GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Timur Gareyev – blindfold chess champion

Timur Gareyev – blindfold chess champion , giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 4 đề reading cam 17

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Timur Gareyev – blindfold chess champion

 

 

 

A

Next month, a chess player named Timur Gareyev will take on nearly 50 opponents at once. But that is not the hard part. While his challengers will play the games as normal, Gareyev himself will be blindfolded. Even by world record standards, it sets a high bar for human performance. The 28-year-old already stands out in the rarefied world of blindfold chess. He has a fondness for bright clothes and unusual hairstyles, and he gets his kicks from the adventure sport of BASE jumping. He has already proved himself a strong chess player, too. In a 10-hour chess marathon in 2013, Gareyev played 33 games in his head simultaneously. He won 29 and lost none. The skill has become his brand: he calls himself the Blindfold King.

Tháng tới, một kỳ thủ tên Timur Gareyev sẽ nhận lời thách đố với gần 50 đấu thủ một lúc. Nhưng đó không phải là phần khó khăn. Mặc dù những người thách đấu sẽ chơi cờ như bình thường nhưng chính Gareyev sẽ phải bị bịt mắt. Thậm chí theo như các tiêu chuẩn kỷ lục của thế giới, nó đặt ra tiêu chuẩn cao đối với sự thực hiện của con người. Kỳ thủ 28 tuổi đã nổi bật trong thế giới cờ bịt mắt riêng biệt. Anh ấy thích quần áo sáng màu và kiểu tóc khác lạ, và anh ta cũng thích môn thể thao mạo hiểm nhảy BASE. Anh ấy cũng đã chứng tỏ bản thân là một kỳ thủ mạnh. Trong cuộc thi cờ 10 giờ vào năm 2013, Gareyev đã chơi 33 ván trong đầu cùng một lúc. Anh ấy thắng 29 ván và không thua trận nào. Kỹ năng này trở thành thương hiệu của anh ấy: anh ấy gọi chính mình là vua bịt mắt.

 

 

B

But Gareyev’s prowess has drawn interest from beyond the chess-playing community. In the hope of understanding how he and others like him can perform such mental feats, researchers at the University of California in Los Angeles (UCLA) called him in for tests. They now have their first results. ‘The ability to play a game of chess with your eyes closed is not a far reach for most accomplished player,’ said Jesse Rissman, who runs a memory lab at UCLA. ‘But the thing that’s so remarkable about Timur and a few other individuals is the number of games they can keep active at once. To me it is simply astonishing.’

 

Nhưng năng lực của Gareyev đã thu hút sự quan tâm vượt ra ngoài cộng đồng chơi cờ. Với hi vọng hiểu cách mà cậu ấy và những người như cậu ấy có thể thực hiện những kỳ tích trí tuệ như vậy, các nhà nghiên cứu tại Đại học California ở Los Angeles ( UCLA) đã mời anh ấy để kiểm tra. Hiện nay họ đã có những kết quả đầu tiên. Jesse Rissman người vận hành phòng thí nghiệm trí nhớ tại UCLA cho biết " khả năng chơi một ván cờ khi nhắm mắt không phải là điều xa vời của hầu hết tay chơi cờ thành công ". " Nhưng vấn đề rất đáng chú ý về Timur và một vài cá nhân khác là số ván cờ mà họ có thể chơi trong cùng một lúc. Đối với tôi nó chỉ đơn giản là rất đáng kinh ngạc.

 

 

 

C

Gareyev learned to play chess in his native Uzbekistan when he was six years old. Tutored by his grandfather, he entered his first tournament aged eight and soon became obsessed with competitions. At 16, he was crowned Asia’s youngest-ever chess grandmaster. He moved to the US soon after, and as a student helped his university win its first national chess championship. In 2013, Gareyev was ranked the third-best chess player in the US.

Gareyev đã học chơi cờ ở quê hương Uzbekistan khi anh ấy 6 tuổi. Được chỉ dạy bởi ông nội anh ấy, anh ấy tham gia trận thi đấu đầu tiên lúc 8 tuổi và sớm trở nên bị ám ảnh bởi các cuộc thi đấu. Năm 16 tuổi, anh được tôn là đại kiện tướng trẻ tuổi nhất châu Á. Anh ấy chuyển đến Mỹ ngay sau đó và với tư cách là một sinh viên đã giúp trường đại học của mình chiến thắng chức vô địch cờ quốc gia đầu tiên. Vào năm 2013, Gareyev được xếp hạng kỳ thủ giỏi thứ ba ở Mỹ.

