GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Cutty Sark the fastest sailing ship of all time

Cutty Sark: the fastest sailing ship of all time giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 4 đề reading cam 13

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Cutty Sark the fastest sailing ship of all time

 

 The nineteenth century was a period of great technological development in Britain, and for shipping the major changes were from wind to steam power, and from wood to iron and steel.  ĐOẠN 1

Thế kỷ 19 là một thời kỳ phát triển kỹ thuật vượt bậc ở Anh, và đối với ngành vận tải biển, những thay đổi lớn là từ năng lượng gió sang năng lượng hơi nước và từ gỗ sang sắt và thép.

 

The fastest commercial sailing vessels of all time were clippers, three-masted ships built to transport goods around the world, although some also took passengers. From the 1840s until 1869, when the Suez Canal opened and steam propulsion was replacing sail, clippers dominated world trade. Although many were built, only one has survived more or less intact: Cutty Sark, now on display in Greenwich, southeast London. ĐOẠN 2

Những chiếc thuyền buồm thương mại nhanh nhất mọi thời đại là những con thuyền cao tốc ba cột buồm được tạo ra để vận chuyển hàng hóa khắp thế giới mặc dù một vài chiếc cũng có chở hành khách. Từ những năm 1840 đến 1869, khi Suez Canal mở cửa và động cơ hơi nước thay thế cho cánh buồm, những con tàu cao tốc chiếm lĩnh thương mại thế giới. Mặc dù nhiều chiếc đã được dựng nên nhưng chỉ một chiếc duy nhất còn tồn tại ít nhiều còn nguyên vẹn: cutty Sark, hiện nay đang trưng bày ở Greenwich, Đông Nam London.

 

Cutty Sark’s unusual name comes from the poem Tam O’Shanter by the Scottish poet Robert Burns. Tam, a farmer, is chased by a witch called Nannie, who is wearing a ‘cutty sark’ – an old Scottish name for a short nightdress. The witch is depicted in Cutty Sark’s figurehead – the carving of a woman typically at the front of old sailing ships. In legend, and in Burns’s poem, witches cannot cross water, so this was a rather strange choice of name for a ship. ĐOẠN 3

Cái tên lạ thường Cutty Sark có từ bài thơ Tam O'Shanter của nhà thơ người Scotland Robert Burns. Tam, một người nông dân bị truy đuổi bởi một mụ phù thủy tên Nannie mặt một chiếc " Cutty sark" - tên gọi cũ của người Scotland cho một chiếc váy ngủ ngắn. Mụ phù thủy được mô tả trong tượng bán thân trên Cutty Sark - hình chạm khắc một người phụ nữ thường ở trước những chiếc thuyền buồm cũ. Trong truyền thuyết, và trong bài thơ của Burns, những mụ phù thủy không thể vượt qua mặt nước vì vậy bức tượng này là một sự lựa chọn khá lạ lùng về tên của một con tàu.

 

Cutty Sark was built in Dumbarton, Scotland, in 1869, for a shipping company owned by John Willis. To carry out construction, Willis chose a new shipbuilding firm, Scott & Linton, and ensured that the contract with them put him in a very strong position. In the end, the firm was forced out of business, and the ship was finished by a competitor. ĐOẠN 4

Cutty Sark được đóng ở Dumbarton, Scotland vào năm 1869, cho một công ty vận chuyển do John Willis sở hữu. Để thực hiện việc xây dựng, Willis chọn một hãng đóng tàu mới, Scott & Linton và đảm bảo rằng việc ký hợp đồng với họ sẽ cho anh ta một vị thế vững mạnh. Cuối cùng, hãng đóng tàu này bị buộc phải ngừng kinh doanh và con tàu được hoàn thiện bởi một đối thủ.

