DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: What is Meaning

 

What is Meaning giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: What is Meaning

—Why do we respond to words and symbols in the waves we do?

 

The end, product of education, yours and mine and everybody’s, is the total pattern of reactions and possible reactions we have inside ourselves. If you did not have within you at this moment the pattern of reactions that we call “the ability to read” you would see here only meaningless black marks on paper. Because of the trained patterns of response, you are (or are not) stirred to patriotism by martial music, your feelings of reverence are aroused by symbols of your religion, you listen more respectfully to the health advice of someone who has “MD” after his name than to that of someone who hasn’t. What I call here a “pattern of reactions”, then, is the sum total of the ways we act in response to events, to words, and to symbols. ĐOẠN 1

Mục đích cuối cùng của bạn, của tôi và của mọi người, sản phẩm của giáo dục, là toàn bộ khuôn mẫu của những phản ứng và những phản ứng có thể có mà chúng ta có bên trong mình. Nếu tại thời điểm này bạn không có trong mình kiểu phản ứng mà chúng tôi gọi là “khả năng đọc”. bạn sẽ thấy ở đây chỉ có những vết đen vô nghĩa trên giấy. Do những kiểu phản ứng đã được rèn luyện, bạn bị (hoặc không) khơi dậy lòng yêu nước bằng nhạc chiến tranh, cảm giác tôn kính của bạn được khơi dậy bởi các biểu tượng của tôn giáo bạn, bạn lắng nghe một cách tôn trọng hơn những lời khuyên về sức khỏe của một người mắc bệnh “MD” sau đó. tên của anh ấy hơn là tên của một người không có. Vì vậy, cái mà tôi gọi ở đây là “mô hình phản ứng” là tổng hợp các cách chúng ta hành động để phản ứng lại các sự kiện, lời nói và biểu tượng.

Our reaction patterns or our semantic habits, are the internal and most important residue of whatever years of education or miseducation we may have received from our parents’ conduct toward us in childhood as well as their teachings, from the formal education we may have had, from all the lectures we have listened to, from the radio programs and the movies and televi­sion shows we have experienced, from all the books and newspapers and comic strips we have read, from the conversations we have had with friends and associates, and from all our experi­ences. If, as the result of all these influences that make us what we are, our semantic habits are reasonably similar to those of most people around us, we are regarded as “normal,” or perhaps “dull.” If our semantic habits are noticeably different from those of others, we are regarded as “individualistic” or “original.” or, if the differences are disapproved of or viewed with alarm, as “crazy.” ĐOẠN 2

Các kiểu phản ứng hoặc thói quen ngữ nghĩa của chúng ta, là tàn tích nội tại và quan trọng nhất của bất kỳ năm giáo dục hay giáo dục sai lầm nào mà chúng ta có thể đã nhận được từ cách cư xử của cha mẹ đối với chúng ta thời thơ ấu cũng như những lời dạy của họ, từ nền giáo dục chính quy mà chúng ta có thể đã có, từ tất cả những bài giảng chúng ta đã nghe, từ những chương trình phát thanh, những bộ phim và chương trình truyền hình mà chúng ta đã trải nghiệm, từ tất cả những cuốn sách, tờ báo và truyện tranh mà chúng ta đã đọc, từ những cuộc trò chuyện mà chúng ta đã có với bạn bè và cộng sự, và từ tất cả kinh nghiệm của chúng tôi. Nếu, do kết quả của tất cả những ảnh hưởng tạo nên con người hiện tại của chúng ta, thói quen ngữ nghĩa của chúng ta tương tự một cách hợp lý với thói quen của hầu hết mọi người xung quanh, thì chúng ta được coi là “bình thường” hoặc có lẽ là “ngu đần”. Nếu thói quen ngữ nghĩa của chúng ta khác biệt đáng kể so với thói quen của những người khác, thì chúng ta được coi là “chủ nghĩa cá nhân” hoặc “nguyên bản”. hoặc, nếu sự khác biệt không được chấp thuận hoặc bị coi là “điên rồ”.

