GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Book Review

Book Review giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 4 đề reading cam 13

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Book Review

 

 

The Happiness Industry: How the Government and Big Business Sold Us Well-Being. By William Davies

The Happiness Industry: Chính phủ và các doanh nghiệp lớn đã bán hạnh phúc cho chúng ta như thế nào. Bởi William Davies

‘Happiness is the ultimate goal because it is self-evidently good. If we are asked why happiness matters we can give no further external reason. It just obviously does matter.’ This pronouncement by Richard Layard, an economist and advocate of ‘positive psychology’, summarises the beliefs of many people today. For Layard and others like him, it is obvious that the purpose of government is to promote a state of collective well-being. The only question is how to achieve it, and here positive psychology – a supposed science that not only identifies what makes people happy but also allows their happiness to be measured – can show the way. Equipped with this science, they say, governments can secure happiness in society in a way they never could in the past. ĐOẠN 1

 

" Hạnh phúc là một mục tiêu tối cao nhất bởi vì nó là điều tốt đẹp hiển nhiên. Nếu chúng ta được hỏi vì sao hạnh phúc lại quan trọng, chúng ta không đưa ra được thêm lý do ngoại tại nào khác. Nó rõ ràng là quan trọng". Tuyên bố này của Richard Layard, một nhà kinh tế kiêm nhà ủng hộ " tâm lý học tích cực", tóm tắt niềm tin của nhiều người ngày nay. Đối với Layard và những người khác giống ông ta, rõ ràng là mục đích của chính phủ là nhằm thúc đẩy trạng thái hạnh phúc tập thể. Câu hỏi duy nhất là làm thế nào để đạt được nó, và ở đây tâm lý học tích cực - một ngành khoa học được cho là không những xác định điều gì làm người ta hạnh phúc mà còn cho phép việc đo lường sự hạnh phúc - có thể cho thấy cách có được hạnh phúc. Họ nói, được trang bị môn khoa học này, các chính phủ có thể đảm bảo hạnh phúc trong xã hội theo cách mà họ không thể có trong quá khứ.

 

 

It is an astonishingly crude and simple-minded way of thinking, and for that very reason increasingly popular. Those who think in this way are oblivious to the vast philosophical literature in which the meaning and value of happiness have been explored and questioned, and write as if nothing of any importance had been thought on the subject until it came to their attention. It was the philosopher Jeremy Bentham (1748-1832) who was more than anyone else responsible for the development of this way of thinking. For Bentham it was obvious that the human good consists of pleasure and the absence of pain. The Greek philosopher Aristotle may have identified happiness with self-realisation in the 4th century BC, and thinkers throughout the ages may have struggled to reconcile the pursuit of happiness with other human values, but for Bentham all this was mere metaphysics or fiction. Without knowing anything much of him or the school of moral theory he established – since they are by education and intellectual conviction illiterate in the history of ideas – our advocates of positive psychology follow in his tracks in rejecting as outmoded and irrelevant pretty much the entirety of ethical reflection on human happiness to date. ĐOẠN 2

 

Có một cách suy nghĩ nông cạn và thô thiển đến kinh ngạc, và chính vì lối suy luận đó ngày càng phổ biến. Những người nghĩ theo cách này không biết gì về văn học triết học rộng lớn mà trong đó ý nghĩa và giá trị của hạnh phúc được tìm hiểu và đặt câu hỏi, và viết như thể không có gì quan trọng hơn là nghĩ về đề tài này mãi cho đến khi họ tập trung vào nó.  Chính triết gia Jeremy Bentham ( 1748-1832) người mà hơn ai hết chịu trách nhiệm cho việc phát triển cách suy nghĩ này. Đối với Bentham rõ ràng là sự tốt đẹp của con người bao gồm niềm vui và không có đau đớn. Triết gia Hy Lạp Aristotle có lẽ xác định hạnh phúc với sự tự nhận thức vào thế kỷ thứ tư trước CN và những nhà tư tưởng qua nhiều thời có lẽ đấu tranh để dung hòa sự theo đuổi hạnh phúc với giá trị khác của con người nhưng đối với Bentham tất cả những điều này chỉ là trừu tượng hoặc hư cấu. Không cần biết gì nhiều về ông ta và trường phái lý thuyết đạo đức mà ông ta tạo nên - vì họ ( những người ủng hộ tâm lý tích cực) thiếu hiểu biết do giáo dục và niềm tin trí tuệ trong lịch sử các tư tưởng - những người ủng hộ tâm lý tích cực đi theo dấu chân của ông ta trong việc phản đối gần như hoàn toàn các phản ánh đạo đức về hạnh phúc của con người cho đến nay là lỗi thời và không liên quan .

