GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: SAVING THE SOIL

SAVING THE SOIL giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 4 đề reading cam 13

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

SAVING THE SOIL

 

 

More than a third of the Earth’s top layer is at risk. Is there hope for our planet’s most precious resource?

Hơn một phần ba lớp đất trên cùng của trái đất đang gặp nguy hiểm.  Liệu có hy vọng nào cho nguồn tài nguyên quý giá nhất trên hành tinh của chúng ta hay không?

A

More than a third of the world’s soil is endangered, according to a recent UN report. If we don’t slow the decline, all farmable soil could be gone in 60 years. Since soil grows 95% of our food, and sustains human life in other more surprising ways, that is a huge problem.

Theo như báo cáo của liên hợp quốc gần đây, hơn một phần ba đất trên thế giới đang bị đe dọa. Nếu chúng ta không làm chậm sự suy giảm này, toàn bộ đất canh tác có thể biến mất trong 60 năm. Vì đất nuôi dưỡng 95% thực phẩm của chúng ta và duy trì đời sống con người bằng những cách khác đáng ngạc nhiên hơn nên đó là một vấn đề lớn.

B

Peter Groffman, from the Cary Institute of Ecosystem Studies in New York, points out that soil scientists have been warning about the degradation of the world’s soil for decades. At the same time, our understanding of its importance to humans has grown. A single gram of healthy soil might contain 100 million bacteria, as well as other microorganisms such as viruses and fungi, living amid decomposing plants and various minerals.

 Peter Groffman từ viện nghiên cứu sinh thái Cary ở New York chỉ ra rằng các nhà khoa học về đất đang cảnh báo về sự giảm giá trị của đất trên toàn thế giới trong một thập kỷ. Đồng thời, hiểu biết của chúng ta về tầm quan trọng của nó đối với con người cũng tăng lên. Một gram đất tốt có thể chứa 100 triệu vi khuẩn cũng như những vi sinh vật khác như vi rút và nấm sống giữa những cây trồng đang phân hủy và nhiều khoáng chất khác nhau.

 

That means soils do not just grow our food, but are the source of nearly all our existing antibiotics, and could be our best hope in the fight against antibiotic-resistant bacteria. Soil is also an ally against climate change: as microorganisms within soil digest dead animals and plants, they lock in their carbon content, holding three times the amount of carbon as does the entire atmosphere. Soils also store water, preventing flood damage: in the UK, damage to buildings, roads and bridges from floods caused by soil degradation costs £233 million every year.

Có nghĩa là đất không chỉ nuôi dưỡng thực phẩm mà còn là nguồn cung cấp gần như tất cả các kháng sinh hiện tại và có thể là hi vọng lớn nhất trong cuộc chiến chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh. Đất cũng là một đồng minh chống lại biến đổi khí hậu: khi vi sinh vật trong đất tiêu hóa những động vật và cây trồng chết, chúng khóa hàm lượng carbon, chứa gấp ba lần lượng carbon so với toàn bộ khí quyển.  Đất cũng tích trữ nước, ngăn thiệt hại do lũ lụt: ở Anh, thiệt hại về nhà, đường và cầu từ lũ lụt do suy thoái đất gây ra làm thiệt hại 233 triệu bàng mỗi năm.

 

as does/ as do/ as did: used for saying that someone or something else is the same​/​does the same thing​/​has done the same thing etc

Ex: Frank is a fine athlete, as was his father before him.

       I travel to London every day, as do most of the people who live in this village.

 

 

  C

If the soil loses its ability to perform these functions, the human race could be in big trouble. The danger is not that the soil will disappear completely, but that the microorganisms that give it its special properties will be lost. And once this has happened, it may take the soil thousands of years to recover.

 Nếu đất mất đi khả năng thực hiện những chức năng này, loài người có thể gặp rắc rối lớn. Điều nguy hiểm không phải là đất sẽ biến mất hoàn toàn mà là các vi sinh vật cung cấp cho đất những đặc tính đặc biệt của đất sẽ mất đi. Và một khi điều này xảy ra thì nó có thể mất hàng ngàn năm để phục hồi.

 

Agriculture is by far the biggest problem. In the wild, when plants grow they remove nutrients from the soil, but then when the plants die and decay these nutrients are returned directly to the soil. Humans tend not to return unused parts of harvested crops directly to the soil to enrich it, meaning that the soil gradually becomes less fertile. In the past, we developed strategies to get around the problem, such as regularly varying the types of crops grown, or leaving fields uncultivated for a season.