Semantics is sometimes defined in dictionaries as “the science of the meaning of words”— which would not be a bad definition if people didn’t assume that the search for the meanings of words begins and ends with looking them up in a dictionary. If one stops to think for a moment, it is clear that to define a word, as a dictionary does, is simply to explain the word with more words. To be thorough about defining, we should next have to define the words used in the definition, then define the words used in defining the words used in the definition and so on. Defining words with more words, in short, gets us at once into what mathemati­cians call an “infinite regress”. Alternatively, it can get us into the kind of run-around we sometimes encounter when we look up “impertinence” and find it defined as “impudence,” so we look up “impudence” and find it defined as “impertinence.” Yet—and here we come to another common reaction pattern—people often act as if words can be explained fully with more words. To a person who asked for a definition of jazz, Louis Armstrong is said to have replied, “Man. when you got to ask what it is, you’ll never get to know,” proving himself to be an intuitive semanticist as well as a great trumpet player. ĐOẠN 3

Ngữ nghĩa đôi khi được định nghĩa trong từ điển là “khoa học về ý nghĩa của từ” - đây sẽ không phải là một định nghĩa tồi nếu mọi người không cho rằng việc tìm kiếm nghĩa của từ bắt đầu và kết thúc bằng việc tra cứu chúng trong từ điển. Nếu người ta dừng lại để suy nghĩ một lúc, rõ ràng là định nghĩa một từ, như từ điển làm, chỉ đơn giản là giải thích từ đó bằng nhiều từ hơn. Để kỹ lưỡng về việc định nghĩa, tiếp theo chúng ta phải xác định các từ được sử dụng trong định nghĩa, sau đó xác định các từ được sử dụng để xác định các từ được sử dụng trong định nghĩa, v.v. Nói tóm lại, việc định nghĩa các từ bằng nhiều từ hơn sẽ đưa chúng ta ngay lập tức đến cái mà các nhà toán học gọi là “sự hồi quy vô hạn”. Ngoài ra, nó có thể khiến chúng ta rơi vào tình trạng chạy vòng quanh mà đôi khi chúng ta gặp phải khi tra cứu “xấc xược” và thấy nó được định nghĩa là “xấc xược”, vì vậy chúng ta tra cứu “trơ tráo” và thấy nó được định nghĩa là “xấc xược”. Tuy nhiên—và ở đây chúng ta đến với một kiểu phản ứng phổ biến khác—mọi người thường hành động như thể từ ngữ có thể được giải thích đầy đủ bằng nhiều từ hơn. Đối với một người hỏi định nghĩa về nhạc jazz, Louis Armstrong được cho là đã trả lời: “Trời ạ. khi bạn hỏi nó là gì, bạn sẽ không bao giờ biết được,” chứng tỏ mình là một nhà ngữ nghĩa học trực quan cũng như một tay chơi kèn cừ khôi.

Semantics, then, does not deal with the “meaning of words” as that expression is commonly understood. P. W. Bridgman, the Nobel Prize winner and physicist, once wrote, “The true meaning of a term is to be found by observing what a man does with it, not by what he says about it.” He made an enormous contribution to science by showing that the meaning of a scientific term lies in the operations, the things done, that establish its validity, rather than in verbal definitions. ĐOẠN 4

Khi đó, ngữ nghĩa không giải quyết “ý nghĩa của từ” như cách diễn đạt đó thường được hiểu. P. W. Bridgman, nhà vật lý và đoạt giải Nobel, đã từng viết: “Ý nghĩa thực sự của một thuật ngữ được tìm thấy bằng cách quan sát những gì một người làm với nó, chứ không phải bằng những gì anh ta nói về nó”. Ông đã có đóng góp to lớn cho khoa học khi chỉ ra rằng ý nghĩa của một thuật ngữ khoa học nằm ở cách vận hành, những việc đã làm, tạo nên giá trị của nó, chứ không phải ở định nghĩa bằng lời nói.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

 

Here is a simple, everyday kind of example of “operational” definition. If you say, “This table measures six feet in length,” you could prove it by taking a foot rule, performing the operation of laying it end to end while counting, “One…two…three…four…” But if you say—and revolu­tionists have started uprisings with just this statement “Man is born free, but everywhere he is in chains!”—what operations could you perform to demonstrate its accuracy or inaccuracy? ĐOẠN 5