 

 

But as William Davies notes in his recent book The Happiness Industry, the view that happiness is the only self-evident good is actually a way of limiting moral inquiry. One of the virtues of this rich, lucid and arresting book is that it places the current cult of happiness in a well-defined historical framework. Rightly, Davies begins his story with Bentham, noting that he was far more than a philosopher. Davies writes, ‘Bentham’s activities were those which we might now associate with a public sector management consultant’. In the 1790s, he wrote to the Home Office suggesting that the departments of government be linked together through a set of ‘conversation tubes’, and to the Bank of England with a design for a printing device that could produce unforgeable banknotes. He drew up plans for a ‘frigidarium’ to keep provisions such as meat, fish, fruit and vegetables fresh. His celebrated design for a prison to be known as a ‘Panopticon’, in which prisoners would be kept in solitary confinement while being visible at all times to the guards, was very nearly adopted. (Surprisingly, Davies does not discuss the fact that Bentham meant his Panopticon not just as a model prison but also as an instrument of control that could be applied to schools and factories.) ĐOẠN 3

 

Nhưng khi William Davies lưu ý trong cuốn sách gần đây của ông ta The Happiness Industry, quan điểm hạnh phúc là điều tốt đẹp hiển nhiên thực sự là cách tìm hiểu hạn hẹp về đạo đức. Một trong những ưu điểm của cuốn sách phong phú, sáng suốt và hấp dẫn này là nó đặc sự sùng bái hạnh phúc trong khuôn khổ lịch sử được xác định rõ ràng. Đúng vậy, Davies bắt đầu câu chuyện của ông ta với Bentham, lưu ý rằng ông ta còn hơn là một triết gia. Davies viết " các hoạt động của Bentham là những hoạt động mà chúng ta hiện nay liên tưởng với nhà tư vấn quản lý lĩnh vực công". Vào những năm 1790, ông ấy viết cho Home Office đề xuất rằng các phòng ban của chính phủ được liên kết với nhau thông qua một bộ " ống đàm thoại", và gửi cho Bank of England một thiết kế cho một thiết bị in có thể tạo ra những tờ tiền giấy không thể làm giả được. Ông vạch ra các kế hoạch cho một " cái tủ lạnh" để giữ các thực phẩm dự trữ như thịt, cá, trái cây và rau được tươi mới. Thiết kế lừng danh của ông ta về một nhà tù gọi là " Panopticon" mà trong đó các tù nhân sẽ được nhốt trong biệt giam mặc dù lính canh vẫn luôn có thể nhìn thấy được, gần như đã được thông qua. ( Đáng ngạc nhiên là Davies không bàn về thực tế rằng Bentham nghĩa là Panopticon của ông ta không chỉ là một nhà tù kiểu mẫu mà còn là một công cụ kiểm soát có thể được áp dụng cho các trường học và nhà máy)

 

 

