DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The Tyranny Of Choice

 


The Tyranny Of Choice giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

 

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The Tyranny Of Choice

A 

Americans today choose among more options in more parts of life than has ever been possible before. To an extent, the opportunity to choose enhances our lives. It is only logical to think that if some choices are good, more is better; people who care about having infinite options will benefit from them, and those who do not can always just ignore the 273 versions of cereal they have never tried. Yet recent research strongly suggests that, psychologically, this assumption is wrong, with 5% lower percentage announcing they are happy. Although some choices are undoubtedly better than none, more is not always better than less.

Người Mỹ ngày nay lựa chọn trong số nhiều lựa chọn hơn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống hơn bao giờ hết. Ở một mức độ nào đó, cơ hội được lựa chọn sẽ nâng cao cuộc sống của chúng ta. Thật hợp lý khi nghĩ rằng nếu một số lựa chọn là tốt thì càng nhiều càng tốt; những người quan tâm đến việc có vô số lựa chọn sẽ được hưởng lợi từ chúng, và những người không quan tâm đến điều đó luôn có thể bỏ qua 273 phiên bản ngũ cốc mà họ chưa bao giờ thử. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy rõ ràng rằng, về mặt tâm lý, giả định này là sai, với tỷ lệ phần trăm thấp hơn 5% cho biết họ hạnh phúc. Mặc dù một số lựa chọn chắc chắn là tốt hơn không có, nhưng nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn ít hơn.

B 

Recent research offers insight into why many people end up unhappy rather than pleased when their options expand. We began by making a distinction between “maximizers” (those who always aim to make the best possible choice) and “satisficers” (those who aim for “good enough,” whether or not better selections might be out there).

Nghiên cứu gần đây cung cấp cái nhìn sâu sắc về lý do tại sao nhiều người cuối cùng lại không hài lòng thay vì hài lòng khi các lựa chọn của họ ngày càng mở rộng. Chúng tôi bắt đầu bằng cách phân biệt giữa “những người tối đa hóa” (những người luôn hướng tới việc đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể) và “những người hài lòng” (những người nhắm đến “đủ tốt”, cho dù có thể có những lựa chọn tốt hơn ở đó hay không).

C 

In particular, we composed a set of statements—the Maximization Scale—to diagnose people’s propensity to maximize. Then we had several thousand people rate themselves from 1 to 7 (from “completely disagree” to “completely agree”) on such statements as “I never settle for second best.” We also evaluated their sense of satisfaction with their decisions. We did not define a sharp cutoff to separate maximizers from satisficers, but in general, we think of individuals whose average scores are higher than 4 (the scale’s midpoint) as maxi-misers and those whose scores are lower than the midpoint as satisficers. People who score highest on the test—the greatest maximizers—engage in more product comparisons than the lowest scorers, both before and after they make purchasing decisions, and they take longer to decide what to buy. When satisficers find an item that meets their standards, they stop looking. But maximizers exert enormous effort reading labels, checking out consumer magazines and trying new products. They also spend more time comparing their purchas­ing decisions with those of others.

Đặc biệt, chúng tôi đã soạn thảo một loạt các tuyên bố—Thang đo Tối đa hóa—để chẩn đoán xu hướng tối đa hóa của mọi người. Sau đó, chúng tôi yêu cầu hàng nghìn người tự đánh giá mình từ 1 đến 7 (từ “hoàn toàn không đồng ý” đến “hoàn toàn đồng ý”) đối với những câu như “Tôi không bao giờ chấp nhận điều tốt thứ hai”. Chúng tôi cũng đánh giá mức độ hài lòng của họ với quyết định của mình. Chúng tôi không xác định một giới hạn rõ ràng để phân biệt những người tối đa hóa và những người hài lòng, nhưng nói chung, chúng tôi coi những cá nhân có điểm trung bình cao hơn 4 (điểm giữa của thang đo) là những người tối đa hóa và những người có điểm thấp hơn điểm giữa là những người hài lòng. Những người đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra—những người tối đa hóa tốt nhất—tham gia vào việc so sánh sản phẩm nhiều hơn những người đạt điểm thấp nhất, cả trước và sau khi họ đưa ra quyết định mua hàng và họ mất nhiều thời gian hơn để quyết định mua gì. Khi những người hài lòng tìm thấy một món đồ đáp ứng được tiêu chuẩn của họ, họ sẽ ngừng tìm kiếm. Nhưng những người tối đa hóa phải nỗ lực rất nhiều để đọc nhãn mác, xem tạp chí tiêu dùng và thử sản phẩm mới. Họ cũng dành nhiều thời gian hơn để so sánh quyết định mua hàng của mình với quyết định của người khác.

D 

We found that the greatest maximizers are the least happy with the fruits of their efforts. When they compare themselves with others, they get little pleasure from finding out that they did better and substantial dissatisfaction from finding out that they did worse. They are more prone to experiencing regret after a purchase, and if their acquisition disappoints them, their sense of well-being takes longer to recover. They also tend to brood or ruminate more than satisficers do.