 Canh tác nông nghiệp là vấn đề lớn hơn cả. Trong tự nhiên, khi cây trồng phát triển chúng rút chất dinh dưỡng từ đất nhưng sau đó khi cây trồng chết đi và thối rửa những chất dinh dưỡng này được hoàn lại trực tiếp cho đất. Con người có xu hướng không hoàn trả lại những phần không sử dụng của cây trồng đã thu hoạch trực tiếp cho đất để làm giàu đất đai, nghĩa là đất dần dần trở nên ít màu mỡ. Trong quá khứ chúng ta đã phát triển những chiến lược để bắt đầu tính đến những vấn đề này như là thường xuyên thay đổi các loại cây được trồng hay để đất không trồng trọt trong một mùa.

 by far: hơn hẳn, vượt trội hơn, cao hơn, xa hơn, nhiều hơn hay to hơn

 

 

D

But these practices became inconvenient as populations grew and agriculture had to be run on more commercial lines. A solution came in the early 20th century with the Haber-Bosch process for manufacturing ammonium nitrate. Farmers have been putting this synthetic fertiliser on their fields ever since.

 Nhưng những hoạt động này trở nên bất tiện khi dân số phát triển và nông nghiệp phải được vận hành theo các phương pháp mang tính thương mại hơn. Một giải pháp xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 với quy trình Haber-Bosh để sản xuất amoni nitrat. Kể từ đó, nông dân đã sử dụng loại phân bón tổng hợp này trên những cánh đồng của họ.

 

But over the past few decades, it has become clear this wasn’t such a bright idea. Chemical fertilisers can release polluting nitrous oxide into the atmosphere and excess is often washed away with the rain, releasing nitrogen into rivers. More recently, we have found that indiscriminate use of fertilisers hurts the soil itself, turning it acidic and salty, and degrading the soil they are supposed to nourish.

Nhưng qua vài thập kỷ, rõ ràng đây không phải là ý tưởng sáng suốt. Phân bón hóa học có thể thải ra oxit nito gây ô nhiễm vào không khí và lượng dư thừa thường bị cuốn trôi theo mưa, thải nito vào sông. Gần đây hơn, chúng ta đã phát hiện ra rằng việc sử dụng phân hóa học bừa bãi làm tổn hại cho chính đất, làm cho đất trở nên chua và mặn và làm giảm giá trị đất mà lẽ ra chúng phải được nuôi dưỡng. 

 

 

E

One of the people looking for a solution to his problem is Pius Floris, who started out running a tree-care business in the Netherlands, and now advises some of the world’s top soil scientists. He came to realise that the best way to ensure his trees flourished was to take care of the soil, and has developed a cocktail of beneficial bacteria, fungi and humus* to do this. Researchers at the University of Valladolid in Spain recently used this cocktail on soils destroyed by years of fertiliser overuse. When they applied Floris’s mix to the desert-like test plots, a good crop of plants emerged that were not just healthy at the surface, but had roots strong enough to pierce dirt as hard as rock. The few plants that grew in the control plots, fed with traditional fertilisers, were small and weak

Một trong những người đang tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề của anh ấy là Pius Floris, người đã bắt đầu vận hành một doanh nghiệp chăm sóc cây cối ở Hà Lan và hiện này đang cố vấn cho những nhà khoa học về đất hàng đầu trên thế giới. Anh ấy đã nhận ra rằng cách tốt nhất để đảm bảo cho cây được phát triển là chăm sóc đất và phát triển một hỗn hợp vi khuẩn có lợi, nấm và mùn cưa để làm điều này. Các nhà nghiên cứu tại đại học Valladolid ở Tây Ban Nha gần đây đã sử dụng hỗn hợp này trên đất đã bị tàn phá do nhiều năm tận dụng phân bón. Khi họ áp dụng hỗn hợp Floris này vào các ô đất thử nghiệm giống như sa mạc, một mùa cây trồng tươi tốt đã xuất hiện không chỉ khỏe mạnh trên mặt đất mà còn có bộ rễ khỏe mạnh đủ để đâm xuyên lớp đất cứng như đá. Một vài cây trồng mọc trong những ô đất đối chứng, được bón phân bón truyền thống rất nhỏ và yếu ớt.

 

 

F

However, measures like this are not enough to solve the global soil degradation problem. To assess our options on a global scale we first need an accurate picture of what types of soil are out there, and the problems they face. That’s not easy. For one thing, there is no agreed international system for classifying soil. In an attempt to unify the different approaches, the UN has created the Global Soil Map project. Researchers from nine countries are working together to create a map linked to a database that can be fed measurements from field surveys, drone surveys, satellite imagery, lad analyses and so on to provide real-time data on the state of the soil. Within the next four years, they aim to have mapped soils worldwide to a depth of 100 metres, with the results freely accessible to all.