Bentham was also a pioneer of the ‘science of happiness’. If happiness is to be regarded as a science, it has to be measured, and Bentham suggested two ways in which this might be done. Viewing happiness as a complex of pleasurable sensations, he suggested that it might be quantified by measuring the human pulse rate. Alternatively, money could be used as the standard for quantification: if two different goods have the same price, it can be claimed that they produce the same quantity of pleasure in the consumer. Bentham was more attracted by the latter measure. By associating money so closely to inner experience, Davies writes, Bentham ‘set the stage for the entangling of psychological research and capitalism that would shape the business practices of the twentieth century’. ĐOẠN 4

 

Bentham cũng là một nhà tiên phong của " khoa học về hạnh phúc". Nếu hạnh phúc được xem như là một môn khoa học thì nó phải được đo lường và Bentham đề xuất hai cách để thực hiện điều này. Xem hạnh phúc như là một phức hợp của những cảm giác vui vẻ, dễ chịu, ông ta gợi ý rằng nó nên được định lượng bằng cách đo lường nhịp tim của con người. Ngoài ra, tiền có thể được dùng làm tiêu chuẩn để định lượng: nếu hai món hàng hóa khác nhau có cùng giá, nó có thể được cho rằng chúng tạo ra cùng mức hài lòng cho người tiêu dùng. Bentham bị hấp dẫn hơn bởi cách đo lường thứ hai. Davies viết, bằng cách liên kết tiền chặt chẽ với trải nghiệm nội tâm, Bentham " đã tạo tiền đề cho sự dính líu của nghiên cứu tâm lý và chủ nghĩa tư bản vốn sẽ định hình các hoạt động kinh doanh của thế kỷ XX

 

 

The Happiness Industry describes how the project of a science of happiness has become integral to capitalism. We learn much that is interesting about how economic problems are being redefined and treated as psychological maladies. In addition, Davies shows how the belief that inner of pleasure and displeasure can be objectively measured has informed management studies and advertising. The tendency of thinkers such as J B Watson, the founder of behaviourism*, was that human beings could be shaped, or manipulated, by policymakers and managers. Watson had no factual basis for his view of human action. When he became president of the American Psychological Association in 1915, he ‘had never even studied a single human being’: his research had been confined to experiments on white rats. Yet Watson’s reductive model is now widely applied, with ‘behaviour change’ becoming the goal of governments: in Britain, a ‘Behaviour Insights Team’ has been established by the government to study how people can be encouraged, at minimum cost to the public purse, to live in what are considered to be socially desirable ways. ĐOẠN 5

 

The Happiness Industry mô tả dự án về khoa học hạnh phúc trở nên gắn liền với chủ nghĩa tư bản như thế nào. Chúng ta học được nhiều điều thú vị về cách các vấn đề kinh tế được định nghĩa lại và được coi như căn bệnh tâm lý. Ngoài ra, Davies thể hiện cách mà niềm tin về niềm vui và sự khó chịu bên trong có thể được đo lường một cách khách quan đã hình thành nên các nghiên cứu quản lý và quảng cáo như thế nào. Xu hướng của các các nhà tư tưởng như J B Watson, người sáng lập ra chủ nghĩa hành vi là con người có thể được định hình hoặc thao túng bởi các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý. Watson không có cơ sở thực tế nào cho quan điểm của ông ta về hành động của con người. Khi ông ta trở thành chủ tịch của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ vào năm 1915, ông " chưa bao giờ nghiên cứu về một con người nào: nghiên cứu của ông ta bị hạn chế trong các thử nghiệm với chuột bạch. Tuy nhiên, mô hình rút gọn của Watson hiện nay được áp dụng rộng rãi, với " sự thay đổi hành vi" trở thành mục tiêu của chính phủ: ở Anh, một nhóm hiểu biết về hành vi đã được thành lập bởi chính phủ để nghiên cứu cách mà con người được khuyến khích, với chi phí tối thiểu với ngân sách công, để sống theo những gì được xem là những cách mà xã hội mong muốn.