Đây là một ví dụ đơn giản hàng ngày về định nghĩa “hoạt động”. Nếu bạn nói, “Cái bàn này dài 6 feet,” bạn có thể chứng minh điều đó bằng cách lấy thước foot, thực hiện thao tác đặt nó từ đầu đến cuối trong khi đếm, “Một…hai…ba…bốn…” Nhưng nếu bạn nói —và những nhà cách mạng đã bắt đầu các cuộc nổi dậy chỉ với câu nói này “Con người sinh ra tự do, nhưng ở khắp mọi nơi con người đều bị xiềng xích!”—bạn có thể thực hiện những thao tác nào để chứng minh tính chính xác hay không chính xác của nó?

But let us carry this suggestion of “operationalism” outside the physical sciences where Bridgman applied it, and observe what “operations” people perform as the result of both the language they use and the language other people use in communicating to them. Here is a personnel manager studying an application blank. He comes to the words “Education: Harvard University,” and drops the application blank in the wastebasket (that’s the “operation”) because, as he would say if you asked him, “I don’t like Harvard men.” This is an instance of “meaning” at work—but it is not a meaning that can be found in dictionaries. ĐOẠN 6

Nhưng chúng ta hãy đưa gợi ý về “thuyết hoạt động” này ra ngoài ngành khoa học vật lý nơi Bridgman áp dụng nó, và quan sát những “hoạt động” mà mọi người thực hiện do kết quả của cả ngôn ngữ họ sử dụng và ngôn ngữ mà người khác sử dụng để giao tiếp với họ. Đây là một người quản lý nhân sự đang nghiên cứu một mẫu đơn trống. Anh ấy nói đến dòng chữ “Giáo dục: Đại học Harvard” và bỏ trống đơn đăng ký vào thùng rác (đó là “hoạt động”) bởi vì, như anh ấy sẽ nói nếu bạn hỏi anh ấy, “Tôi không thích đàn ông Harvard”. Đây là một ví dụ về “ý nghĩa” trong công việc - nhưng nó không phải là một ý nghĩa có thể tìm thấy trong từ điển.

If I seem to be taking a long time to explain what semantics is about, it is because I am trying, in the course of explanation, to introduce the reader to a certain way of looking at human behavior. I say human responses because, so far as we know, human beings are the only creatures that have, over and above that biological equipment which we have in common with other creatures, the additional capacity for manufacturing symbols and systems of symbols. When we react to a flag, we are not reacting simply to a piece of cloth, but to the meaning with which it has been symbolically endowed. When we react to a word, we are not reacting to a set of sounds, but to the meaning with which that set of sounds has been symbolically endowed. ĐOẠN 7

Nếu tôi dường như mất nhiều thời gian để giải thích ngữ nghĩa là gì, đó là bởi vì trong quá trình giải thích, tôi đang cố gắng giới thiệu cho người đọc một cách nhìn nhất định về hành vi của con người. Tôi nói những phản ứng của con người bởi vì, theo những gì chúng ta biết, con người là sinh vật duy nhất có, ngoài trang bị sinh học mà chúng ta có chung với các sinh vật khác, khả năng bổ sung để tạo ra các biểu tượng và hệ thống biểu tượng. Khi chúng ta phản ứng với một lá cờ, chúng ta không chỉ phản ứng với một mảnh vải mà còn với ý nghĩa mà nó được ban tặng một cách tượng trưng. Khi chúng ta phản ứng với một từ, chúng ta không phản ứng với một tập hợp âm thanh mà phản ứng với ý nghĩa mà tập hợp âm thanh đó được ban tặng một cách tượng trưng.

