GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: How baby talk gives infant brains a boost

How baby talk gives infant brains a boost giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 3 đề reading cam 13

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: How baby talk gives infant brains a boost

 

A

The typical way of talking to a baby – high-pitched, exaggerated and repetitious – is a source of fascination for linguists who hope to understand how ‘baby talk’ impacts on learning. Most babies start developing their hearing while still in the womb, prompting some hopeful parents to play classical music to their pregnant bellies. Some research even suggests that infants are listening to adult speech as early as 10 weeks before being born, gathering the basic building blocks of their family’s native tongue.

Cách nói chuyện điển hình đối với một em bé - giọng cao độ, cường điệu và lặp đi lặp lại - là nguồn thu hút đối với các nhà ngôn ngữ, những người mong sẽ hiểu " baby talk" tác động như thế nào lên việc học. Hầu hết các em bé đều bắt đầu phát triển khả năng nghe từ trong bụng mẹ, khiến cho một số bậc cha mẹ tương lai mở nhạc cổ điển cho những chiếc bụng bầu của họ. Một vài nhà nghiên cứu thậm chí gợi ý rằng trẻ sơ sinh lắng nghe giọng nói của ngưới lớn rất sớm vào lúc trước khi sinh 10 tuần, nắm được các khối lắp ghép cơ bản về ngôn ngữ mẹ đẻ của gia đình chúng.

B

Early language exposure seems to have benefits to the brain – for instance, studies suggest that babies raised in bilingual homes are better at learning how to mentally prioritize information. So how does the sweet if sometimes absurd sound of infant-directed speech influence a baby’s development? Here are some recent studies that explore the science behind baby talk.

Tiếp xúc với ngôn ngữ từ sớm dường như có những lợi ích cho não - chằng hạn, các nghiên cứu cho thấy rằng những đứa trẻ được nuôi trong những gia đình song ngữ sẽ giỏi hơn trong việc học cách ưu tiên thông tin. Vì vậy âm thanh đáng yêu dù là đôi khi vô lý của những lời nói hướng đến trẻ sơ sinh ảnh hưởng như thế nào lên sự phát triển của một đứa mé. Ở đây có một vài nghiên cứu gần đây khám phá ra tính khoa học đắng sau "baby talk".

 

 

C

Fathers don’t use baby talk as often or in the same ways as mothers – and that’s perfectly OK, according to a new study. Mark VanDam of Washington State University at Spokane and colleagues equipped parents with recording devices and speech-recognition software to study the way they interacted with their youngsters during a normal day. ‘We found that moms do exactly what you’d expect and what’s been described many times over,’ VanDam explains. ‘But we found that dads aren’t doing the same thing. Dads didn’t raise their pitch or fundamental frequency when they talked to kids.’ Their role may be rooted in what is called the bridge hypothesis, which dates back to 1975. It suggests that fathers use less familial language to provide their children with a bridge to the kind of speech they’ll hear in public. ‘The idea is that a kid gets to practice a certain kind of speech with mom and another kind of speech with dad, so the kid then has a wider repertoire of kinds of speech to practice,’ says VanDam.

 

Theo một nghiên cứu mới, những người cha không sử dụng cách nói chuyện của trẻ em thường xuyên hoặc theo những cách như những người mẹ. Mark VanDam của Đại học Bang Washington tại Spokane và các đồng nghiệp đã trang bị cho những người cha mẹ các thiết bị ghi âm và phần mềm nhận biết giọng nói để nghiên cứu cách mà họ tương tác với những đứa trẻ của họ trong suốt một ngày bình thường. VanDam giải thích " chúng tôi đã phát hiện ra rằng những người mẹ làm chính xác những gì mà bạn mong đợi và những điều đã được mô tả nhiều lần rồi". " Nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng những người cha không làm những điều giống như vậy. Những người cha không nâng cao độ hoặc tần số cơ bản khi họ nói chuyện với những đứa trẻ". Vai trò của họ có lẽ có nguồn gốc trong thứ được gọi là giả thuyết bắc cầu có từ năm 1975. Giả thuyết này cho thấy rằng những người cha ít sử dụng ngôn ngữ gia đình nhằm mang đến cho con cái của họ một cầu nối với kiểu nói mà chúng sẽ nghe trong cộng đồng. VanDam nói " ý tưởng là một đứa trẻ phải luyện tập một kiểu nói nhất định nào đó với mẹ và một kiểu nói khác với cha, vì vậy những đứa trẻ sau đó có nhiều kiểu nói hơn để rèn luyện"