 

Modern industrial societies appear to need the possibility of ever-increasing happiness to motivate them in their labours. But whatever its intellectual pedigree, the idea that governments should be responsible for promoting happiness is always a threat to human freedom. ĐOẠN 6

 

Các xã hội công nghiệp hiện đại có vẻ cần tiềm năng hạnh phúc ngày càng tăng để thúc đẩy họ trong lao động. Nhưng cho dù nguồn gốc trí tuệ của điều này là gì thì ý tưởng rằng chính phủ nên chịu trách nhiệm cho việc thúc đẩy hạnh phúc luôn luôn là mối đe dọa đối với sự tự do của con người.

———————–
* ‘behaviourism’: a branch of psychology which is concerned with observable behaviour

 

 

Questions 27-29

Choose the correct letter, ABC or D.

Write the correct letter in boxes 27-29 on your answer sheet.

 

27   What is the reviewer’s attitude to advocates of positive psychology?

A   They are wrong to reject the ideas of Bentham.

B   They are over-influenced by their study of Bentham’s theories.

C   They have a fresh new approach to ideas on human happiness.

D   They are ignorant about the ideas they should be considering.

 

28   The reviewer refers to the Greek philosopher Aristotle in order to suggest that happiness

A   may not be just pleasure and the absence of pain.

B   should not be the main goal of humans.

C   is not something that should be fought for.

D   is not just an abstract concept.

 

29   According to Davies, Bentham’s suggestion for linking the price of goods to happiness was significant because

A   it was the first successful way of assessing happiness.

B   it established a connection between work and psychology.

C   it was the first successful example of psychological research.

D   it involved consideration of the rights of consumers.

 

Questions 30-34

Complete the summary using the list of words A-G below.

Write the correct letter, A-G, in boxes 30-34 on your answer sheet.

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham was active in other areas besides philosophy. In the 1970s he suggested a type of technology to improve 30……………………… for different Government departments. He developed a new way of printing banknotes to increase 31………………………… and also designed a method for the 32 …………………………. of food. He also drew up plans for a prison which allowed the 33…………………………. of prisoners at al times, and believed the same design could be used for other institutions as well. When researching happiness, he investigated possibilities for its 34……………………….., and suggested some methods of doing this.

A   measurement
B   security
C   implementation
D   profits
E   observation
F   communication
G   preservation

 

Questions 35-40

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 35-40 on your answer sheet, write

YES                  if the statement agrees with the claims of the writer

NO                   if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

35   One strength of The Happiness Industry is its discussion of the relationship between psychology and economics.

36   It is more difficult to measure some emotions than others.

37   Watson’s ideas on behaviourism were supported by research on humans he carried out before 1915.

38   Watson’s ideas have been most influential on governments outside America.

39   The need for happiness is linked to industrialisation.

40   A main aim of government should be to increase the happiness of the population.

 

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Book Review

 

 

Questions 27-29

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 27-29 on your answer sheet.

 

27   What is the reviewer’s attitude to advocates of positive psychology? Thái độ của người đánh giá đối với những người ủng hộ tâm lý tích cực

A   They are wrong to reject the ideas of Bentham. Họ sai khi phản đối ý tưởng của Bentham

B   They are over-influenced by their study of Bentham’s theories. Họ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nghiên cứu của họ về các lý thuyết của Bentham

C   They have a fresh new approach to ideas on human happiness. Họ có cách tiếp cận mới mẻ với các tư tưởng về hạnh phúc của con người

D   They are ignorant about the ideas they should be considering. Họ không biết gì về các tư tưởng mà họ đang xem xét

 

Giải thích: đoạn 2, những người ủng hộ tâm lý tích cực không tìm hiểu về Bentham và trường phái của ông ta mà mù quáng làm những việc thiếu hiểu biết. ( tức tư tưởng Bentham là tốt nhưng những người ủng hộ không hiểu nên làm sai)

