GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Whatever happened to the Harappan Civilisation?

Whatever happened to the Harappan Civilisation giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 3 đề reading cam 13

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Whatever happened to the Harappan Civilisation?

 

New research sheds light on the disappearance of an ancient society. Nghiên cứu mới làm sáng tỏ sự biến mất của một xã hội cổ xưa

A

The Harappan Civilisation of ancient Pakistan and India flourished 5,000 years ago, but a thousand years later their cities were abandoned. The Harappan Civilisation was a sophisticated Bronze Age society who built ‘megacities’ and traded internationally in luxury craft products, and yet seemed to have left almost no depictions of themselves. But their lack of self-imagery – at a time when the Egyptians were carving and painting representations of themselves all over their temples – is only part of the mystery.

 

Nền văn minh Harappan của Pakistan và Ấn Độ xưa đã phát triển rực rỡ 5000 năm trước nhưng 1000 năm sau đó các thành phố của họ đa bị bỏ mặc. Nền văn minh Harappan là một xã hội phức tạp thời đồ Đồng đã dựng nên " những siêu đô thị" và giao dịch quốc tế những sản phẩm thủ công sang trọng, tuy nhiên dường như không để lại bất kỳ mô tả nào về chính họ. Nhưng việc thiếu hình ảnh của họ - vào thời điểm mà người Ai Cập khắc và vẽ những hình tượng trưng về chính họ lên khắp các ngôi đền của họ - chỉ là một phần của sự bí ẩn này.

B

‘There is plenty of archaeological evidence to tell us about the rise of the Harappan Civilisation, but relatively little about its fall,’ explains archaeologist Dr Cameron Petrie of the University of Cambridge. ‘As populations increased, cities were built that had great baths, craft workshops, palaces and halls laid out in distinct sectors. Houses were arranged in blocks, with wide main streets and narrow alleyways, and many had their own wells and drainage systems. It was very much a “thriving” civilisation.’ Then around 2100 BC, a transformation began. Streets went uncleaned, buildings started to be abandoned, and ritual structures fell out of use. After their final demise, a millennium passed before really large-scale cities appeared once more in South Asia.

 

"Có rất nhiều bằng chứng khảo cổ học cho chúng ta biết về sự trổi dậy của nền văn minh Harappan nhưng tương đối ít bằng chứng về sự sụp đổ của nó" nhà khảo cổ học Tiến sĩ Cameron Petrie của Đại học Cambridge giải thích. " Khi dân số tăng lên, các thành phố được xây dựng có bồn tắm lớn, xưởng thủ công, lâu đài, hội trường được bố trí ở nhiều khu vực riêng biệt. Những ngôi nhà được sắp xếp theo khối, cùng với những con đường chính rộng lớn và những đường hẻm hẹp, và nhiều người có giếng cũng như là hệ thống thoát nước riêng. Nó là một nền văn minh rất thịnh vượng. Sau đó khoảng 2100 trước Công Nguyên, một sự chuyển đổi bắt đầu. Những con đường trở nên dơ bẩn, các tòa nhà bắt đầu bị bỏ hoang và các khu kiến trúc nghi lễ không được sử dụng. Sau sự sụp đổ cuối chúng, một thiên niên kỷ qua đi trước khi những thành phố quy mô lớn xuất hiện một lần nữa ở Đông Nam Á.

 

C

Some have claimed that major glacier-fed rivers changed their course, dramatically affecting the water supply and agriculture; or that the cities could not cope with an increasing population, they exhausted their resource base, the trading economy broke down or they succumbed to invasion and conflict; and yet others that climate change caused an environmental change that affected food and water provision. ‘It is unlikely that there was a single cause for the decline of the civilisation. But the fact is, until now, we have had little solid evidence from the area for most of the key elements,’ said Petrie. ‘A lot of the archaeological debate has really only been well-argued speculation.’