D

To the uninitiated, blindfold chess seems to call for superhuman skill. But displays of the feat go back centuries. The first recorded game in Europe was played in 13th-century Florence. In 1947, the Argentinian grandmaster Miguel Najdorf played 45 simultaneous games in his mind, winning 39 in the 24-hour session.

Đối với những người không rành thì cờ bịt mắt dường như cần phải có kỹ năng siêu phàm. Nhưng những màn trình diễn kỳ tích đã có từ nhiều thế kỷ trước. Ván cờ bịt mắt được ghi nhận đầu tiên ở Châu Âu được chơi ở Florence thế kỷ 13. Vào năm 1947, đại kiện tướng người Argentina Miguel Najdorf đã chơi 45 trận cùng lúc trong đầu, chiến thắng 39 trận trong thời gian 24 giờ.

 

 

E

Accomplished players can develop the skill of playing blind even without realising it. The nature of the game is to run through possible moves in the mind to see how they play out. From this, regular players develop a memory for the patterns the pieces make, the defences and attacks. ‘You recreate it in your mind,’ said Gareyev. ‘A lot of players are capable of doing what I’m doing.’ The real mental challenge comes from playing multiple games at once in the head. Not only must the positions of each piece on every board be memorised, they must be recalled faithfully when needed, updated with each player’s moves, and then reliably stored again, so the brain can move on to the next board. First moves can be tough to remember because they are fairly uninteresting. But the ends of games are taxing too, as exhaustion sets in. When Gareyev is tired, his recall can get patchy. He sometimes makes moves based on only a fragmented memory of the pieces’ positions.

Những kỳ thủ thành công có thể bộc lộ kỹ năng chơi cờ bịt mắt mà thậm chí không nhận ra điều đó. Bản chất của trò này là sẽ phải vận hành các nước đi có thể xảy ra trong đầu để thấy cách chúng diễn ra như thế nào. Từ đó, những người chơi cờ thường xuyên phát khai thác nhớ về các khuôn mẫu mà các quân cờ tạo ra, các bước phòng thủ và tấn công. Gareyev nói: " Bạn tái tạo nó trong đầu bạn". " Nhiều kỳ thủ có khả năng làm những gì tôi đang làm". Thách thức trí tuệ thực sự đến từ việc chơi nhiều ván cờ một lúc trong đầu. Không chỉ buộc phải ghi nhớ vị trí của mỗi quân cờ trên mỗi bàn cơ mà còn bắt buộc phải nhớ lại một cách chính xác khi cần thiết, cập nhập các nước đi của mỗi kỳ thủ và sau đó ghi nhớ lại một cách chắc chắn, vì vậy não có thể chuyển tiếp sang bàn cờ tiếp theo. Những nước đi đầu tiên có thể khó để nhớ bởi vì chúng khá tẻ nhạt. Nhưng ngay lúc sự kiệt sức bắt đầu thì đoạn cuối của các ván cờ cũng cực kỳ gây mệt mỏi . Khi Gareyev mệt mỏi, việc nhớ lại của anh ấy có thể trở nên chắp vá. Anh ấy đôi khi thực hiện những nước đi chỉ dựa trên những ký nhớ rời rạc về vị trí của các quân cờ.

Play out: diễn ra, xảy ra

 

 

F

The scientists first had Gareyev perform some standard memory tests. These assessed his ability to hold numbers, pictures and words in mind. One classic test measures how many numbers a person can repeat, both forwards and backwards, soon after hearing them. Most people manage about seven. ‘He was not exceptional on any of these standard tests,’ said Rissman. ‘We didn’t find anything other than playing chess that he seems to be supremely gifted at.’ But next came the brain scans. With Gareyev lying down in the machine, Rissman looked at how well connected the various regions of the chess player’s brain were. Though the results are tentative and as yet unpublished, the scans found much greater than average communication between parts of Gareyev’s brain that make up what is called the frontoparietal control network. Of 63 people scanned alongside the chess player, only one or two scored more highly on the measure. ‘You use this network in almost any complex task. It helps you to allocate attention, keep rules in mind, and work out whether you should be responding or not,’ said Rissman.