Chúng tôi phát hiện ra rằng những người tối đa hóa thành công nhất lại ít hài lòng nhất với thành quả nỗ lực của mình. Khi so sánh bản thân với người khác, họ không mấy vui vẻ khi phát hiện ra mình làm tốt hơn và không hài lòng đáng kể khi phát hiện ra mình làm tệ hơn. Họ dễ cảm thấy hối tiếc sau khi mua hàng và nếu việc mua hàng khiến họ thất vọng, cảm giác hạnh phúc của họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để hồi phục. Họ cũng có xu hướng nghiền ngẫm hoặc ngẫm nghĩ nhiều hơn những người biết thỏa mãn.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

E 

Does it follow that maximizers are less happy in general than satisficers? We tested this by having people fill out a variety of questionnaires known to be reliable indicators of well­being. As might be expected, individuals with high maximization scores experienced less satisfaction with life and were less happy, less optimistic and more depressed than people with low maximization scores. Indeed, those with extreme maximization ratings had depression scores that placed them in the borderline of clinical range.

Phải chăng những người cầu toàn thường ít hạnh phúc hơn những người biết thỏa mãn? Chúng tôi đã kiểm tra điều này bằng cách yêu cầu mọi người điền vào nhiều bảng câu hỏi được coi là chỉ số đáng tin cậy về sức khỏe. Đúng như dự đoán, những cá nhân có điểm tối đa hóa cao ít hài lòng với cuộc sống hơn và ít hạnh phúc, kém lạc quan và chán nản hơn những người có điểm tối đa hóa thấp. Thật vậy, những người có mức đánh giá tối đa hóa cực độ có điểm trầm cảm khiến họ nằm ở ranh giới của phạm vi lâm sàng.

F 

Several factors explain why more choice is not always better than less, especially for maxi­misers. High among these are “opportunity costs.” The quality of any given option cannot be assessed in isolation from its alternatives. One of the “costs” of making a selection is losing the opportunities that a different option would have afforded. Thus, an opportunity cost of vacationing on the beach in Cape Cod might be missing the fabulous restaurants in the Napa Valley. Early Decision Making Research by Daniel Kahneman and Amos Tversky showed that people respond much more strongly to losses than gains. If we assume that opportunity costs reduce the overall desirability of the most preferred choice, then the more alternatives there are, the deeper our sense of loss will be and the less satisfaction we will derive from our ultimate decision.

Một số yếu tố giải thích tại sao nhiều lựa chọn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn ít lựa chọn hơn, đặc biệt đối với những người theo chủ nghĩa tối đa hóa. Cao nhất trong số này là “chi phí cơ hội”. Chất lượng của bất kỳ lựa chọn nào cũng không thể được đánh giá tách biệt khỏi các lựa chọn thay thế của nó. Một trong những “chi phí” của việc lựa chọn là đánh mất những cơ hội mà một lựa chọn khác có thể mang lại. Vì vậy, chi phí cơ hội của việc đi nghỉ trên bãi biển ở Cape Cod có thể thiếu những nhà hàng tuyệt vời ở Thung lũng Napa. Nghiên cứu ra quyết định sớm của Daniel Kahneman và Amos Tversky cho thấy mọi người phản ứng mạnh mẽ hơn trước những mất mát hơn là những lợi ích. Nếu chúng ta giả định rằng chi phí cơ hội làm giảm mức độ mong muốn tổng thể của lựa chọn được ưu tiên nhất thì càng có nhiều lựa chọn thay thế, cảm giác mất mát của chúng ta càng sâu sắc và chúng ta sẽ càng ít hài lòng với quyết định cuối cùng của mình.

G 

The problem of opportunity costs will be better for a satisficer. The latter’s “good enough” philosophy can survive thoughts about opportunity costs. In addition, the “good enough” standard leads to much less searching and inspection of alternatives than the maximizer’s “best” standard. With fewer choices under consideration, a person will have fewer opportunity costs to subtract.

Vấn đề về chi phí cơ hội sẽ tốt hơn cho người thỏa mãn. Triết lý “đủ tốt” của trường phái sau có thể tồn tại sau những suy nghĩ về chi phí cơ hội. Ngoài ra, tiêu chuẩn “đủ tốt” dẫn đến việc tìm kiếm và kiểm tra các lựa chọn thay thế ít hơn nhiều so với tiêu chuẩn “tốt nhất” của người tối đa hóa. Khi xem xét ít lựa chọn hơn, một người sẽ có ít chi phí cơ hội hơn để trừ đi.

H 

Just as people feel sorrow about the opportunities they have forgone, they may also suffer regret about the option they settled on. My colleagues and I devised a scale to measure proneness to feeling regret, and we found that people with high sensitivity to regret are less happy, less satisfied with life, less optimistic and more depressed than those with low sensitivity. Not surprisingly, we also found that people with high regret sensitivity tend to be maximizers. Indeed, we think that worry over future regret is a major reason that individuals become maximizers. The only way to be sure you will not regret a decision is by making the best possible one. Unfortunately, the more options you have and the more opportunity costs you incur, the more likely you are to experience regret.