 

Một vài người khẳng định rằng những dòng sông băng lớn lâu năm đã thay đổi hướng đi của chúng gây ảnh hưởng đáng kể nguồn cung cấp nước và nông nghiệp; hoặc các thành phố không thể đối phó với dân số đang tăng lên, họ đã dùng cạn kiệt cơ sở tài nguyên, kinh tế thương mại sụp đổ, họ không chống chọi được giặc xâm lăng và các xung đột; tuy nhiên những người khác cho rằng sự thay đổi khí hậu gây nên sự thay đổi môi trường làm ảnh hưởng đến thực phẩm và sự cung cấp nước. Petrie nói: " Không thể nào có một nguyên nhân duy nhất về sự sa sút của nền văn minh này. Mãi cho đến nay, sự thật là chúng ta không có nhiều bằng chứng chắc chắn từ khu vực này đối với hầu hết các nhân tố chính". " Nhiều cuộc thảo luận mang tính khảo cổ thực sự chỉ là sự suy đoán trên cơ sở tranh luận".

 

 

D

A research team led by Petrie, together with Dr Ravindanath Singh of Banaras Hindu University in India, found early in their investigations that many of the archaeological sites were not where they were supposed to be, completely altering understanding of the way that this region was inhabited in the past. When they carried out a survey of how the larger area was settled in relation to sources of water, they found inaccuracies in the published geographic locations of ancient settlements ranging from several hundred metres to many kilometres. They realised that any attempts to use the existing data were likely to be fundamentally flawed. Over the course of several seasons of fieldwork they carried out new surveys, finding an astonishing 198 settlement sites that were previously unknown.

 

Một nhóm nghiên cứu do Petrie đứng đầu cùng với Tiến Sĩ Ravindanath Singh của Đại học Banaras Hindu ở Ấn Độ đã phát hiện từ rất sớm trong các điều tra của họ rằng nhiều địa điểm khảo cổ không phải là nơi mà họ nghiên cứu, đã hoàn toàn làm thay đổi hiểu biết về cách mà khu vực này sinh sống trong quá khứ. Khi họ thực hiện một khảo sát về việc một cách thức định cư của khu vực rộng lớn hơn liên quan với nguồn nước, họ phát hiện ra những điều không chính xác trong các khu vực địa lý được công khai về các khu định cư thời xưa trãi dài từ vài trăm m đến nhiều km. Họ nhận ra rằng bất kỳ sự nổ lực dùng những dữ liệu hiện có đều có khả năng bị sai về cơ bản. Qua thời gian nhiều mùa nghiên cứu thực địa họ đã thực hiện khảo sát mới, đã tìm thấy 198 nơi định cư đang kinh ngạc không được biết đến trước đó.

 

 

E

Now, research published by Dr Yama Dixit and Professor David Hodell, both from Cambridge’s Department of Earth Sciences, has provided the first definitive evidence for climate change affecting the plains of north-western India, where hundreds of Harappan sites are known to have been situated. The researchers gathered shells of Melanoides tuberculate snails from the sediments of an ancient lake and used geochemical analysis as a means of tracing the climate history of the region. ‘As today, the major source of water into the lake is likely to have been the summer monsoon,’ says Dixit. ‘But we have observed that there was an abrupt change about 4,100 years ago, when the amount of evaporation from the lake exceeded the rainfall – indicative of a drought.’ Hodell adds: ‘We estimate that the weakening of the Indian summer monsoon climate lasted about 200 years before recovering to the previous conditions, which we still see today.’

 

Giờ đây, nghiên cứu đã được công bố bởi Tiến sĩ Yama Dixit và giáo sư David Hodell, cả hai đếu đến từ phòng Khoa học Trái Đất của Đại Học Cambridge, đã cung cấp bằng chứng rõ ràng đầu tiên về sự thay đổi khi hậu đã ảnh hưởng lên các đồng bằng phía Tây Bắc của Ấn Độ nơi có hàng trăm địa điểm Harappan được cho là đã tọa lạc. Các nhà nghiên cứu đã thu thập những vỏ sò của những con ốc sên Melanoides  từ trầm tích của một hồ nước thời xưa và đã dùng những phân tích địa chất làm phương tiện lần theo dầu vết lịch sử khí hậu của khu vực. Dixit nói: " Ngày nay, nguồn nước chính trong hồ nước có khả năng là gió mùa mùa hè". " Nhưng chúng ta đã quan sát rằng có một sự thay đổi đột ngột khoảng 4100 năm trước khi lượng bốc hơi nước từ hồ nước này vượt quá lượng mưa - dấu hiệu của khô hạn". Hodell nói thêm: " Chúng ta dự đoán rằng sự suy yêu của khí hậu gió múa mùa hè Ấn Độ kéo dài khoảng 200 năm trước khi phục hồi về các điều kiện khí hậu trước đó mà chúng ta vẫn thấy ngày nay"

 

 

 

F

It has long been thought that other great Bronze Age civilisations also declined at a similar time, with a global-scale climate event being seen as the cause. While it is possible that these local-scale processes were linked, the real archaeological interest lies in understanding the impact of these larger-scale events on different environments and different populations. ‘Considering the vast area of the Harappan Civilisation with its variable weather systems,’ explains Singh, ‘it is essential that we obtain more climate data from areas close to the two great cities at Mohenjodaro and Harappa and also from the Indian Punjab.’