 

Các nhà khoa học ban đầu nhờ Gareyev thực hiện một vài bài kiểm tra trí nhớ tiêu chuẩn. Những bài kiểm tra này đã đánh giá khả năng ghi nhớ con số, tranh ảnh và từ ngữ trong đầu của anh ta. Một bài kiểm tra kinh điển đo lường một con người có thể lặp lại bao nhiêu con số, cả dãy số tiến và lùi, ngay sau khi nghe chúng. Hầu hết mọi người giải quyết được khoảng bảy số. Rissman " Anh ấy không xuất sắc trong bất kỳ bài kiểm tra tiêu chuẩn nào". " Chúng tôi không tìm thấy bất cứ điều gì khác ngoài việc chơi cờ mà anh ấy có vẻ có tài năng siêu phàm". Nhưng kế đến là quét não. Gareyev nằm xuống một cái máy, Rissman xem xét nhiều khu vực khác nhau của não người chơi cờ kết nối tốt như thế nào. Dù các kết quả chỉ là tạm thời và vẫn chưa được công bố, các bản quét cho thấy sự liên lạc lớn hơn nhiều so với mức thông thường giữa các phần của não Gareyev tạo nên thứ gọi là mạng lưới điều khiển trán- thái dương. Trong số 63 người được quét cùng với kỳ thủ này, chỉ một hoặc hai có điểm cao hơn trong thước đo. Rissman nói: " Bạn sử dụng mạng kết nối này trong hầu hết các nhiệm vụ phức tạp. Nó giúp bạn phân bổ trí nhớ, giữ các quy luật trong tâm trí, và tính toán liệu bạn nên tương tác hay không"

 

 

 

G

It was not the only hint of something special in Gareyev’s brain. The scans also suggest that Gareyev’s visual network is more highly connected to other brain parts than usual. Initial results suggest that the areas of his brain that process visual images – such as chess boards – may have stronger links to other brain regions, and so be more powerful than normal. While the analyses are not finalised yet, they may hold the first clues to Gareyev’s extraordinary ability.

Nó không phải là gợi ý duy nhất về điều gì đó đặc biệt trong não của Gareyev. Các bảng quét cũng cho thấy rằng mạng lưới thị giác của Gareyev có kết nối chặt chẽ hơn bình thường so với các phần khác của não. Các kết quả ban đầu cho thấy rằng các khu vực của não anh ấy xử lý các hình ảnh thị giác - như là các bàn cờ - có thể có các kết nối mạnh mẽ hơn với các khu vực não khác, và vì vậy mạnh mẽ hơn bình thường. Mặc dù các phân tích chưa được hoàn thiện nhưng chúng có thể nắm giữ những manh mối đầu tiên về khả năng phi thường của Gareyev.

H

For the world record attempt, Gareyev hopes to play 47 blindfold games at once in about 16 hours. He will need to win 80% to claim the title. ‘I don’t worry too much about the winning percentage, that’s never been an issue for me,’ he said. ‘The most important part of blindfold chess for me is that I have found the one thing that I can fully dedicate myself to. I miss having an obsession.’

 

Đối với nỗ lực lập kỷ lục thế giới, Gareyev muốn chơi 47 ván bịt mắt một lúc trong khoảng 16 giờ. Anh ấy cần chiến thắng 80% để xác nhận danh hiệu. Anh ấy nói " tôi không lo lắng quá nhiều về tỷ lệ chiến thắng, đó chưa bao giờ là vấn đề với tôi". " Phần quan trọng nhất của cờ bịt mắt đối với tôi là tôi đã thấy một điều mà tôi có thể hoàn toàn dấn thân hết mình. Tôi thấy thiếu một sự ám ảnh"

 

 

 

 

 

Questions 27-32

Reading Passage 3 has eight paragraphs, A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 27-32 on your answer sheet.

NB   You may use any letter more than once.

 

27   a reference to earlier examples of blindfold chess

28   an outline of what blindfold chess involves

29   a claim that Gareyev’s skill is limited to chess

30   why Gareyev’s skill is of interest to scientists

31   an outline of Gareyev’s priorities

32   a reason why the last part of a game may be difficult

 

 

Questions 33-36

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 33-36 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

33   In the forthcoming games, all the participants will be blindfolded.

34   Gareyev has won competitions in BASE jumping.

35   UCLA is the first university to carry out research into blindfold chess players.

36   Good chess players are likely to be able to play blindfold chess.

 

 

Questions 37-40

Complete the summary below

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write the correct letter in boxes 37-40 on your answer sheet.