Giống như mọi người cảm thấy đau buồn về những cơ hội mà họ đã bỏ qua, họ cũng có thể cảm thấy hối tiếc về lựa chọn mà họ đã chọn. Tôi và các đồng nghiệp đã nghĩ ra một thang đo để đo lường xu hướng cảm thấy hối tiếc, và chúng tôi nhận thấy rằng những người có độ nhạy cảm hối tiếc cao thường ít hạnh phúc hơn, ít hài lòng hơn với cuộc sống, kém lạc quan và chán nản hơn những người có độ nhạy thấp. Không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi cũng phát hiện ra rằng những người có độ nhạy cảm hối tiếc cao có xu hướng là người tối đa hóa. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng lo lắng về sự hối tiếc trong tương lai là lý do chính khiến các cá nhân trở thành người cầu toàn. Cách duy nhất để chắc chắn rằng bạn sẽ không hối tiếc về một quyết định là đưa ra quyết định tốt nhất có thể. Thật không may, bạn càng có nhiều lựa chọn và càng phải chịu nhiều chi phí cơ hội thì bạn càng có nhiều khả năng phải hối tiếc.

I 

In a classic demonstration of the power of sunk costs, people were offered season subscrip­tions to a local theatre company. Some were offered the tickets at full price and others at a discount. Then the researchers simply kept track of how often the ticket purchasers actu­ally attended the plays over the course of the season. Full-price payers were more likely to show up at performances than discount payers. The reason for this, the investigators argued, was that the full-price payers would experience more regret if they did not use the tickets because not using the more costly tickets would constitute a bigger loss. To increase sense of happiness, we can decide to restrict our options when the decision is not crucial. For example, make a rule to visit no more than two stores when shopping for clothing.

Trong một minh chứng kinh điển về sức mạnh của chi phí chìm, mọi người được đề nghị đăng ký theo mùa cho một công ty rạp hát địa phương. Một số được cung cấp vé với giá đầy đủ và số khác được giảm giá. Sau đó, các nhà nghiên cứu chỉ cần theo dõi tần suất những người mua vé thực sự đến xem các vở kịch trong suốt mùa giải. Những người trả giá đầy đủ có nhiều khả năng xuất hiện tại các buổi biểu diễn hơn những người trả giá giảm. Các nhà điều tra lập luận rằng lý do của điều này là do những người trả đủ giá sẽ cảm thấy hối tiếc hơn nếu họ không sử dụng vé vì không sử dụng những loại vé đắt hơn sẽ bị lỗ lớn hơn. Để tăng cảm giác hạnh phúc, chúng ta có thể quyết định hạn chế các lựa chọn của mình khi quyết định đó không quan trọng. Ví dụ: đặt ra quy tắc chỉ ghé thăm không quá hai cửa hàng khi mua quần áo.

 

 

 

Questions 1-4

Look at the following descriptions or deeds (Questions 1-4) and the list of catego­ries below.
Match each description or deed with the correct category, A-D.
Write the correct letter, A-D, in boxes 1-4 on your answer sheet.

A          “maximizers”
B          “satisficers”
C          neither “maximizers” nor “satisficers”
D          both “maximizers” and “satisficers”

1   rated to the Maximization Scale of making choice

2   don’t take much time before making a decision

3   are likely to regret about the choice in the future

4   choose the highest price in the range of purchase

 

 

Questions 5-8

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?
In boxes 5-8 on you answer sheet, write

TRUE                 if the statement is true

FALSE                if the statement is false

NOT GIVEN      if the information is not given in the passage

 

5   In today’s world, since the society is becoming wealthier, people are happier.

6   In society, there are more maximisers than satisficers.

7   People tend to react more to loses than gains.

8   Females and males acted differently in the study of choice making.

 

 

Questions 9-13

Choose the correct letter ABC or D.
Write the correct letter in boxes 9-13 on your answer sheet.

 

9   The Maximization Scale is aimed to

A  know the happiness when they have more choices.

B  measure how people are likely to feel after making choices.

C  help people make better choices.

D  reduce the time of purchasing.

 

10   According to the text, what is the result of more choices?

A  People can make choices more easily

B  Maximizers are happier to make choices.

C  Satisficers are quicker to make wise choices.

D  People have more tendency to experience regret.

 

11   The example of theatre ticket is to suggest that

A  they prefer to use more money when buying tickets.

B  they don’t like to spend more money on theatre.

C  higher-priced things would induce more regret if not used properly

D  full-price payers are real theatre lovers.

 

12   How to increase the happiness when making a better choice?

A  use less time

B  make more comparisons

C  buy more expensive products

D  limit the number of choices in certain situations

 

13   What is the best title for Reading Passage 1?

A  Reasoning of Worse Choice Making

B  Making Choices in Today’s World

C  The Influence of More Choices

D  Complexity in Choice Making

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

ĐÁP ÁN

1. D

2. B

3. A

4. C

5. FALSE

6. NOT GIVEN

7. TRUE

8. NOT GIVEN

9. B

10. D

11. C

12. D

13. C

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status