 

Giải thích thêm: Giả thuyết Cầu nối, trong đó tuyên bố rằng các ông bố đưa ra những thách thức về giao tiếp giúp trẻ chuẩn bị cho việc giao tiếp với những người lớn ít quen thuộc hơn trong cộng đồng. Tức người cha có vai trò giúp chuẩn bị cho con cái họ những kiểu nói thực tế ngoài đời, để sau này chúng dễ dàng làm quen với cách nói bên ngoài gia đình.

 

 

 

D

Scientists from the University of Washington and the University of Connecticut collected thousands of 30-second conversations between parents and their babies, fitting 26 children with audio-recording vests that captured language and sound during a typical eight-hour day. The study found that the more baby talk parents used, the more their youngsters began to babble. And when researchers saw the same babies at age two, they found that frequent baby talk had dramatically boosted vocabulary, regardless of socioeconomic status. ‘Those children who listened to a lot of baby talk were talking more than the babies that listened to more adult talk or standard speech,’ says Nairán Ramirez-Esparza of the University of Connecticut. ‘We also found that it really matters whether you use baby talk in a one-on-one context,’ she adds. ‘The more parents use baby talk one-on-one, the more babies babble, and the more they babble, the more words they produce later in life.’

 

Các nhà khoa học từ Đại học Washington và Đại học Connecticut đã thu thập hàng ngàn những cuộc nói chuyện 30 giây giữa cha mẹ và con cái của họ, lắp những cái áo có thiết bị ghi âm cho 26 đứa trẻ, những chiếc áo này đã ghi lại ngôn ngữ và âm thanh trong một ngày điển hình tám giờ. Nghiên cứ đã phát hiện ra rằng ba mẹ càng sử dụng nhiều kiểu nói chuyện trẻ con thì con cái của họ càng bi bô nhiều hơn. Và khi các nhà nhiên cứu chứng kiến những đứa trẻ tương tự ở độ tuổi lên hai, họ phát hiện ra rằng nói chuyện kiểu trẻ con thường xuyên đã tăng cường từ vựng một cách đáng kể cho dù trong tình trạng kinh tế xã hội nào đi nữa. Nairán Ramirez-Esparza của Đại học Connecticut nói " Những đứa trẻ mà nghe nhiều kiểu nói chuyện trẻ con thì nói nhiều hơn những đứa trẻ nghe kiểu nói chuyện người lớn hơn hoặc kiểu nói chuyện thông thường". Bà ta nói thêm " chúng tôi cũng tìm thấy rằng bạn dùng kiểu nói chuyện trẻ em trong ngữ cảnh một - một thực sự rất quan trọng". " Cha mẹ càng sử dụng kiểu nói chuyện trẻ con một - một ( tức là chỉ mỗi mẹ hoặc cha hoặc ai đó trong gia đình nói chuyện với mỗi một mình con), thì trẻ con càng bi bô nhiều và khi chúng bi bô nhiều thì chúng sẽ tạo ra nhiều từ ngữ trong cuộc sống sau này"

 

 