How the research was carried out

 

The researchers started by testing Gareyev’s 37 ……………………; for example, he was required to recall a string of 38 …………………… in order and also in reverse order. Although his performance was normal, scans showed an unusual amount of 39 …………………… within the areas of Gareyev’s brain that are concerned with directing attention. In addition, the scans raised the possibility of unusual strength in the parts of his brain that deal with 40 …………………… input.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Timur Gareyev – blindfold chess champion

 

 

 

 

 

Questions 27-32

Reading Passage 3 has eight paragraphs, A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 27-32 on your answer sheet.

NB   You may use any letter more than once.

 

27D   a reference to earlier examples of blindfold chess

Một đề cập về những ví dụ ban đầu của cờ bịt mắt

Giải thích: ván cờ bịt mắt được ghi nhận đầu tiên ở châu Âu là ở Florence thế kỷ 13. Năm 1947 có kỳ thủ người Argentina chơi 45 trận trong đầu cùng lúc

To the uninitiated, blindfold chess seems to call for superhuman skill. But displays of the feat go back centuries. The first recorded game in Europe was played in 13th-century Florence. In 1947, the Argentinian grandmaster Miguel Najdorf played 45 simultaneous games in his mind, winning 39 in the 24-hour session.

 

28E   an outline of what blindfold chess involves

một tóm gọn về những gì liên quan đến cờ vua bịt mắt

Giải thích: đoạn E tác giả nêu ra những kỹ năng cần thiết khi chơi cờ bịt mắt, kỳ thủ phải làm những gì trong các ván cờ bịt mắt

‘A lot of players are capable of doing what I’m doing.’ The real mental challenge comes from playing multiple games at once in the head. Not only must the positions of each piece on every board be memorised, they must be recalled faithfully when needed, updated with each player’s moves, and then reliably stored again, so the brain can move on to the next board. First moves can be tough to remember because they are fairly uninteresting. But the ends of games are taxing too, as exhaustion sets in. When Gareyev is tired, his recall can get patchy. He sometimes makes moves based on only a fragmented memory of the pieces’ positions.

 

29F   a claim that Gareyev’s skill is limited to chess

Một khẳng định rằng kỹ năng của Gareyev chỉ giới hạn trong chơi cờ

Giải thích: đoạn F có nói là các nhà khoa học nhờ anh ấy thực hiện các bài kiểm tra trí nhớ nhưng anh ấy không có gì là xuất chúng, các nhà khoa học không tìm thấy thứ gì khác biệt ngoài tài chơi cờ xuất chúng của anh ấy.

 

The scientists first had Gareyev perform some standard memory tests. These assessed his ability to hold numbers, pictures and words in mind. One classic test measures how many numbers a person can repeat, both forwards and backwards, soon after hearing them. Most people manage about seven. ‘He was not exceptional on any of these standard tests,’ said Rissman. ‘We didn’t find anything other than playing chess that he seems to be supremely gifted at.

 

30B   why Gareyev’s skill is of interest to scientists

Tại sao kỹ năng của Gareyev lại được các nhà khoa học quan tâm

Giải thích: đoạn B, vì các nhà khoa học muốn tìm hiểu cách thể hiện các kỳ tích trí tuệ của Gareyev nên họ nghiên cứu về anh ấy

In the hope of understanding how he and others like him can perform such mental feats, researchers at the University of California in Los Angeles (UCLA) called him in for tests.

 

31H   an outline of Gareyev’s priorities

Một tóm gọn về các ưu tiên của Gareyev

Giải thích:  anh ấy nói rằng anh không lo lắng về tỷ lệ chiến thắng mà quan trọng là anh ấy phải tìm thấy một thứ để tận tâm hết mình vào đó, và anh ấy cảm thấy thiếu một sự ám ảnh để anh ấy sẵn sàng chiến đấu.

‘I don’t worry too much about the winning percentage, that’s never been an issue for me,’ he said. ‘The most important part of blindfold chess for me is that I have found the one thing that I can fully dedicate myself to. I miss having an obsession.’

 

32E   a reason why the last part of a game may be difficult

Lý do tại sao phần cuối của ván cờ lại rất khó khăn

Giải thích: đoạn E có nói cuối các ván cờ bị đè nặng trong lúc cũng bắt đấu bị kiệt sức

But the ends of games are taxing too, as exhaustion sets in. When Gareyev is tired, his recall can get patchy. He sometimes makes moves based on only a fragmented memory of the pieces’ positions.

