DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: THE SWINE FLU PANDEMIC

 


THE SWINE FLU PANDEMIC giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

THE SWINE FLU PANDEMIC

 

The swine flu pandemic has become more problematic. The White House will meet with state representatives on the 9th of July to talk about the preparation for the autumn flu season in the US, whilst the UK has focused their response on the H1N1 virus to cope with widespread infection. ĐOẠN 1

Đại dịch cúm lợn đã trở nên có vấn đề hơn. Nhà Trắng sẽ gặp đại diện các bang vào ngày 9/7 để bàn về công tác chuẩn bị cho mùa cúm mùa thu ở Mỹ, trong khi Vương quốc Anh tập trung ứng phó với virus H1N1 để đối phó với sự lây nhiễm lan rộng.

 

In the meantime, the southern hemisphere is going into the middle of the winter flu season, and the swine H1N1 virus seems to be replacing the seasonal flu viruses that have been circulating until now. This is related to the seasonal flu vaccine which several companies are still producing. It could cause some problems when the northern hemisphere flu season comes at the end of this year. ĐOẠN 2

Trong khi đó, Nam bán cầu đang bước vào giữa mùa cúm mùa đông và vi-rút cúm lợn H1N1 dường như đang thay thế các vi-rút cúm mùa đã hoành hành cho đến nay. Điều này liên quan đến vắc-xin cúm theo mùa mà một số công ty vẫn đang sản xuất. Nó có thể gây ra một số vấn đề khi mùa cúm ở bắc bán cầu đến vào cuối năm nay.

 

The flu pandemics of 1918, 1957 and 1968 showed a high level of seasonal change and also released mild form of the H1N1 virus which circulates through the existing flu virus, H3N2. So, nobody knows how the H1N1 virus is going to behave. If it is not exchanged with the seasonal virus – the milder H1N1 and H3N2 – the world is facing the prospect of catching all three viruses at once. It would be a complicated scenario, as both seasonal and pandemic vaccines would be wanted and patients from different age groups would be affected. Although based on what is happening in the southern hemisphere, it does not seem that this will be the case. ĐOẠN 3

Các đại dịch cúm năm 1918, 1957 và 1968 cho thấy mức độ thay đổi theo mùa cao và cũng giải phóng dạng nhẹ của vi-rút H1N1 lây lan qua vi-rút cúm hiện có, H3N2. Vì vậy, không ai biết vi-rút H1N1 sẽ hoạt động như thế nào. Nếu nó không được trao đổi với vi-rút theo mùa – H1N1 và H3N2 nhẹ hơn – thì thế giới đang đối mặt với viễn cảnh nhiễm cả ba loại vi-rút cùng một lúc. Đó sẽ là một kịch bản phức tạp, vì cả vắc-xin theo mùa và đại dịch đều cần thiết và bệnh nhân ở các nhóm tuổi khác nhau sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù dựa trên những gì đang xảy ra ở Nam bán cầu, có vẻ như điều này sẽ không xảy ra.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

In the northern hemisphere, swine flu has spread to the extent that over 98% of flu cases genotyped in the US towards the end of June were caused by the pandemic virus. This is to be expected. Whilst the seasonal flu viruses generally die out during the summer season, the pandemic virus can be more powerful as fewer people have built up immunity to it. ĐOẠN 4

Ở bán cầu bắc, cúm lợn đã lan rộng đến mức hơn 98% các trường hợp mắc bệnh cúm ở Hoa Kỳ vào cuối tháng 6 là do vi rút đại dịch gây ra. Điều này là để được mong đợi. Trong khi vi-rút cúm theo mùa thường chết trong mùa hè, vi-rút đại dịch có thể mạnh hơn do ít người hình thành khả năng miễn dịch với nó.

 

The state of Victoria in Australia reported this week that the H1N1 virus is now considered for 99% of all flu cases. There are reports of a similar situation in South America. In Chile, the H1N1 virus is also much stronger than other seasonal viruses. “98% of the flu cases we now take are caused by H1N1,” Jeanette Vega, Chile’s undersecretary of public health, said last week about a pandemic peak in Cancun, Mexico. “The seasonal vaccine is not used.” ĐOẠN 5

Tiểu bang Victoria của Úc đã báo cáo trong tuần này rằng vi-rút H1N1 hiện được coi là nguyên nhân gây ra 99% các trường hợp cúm. Có những báo cáo về tình trạng tương tự ở Nam Mỹ. Ở Chile, vi-rút H1N1 cũng mạnh hơn nhiều so với các vi-rút theo mùa khác. “98% các ca cúm mà chúng ta hiện nay là do H1N1 gây ra,” Jeanette Vega, Thứ trưởng Bộ Y tế Công cộng Chile, tuần trước cho biết về đỉnh điểm đại dịch ở Cancun, Mexico. “Vắc-xin theo mùa không được sử dụng.”