E

Another study suggests that parents might want to pair their youngsters up so they can babble more with their own kind. Researchers from McGill University and Université du Québec à Montréal found that babies seem to like listening to each other rather than to adults – which may be why baby talk is such a universal tool among parents. They played repeating vowel sounds made by a special synthesizing device that mimicked sounds made by either an adult woman or another baby. This way, only the impact of the auditory cues was observed. The team then measured how long each type of sound held the infants’ attention. They found that the ‘infant’ sounds held babies’ attention nearly 40 percent longer. The baby noises also induced more reactions in the listening infants, like smiling or lip moving, which approximates sound making. The team theorizes that this attraction to other infant sounds could help launch the learning process that leads to speech. ‘It may be some property of the sound that is just drawing their attention,’ says study co-author Linda Polka. ‘Or maybe they are really interested in that particular type of sound because they are starting to focus on their own ability to make sounds. We are speculating here but it might catch their attention because they recognize it as a sound they could possibly make.’

 

Một nghiên cứu khác cho thấy rằng cha mẹ có lẽ muốn bắt cặp với con cái của mình để chúng có thể nói bi bô nhiều hơn với bạn đồng trang lứa của chính mình. Các nhà nghiên cứu từ Đại học McGill và Université du Québec à Montréal đã phát hiện ra rằng những đứa trẻ dường như thích nghe lẫn nhau thay vì nghe người lớn - điều này giải thích cho lý do tại sao kiểu nói chuyện trẻ con trở thành một công cụ phổ biến như vậy đối với các bậc cha mẹ. Họ mở những âm nguyên âm lặp đi lặp lại được tạo ra từ một thiết bị tổng hợp đặc biệt có thể bắt chước theo âm thanh được tạo ra từ một phụ nữ trưởng thành hoặc một em bé. Bằng cách này, chỉ có tác động của các tín hiệu thính giác được quan sát. Nhóm nghiên cứu sau đó đo lường mỗi loại âm thanh có thể thu hút được sự chú ý của đứa trẻ sơ sinh trong bao lâu. Họ phát hiện ra rằng những âm thanh của trẻ sơ sinh thu hút sự chú ý của những đứa trẻ dài hơn gần 40%. Tiếng ồn của em bé cũng gây ra nhiều phản ứng hơn ở những đứa trẻ đang nghe như mỉm cười hoặc cử động môi gần giống với việc tạo ra âm thành. Nhóm nghiên cứu giả thuyết rằng sự hấp dẫn này đối với những âm thanh khác của trẻ sơ sinh có thể giúp khởi động quá trình học hỏi dẫn đến lời nói. Đồng tác giả của nghiên cứu Linda Polka cho rằng " có lẽ một vài đặc tính của âm thanh thu hút sự chú ý của chúng. " hoặc có lẽ chúng thực sự quan tâm những loại âm thanh đặc biệt bởi vì chúng bắt đầu tập trung vào khả năng tự tạo ra âm thanh của chính mình.  Ở đây chúng ta đang suy đoán thôi nhưng những âm thanh có thể thu hút sự chú ý của những đứa trẻ bởi vì chúng nhận ra nó như một âm thanh mà chúng có khả năng tạo ra.

 

 

F

In a study published in Proceedings of the National Academy of Sciences, a total of 57 babies from two slightly different age groups – seven months and eleven and a half months – were played a number of syllables from both their native language (English) and a non-native tongue (Spanish). The infants were placed in a brain-activation scanner that recorded activity in a brain region known to guide the motor movements that produce speech. The results suggest that listening to baby talk prompts infant brains to start practicing their language skills. ‘Finding activation in motor areas of the brain when infants are simply listening is significant, because it means the baby brain is engaged in trying to talk back right from the start, and suggests that seven-month-olds’ brains are already trying to figure out how to make the right movements that will produce words" says co-author Patricia Kuhl. Another interesting finding was that while the seven-month-olds responded to all speech sounds regardless of language, the brains of the older infants worked harder at the motor activations of non-native sounds compared to native sounds. The study may have also uncovered a process by which babies recognize differences between their native language and other tongues.