 

 

Willis’s company was active in the tea trade between China and Britain, where speed could bring shipowners both profits and prestige, so Cutty Sark was designed to make the journey more quickly than any other ship. On her maiden voyage, in 1870, she set sail from London, carrying large amounts of goods to China. She returned laden with tea, making the journey back to London in four months. However, Cutty Sark never lived up to the high expectations of her owner, as a result of bad winds and various misfortunes. On one occasion, in 1872, the ship and a rival clipper, Thermopylae, left port in China on the same day. Crossing the Indian Ocean, Cutty Sark gained a lead of over 400 miles, but then her rudder was severely damaged in stormy seas, making her impossible to steer. The ship’s crew had the daunting task of repairing the rudder at sea, and only succeeded at the second attempt. Cutty Sark reached London a week after Thermopylae. ĐOẠN 5

Công ty của Willis đang hoạt động trong lĩnh vực buôn bán trà giữa Trung Quốc và Anh nơi mà tốc độ có thể mang lại lợi nhuận và danh tiếng cho các chủ tàu, vì vậy Cutty Sark được thiết kế để tạo ra hành trình nhanh hơn bất cứ con tàu nào khác. Trong chuyến tàu đầu tiên của mình vào năm 1870, nó khởi hành đến Luân Đôn chở số lượng lớn hàng hóa đến Trung Quốc. Nó quay trở lại nặng trĩu trà, thực hiện cho hành trình trở lại luân đôn trong bốn tháng.Tuy nhiên, Cutty Sark chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng cao của những người sở hữu nó, vì những cơn gió khó chịu và nhiều đều không may mắn khác. Vào một dịp nọ, vào năm 1872, con tàu này và một tàu cao tốc đối thủ, Thermopylae, rời cảng ở Trung Quốc cùng ngày. Vượt qua Ấn Độ Dương, Cutty Sark đã vượt lên dẫn trước 400 dặm nhưng sau đó bánh lái của nó bị hư nặng do những con sóng lớn do bão khiến cho nó không thể lái được. Thủy thủ đoàn của con tàu có nhiệm vụ khó khăn là sửa chữa bánh lái trên biển và chỉ thành công ở lần thử thứ hai. Cutty Sark đã đến London một tuần sau Thermopylae.

 

 

Steam ships posed a growing threat to clippers, as their speed and cargo capacity increased. In addition, the opening of the Suez Canal in 1869, the same year that Cutty Sark was launched, had a serious impact. While steam ships could make use of the quick, direct route between the Mediterranean and the Red Sea, the canal was of no use to sailing ships, which needed the much stronger winds of the oceans, and so had to sail a far greater distance. Steam ships reduced the journey time between Britain and China by approximately two months. ĐOẠN 6

Tàu hơi nước là mối đe dọa ngày càng nhiều đối với thuyền cao tốc vì tốc độ và sức chứa hàng hóa của chúng tăng lên. Ngoài ra, việc mở kênh đào Suez vào năm 1869, cùng năm với con tàu Cutty Sark được hạ thủy, có ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi tàu hơi nước có thể tận dụng những tuyến đường thẳng và nhanh giữa Đại Trung Hải và Biển Đỏ nhưng kênh đào này không có tác dụng với tàu buồm cần gió mạnh từ đại dương, và vì vậy phải đi một quãng đường xa hơn. Tàu hơi nước đã cắt giảm thời gian hành trình giữa Anh và Trung Quốc khoảng hai tháng.