A basic idea in general semantics, therefore, is that the meaning of words (or other symbols) is not in the words, but in our own semantic reactions. If I were to tell a shockingly obscene story in Arabic or Hindustani or Swahili before an audience that understood only English, no one would blush or be angry; the story would be neither shocking nor obscene-induced, it would not even be a story. Likewise, the value of a dollar bill is not in the bill, but in our social agreement to accept it as a symbol of value. If that agreement were to break down through the collapse of our government, the dollar bill would become only a scrap of paper. We do not understand a dollar bill by staring at it long and hard. We understand it by observing how people act with respect to it. We understand it by understanding the social mechanisms and the loyalties that keep it meaningful. Semantics is therefore a social study, basic to all other social studies. ĐOẠN 8

Do đó, một ý tưởng cơ bản trong ngữ nghĩa học nói chung là ý nghĩa của từ (hoặc các ký hiệu khác) không nằm ở từ ngữ mà ở phản ứng ngữ nghĩa của chính chúng ta. Nếu tôi kể một câu chuyện tục tĩu gây sốc bằng tiếng Ả Rập, tiếng Hindustani hoặc tiếng Swahili trước một khán giả chỉ hiểu tiếng Anh, sẽ không ai đỏ mặt hay tức giận; câu chuyện sẽ không gây sốc hay mang tính tục tĩu, thậm chí nó sẽ không phải là một câu chuyện. Tương tự như vậy, giá trị của một tờ đô la không nằm ở tờ tiền đó mà nằm ở thỏa thuận xã hội của chúng ta về việc chấp nhận nó như một biểu tượng của giá trị. Nếu thỏa thuận đó bị phá vỡ do sự sụp đổ của chính phủ chúng ta, đồng đô la sẽ chỉ trở thành một mảnh giấy vụn. Chúng ta không thể hiểu được tờ đô la nếu nhìn chằm chằm vào nó lâu và chăm chỉ. Chúng tôi hiểu nó bằng cách quan sát cách mọi người hành động đối với nó. Chúng tôi hiểu nó bằng cách hiểu các cơ chế xã hội và lòng trung thành khiến nó có ý nghĩa. Do đó, ngữ nghĩa là một nghiên cứu xã hội, cơ bản cho tất cả các nghiên cứu xã hội khác.

Questions 27-31

Choose the correct letter, ABC or D.
Write the correct letter in boxes 27-31 on your answer sheet.

27   What point is made in the first paragraph?

A  The aim of education is to teach people to read

B  Everybody has a different pattern of reactions.

C  Print only carries meaning to those who have received appropriate ways to respond.

D  The writers should make sure their works satisfy a variety of readers.

 

28   According to the second paragraph, people are judged by

A  the level of education.

B  the variety of experience.

C  how conventional their responses are.

D  complex situations.

 

29   What point is made in the third paragraph?

A  Standard ways are incapable of defining words precisely.

B  A dictionary is most scientific in defining words.

C  A dictionary should define words in as few words as possible.

D  Mathematicians could define words accurately.

 

30   What does the writer suggest by referring to Louis Armstrong?

A  He is an expert of language.

B  Music and language are similar.

C  He provides insights to how words are defined.

D  Playing trumpet is easier than defining words.

 

31   What does the writer intend to show about the example of “personnel manager”?

A  Harvard men are not necessarily competitive in the job market.

B  Meaning cannot always be shared by others.

C  The idea of operationalism does not make much sense outside the physical science.

D  Job applicants should take care when filling out application forms.

 

Questions 32-35

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?
In boxes 32-35 on you answer sheet, write

TRUE                 if the statement is true

FALSE                if the statement is false

NOT GIVEN      if the information is not given in the passage

 

32   Some statements are incapable of being proved or disproved.

33   Meaning that is personal to individuals is less worthy to study than shared meanings.

34   Flags and words are eliciting responses of the same reason.

35   A story can be entertaining without being understood.

 

Questions 36-40

Complete each sentence with the correct ending, A-H, below.
Write the correct letter, A-H, in boxes 36-40 on your answer sheet.

36   A comic strip

37   A dictionary

38   Bridgman

39   A story in a language the audience cannot understand

40   A dollar bill

A          is meaningless.
B          has lasting effects on human behaviors.
C          is a symbol that has lost its meaning.
D          can be understood only in its social context.
E          can provide inadequate explanation of meaning.
F          reflects the variability of human behaviors.
G         emphasizes the importance of analyzing how words were used.
H         suggests that certain types of behaviors carry more meanings than others.

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

ĐÁP ÁN

27. C

28. C

29. A

30. C

31. B

32. TRUE

33. NOT GIVEN

34. TRUE

35. FALSE

36. B

37. E

38. G

39. D

40. C

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status