 Tuy nhiên, các biện pháp như vậy không đủ để giải quyết vấn đề suy thoái đất toàn cầu. Để đánh giá các giải pháp được chọn trên quy mô toàn cầu chúng ta đầu tiên cần có một hình ảnh chính xác về các loại đất ngoài kia và vấn đề mà chúng phải đối mặt. Điều đó không dễ. Một điều nữa là không có hệ thống quốc tế thống nhất về việc phân loại đất. Trong nỗ lực thống nhất các cách tiếp cận khác nhau, Liên hợp quốc đã tạo ra một dự án Bản đồ đất toàn cầu. Các nhà nghiên cứu từ chín quốc gia đang làm việc cùng nhau để tạo ra một bản đồ kết nối với một dữ liệu có thể được cung cấp các phép đo từ các khảo sát thực địa và các khảo sát bằng máy bay không người lái, hình ảnh vệ tinh, phân tích LAD vâng vâng để cung cấp dữ liệu thời gian thực về tình trạng đất. Trong bốn năm kế tiếp, họ đặt mục tiêu lập bản đồ đất trên toàn thế giới ở độ sâu 100m với kết quả có thể được truy cập tự do cho tất cả mọi người.

 

*Logical analysis of data (LAD) is a data analysis methodology which combines ideas and concepts from optimization, combinatorics and Boolean functions.

 

 

 

G

But this is only a first step. We need ways of presenting the problem that bring it home to governments and the wider public, says Pamela Chasek at the International Institute for Sustainable Development, in Winnipeg, Canada. ‘Most scientists don’t speak language that policy-makers can understand, and vice versa.’ Chasek and her colleagues have proposed a goal of ‘zero net land degradation’. Like the idea of carbon neutrality, it is an easily understood target that can help shape expectations and encourage action.

Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Pamela Chasek tại viện phát triển bền vững quốc tế ở Qinnipeg, Canada cho biết, chúng ta cần nhiều cách trình bày vấn đề để giúp chính phủ và công chúng rộng rãi hiểu rõ hơn. " Hầu hết các nhà khoa học không nói ngôn ngữ mà những nhà hoạch định chính sách có thể hiểu và ngược lại". Chasek và đồng nghiệp của bà đã đề xuất một mục tiêu " suy thoái đất bằng không". Giống như ý tưởng về trung hòa carbon, nó là một mục tiêu dễ hiểu có thể giúp hình thành những kỳ vọng và khuyến khích hành động

( giải thích thêm: Zero net soil degradation means that we prevent the degradation of productive land and restore land that is already degraded.)

to bring sth home to sb: giúp ai hiểu rõ điều gì

For soils on the brink, that may be too late. Several researchers are agitating for the immediate creation of protected zones for endangered soils. One difficulty here is defining what these areas should conserve: areas where the greatest soil diversity is present? Or areas of unspoilt soils that could act as a future benchmark of quality?

Đối với đất đang trên bờ vực ( suy thoái), có lẽ là quá muộn. Một vài nhà nghiên cứu đang vận động cho việc tạo ra những khu vực được bảo vệ khẩn cấp đối với đất đang bị đe dọa. Một khó khăn ở đây là việc xác định thứ mà những khu vực này nên bảo tồn: những khu vực có sự đa dạng về đất đai lớn nhất? Hoặc những khu vực đất chưa khai phá có thể đóng vai trò là một điểm chuẩn về chất lượng trong tương lai.

 

Whatever we do, if we want our soils to survive, we need to take action now.

Dù chúng ta làm điều gì đi nữa thì nếu chúng ta muốn đất còn tồn tại thì chúng ta nên hành động ngay bây giờ.

  

  

Questions 14-17

Complete the summary below.
Write ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 14-17 on your answer sheet.

 

Why soil degradation could be a disaster for humans

Healthy soil contains a large variety of bacteria and other microorganisms, as well as plant remains and 14 ……………………….. It provides us with food and also with antibiotics, and its function in storing 15 …………………………. has a significant effect on the climate. In addition, it prevents damage to property and infrastructure because it holds 16……………………………

If these microorganisms are lost, soil may lose its special properties. The main factor contributing to soil degradation is the 17………………………….. carried out by humans.

 

 

Questions 18-21

Complete each sentence with the correct ending, A-F, below.
Write the correct letter, A-F, in boxes 18-21 on your answer sheet.