 

 Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, tổng số 57 đứa trẻ từ hai nhóm tuổi hơi chênh lệch nhau - bảy tháng và 11 tháng rưỡi - đã được nghe một số các âm tiết từ cả tiếng mẹ đẻ ( tiếng Anh) và tiếng không phải tiếng mẹ đẻ ( tiếng Tây Ban Nha). Những đứa trẻ sơ sinh được đặt trong một máy quét kích hoạt não đã ghi lại hoạt động trong một vùng não được biết là chỉ đạo các chuyển động cơ vận động tạo ra tiếng nói. Các kết quả cho thấy rằng lắng nghe nói chuyện kiểu trẻ em khiến cho não của trẻ sơ sinh bắt đầu luyện tập các kỹ năng ngôn ngữ của chúng. " Việc phát hiện ra sự kích hoạt trong các vùng vận động của não bộ khi trẻ sơ sinh đang chỉ đơn giản là lắng nghe rất quan trọng vì có nghĩa là não bộ của trẻ đang tham gia vào việc cố gắng nói lại ngay từ đầu và cũng cho thấy rằng não của những đứa trẻ bảy tháng tuổi sẵn sàng cố gắng tìm ra cách làm thế nào để tạo ra những chuyển động đúng đắn để tạo ra từ ngữ. Một phát hiện thú vị nữa đó là trong khi trẻ bảy tháng tuổi phản ứng với tất cả mọi âm thanh giọng nói bất kể ngôn ngữ nào, não bộ của những trẻ sơ sinh lớn hơn làm việc chăm chỉ hơn ở những kích hoạt vận động của những âm thanh không bản địa so với âm thanh bản địa. Nghiên cứu có lẽ cũng đã khám phá ra một quá trình do những đứa trẻ nhận biết sự khác biệt giữa ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng và ngôn ngữ khác.

 

 

  

Questions 14-17

Look at the following ideas (Questions 14-17) and the list of researchers below.
Match each idea with the correct researcher, AB or C.

Write the correct letter, AB or C, in boxes 14-17 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

14   the importance of adults giving babies individual attention when talking to them

15   the connection between what babies hear and their own efforts to create speech

16   the advantage for the baby of having two parents each speaking in a different way

17   the connection between the amount of baby talk babies hear and how much vocalising they do themselves

List of Researchers

A          Mark VanDam
B          Nairán Ramirez-Esparza
C          Patricia Kuhl

 

Questions 18-23

Complete the summary below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 18-23 on your answer sheet.

 

Research into how parents talk to babies

Researchers at Washington State University used 18……………………………, together with specialised computer programs, to analyse how parents interacted with their babies during a normal day. The study revealed that 19………………………… tended not to modify their ordinary speech patterns when interacting with their babies. According to an idea known as the 20……………………….., they may use a more adult type of speech to prepare infants for the language they will hear outside the family home. According to the researchers, hearing baby talk from one parent and ‘normal’ language from the other expands the baby’s 21………………………… of types of speech which they can practise.

Meanwhile, another study carried out by scientists from the University of Washington and the University of Connecticut recorded speech and sound using special 22……………………………… that the babies were equipped with. When they studied the babies again at age two, they found that those who had heard a lot of baby talk in infancy had a much larger 23……………………………. Than those who had not.

 

Questions 24-26

Reading Passage 2 has six paragraphs, A-F.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-F, in boxes 24-26 on your answer sheet.

 

24   a reference to a change which occurs in babies’ brain activity before the end of their first year.

25   an example of what some parents do for their baby’s benefit before birth

26   a mention of babies’ preference for the sounds that other babies make

 

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: How baby talk gives infant brains a boost

 

 

 

Questions 14-17

Look at the following ideas (Questions 14-17) and the list of researchers below.

Match each idea with the correct researcher, A, B or C.

Write the correct letter, A, B or C, in boxes 14-17 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

 

14B   the importance of adults giving babies individual attention when talking to them. Tầm quan trọng của việc người lớn tập trung đặc biệt vào trẻ em khi nói chuyện với chúng.