 

Từ lâu người ta đã suy nghĩ rằng các nền văn minh lớn thời đồ đồng khác cũng sa sút vào thời điểm tương tự, với sự kiện khí hậu qui mô toàn cầu được xem là nguyên nhân. Mặc dù có khả năng là các quá trình quy mô địa phương này được liên kết với nhau ( gây nên sự sụp đổ chung của thời đồ đồng), mối quan tâm khảo cổ thực sự nằm ở việc tìm hiểu tác động của các sự kiện quy mô lớn này lên các môi trường khác nhau và quần thể dân số khác nhau. Singh giải thích " để xem xét khu vực rộng lớn của nền văn minh Harappan với các hệ thống thời tiết biến đổi của nó, thì điều quan trọng là chúng ta phải có được nhiều dữ liệu khí hậu từ các vùng lân cận với hai thành phố lớn Mohenjodaro và Harappa và cả từ Punjab của Ấn Độ"

 

 

G

Petrie and Singh’s team is now examining archaeological records and trying to understand details of how people led their lives in the region five millennia ago. They are analysing grains cultivated at the time, and trying to work out whether they were grown under extreme conditions of water stress, and whether they were adjusting the combinations of crops they were growing for different weather systems. They are also looking at whether the types of pottery used, and other aspects of their material culture, were distinctive to specific regions or were more similar across larger areas. This gives us insight into the types of interactive networks that the population was involved in, and whether those changed.

 

Nhóm của Petrie và Singh hiện nay đang kiểm tra các ghi ghép khảo cổ và cố gắng hiểu các chi tiết về cách thức mọi người trải qua cuộc sống của họ trong khu vực này cách đây 5 thiên niên kỷ. Họ phân tích ngũ cốc được trồng vào thời điểm đó và cố gắng tìm hiểu liệu chúng được trồng dưới điều kiện thiếu nước khắc nghiệt hay không, và liệu họ có điều chỉnh sự kết hợp các cây trồng mà họ trồng đối với các hệ thống thời tiết khác nhau. Họ cũng xem xét loại đồ gốm nào được sử dụng và các khía cạnh khác về văn hóa vật chất, liệu chúng khác nhau ở mỗi vùng riêng biệt hay giống nhau khắp các khu vực rộng lớn. Điều này cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về các kiểu kết nối tương tác mà người dân tham gia và liệu chúng có thay đổi không.

H

Petrie believes that archaeologists are in a unique position to investigate how past societies responded to environmental and climatic change. ‘By investigating responses to environmental pressures and threats, we can learn from the past to engage with the public, and the relevant governmental and administrative bodies, to be more proactive in issues such as the management and administration of water supply, the balance of urban and rural development, and the importance of preserving cultural heritage in the future.’

 

Petrie tin rằng các nhà khảo cổ học đang ở trong một vị trí đặc biệt để điều tra cách mà các xã hội thời xưa phản ứng với sự thay đổi môi trường và khí hậu. " bằng cách tìm hiểu các phản ứng với các áp lực và mối đe dọa môi trường, chúng ta có thể học từ quá khứ để thu hút công chúng, và các cơ quan hành chính và chính phủ liên quan, chủ động hơn trong các vấn đề như quản lý và vận hành nguồn nước, cân bằng giữa phát triển đô thị và nông thôn, và tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản văn hóa trong tương lai"

 

 

 

Questions 27-31

Reading Passage 3 has eight paragraphs, A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 27-31 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once

 

27   proposed explanations for the decline of the Harappan Civilisation

28   reference to a present-day application of some archaeological research findings

29   a difference between the Harappan Civilisation and another culture of the same period

30   a description of some features of Harappan urban design

31   reference to the discovery of errors made by previous archaeologists

 

Questions 32-36

Complete the summary below.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 32-36 on your answer sheet.

