 ………………… content of material, leaving no time for thought.

A     fast               isolated                C     emotional                worrying

E     many            hard                      G     combined                thorough

 

 

Questions 23-26

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 2?

In boxes 23-26 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the views of the writer

FALSE              if the statement contradicts the views of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

23   The medium we use to read can affect our choice of reading content.

24   Some age groups are more likely to lose their complex reading skills than others.

25   False information has become more widespread in today’s digital era.

26   We still have opportunities to rectify the problems that technology is presenting.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Changes in reading habits

 

 

 

 

Questions 14-17

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 14-17 on your answer sheet.

 

14   What is the writer’s main point in the first paragraph?

Ý chính của tác giả trong đoạn đầu tiên là gì?

 

A   Our use of technology is having a hidden effect on us.

Việc sử dụng công nghệ đang có ảnh hưởng tiềm ẩn lên chúng ta

Giải thích: đoạn 1, có nói rằng chúng ta đọc sách trên máy tính bảng, hoặc là không đọc mà chỉ cúi đầu chơi game mà hầu hết chúng ta không biết rằng những hành động này làm thay đổi cách đọc sách của mọi người

Unbeknown to most of us, an invisible, game-changing transformation links everyone in this picture: the neuronal circuit that underlies the brain’s ability to read is subtly, rapidly changing and this has implications for everyone from the pre-reading toddler to the expert adult.

 

B   Technology can be used to help youngsters to read.

Công nghệ có thể được dùng để giúp những người trẻ đọc.

C   Travellers should be encouraged to use technology on planes.

Các du khách nên được khích lệ sử dụng công nghệ trên máy bay

D   Playing games is a more popular use of technology than reading.

 Chơi trò chơi là cách sử dụng công nghệ phổ biến hơn là đọc

 

15   What main point does Sherry Turkle make about innovation?

Sherry Turkle đưa ra quan điểm chính nào về sự đổi mới

A   Technological innovation has led to a reduction in print reading.

Đổi mới công nghệ dẫn đến giảm việc đọc sách in

 

B   We should pay attention to what might be lost when innovation occurs.

Chúng ta nên chú ý vào điều bị đánh mất khi đổi mới

Giải thích: đoạn 3, Sherry Turkle cho rằng xã hội cần đương đầu với những điều bị suy giảm trong mạch đọc thành thạo, những điều mà trẻ em và sinh viên không mở mang và những thứ mà chúng ta có thể làm về việc nó. Nghĩa là chúng ta nên chú trọng vào những điều đang bị đánh mất khi đổi mới .

As MIT scholar Sherry Turkle has written, we do not err as a society when we innovate but when we ignore what we disrupt or diminish while innovating.In this hinge moment between print and digital cultures, society needs to confront what is diminishing in the expert reading circuit, what our children and older students are not developing, and what we can do about it.

 

C   We should encourage more young people to become involved in innovation.

Chúng ta nên khuyến khích nhiều người trẻ tham gia vào đổi mới

D   There is a difference between developing products and developing ideas.

Có một sự khác biệt giữa các sản phẩm đang phát triển và các ý tưởng đang phát triển.

 

16   What point is the writer making in the fourth paragraph?

Người viết đưa ra quan điểm nào trong đoạn 4

A   Humans have an inborn ability to read and write. FALSE

B   Reading can be done using many different mediums. NG

C   Writing systems make unexpected demands on the brain. NG

 

D   Some brain circuits adjust to whatever is required of them.

 Giải thích: đoạn 4, tác giả có nói là mạch đọc không phải là bẩm sinh mà nó phát triển và sẽ điều chỉnh theo đòi hỏi của môi trường.

​​We know from research that the reading circuit is not given to human beings through a genetic blueprint like vision or language; it needs an environment to develop. Further, it will adapt to that environment’s requirements – from different writing systems to the characteristics of whatever medium is used.

 

17   According to Mark Edmundson, the attitude of college students

Theo như Mark Edmundson, thái độ của sinh viên đại học

A   has changed the way he teaches.

Thay đổi cách dạy của anh ấy

 

B   has influenced what they select to read.

Ảnh hưởng đến những thứ mà họ chọn đọc

Giải thích: đoạn 5, Mark Edmundson nói rằng các sinh viên đại học có thái độ  tránh đọc các tác phẩm văn học cổ điển dẫn đến họ thích đọc thứ gì đó đơn giản, họ không có kiên nhẫn đọc những thứ đầy chữ, khó nuốt.

English literature scholar and teacher Mark Edmundson describes how many college students actively avoid the classic literature of the 19th and 20th centuries in favour of something simpler as they no longer have the patience to read longer, denser, more difficult texts.

 

C   does not worry him as much as it does others.

Không làm anh ấy lo lắng như những người khác

D   does not match the views of the general public.

Không khớp với quan điểm của công chúng nói chung

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Questions 18-22

Complete the summary using the list of words, A-H, below.

Write the correct letter, A-H, in boxes 18-22 on your answer sheet.

Studies on digital screen use

Các nghiên cứu về sử dụng màn hình kỹ thuật số

 

There have been many studies on digital screen use, showing some 18 ………  D     worrying………… trends. Psychologist Anne Mangen gave high-school students a short story to read, half using digital and half using print mediums. Her team then used a question-and-answer technique to find out how 19 ……H     thorough…………… each group’s understanding of the plot was. 

Có nhiều nghiên cứu về sử dụng màn hình kỹ thuật số cho thấy một vài xu hướng đáng lo ngại. Nhà tâm lý học Anne Mangen giao cho các học sinh trung học một câu chuyện ngắn để đọc, một nửa sử dụng phương tiện kỹ thuật số và một nửa sử dụng các phương tiện bản in. Nhóm của cô ấy sau đó sử dụng kỹ thuật hỏi-trả lời để tìm ra liệu mỗi nhóm có hiểu kỹ cốt truyện hay không.

