DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:  The Connection Between Culture and Thought

 

The Connection Between Culture and Thought giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

The Connection Between Culture and Thought

A

The world’s population has surpassed 7 billion and continues to grow. Across the globe, humans have many differences. These differences can be influenced by factors such as geography, climate, politics, nationality, and many more. Culture is one such aspect that can change the way people behave.

Dân số thế giới đã vượt qua 7 tỷ và tiếp tục tăng. Trên toàn cầu, con người có nhiều điểm khác biệt. Những khác biệt này có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như địa lý, khí hậu, chính trị, quốc tịch, v.v. Văn hóa là một trong những khía cạnh có thể thay đổi cách mọi người cư xử.

B

Your culture may influence your clothing, your language, and many aspects of your life. But is culture influential enough to change the way an individual thinks? It has long been believed that people from different cultures would think differently. For example, a young boy from a farm would talk about cows while a boy from New York would talk about cars. If two young children from different countries are asked about their thoughts about a painting, they would answer differently because of their cultural backgrounds.

Văn hóa của bạn có thể ảnh hưởng đến trang phục, ngôn ngữ và nhiều khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Nhưng liệu văn hóa có đủ ảnh hưởng để thay đổi cách suy nghĩ của một cá nhân? Từ lâu người ta đã tin rằng mọi người từ các nền văn hóa khác nhau sẽ suy nghĩ khác nhau. Ví dụ, một cậu bé ở trang trại sẽ nói về những con bò trong khi một cậu bé đến từ New York sẽ nói về ô tô. Nếu hai đứa trẻ đến từ các quốc gia khác nhau được hỏi về suy nghĩ của chúng về một bức tranh, chúng sẽ trả lời khác nhau vì nền tảng văn hóa của chúng.

C

In recent years, there has been new research that changed this long-held belief; However, this new research is not the first to explore the idea that culture can change the way we think. Earlier research has provided valuable insight into the question. One of the earliest research projects was carried out in the Soviet Union. This project was designed to find out whether culture would affect people's way of thought processing. The researchers focused on how living environment and nationality might influence how people think. The experiment led by Bessett aimed to question such awareness of cognitive psychology. Bessett conducted several versions of the experiment to test different cognitive processes.

Trong những năm gần đây, đã có những nghiên cứu mới làm thay đổi niềm tin bấy lâu nay này; Tuy nhiên, nghiên cứu mới này không phải là nghiên cứu đầu tiên khám phá ý tưởng rằng văn hóa có thể thay đổi cách chúng ta suy nghĩ. Nghiên cứu trước đó đã cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị cho câu hỏi. Một trong những dự án nghiên cứu sớm nhất được thực hiện ở Liên Xô. Dự án này được thiết kế để tìm hiểu xem liệu văn hóa có ảnh hưởng đến cách xử lý suy nghĩ của con người hay không. Các nhà nghiên cứu tập trung vào việc môi trường sống và quốc tịch có thể ảnh hưởng như thế nào đến cách mọi người suy nghĩ. Thí nghiệm do Bessett dẫn đầu nhằm mục đích đặt câu hỏi về nhận thức như vậy về tâm lý học nhận thức. Bessett đã tiến hành một số phiên bản thí nghiệm để kiểm tra các quá trình nhận thức khác nhau.

D

One experiment led by Bessett and Masuku showed an animated video picturing a big fish swimming among smaller fish and other sea creatures. Subjects were asked to describe the scene. The Japanese participants tended to focus on the aquatic background, such as the plants and colour of the water, as well as the relationship between the big and small fish. American participants tended to focus on individual fishes, mainly the larger, more unique looking fish. The experiment suggested that members of Eastern cultures focus more on the overall picture, while members of Western culture focus more on the individuals.

Một thí nghiệm do Bessett và Masuku dẫn đầu chiếu một đoạn video hoạt hình mô tả một con cá lớn bơi giữa những con cá nhỏ hơn và các sinh vật biển khác. Các đối tượng được yêu cầu mô tả cảnh đó. Những người tham gia Nhật Bản có xu hướng tập trung vào bối cảnh thủy sinh, chẳng hạn như thực vật và màu sắc của nước, cũng như mối quan hệ giữa cá lớn và cá nhỏ. Những người tham gia là người Mỹ có xu hướng tập trung vào từng loài cá, chủ yếu là những loài cá lớn hơn, trông độc đáo hơn. Thí nghiệm cho thấy các thành viên của nền văn hóa phương Đông tập trung nhiều hơn vào bức tranh tổng thể, trong khi các thành viên của nền văn hóa phương Tây tập trung nhiều hơn vào các cá nhân.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


E

In another experiment performed by Bessett and Choi, the subjects were presented with some very convincing evidence for a position. Both the Korean and the American showed strong support. And after they were given some evidence opposing the position, the Korean started to modify or decrease their support. However, the American began to give more support to the former argument. This project suggested that in Korean culture, support for arguments is based on context. Ideas and conclusions are changeable and flexible, so an individual may be more willing to change his or her mind. For Americans, they were less willing to change their original conclusion.