Giải thích: B Nairán Ramirez-Esparza, đoạn D

‘We also found that it really matters whether you use baby talk in a one-on-one context,’ she adds. ‘The more parents use baby talk one-on-one, the more babies babble, and the more they babble, the more words they produce later in life.’

 

15.C   the connection between what babies hear and their own efforts to create speech. Mối liên hệ giữa những gì trẻ con nghe được và những nỗ lực của bản thân để tạo ra lời nói.

Giải thích: C Patricia Kuhl, đoạn F

‘Finding activation in motor areas of the brain when infants are simply listening is significant, because it means the baby brain is engaged in trying to talk back right from the start, and suggests that seven-month-olds’ brains are already trying to figure out how to make the right movements that will produce words" says co-author Patricia Kuhl

16.A   the advantage for the baby of having two parents each speaking in a different way. Lợi thế cho những đứa trẻ có cha mẹ mỗi người nói chuyện theo một cách khác nhau.

Giải thích: A. Mark VanDam, đoạn C

It suggests that fathers use less familial language to provide their children with a bridge to the kind of speech they’ll hear in public. ‘The idea is that a kid gets to practice a certain kind of speech with mom and another kind of speech with dad, so the kid then has a wider repertoire of kinds of speech to practice,’ says VanDam.

17.B   the connection between the amount of baby talk babies hear and how much vocalising they do themselves. Mối liên hệ giữa thời lượng trẻ con nghe cách nói chuyện kiểu trẻ con và trẻ tự phát âm.

Giải thích: B Nairán Ramirez-Esparza, đoạn D

The study found that the more baby talk parents used, the more their youngsters began to babble. And when researchers saw the same babies at age two, they found that frequent baby talk had dramatically boosted vocabulary, regardless of socioeconomic status. ‘Those children who listened to a lot of baby talk were talking more than the babies that listened to more adult talk or standard speech,’ says Nairán Ramirez-Esparza of the University of Connecticut.

 

List of Researchers

A      Mark VanDam

B      Nairán Ramirez-Esparza

C      Patricia Kuhl

 

 

 

Questions 18-23

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 18-23 on your answer sheet.

 

Research into how parents talk to babies

Researchers at Washington State University used 18……recording devices…………, together with specialised computer programs, to analyse how parents interacted with their babies during a normal day. 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học công lập Washington đã sử dụng các thiết bị ghi âm cùng với các chương trình máy tính chuyên biệt để phân tích các mà phụ huynh tương tác với những đứa bé của họ trong một ngày bình thường.

Giải thích: đoạn C

Mark VanDam of Washington State University at Spokane and colleagues equipped parents with recording devices and speech-recognition software to study the way they interacted with their youngsters during a normal day

 

The study revealed that 19………dads…………… tended not to modify their ordinary speech patterns when interacting with their babies. 

Nghiên cứu tiết lộ rằng những người cha không có xu hướng điều chỉnh kiểu nói chuyện bình thường của họ khi tương tác với con của mình.

Giải thích: đoạn C

‘We found that moms do exactly what you’d expect and what’s been described many times over,’ VanDam explains. ‘But we found that dads aren’t doing the same thing. Dads didn’t raise their pitch or fundamental frequency when they talked to kids.’

 

According to an idea known as the 20……bridge hypothesis………….., they may use a more adult type of speech to prepare infants for the language they will hear outside the family home. 

Theo như ý tưởng có tên là giả thuyết bắc cầu, họ sử dụng một kiểu nói chuyện người lớn hơn để chuẩn bị cho những đứa trẻ sơ sinh về ngôn ngữ mà chúng sẽ nghe bên ngoài mái nhà gia đình.

Giải thích: đoạn C

‘We found that moms do exactly what you’d expect and what’s been described many times over,’ VanDam explains. ‘But we found that dads aren’t doing the same thing. Dads didn’t raise their pitch or fundamental frequency when they talked to kids.’ Their role may be rooted in what is called the bridge hypothesis, which dates back to 1975. It suggests that fathers use less familial language to provide their children with a bridge to the kind of speech they’ll hear in public. 