18   Nutrients contained in the unused parts of harvested crops

19   Synthetic fertilisers produced with Haber-Bosch process

20   Addition of a mixture developed by Pius Floris to the soil

21   The idea of zero net soil degradation

 

A   may improve the number and quality of plants growing there.

B   may contain data from up to nine countries.

C   may not be put back into the soil.

D   may help governments to be more aware of soil-related issues.

E   may cause damage to different aspects of the environment.

F   may be better for use at a global level.

 

Questions 22-26

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A-G.

Which section contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 22-26 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

 

22   a reference to one person’s motivation for a soil-improvement project

23   an explanation of how soil stayed healthy before the development of farming

24   examples of different ways of collecting information on soil degradation

25   a suggestion for a way of keeping some types of soil safe in the near future

26   a reason why it is difficult to provide an overview of soil degradation

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

SAVING THE SOIL

 

 

 

Questions 14-17

Complete the summary below.

Write ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 14-17 on your answer sheet.

 

Why soil degradation could be a disaster for humans

Tại sao giảm giá trị đất đai là một thảm họa đối với con người

 

Healthy soil contains a large variety of bacteria and other microorganisms, as well as plant remains and 14 …minerals…………………….. It provides us with food and also with antibiotics, and its function in storing 15 ……………carbon……………. has a significant effect on the climate.

Đất tốt chứa nhiều vi khuẩn khác nhau và các vi sinh vật khác cũng như xác cây trồng và khoáng sản. Nó cung cấp cho chúng ta thức ăn và kháng sinh, và chức năng của nó trong việc giữ caron có ảnh hưởng quan trọng lên khí hậu.

 In addition, it prevents damage to property and infrastructure because it holds 16…………water…………………

Ngoài ra, nó ngăn chặn những thiệt hại về tài sản và cơ sở vật chất bởi vì nó giữ nước

 

Giải thích: đoạn B

A single gram of healthy soil might contain 100 million bacteria, as well as other microorganisms such as viruses and fungi, living amid decomposing plants and various minerals Q14.

That means soils do not just grow our food, but are the source of nearly all our existing antibiotics, and could be our best hope in the fight against antibiotic-resistant bacteria. Soil is also an ally against climate change: as microorganisms within soil digest dead animals and plants, they lock in their carbon Q15 content, holding three times the amount of carbon as does the entire atmosphere. Soils also store water Q16, preventing flood damage: in the UK, damage to buildings, roads and bridges from floods caused by soil degradation costs £233 million every year.

……………………..……………………..……………………..……………………..

 

If these microorganisms are lost, soil may lose its special properties. The main factor contributing to soil degradation is the 17…………agriculture………….. carried out by humans.

Nếu những vi sinh vật này bị mất đi thì đất sẽ mất tính chất đặc biệt của nó. Nhân tố chính góp phần vào suy thoái đất là sự canh tác nông nghiệp do con người thực hiện

Giải thích: đoạn C

Agriculture is by far the biggest problem. In the wild, when plants grow they remove nutrients from the soil, but then when the plants die and decay these nutrients are returned directly to the soil. Humans tend not to return unused parts of harvested crops directly to the soil to enrich it, meaning that the soil gradually becomes less fertile.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 Questions 18-21

Complete each sentence with the correct ending, A-F, below.

Write the correct letter, A-F, in boxes 18-21 on your answer sheet.

 

18C   Nutrients contained in the unused parts of harvested crops

Chất dinh dưỡng chứa trong những phần không được dùng của các cây trồng được thu hoạch

Giải thích: đoạn C

 Humans tend not to return unused parts of harvested crops directly to the soil to enrich it, meaning that the soil gradually becomes less fertile.

 

19E   Synthetic fertilisers produced with Haber-Bosch process

Phân bón tổng hợp được sản xuất theo quy trình Haber-Bosch

Giải thích: đoạn D

Chemical fertilisers can release polluting nitrous oxide into the atmosphere and excess is often washed away with the rain, releasing nitrogen into rivers. More recently, we have found that indiscriminate use of fertilisers hurts the soil itself, turning it acidic and salty, and degrading the soil they are supposed to nourish.

 

20A      Addition of a mixture developed by Pius Floris to the soil

Bổ sung một hỗn hợp vào đất do Pius Floris phát triển

Giải thích: đoạn E

When they applied Floris’s mix to the desert-like test plots, a good crop of plants emerged that were not just healthy at the surface, but had roots strong enough to pierce dirt as hard as rock.