Without knowing anything much of him or the school of moral theory he established – since they are by education and intellectual conviction illiterate in the history of ideas – our advocates of positive psychology follow in his tracks in rejecting as outmoded and irrelevant pretty much the entirety of ethical reflection on human happiness to date

 

28   The reviewer refers to the Greek philosopher Aristotle in order to suggest that happiness. Người đánh giá đề cập đến triết gia Hy Lạp Aristotle để khẳng định rằng hạnh phúc

A   may not be just pleasure and the absence of painKhông chỉ là niềm vui và việc không có đau đớn

Giải thích: đoạn 2, theo Aristotle hạnh phúc là sự tự nhận thức 

For Bentham it was obvious that the human good consists of pleasure and the absence of pain. The Greek philosopher Aristotle may have identified happiness with self-realisation in the 4th century BC, and thinkers throughout the ages may have struggled to reconcile the pursuit of happiness with other human values, but for Bentham all this was mere metaphysics or fiction. 

B   should not be the main goal of humans. Không nên là mục tiêu chính của con người

C   is not something that should be fought for. Không phải là thứ gì đó để đấu tranh tìm kiếm

D   is not just an abstract concept. Không chỉ là một khái niệm trừu tượng

 

29   According to Davies, Bentham’s suggestion for linking the price of goods to happiness was significant because

Theo như Davies, đề xuất của Bentham về việc liên kết giá của hàng hóa với hạnh phúc là có ý nghĩa vì 

A   it was the first successful way of assessing happiness. Nó là cách đánh giá hạnh phúc thành công đầu tiên

B   it established a connection between work and psychology. Nó tạo nên kết nối giữa công việc và tâm lý

Giải thích: đoạn 4, sự liên kết giữa hàng hóa, tiền bạc với hạnh phúc tạo tiền đề cho các nghiên cứu tâm lý về chủ nghĩa tư bản ( work)

Alternatively, money could be used as the standard for quantification: if two different goods have the same price, it can be claimed that they produce the same quantity of pleasure in the consumer. Bentham was more attracted by the latter measure. By associating money so closely to inner experience, Davies writes, Bentham ‘set the stage for the entangling of psychological research and capitalism that would shape the business practices of the twentieth century’.

 

C   it was the first successful example of psychological research. Nó là một ví dụ thành công về nghiên cứu tâm lý

D   it involved consideration of the rights of consumers. Nó liên quan đến việc xem xét quyền của người tiêu dùng

 

 

 

Questions 30-34

Complete the summary using the list of words A-G below.

Write the correct letter, A-G, in boxes 30-34 on your answer sheet.

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham was active in other areas besides philosophy. In the 1970s he suggested a type of technology to improve 30………F   communication……………… for different Government departments. 

Jeremy Bentham tích cực trong các lĩnh vực khác bên cạnh tâm lý. Vào những năm 1970 ông ấy đề xuất một kỹ thuật cải thiện liên lạc thông tin cho các phòng ban khác nhau của chính phủ.

He developed a new way of printing banknotes to increase 31…………B   security……………… and also designed a method for the 32 ……………G   preservation……………. of food. 

Ông ấy đã phát triển cách in tiền mới để tăng tính an toàn và cũng thiết kế ra một phương pháp dự trữ thức ăn.

He also drew up plans for a prison which allowed the 33……………E   observation……………. of prisoners at all times, and believed the same design could be used for other institutions as well. 

Ông cũng vạch ra kế hoạch một nhà tù cho phép quan sát các tù nhân mọi lúc và tin rằng thiết kế tương tự cũng được sử dụng cho các cơ sở khác. 

 

Giải thích: đoạn 3

In the 1790s, he wrote to the Home Office suggesting that the departments of government be linked together through a set of ‘conversation tubes’= communication Q30, and to the Bank of England with a design for a printing device that could produce unforgeable banknotes = security Q31. He drew up plans for a ‘frigidarium’ to keep provisions = preservation Q32 such as meat, fish, fruit and vegetables fresh. His celebrated design for a prison to be known as a ‘Panopticon’, in which prisoners would be kept in solitary confinement while being visible at all times = observation Q33 to the guards, was very nearly adopted. (Surprisingly, Davies does not discuss the fact that Bentham meant his Panopticon not just as a model prison but also as an instrument of control that could be applied to schools and factories.)