 

According to the researchers, hearing baby talk from one parent and ‘normal’ language from the other expands the baby’s 21………repertoire……… of types of speech which they can practise.

Theo như các nhà nghiên cứu, việc nghe nói chuyện kiểu trẻ con từ cha hoặc mẹ và một ngôn ngữ bình thường từ người còn lại sẽ mở rộng thêm nhiều kiểu nói chuyện mà chúng có thể tập luyện.

Giải thích: đoạn C

 It suggests that fathers use less familial language to provide their children with a bridge to the kind of speech they’ll hear in public. ‘The idea is that a kid gets to practice a certain kind of speech with mom and another kind of speech with dad, so the kid then has a wider repertoire of kinds of speech to practice,’ says VanDam.

 

Meanwhile, another study carried out by scientists from the University of Washington and the University of Connecticut recorded speech and sound using special 22………audio-recording vests…………… that the babies were equipped with. 

Trong khi đó, một nghiên cứu khác được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học Washington và Đại học Connecticut đã ghi âm lời nói và âm thanh bằng cách dùng những chiếc áo có ghi âm thanh mà các em bé được trang bị.

Giải thích: đoạn D

Scientists from the University of Washington and the University of Connecticut collected thousands of 30-second conversations between parents and their babies, fitting 26 children with audio-recording vests that captured language and sound during a typical eight-hour day. 

 

When they studied the babies again at age two, they found that those who had heard a lot of baby talk in infancy had a much larger 23…vocabulary……. than those who had not.

 Khi họ nghiên cứu lại những đứa trẻ ở độ tuổi lên hai, họ thấy rằng những đứa trẻ nghe nhiều kiểu nói chuyện trẻ con lúc còn ẵm ngửa có nhiều từ vựng hơn so với những đứa trẻ không nghe kiểu nói chuyện trẻ con.

Giải thích: đoạn D

And when researchers saw the same babies at age two, they found that frequent baby talk had dramatically boosted vocabulary, regardless of socioeconomic status.

 

Questions 24-26

Reading Passage 2 has six paragraphs, A-F.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-F, in boxes 24-26 on your answer sheet.

 

24   a reference to a change which occurs in babies’ brain activity before the end of their first year.

Đề cập đến sự thay đổi xảy ra trong hoạt động não của trẻ em trước khi năm đầu đời của chúng qua đi.

Giải thích: đoạn F

In a study published in Proceedings of the National Academy of Sciences, a total of 57 babies from two slightly different age groups – seven months and eleven and a half months – were played a number of syllables from both their native language (English) and a non-native tongue (Spanish). The infants were placed in a brain-activation scanner that recorded activity in a brain region known to guide the motor movements that produce speech. The results suggest that listening to baby talk prompts infant brains to start practicing their language skills. ‘Finding activation in motor areas of the brain when infants are simply listening is significant, because it means the baby brain is engaged in trying to talk back right from the start, and suggests that seven-month-olds’ brains are already trying to figure out how to make the right movements that will produce words"

25A   an example of what some parents do for their baby’s benefit before birth.

Một ví dụ về những điều mà một số cha mẹ làm trước khi sinh vì lợi ích của con họ

Giải thích: đoạn A

Most babies start developing their hearing while still in the womb, prompting some hopeful parents to play classical music to their pregnant bellies.

26   a mention of babies’ preference for the sounds that other babies make

Một đề cập về trẻ em ưa thích những âm thanh do đứa trẻ khác tạo ra.

Giải thích: đoạn E

They found that the ‘infant’ sounds held babies’ attention nearly 40 percent longer. The baby noises also induced more reactions in the listening infants, like smiling or lip moving, which approximates sound making. 

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

ĐÁP ÁN:

 

14. B

15. C

16. A

17. B

18. recording devices

19. fathers / dads

20. bridge hypothesis

21. repertoire

22. (audio-recording) vests

23. vocabulary

24. F

25. A

26. E

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status