Looking at evidence of climate change

Yama Dixit and David Hodell have found the first definitive evidence of climate change affecting the plains of north-western India thousands of years ago. By collecting the 32………………………… of snails and analysing them, they discovered evidence of a change in water levels in a 33……………………….. in the region. This occurred when there was less 34…………………………….. than evaporation, and suggests that there was an extended period of drought.

Petrie and Singh’s team are using archaeological records to look at 35…………………………… from five millennia ago, in order to know whether people had adapted their agricultural practices to changing climatic conditions. They are also examining objects including 36………………………….. , so as to find out about links between inhabitants of different parts of the region and whether these changed over time.

 

Questions 37-40

Complete the summary below.
Look at the following statements (Questions 38-40) and the list of researchers below.

Match each statement with the correct researcher, ABC or D.

Write the correct letter, ABC or D, in boxes 37-40 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

 

37   Finding further information about changes to environmental conditions in the region is vital.

38   Examining previous patterns of behaviour may have long-term benefits.

39   Rough calculations indicate the approximate length of a period of water shortage.

40   Information about the decline of the Harappan Civilisation has been lacking.

List of Researchers

A          Cameron Petrie
B          Ravindanath Singh
C          Yama Dixit
D          David Hodell

 

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Whatever happened to the Harappan Civilisation?

 

 

 

Questions 27-31

Reading Passage 3 has eight paragraphs, A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 27-31 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once

 

27C   proposed explanations for the decline of the Harappan CivilisationCác giải thích được đề xuất về sự sa sút của nền văn minh Harappan

Giải thích: đoạn C

Some have claimed that major glacier-fed rivers changed their course, dramatically affecting the water supply and agriculture; or that the cities could not cope with an increasing population, they exhausted their resource base, the trading economy broke down or they succumbed to invasion and conflict; and yet others that climate change caused an environmental change that affected food and water provision.

28H   reference to a present-day application of some archaeological research findings. Đề cập đến những ứng dụng hiện nay về các phát hiện nghiên cứu khảo cổ học

Giải thích: đoạn H

By investigating responses to environmental pressures and threats, we can learn from the past to engage with the public, and the relevant governmental and administrative bodies, to be more proactive in issues such as the management and administration of water supply, the balance of urban and rural development, and the importance of preserving cultural heritage in the future.’

29A   a difference between the Harappan Civilisation and another culture of the same period. Một sự khác biệt giữa nền văn minh Harappa và nền văn hóa khác cùng thời

Giải thích: đoạn A

The Harappan Civilisation was a sophisticated Bronze Age society who built ‘megacities’ and traded internationally in luxury craft products, and yet seemed to have left almost no depictions of themselves. But their lack of self-imagery – at a time when the Egyptians were carving and painting representations of themselves all over their temples – is only part of the mystery

30B   a description of some features of Harappan urban design. Mô tả vài đặc điểm thiết kế đô thị của Harappan

Giải thích: đoạn B

‘As populations increased, cities were built that had great baths, craft workshops, palaces and halls laid out in distinct sectors. Houses were arranged in blocks, with wide main streets and narrow alleyways, and many had their own wells and drainage systems. It was very much a “thriving” civilisation.’ 

31D   reference to the discovery of errors made by previous archaeologists. Đề cập đến khám phá ra những lỗi sai từ các nhà khảo cổ học trước đó.

Giải thích: đoạn D

A research team led by Petrie, together with Dr Ravindanath Singh of Banaras Hindu University in India, found early in their investigations that many of the archaeological sites were not where they were supposed to be, completely altering understanding of the way that this region was inhabited in the past.

 

 

 

Questions 32-36

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 32-36 on your answer sheet.

Looking at evidence of climate change

Yama Dixit and David Hodell have found the first definitive evidence of climate change affecting the plains of north-western India thousands of years ago. By collecting the 32………shells………… of snails and analysing them, they discovered evidence of a change in water levels in a 33………lake………….. in the region. 

Yama Dixit và David Hodell đã phát hiện ra bằng chứng rõ ràng đầu tiên về sự thay đổi khí hậu ảnh hưởng lên các đồng bằng phía tây bắc Ấn độ hàng ngàn năm trước. Bằng việc thu thập vỏ sò của những con ốc và phân tích chúng, họ đã khám phá ra bằng chứng về sự thay đổi trong mực nước trong một hồ nước trong khu vực.