 

When researching happiness, he investigated possibilities for its 34…………A   measurement…………….., and suggested some methods of doing this.

Khi nghiên cứu sự hạnh phúc, ông ta điều tra khả năng đo lường nó và đề xuất một vài phương pháp thực hiện điều này

 

Giải thích: đoạn 4

 If happiness is to be regarded as a science, it has to be measured, and Bentham suggested two ways in which this might be done. Viewing happiness as a complex of pleasurable sensations, he suggested that it might be quantified by measuring the human pulse rate.

 

A   measurement

B   security

C   implementation

D   profits

E   observation

F   communication

G   preservation

 

 

 

 

Questions 35-40

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 35-40 on your answer sheet, write

YES              if the statement agrees with the claims of the writer

NO               if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

35T   One strength of The Happiness Industry is its discussion of the relationship between psychology and economics.

Một điểm mạnh của The Happiness Industry là sự thảo luận về mối quan hệ giữa tâm lý và kinh tế

Giải thích: đoạn 5

The Happiness Industry describes how the project of a science of happiness has become integral to capitalism. We learn much that is interesting about how economic problems are being redefined and treated as psychological maladies. In addition, Davies shows how the belief that inner of pleasure and displeasure can be objectively measured has informed management studies and advertising

 

36NG   It is more difficult to measure some emotions than others. Khó đo lường những loại cảm xúc này hơn loại cảm xúc kia.

 

37F   Watson’s ideas on behaviourism were supported by research on humans he carried out before 1915.

Những tư tưởng của Watson về chủ nghĩa hành vi được ủng hộ bởi nghiên cứu về con người mà ông ta thực hiện trước 1915

Giải thích: đoạn 5

The tendency of thinkers such as J B Watson, the founder of behaviourism*, was that human beings could be shaped, or manipulated, by policymakers and managers. Watson had no factual basis for his view of human action. When he became president of the American Psychological Association in 1915, he ‘had never even studied a single human being’: his research had been confined to experiments on white rats.

 

38NG   Watson’s ideas have been most influential on governments outside America. Các tư tưởng của Watson có ảnh hưởng nhiều nhất lên các chính phủ bên ngoài nước Mỹ

Giải thích: đoạn 5, bài chỉ đề cập là ví dụ như ở Anh có một nhóm hiểu biết về hành vi chứ không nói gì đến các nước bên ngoài nước Mỹ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tư tưởng của Watson

Yet Watson’s reductive model is now widely applied, with ‘behaviour change’ becoming the goal of governments: in Britain, a ‘Behaviour Insights Team’ has been established by the government to study how people can be encouraged, at minimum cost to the public purse, to live in what are considered to be socially desirable ways.

 

39T   The need for happiness is linked to industrialisation. Nhu cầu hạnh phúc được liên kết với sự công nghiệp hóa

Giải thích: đoạn cuối

Modern industrial societies appear to need the possibility of ever-increasing happiness to motivate them in their labours.

 

40F   A main aim of governments should be to increase the happiness of the population. Mục đích chính của các chính phủ nên nhằm tăng sự hạnh phúc của dân chúng

Giải thích: đoạn cuối nói rằng thúc đẩy hạnh phúc của dân chúng là mối đe dọa của sự tự do

But whatever its intellectual pedigree, the idea that governments should be responsible for promoting happiness is always a threat to human freedom

 

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

 

 

ĐÁP ÁN:

 

27. D

28. A

29. B

30. F

31. B

32. G

33. E

34. A

35. YES

36. NOT GIVEN

37. NO

38. NOT GIVEN

39. YES

40. NO

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status