 

By 1878, tea traders weren’t interested in Cutty Sark, and instead, she took on the much less prestigious work of carrying any cargo between any two ports in the world. In 1880, violence aboard the ship led ultimately to the replacement of the captain with an incompetent drunkard who stole the crew’s wages. He was suspended from service, and a new captain appointed. This marked a turnaround and the beginning of the most successful period in Cutty Sark’s working life, transporting wool from Australia to Britain. One such journey took just under 12 weeks, beating every other ship sailing that year by around a month. ĐOẠN 7

Đến năm 1878, những người buôn trà không hứng thú với Cutty Sark, và thay vào đó nó đảm nhận công việc ít danh tiếng hơn nhiều là chở bất kỳ loại hàng nào giữa hai cảng bất kỳ trên thế giới. Vào năm 1880, việc bạo lực trên tàu cuối cùng dẫn đến việc thay thế thuyền trưởng bằng một tay say rượu bất tài đã ăn cắp tiền lương của thủy thủ đoàn. Ông ta bị đình chỉ phục vụ và một thuyền trưởng mới được bổ nhiệm. Điều này đã đánh dấu bước ngoặt và sự khởi đầu của một thời kỳ thành công nhất trong cuộc đời hoạt động của Cutty Sark, vận chuyển len từ Úc đến Anh. Một hành trình như vậy mất chưa đầy 12 tuần, đánh bại mọi con tàu khác đang giong buồm vào năm đó trong vòng một tháng.

 

The ship’s next captain, Richard Woodget, was an excellent navigator, who got the best out of both his ship and his crew. As a sailing ship, Cutty Sark depended on the strong trade winds of the southern hemisphere, and Woodget took her further south than any previous captain, bringing her dangerously close to icebergs off the southern tip of South America. His gamble paid off, though, and the ship was the fastest vessel in the wool trade for ten years. ĐOẠN 8

Thuyền trưởng kế tiếp của con tàu, Richard Woodget, là một nhà hàng hải xuất sắc đã tận dụng tốt con tàu và đoàn thủy thủ của ông ta. Là một con tàu buồm, Cutty Sark phụ thuộc vào những cơn gió mậu dịch mạnh từ phía nam bán cầu và Woodget đưa con tàu đi xa hơn về phía Nam hơn bất kỳ thuyền trưởng nào trước đó, mạo hiểm đưa con tàu gần sát với các tảng băng trôi ngoài khơi đầu phía nam của Nam Mỹ. Tuy nhiên canh bạc của anh ta được đền đáp và con tàu này đã là con tàu nhanh nhất trong hoạt động buôn bán len trong mười năm.

 

As competition from steam ships increased in the 1890s, and Cutty Sark approached the end of her life expectancy, she became less profitable. She was sold to a Portuguese firm, which renamed her Ferreira. For the next 25 years, she again carried miscellaneous cargoes around the world. ĐOẠN 9

Khi sự cạnh tranh từ tàu hơi nước tăng lên vào những năm 1890 và Cutty Sark sắp hết tuổi thọ, nó trở nên ít sinh lời hơn. Nó được bán cho một hãng của Bồ Đào Nha được đặt tên lại là Ferreira. Trong 25 năm kế tiếp, một lần nữa nó chở hàng linh tinh đi khắp thế giới.

 

 

Badly damaged in a gale in 1922, she was put into Falmouth harbor in southwest England, for repairs. Wilfred Dowman, a retired sea captain who owned a training vessel, recognised her and tried to buy her, but without success. She returned to Portugal and was sold to another Portuguese company. Dowman was determined, however, and offered a high price: this was accepted, and the ship returned to Falmouth the following year and had her original name restored. ĐOẠN 10

Bị hư hại nặng trong một trận gió lớn vào năm 1922, nó được đưa vào cảng Falmouth ờ phía Nam nước Anh để sửa chữa. Wilfred Dowman, một thuyền trưởng về hưu sở hữu một con tàu để huấn luyện, đào tạo đã nhận ra con tàu này và cố gắng mua nó nhưng không thành công. Nó quay về Bồ Đào Nha và được bán cho một công ty Bồ Đào Nha khác. Tuy nhiên, Dowman quyết tâm và đề nghị giá cao hơn: lần này được chấp nhận và con tàu đã trở lại Falmouth năm sau đó và tên cũ của nó được phục hồi.