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Questions 33-36

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 33-36 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the information

FALSE          if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

33F   In the forthcoming games, all the participants will be blindfolded.

Trong các ván cờ sắp tới, tất cả những người tham dự đều phải bịt mắt

Giải thích: đoạn A, các đối thủ khác chơi bình thường, chỉ Gareyev bịt mắt

Next month, a chess player named Timur Gareyev will take on nearly 50 opponents at once. But that is not the hard part. While his challengers will play the games as normal, Gareyev himself will be blindfolded. Even by world record standards, it sets a high bar for human performance. 

 

34NG   Gareyev has won competitions in BASE jumping.

Gareyev chiến thắng các trận thi đấu nhảy BASE

Giải thích: đoạn A chỉ đề cập là anh ấy thích tham gia môn thể thao nhảy BASE chứ ko đề cập gì đến việc anh ấy đi thi đấu. Get kicks = yêu thích

he gets his kicks from the adventure sport of BASE jumping

 

35NG   UCLA is the first university to carry out research into blindfold chess players.

UCLA là đại học đầu tiên thực hiện nghiên cứu về kỳ thủ chơi cờ bịt mắt

Giải thích: đoạn B, chỉ đề cập đến việc UCLA nghiên cứu Gareyev chứ không đề cập nó là trường ĐH đầu tiên nghiên cứu.

 

36T   Good chess players are likely to be able to play blindfold chess.

Những kỳ thủ giỏi có khả năng chơi cờ bịt mắt

Giải thích: đoạn B, khả năng chơi cờ bịt mắt không xa lạ với những kỳ thủ thành đạt

The ability to play a game of chess with your eyes closed is not a far reach for most accomplished player,’

 

 

 

 

Questions 37-40

Complete the summary below

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write the correct letter in boxes 37-40 on your answer sheet.

How the research was carried out

Nghiên cứu được thực hiện như thế nào

 

The researchers started by testing Gareyev’s 37 ………memory……………; for example, he was required to recall a string of 38 ………numbers…………… in order and also in reverse order. 

Các nhà nghiên cứu bắt đầu kiểm tra trí nhớ của Gareyev, chẳng hạn, anh ấy được yêu cầu nhớ lại một chuỗi số theo thứ tự và theo thứ tự ngược lại.

Although his performance was normal, scans showed an unusual amount of 39 ………communication…………… within the areas of Gareyev’s brain that are concerned with directing attention. 

Mặc dù sự thực hiện của anh ấy là bình thường nhưng các bức quét cho thấy số liên lạc khác thường trong các khu vực não của Gareyev liên quan đến định hướng sự chú ý.

Giải thích: đoạn F

The scientists first had Gareyev perform some standard memory Q37 tests. These assessed his ability to hold numbers Q38, pictures and words in mind. One classic test measures how many numbers a person can repeat, both forwards and backwards, soon after hearing them. Most people manage about seven. ‘He was not exceptional on any of these standard tests,’ said Rissman. ‘We didn’t find anything other than playing chess that he seems to be supremely gifted at.’ But next came the brain scans. With Gareyev lying down in the machine, Rissman looked at how well connected the various regions of the chess player’s brain were. Though the results are tentative and as yet unpublished, the scans found much greater than average communication Q39 ( = an unusual amount of communication) between parts of Gareyev’s brain that make up what is called the frontoparietal control network. Of 63 people scanned alongside the chess player, only one or two scored more highly on the measure. ‘You use this network in almost any complex task. It helps you to allocate attention, keep rules in mind, and work out whether you should be responding or not,’ said Rissman.

 

 

In addition, the scans raised the possibility of unusual strength in the parts of his brain that deal with 40 ………visual………… input.

Hơn nữa, những bức quét nêu ra tiềm năng sức mạnh bất thường trong các khu vực não xử lý dữ liệu thị giác đầu vào.

Giải thích: đoạn G

It was not the only hint of something special in Gareyev’s brain. The scans also suggest that Gareyev’s visual network is more highly connected to other brain parts than usual. Initial results suggest that the areas of his brain that process visual images = deal with visual input – such as chess boards – may have stronger links to other brain regions, and so be more powerful than normal. 

 

ĐÁP ÁN:

 

27   D

28   E

29   F

30   B

31   H

32   E

33   FALSE

34   NOT GIVEN

35   NOT GIVEN

36   TRUE

37   memory

38   numbers

39. communication

40. visual

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status