Giải thích: đoạn 6

Multiple studies show that digital screen use may be causing a variety of troubling downstream effects (= worrying trends) Q18 on reading comprehension in older high school and college students. In Stavanger, Norway, psychologist Anne Mangen and colleagues studied how high school students comprehend (= how thorough) the same material in different mediums. Mangen’s group asked subjects questions about a short story whose plot had universal student appeal; half of the students read the story on a tablet, the other half in paperback. Results indicated that students who read on print were superior in their comprehension to screen-reading peers, particularly in their ability to sequence detail and reconstruct the plot in chronological order. 

………………………………………………………………………………………

 

The findings showed a clear pattern in the responses, with those who read screens finding the order of information 20 …… F     hard …………… to recall.

Các phát hiện cho thấy một khuôn mẫu rất rõ ràng trong các câu trả lời, với những người đọc trên màn hình thấy khó nhớ lại các thứ tự thông tin 

Giải thích: trong đoạn 6 có nói là những sinh viên đọc bảng in thì sắp xếp các sự kiện theo thời gian tốt hơn những sinh viên đọc trên màn hình, có nghĩa là những sinh viên dùng màn hình thấy khó nhớ lại các thông tin theo trật tự hơn.

………………………………………………………………………………………

 

Studies by Ziming Liu show that students are tending to read 21 ……… B     isolated     ………… words and phrases in a text to save time. 

Các nghiên cứu của Ziming Liu cho thấy rằng sinh viên có xu hướng đọc những từ và cụm từ độc lập trong một văn bản để tiết kiệm thời gian.

Giải thích: đoạn 7, sinh viên thường tìm từ và cụm từ chính để đọc

Ziming Liu from San Jose State University has conducted a series of studies which indicate that the ‘new norm’ in reading is skimming, involving word-spotting and browsing through the text. Many readers now use a pattern when reading in which they sample the first line and then word-spot ( isolated words and phrases) through the rest of the text

………………………………………………………………………………………

This approach, she says, gives the reader a superficial understanding of the 22 …………     C emotional ……… content of material, leaving no time for thought.

Cô ấy nói, cách tiếp cận này mang lại cho người đọc cách hiểu hời hợt về nội dung cảm xúc của tài liệu, làm cho không có thời gian để suy nghĩ

Giải thích: đoạn 7

When the reading brain skims like this, it reduces time allocated to deep reading processes. In other words, we don’t have time to grasp complexity, to understand another’s feelings, to perceive beauty, and to create thoughts of the reader’s own (= emotional content of material).

 

A     fast           B     isolated                C emotional            D     worrying

E     many        F     hard                      G combined            H     thorough

 

 

 

 

Questions 23-26

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 2?

In boxes 23-26 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the views of the writer

FALSE          if the statement contradicts the views of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

23.T   The medium we use to read can affect our choice of reading content.

Phương tiện mà chúng ta dùng để đọc có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn nội dung đọc của chúng ta.

Giải thích: đoạn 8, tác giả có nói rằng khả năng mà các phân tích phê bình, sự đồng cảm và các quá trình đọc sâu sẽ trở thành thiệt hại bên lề không mong muốn của văn hóa kỹ thuật số là về cách mà chúng ta bắt đầu đọc trên nhiều phương tiện và điều đó làm thay đổi những thứ mà chúng ta đọc.

 The possibility that critical analysis, empathy and other deep reading processes could become the unintended ‘collateral damage’ of our digital culture is not a straightforward binary issue about print versus digital reading. It is about how we all have begun to read on various mediums and how that changes not only what we read, but also the purposes for which we read.

 

24.F   Some age groups are more likely to lose their complex reading skills than others.

Một vài nhóm tuổi có nhiều khả năng mất đi khả năng đọc phức tạp của họ hơn nhóm khác

Giải thích: đoạn 8, nói rằng khi chúng ta bắt đầu đọc trên nhiều phương tiện thì nó ảnh hưởng đến khả năng điều hướng thông tin liên tục. Nó không chỉ ảnh hưởng người trẻ mà nó tác động như nhau lên mọi lứa tuổi.

Nor is it only about the young. The subtle atrophy of critical analysis and empathy affects us all equally. It affects our ability to navigate a constant bombardment of information. 

 

25.NG   False information has become more widespread in today’s digital era.

Thông tin sai trở nên phổ biến rộng rãi trong thời đại kỹ thuật số ngày nay

Giải thích: đoạn 8, chỉ nói là thông tin thường ngày chưa được qua kiểm chứng trên nền tảng kỹ thuật số làm cho chúng ta nghi ngờ thông tin sai lệch và những ý tưởng phi lý chứ không nói là thông tin sai lệch phổ biến trong thời đại ngày nay.

It incentivizes a retreat to the most familiar stores of unchecked information, which require and receive no analysis, leaving us susceptible to false information and irrational ideas. 

 

 

26T   We still have opportunities to rectify the problems that technology is presenting.

Chúng ta vẫn có cơ hội sửa chữa vấn đề mà công nghệ đang có

Giải thích: đoạn cuối nói rằng chúng ta có cơ hội sửa sai những thay đổi trong cách đọc trước khi những thay đổi đó đi quá xa.

We possess both the science and the technology to identify and redress the changes in how we read before they become entrenched.

 

ĐÁP ÁN:

14   A

15   B

16   D

17   B

18   D

19   H

20   F

21   B

22   C

23   T

24   F

25   NOT GIVEN

26   T

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status