 

Dowman used Cutty Sark as a training ship, and she continued in this role after his death. When she was no longer required, in 1954, she was transferred to dry dock at Greenwich to go on public display. The ship suffered from fire in 2007, and again, less seriously, in 2014, but now Cutty Sark attracts a quarter of a million visitors a year. ĐOẠN 11

Dowman đã dùng Cutty Sark như là một con tàu huấn luyện và nó tiếp tục với vai trò này sau khi ông ta qua đời.  Khi nó không còn cần thiết nữa, vào năm 1954, nó được chuyển đến ụ tàu tại Greenwich để trưng bày trước công chúng. Con tàu bị hỏa hoạn vào năm 2007, và một lần nữa ít nghiêm trọng hơn vào năm 2014 nhưng hiện nay Cutty Sark thu hút khoảng 250.000 du khách mỗi năm.

 

 

 

 

Questions 1-8

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-8 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

1   Clippers were originally intended to be used as passenger ships.

2   Cutty Sark was given the name of a character in a poem.

3   The contract between John Willis and Scott & Linton favoured Willis.

4   John Willis wanted Cutty Sark to be the fastest tea clipper travelling between the UK and China.

5   Despite storm damage, Cutty Sark beat Thermopylae back to London.

6   The opening of the Suez Canal meant that steam ships could travel between Britain and China faster than clippers.

7   Steam ships sometimes used the ocean route to travel between London and China.

8   Captain Woodget put Cutty Sark at risk of hitting an iceberg.

 

 

Questions 9-13

Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

 

9   After 1880, Cutty Sark carried ………………………… as its main cargo during its most successful time.

10   As a captain and …………………………., Woodget was very skilled.

11   Ferreira went to Falmouth to repair damage that a …………………………. had caused.

12   Between 1923 and 1954, Cutty Sark was used for …………………………..

13   Cutty Sark has twice been damaged by ………………………… in the 21st century.

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Cutty Sark the fastest sailing ship of all time

 

 

Questions 1-8

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-8 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the information

FALSE          if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

1F   Clippers were originally intended to be used as passenger ships.

Những con tàu cao tốc lúc đầu định dùng như tàu chở khách

Giải thích: đoạn 2, những con tàu cao tốc được làm để chở hàng hóa là chủ yếu, đôi khi mới chở khách.

The fastest commercial sailing vessels of all time were clippers, three-masted ships built to transport goods around the world, although some also took passengers

 

2F   Cutty Sark was given the name of a character in a poem.

Cutty Sark được đặt tên theo một nhân vật trong bài thơ

Giải thích: đoạn 3, Cutty Sark được đặt tên theo gọi cũ của chiếc áo ngủ ngắn của người Scotland

Cutty Sark’s unusual name comes from the poem Tam O’Shanter by the Scottish poet Robert Burns. Tam, a farmer, is chased by a witch called Nannie, who is wearing a ‘cutty sark’ – an old Scottish name for a short nightdress. 

 

3T   The contract between John Willis and Scott & Linton favoured Willis.

Hợp đồng giữa John Willis và Scott & Linton có lợi cho Willis

Giải thích: ĐOẠN 4, Willis chọn hãng đóng tàu Scott & Linton và đảm bảo rằng hợp đồng sẽ cho ông ta vị thế vững chắc

To carry out construction, Willis chose a new shipbuilding firm, Scott & Linton, and ensured that the contrast with them put him in a very strong position. In the end, the firm was forced out of business, and the ship was finished by a competitor.

 

4T   John Willis wanted Cutty Sark to be the fastest tea clipper travelling between the UK and China.

John Willis muốn Cutty Sark là con tàu cao tốc chạy nhanh nhất chạy giữa Anh và Trung Quốc

Giải thích: đoạn 5, vì tốc độ giúp cho công ty có lợi nhuận và danh tiếng trong việc buôn bán trà nên Cutty Sark được thiết kế để thực hiện hành trình nhanh hơn bất kỳ con tàu nào.