Trong một thí nghiệm khác do Bessett và Choi thực hiện, các đối tượng được đưa ra một số bằng chứng rất thuyết phục về một quan điểm. Cả người Hàn Quốc và người Mỹ đều thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ. Và sau khi họ được đưa ra một số bằng chứng phản đối quan điểm này, người Hàn Quốc bắt đầu sửa đổi hoặc giảm bớt sự ủng hộ của họ. Tuy nhiên, người Mỹ bắt đầu ủng hộ nhiều hơn cho lập luận trước đây. Dự án này gợi ý rằng trong văn hóa Hàn Quốc, việc ủng hộ các lập luận đều dựa trên ngữ cảnh. Các ý tưởng và kết luận có thể thay đổi và linh hoạt, vì vậy một cá nhân có thể sẵn sàng thay đổi suy nghĩ của mình hơn. Đối với người Mỹ, họ ít sẵn lòng thay đổi kết luận ban đầu của mình hơn.

F

Bessett and Ara devised an experiment to test the thought processing of both oriental and occidental worlds. The test subject was given an argument “All animals with furs hibernate. Rabbit has fur. Therefore, rabbit hibernate”. People from the eastern world questioned the argument as not being logical, because in their knowledge some furry animals just don’t hibernate. But the American think the statement is right. They assume the logic deduction is based on a correct argument, thus the conclusion is right since the logic is right.

Bessett và Ara đã nghĩ ra một thí nghiệm để kiểm tra quá trình xử lý suy nghĩ của cả thế giới phương Đông và thế giới phương Tây. Đối tượng thử nghiệm được đưa ra một lập luận “Tất cả các loài động vật có lông đều ngủ đông. Thỏ có lông. Vì vậy, thỏ ngủ đông”. Những người từ thế giới phương Đông đặt câu hỏi về lập luận này là không logic, bởi vì theo hiểu biết của họ, một số loài động vật có lông không ngủ đông. Nhưng người Mỹ cho rằng tuyên bố đó là đúng. Họ cho rằng suy luận logic dựa trên một lập luận đúng, do đó kết luận là đúng vì logic là đúng.

G

From these early experiments in the Soviet Union, one might conclude that our original premise— that culture can impact the way we think—was still correct. However, recent research criticises this view, as well as Bessett’s early experiments. Though these experiments changed the original belief on thought processing, how much does it result from all factors needs further discussion. Fischer thinks Bessett’s experiments provide valuable information because his research only provides qualitative descriptions, not results from controlled environment. Chang partly agrees with him, because there are some social factors that might influence the results.

Từ những thí nghiệm ban đầu này ở Liên Xô, người ta có thể kết luận rằng tiền đề ban đầu của chúng tôi – rằng văn hóa có thể tác động đến cách chúng ta suy nghĩ – vẫn đúng. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây đã chỉ trích quan điểm này cũng như những thí nghiệm ban đầu của Bessett. Mặc dù những thí nghiệm này đã thay đổi niềm tin ban đầu về quá trình xử lý suy nghĩ, nhưng nó mang lại kết quả như thế nào từ tất cả các yếu tố cần được thảo luận thêm. Fischer cho rằng các thí nghiệm của Bessett cung cấp thông tin có giá trị vì nghiên cứu của ông chỉ cung cấp những mô tả định tính chứ không phải kết quả từ môi trường được kiểm soát. Chang phần nào đồng ý với anh ấy vì có một số yếu tố xã hội có thể ảnh hưởng đến kết quả.

H

Another criticism of Bessett’s experiments is that culture was studied as a sub-factor of nationality. The experiments assumed that culture would be the same among all members of a nationality. For example, every American that participated in the experiments could be assumed to have the same culture. In reality, culture is much more complicated than nationality. These early experiments did not control for other factors, such as socioeconomic status, education, ethnicity, and regional differences in culture. All of these factors could have a big effect on the individual’s response.

Một lời chỉ trích khác đối với các thí nghiệm của Bessett là văn hóa được nghiên cứu như một yếu tố phụ của quốc tịch. Các thí nghiệm giả định rằng văn hóa sẽ giống nhau giữa tất cả các thành viên của một quốc gia. Ví dụ, mọi người Mỹ tham gia thí nghiệm đều có thể được coi là có cùng một nền văn hóa. Trên thực tế, văn hóa phức tạp hơn nhiều so với quốc tịch. Những thử nghiệm ban đầu này không kiểm soát được các yếu tố khác, chẳng hạn như tình trạng kinh tế xã hội, giáo dục, sắc tộc và sự khác biệt về văn hóa giữa các vùng. Tất cả những yếu tố này có thể có ảnh hưởng lớn đến phản ứng của cá nhân.

I

A third criticism of Bessett’s experiment is that the content itself should have been more abstract, such as a puzzle or an IQ test. With objective content, such as nature and animals, people from different countries of the world might have different pre-conceived ideas about these animals. Prior knowledge based on geographic location would further complicate the results. A test that is more abstract, or more quantitative, would provide a more controlled study of how cognitive processing works for different groups of people.