Giải thích: đoạn E

The researchers gathered shells of Melanoides tuberculate snails from the sediments of an ancient lake and used geochemical analysis as a means of tracing the climate history of the region.

 

This occurred when there was less 34…………rainfall……………….. than evaporation, and suggests that there was an extended period of drought.

Điều này xảy ra khi lượng nước mưa ít hơn sự thoát hơi nước, và cho thấy rằng có một thời kỳ khô hạn kéo dài.

Giải thích: đoạn E

But we have observed that there was an abrupt change about 4,100 years ago, when the amount of evaporation from the lake exceeded the rainfall – indicative of a drought.’

 

Petrie and Singh’s team are using archaeological records to look at 35………grains……………… from five millennia ago, in order to know whether people had adapted their agricultural practices to changing climatic conditions. 

Nhóm của Petrie và Singh đang sử dụng các ghi chép khảo cổ để nghiên cứu về ngũ cốc cách đây năm thiên niên kỷ, để biết liệu mọi người đã thích nghi với các hoạt động nông nghiệp đối với sự thay đổi các điều kiện khí hậu.

Giải thích: đoạn G

Petrie and Singh’s team is now examining archaeological records and trying to understand details of how people led their lives in the region five millennia ago. They are analysing grains cultivated at the time, and trying to work out whether they were grown under extreme conditions of water stress, and whether they were adjusting the combinations of crops they were growing for different weather systems.

 

They are also examining objects including 36…………pottery…………….. , so as to find out about links between inhabitants of different parts of the region and whether these changed over time.

Họ cũng kiểm tra các vật bao gồm đồ gốm, để tìm hiểu về mối liên hệ giữa các cư dân của những phần khu vực khác nhau và liệu những điều này có thay đổi

 Giải thích: đoạn G

They are also looking at whether the types of pottery used, and other aspects of their material culture, were distinctive to specific regions or were more similar across larger areas.

 

 

 

 

Questions 37-40

Complete the summary below.

Look at the following statements (Questions 38-40) and the list of researchers below.

Match each statement with the correct researcher, A, B, C or D.

Write the correct letter, A, B, C or D, in boxes 37-40 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

 

37B   Finding further information about changes to environmental conditions in the region is vital. Tìm nhiều thông tin hơn về sự thay đổi đối với các điều kiện môi trường trong khu vực là rất quan trọng

Giải thích: B Ravindanath Singh, đoạn F

 ‘Considering the vast area of the Harappan Civilisation with its variable weather systems,’ explains Singh, ‘it is essential that we obtain more climate data from areas close to the two great cities at Mohenjodaro and Harappa and also from the Indian Punjab.’

38A   Examining previous patterns of behaviour may have long-term benefits. Xem xét các kiểu hành vi trước đó có thể có lợi ích lâu dài

Giải thích:A Cameron Petrie, đoạn H. Trong đoạn H ông có nói nếu chúng ta tìm hiểu cách phản ứng của người xưa đối với những áp lực và mối đe dọa trong môi trường có thể thu hút được sự quan tâm của công chúng, các cơ quan và chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề nguồn nước, phát triển đô thị và nông thôn, bảo toàn di sản văn hóa —> tức là lợi ích lâu dài

39D   Rough calculations indicate the approximate length of a period of water shortage. Những phép tính gần đúng chỉ ra độ dài gần đúng về một thời kỳ thiếu nước.

Giải thích: D David Hodell, đoạn E

Hodell adds: ‘We estimate that the weakening of the Indian summer monsoon climate lasted about 200 years before recovering to the previous conditions, which we still see today.’

40A   Information about the decline of the Harappan Civilisation has been lacking. Thông tin về sự sa sút của nền văn minh Harappan bị thiếu.

Giải thích: A Cameron Petrie, đoạn B,

‘There is plenty of archaeological evidence to tell us about the rise of the Harappan Civilisation, but relatively little about its fall,’ explains archaeologist Dr Cameron Petrie of the University of Cambridge

List of Researchers

A      Cameron Petrie

B      Ravindanath Singh

C      Yama Dixit

D      David Hodell

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

 

ĐÁP ÁN:

 

27. C

28. H

29. A

30. B

31. D

32. shells

33. lake

34. rainfall

35. grains

36. pottery

37. B

38. A

39. D

40. A

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status