Willis’s company was active in the tea trade between China and Britain, where speed could bring shipowners both profits and prestige, so Cutty Sark was designed to make the journey more quickly than any other ship.

 

5F   Despite storm damage, Cutty Sark beat Thermopylae back to London.

Mặc dù những thiệt hại do bão, Cutty Sark đã đánh bại Thermopylae lúc quay về London

Giải thích: Đoạn 5, do bão nên Cutty Sark bị hư hại nên cần phải sửa chữa, do đó nó đến Luân Đôn muộn hơn Thermopylae một tuần

Cutty Sark reached London a week after Thermopylae

 

6T   The opening of the Suez Canal meant that steam ships could travel between Britain and China faster than clippers.

Việc mở kênh đào Suez có nghĩa là những con tàu hơi nước có thể đi lại giữa Anh và Trung Quốc nhanh hơn tàu cao tốc.

Giải thích: đoạn 6, việc mở kênh đào Suez giúp cho tàu hơi nước đi đường thẳng và nhanh hơn trong khi tàu cao tốc phải nhờ sức gió ngoài đại dương nên không tận dụng được kênh đào này, nó phải đi đường xa hơn. Do đó tàu hơi nước đi nhanh hơn khoảng hai tháng.

In addition, the opening of the Suez Canal in 1869, the same year that Cutty Sark was launched, had a serious impact. While steam ships could make use of the quick, direct route between the Mediterranean and the Red Sea, the canal was of no use to sailing ships, which needed the much stronger winds of the oceans, and so had to sail a far greater distance. Steam ships reduced the journey time between Britain and China by approximately two months. 

 

7NG   Steam ships sometimes used the ocean route to travel between London and China.

Tàu hơi nước đôi khi sử dụng tuyến đường biển để đi lại giữa Luân Đôn và Trung Quốc

Giải thích: không có thông tin trong bài

 

8T   Captain Woodget put Cutty Sark at risk of hitting an iceberg.

Thuyền trưởng Woodget mạo hiểm đưa con tàu Cutty Sark chạm vào tảng băng

Giải thích: đoạn 8, có nói rằng vị thuyền trưởng đã đưa con tàu lại gần sát các tảng băng một cách mạo hiểm

 As a sailing ship, Cutty Sark depended on the strong trade winds of the southern hemisphere, and Woodget took her further south than any previous captain, bringing her dangerously close to icebergs off the southern tip of South America

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

Questions 9-13

Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

 

9   After 1880, Cutty Sark carried ………wood………………… as its main cargo during its most successful time.

Giải thích: đoạn 7

This marked a turnaround and the beginning of the most successful period in Cutty Sark’s working life, transporting wool from Australia to Britain

10   As a captain and ………navigator…………………., Woodget was very skilled.

Giải thích: đoạn 8

The ship’s next captain, Richard Woodget, was an excellent navigator, who got the best out of both his ship and his crew.

11   Ferreira went to Falmouth to repair damage that a …………gale………. had caused.

Giải thích: đoạn 10

Badly damaged in a gale in 1922, she was put into Falmouth harbor in southwest England, for repairs

12   Between 1923 and 1954, Cutty Sark was used for……training…………..

Giải thích: đoạn 11

Dowman used Cutty Sark as a training ship, and she continued in this role after his death. When she was no longer required, in 1954, she was transferred to dry dock at Greenwich to go on public display. 

13   Cutty Sark has twice been damaged by ………fire………………… in the 21st century.

Giải thích: đoạn 11

The ship suffered from fire in 2007, and again, less seriously, in 2014, but now Cutty Sark attracts a quarter of a million visitors a year.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

 

ĐÁP ÁN:

1. FALSE

2. FALSE

3. TRUE

4. TRUE

5. FALSE

6. TRUE

7. NOT GIVEN

8. TRUE

9. wool

10. navigator

11. gale

12. training

13. fire

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status