Lời chỉ trích thứ ba đối với thí nghiệm của Bessett là nội dung lẽ ra phải trừu tượng hơn, chẳng hạn như một câu đố hoặc bài kiểm tra IQ. Với nội dung khách quan như thiên nhiên và động vật, con người từ các quốc gia khác nhau trên thế giới có thể có những quan niệm khác nhau về những loài động vật này. Kiến thức trước đây dựa trên vị trí địa lý sẽ làm phức tạp thêm kết quả. Một bài kiểm tra trừu tượng hơn hoặc định lượng hơn sẽ cung cấp một nghiên cứu có kiểm soát hơn về cách thức hoạt động của quá trình xử lý nhận thức đối với các nhóm người khác nhau.

J

The research on culture’s effect on cognitive processing still goes on today, and while some criticisms exist of Bessett’s early studies, the projects still provide valuable insight. It is important for future research projects to control carefully for the variables, such as culture. Something like culture is complex and difficult to define. It can also be influenced by many other variables, such as geography or education styles. When studying a variable like culture, it is critical that the researcher create a clear definition for what is—and what is not—considered culture.

Nghiên cứu về tác động của văn hóa đối với quá trình xử lý nhận thức vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, và mặc dù có một số lời chỉ trích về những nghiên cứu ban đầu của Bessett, nhưng các dự án vẫn cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị. Điều quan trọng đối với các dự án nghiên cứu trong tương lai là phải kiểm soát cẩn thận các biến số, chẳng hạn như văn hóa. Những thứ như văn hóa rất phức tạp và khó định nghĩa. Nó cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều biến số khác, chẳng hạn như địa lý hoặc phong cách giáo dục. Khi nghiên cứu một biến số như văn hóa, điều quan trọng là nhà nghiên cứu phải đưa ra một định nghĩa rõ ràng về cái gì được và cái gì không được coi là văn hóa.

K

Another important aspect of modern research is the ethical impact of the research. A researcher must consider carefully whether the results of the research will negatively impact any of the groups involved. In an increasingly globalised job economy, generalisations made about nationalities can be harmful to prospective employees. This information could also impact the way tests and university admissions standards are designed, which would potentially favor one group or create a disadvantage for another. When conducting any research about culture and nationality, researchers should consider all possible effects, positive or negative, that their conclusions may have when published for the world to see.

Một khía cạnh quan trọng khác của nghiên cứu hiện đại là tác động đạo đức của nghiên cứu. Nhà nghiên cứu phải xem xét cẩn thận liệu kết quả nghiên cứu có tác động tiêu cực đến bất kỳ nhóm nào có liên quan hay không. Trong nền kinh tế việc làm ngày càng toàn cầu hóa, những khái quát hóa về quốc tịch có thể gây hại cho những nhân viên tương lai. Thông tin này cũng có thể tác động đến cách thiết kế các bài kiểm tra và tiêu chuẩn tuyển sinh đại học, điều này có thể có lợi cho một nhóm hoặc gây bất lợi cho nhóm khác. Khi tiến hành bất kỳ nghiên cứu nào về văn hóa và quốc tịch, các nhà nghiên cứu nên xem xét tất cả các tác động có thể có, tích cực hay tiêu cực, mà kết luận của họ có thể có khi được công bố cho thế giới thấy.

 

 

Questions 1-5

Reading Passage 1 has eleven paragraphs, A-K.
Which paragraph contains the following information?
Write the correct letter, A-K, in boxes 1-5 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

 

1   All people have the same reaction to a certain point of view.

2   Qualitative descriptions are valuable in exploring thought processing.

3   Different cultures will affect the description of the same scene.

4   We thought of young people as widely different at different geographical locations.

5   Eastern people are less likely to stick to their argument.

 

 

Questions 6-9

Look at the following statements (Questions 6-9) and the list of researchers below.
Match each statement with the correct researcher, A-C.
Write the correct letter, A-C, in boxes 6-9 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

List of Researchers

A          Bessett & Masuku
B          Bessett & Choi
C          Bessett & Ara

 

6   Geographical location affects people’s position on certain arguments.

7   Animated images reveal different process strategies.

8   Eastern people challenge a deduction because they knew it is not true.

9   Eastern people find more difficulty when asked to identify the same object.

 

 

Questions 10-13

Complete the sentences below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer
Write your answers in boxes 10-13 on your answer sheet. 

 

10   Researchers in the Soviet Union wanted to find out how ……………………. and nationality will control the way people think.

11   Bessett and Ara’s experiment shows, for Americans, so long as the logic deduction is based on a correct argument, the ………………………. should be right.

12   Fischer thinks Bessett’s research is quite valuable because it is conducted in a …………………….. way rather than in controlled environment.

13   Future researchers on culture’s effect on cognitive processing should start with a …………………….. of culture as a variable.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


ĐÁP ÁN

1. E

2. G

3. D

4. B

5. E

6. B

7. A

8. C

9. A

10. living environment

11. conclusion

12. qualitative

13. clear definition

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status