 

21D   The idea of zero net soil degradation

Ý tưởng về suy thoái đất bằng không

 

Giải thích: đoạn G, vì các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách của chính phủ không hiểu nhau nên Chasek đề xuất mục tiêu “ zero net land degradation” giống với mục tiêu trung hòa carbon để cho công chúng và các chính phủ dễ hiểu hơn

We need ways of presenting the problem that bring it home to governments and the wider public, says Pamela Chasek at the International Institute for Sustainable Development, in Winnipeg, Canada. ‘Most scientists don’t speak language that policy-makers can understand, and vice versa.’ Chasek and her colleagues have proposed a goal of ‘zero net land degradation’. Like the idea of carbon neutrality, it is an easily understood target that can help shape expectations and encourage action.

 

A   may improve the number and quality of plants growing there.

Có thể cải thiện số lượng và chất lượng cây trồng lớn lên ở đó

B   may contain data from up to nine countries.

Có thể chứa dữ liệu từ tận chín quốc gia

C   may not be put back into the soil. 

Có lẽ không được đưa trở về đất

D   may help governments to be more aware of soil-related issues.

Có lẽ giúp các chính phủ nhận thức về các vấn đề liên quan đến đất nhiều hơn

E   may cause damage to different aspects of the environment.

Có lẽ gây ra những thiệt hại về những khía cạnh khác nhau của môi trường

F   may be better for use at a global level.

Có lẽ tốt hơn hết là dùng ở mức độ toàn cầu

 

 

 

 

 

Questions 22-26

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A-G.

Which section contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 22-26 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

 

22E   a reference to one person’s motivation for a soil-improvement project

Một đề cập về động lực của một người về dự án cải thiện đất

Giải thích: Pius Floris có doanh nghiệp chăm sóc cây trồng nên là động lực cho anh ấy tìm cách cải thiện đất trồng cây

One of the people looking for a solution to his problem is Pius Floris, who started out running a tree-care business in the Netherlands, and now advises some of the world’s top soil scientists. He came to realise that the best way to ensure his trees flourished was to take care of the soil, and has developed a cocktail of beneficial bacteria, fungi and humus* to do this

 

23C   an explanation of how soil stayed healthy before the development of farming

Một lời giải thích về cách đất đai được giữ tươi tốt như thế nào trước khi phát triển nông nghiệp.

Giải thích: đoạn C, cây lớn lên nhờ đất, khi nó chết đi xác cây sẽ trả lại cho đất chất dinh dưỡng làm cho đất tươi tốt, còn con người lại không làm như vậy nên làm cho đất ngày càng kém màu mỡ đi.

In the wild, when plants grow they remove nutrients from the soil, but then when the plants die and decay these nutrients are returned directly to the soil. Humans tend not to return unused parts of harvested crops directly to the soil to enrich it, meaning that the soil gradually becomes less fertile.

 

24F   examples of different ways of collecting information on soil degradation

Những ví dụ về những cách thu thập thông tin khác nhau về suy thoái đất

Giải thích: đoạn F, thu thập thông tin quan khảo sát thực địa, khảo sát máy bay không người lái, hình ảnh vệ tinh, phân tích LAD

Researchers from nine countries are working together to create a map linked to a database that can be fed measurements from field surveys, drone surveys, satellite imagery, LAD analyses and so on to provide real-time data on the state of the soil. 

 

25G   a suggestion for a way of keeping some types of soil safe in the near future

đề xuất biện pháp giữ an toàn cho một số loại đất trong thời gian tới

Giải thích: đoạn G, các nhà khoa học đề xuất lập khu bảo vệ các loại đất đang gặp nguy cơ ngay lập tức

For soils on the brink, that may be too late. Several researchers are agitating for the immediate creation of protected zones for endangered soils. One difficulty here is defining what these areas should conserve: areas where the greatest soil diversity is present? Or areas of unspoilt soils that could act as a future benchmark of quality?

 

 

26F   a reason why it is difficult to provide an overview of soil degradation

Một lý do tại sao rất khó để cung cấp một cái nhìn tổng quan về thoái hóa đất

Giải thích: đoạn F, lý do khó để có cái nhìn tổng quan về thoái hóa đất là không có hệ thống phân loại quốc tế thống nhất.

 To assess our options on a global scale we first need an accurate picture of what types of soil are out there, and the problems they face. That’s not easy. For one thing, there is no agreed international system for classifying soil.

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

ĐÁP ÁN:

14. minerals

15. carbon

16. water

17. agriculture

18. C

19. E

20. A

21. D

22. E

23. C

24. F

25. G

26. F

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status