 

In the Argentine capital Buenos Aires, Juan Manzur, the health minister, reported last week about the emergency situation in that 90% of the flu is a result of the H1N1 virus. ĐOẠN 6

Tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, Bộ trưởng Y tế Juan Manzur tuần trước đã báo cáo về tình trạng khẩn cấp khi 90% bệnh cúm là kết quả của vi rút H1N1.

 

During this winter in the northern hemisphere, it is an important matter. “If the pandemic virus greatly attacks the seasonal viruses in a regular flu season, the seasonal viruses are likely to be exchanged by the new virus, like in the 1968 pandemic,” says Ab Osterhaus in the University of Rotterdam in the Netherlands. ĐOẠN 7

Trong mùa đông này ở bán cầu bắc, đó là một vấn đề quan trọng. Ab Osterhaus tại Đại học Rotterdam ở Hà Lan cho biết: “Nếu vi-rút đại dịch tấn công mạnh mẽ vi-rút theo mùa trong mùa cúm thông thường, thì vi-rút theo mùa có khả năng bị trao đổi bởi vi-rút mới, giống như trong đại dịch năm 1968”.

 

In previous pandemics, the virus has changed, producing negative side effects. So far for H1N1, there have only been a few ominous signs. ĐOẠN 8

Trong các đại dịch trước đây, vi rút đã thay đổi, tạo ra các tác dụng phụ tiêu cực. Cho đến nay đối với H1N1, mới chỉ có một vài dấu hiệu đáng ngại.

 

The mutation of the virus’s polymerase enzyme has been replicated efficiently from a sample taken in Shanghai. Ron Fouchier at the University of Rotterdam says that this could spread if it makes the virus more contagious, but the virus may also improve pathogenicity. ĐOẠN 9

Sự đột biến của enzyme polymerase của virus đã được sao chép một hữu hiệu từ một mẫu lấy ở Thượng Hải. Ron Fouchier tại Đại học Rotterdam nói rằng điều này có thể lây lan nếu nó làm cho vi-rút dễ lây lan hơn, nhưng vi-rút cũng có thể cải thiện khả năng gây bệnh.

 

Also last week, two cases of the H1N1 virus with resistance to the main antiviral drug, Tamiflu, were found in people using the drug. Another was found in a girl who had never taken the drug, suggesting Tamiflu – resistant to the H1N1 virus might already be in circulation. ĐOẠN 10

Cũng trong tuần trước, hai trường hợp vi-rút H1N1 kháng thuốc kháng vi-rút chính, Tamiflu, đã được tìm thấy ở những người sử dụng loại thuốc này. Một trường hợp khác được tìm thấy ở một cô gái chưa bao giờ dùng thuốc, cho thấy Tamiflu – kháng vi-rút H1N1 có thể đã được lưu hành.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-9

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-9 on your answer sheet.

 

There is currently a severe problem of 1…………………………… in the world, especially both the US and the UK are making strenuous efforts to solve the problem.

In the meantime, during the middle of winter flu season, 2……………………………. is likely to substitute the seasonal flu viruses in the southern hemisphere. Also, over 98 per cent out of flu cases genotyped in the US were generated by 3……………………….. Whilst seasonal flu viruses usually fade away in 4……………………….., the pandemic virus has the advantage that few people have immunity to it.

There are reports that the H1N1 virus accounts for more than 90 per cent of all flu cases in countries, such as 5………………………….., 6…………………………… and 7……………………………

According to Ab Osterhaus, 8…………………………… in a regular flu season can be replaced by the pandemic virus. A new virus was found to be resistant to the antiviral drug, 9………………………….

Questions 10-13

Do the following statements reflect the claims of the writer in Reading Passage 1?

In boxes 10-13 on your answer sheet, write

YES                  if the statement reflects the opinion of the writer

NO                   if the statement contradicts the opinion of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

10   The UK and the US had discussed and worked together on the swine flu pandemic in the past.

11   Over 98 per cent of flu cases in the US was motivated by the pandemic virus.

12   In Argentina, 60 per cent of the flu virus in circulation is the H1N1 virus.

13   Tamiflu is the crucial antiviral medicine which is resistant to the H1N1 virus.

 

 

ĐÁP ÁN:

1. swine flu pandemic

2. swine H1N1 virus

3. the pandemic virus

4. summer

5. Australia

6. Chile

7. Argentina

8. seasonal viruses

9. Tamiflu

10. NOT GIVEN

11. YES

12. NO

13. YES

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status