DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: A shot for public health


A shot for public health giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

A shot for public health

 

Millions of elderly people in the US, Europe and elsewhere get injections for their annual flu shots this month. It is widely seen as a largely effective public health programme which halves the risk of dying over the winter among people aged 65 or over. Actually, for every 200 vaccinations, one life is saved. However, there is overwhelming evidence that this claim is too good to be true, and we must look for additional ways to prevent the flu. ĐOẠN 1

Hàng triệu người cao tuổi ở Mỹ, Châu Âu và các nơi khác được tiêm phòng cúm hàng năm trong tháng này. Nó được nhiều người coi là một chương trình y tế công cộng có hiệu quả lớn giúp giảm một nửa nguy cơ tử vong trong mùa đông ở những người từ 65 tuổi trở lên. Trên thực tế, cứ 200 lần tiêm chủng, một mạng sống được cứu. Tuy nhiên, có rất nhiều bằng chứng cho thấy khẳng định này quá khó tin và chúng ta phải tìm thêm những cách khác để ngăn ngừa bệnh cúm.

 

According to the US Centre for Disease Control and Prevention (CDC), flu kills approximately 36,000 people every winter in the US. Of them, about 30,000 are aged 65 or over. This is about 5% of the 650,000 winter deaths per year in this age group. Flu itself is never recorded as a cause of death: instead, it leads to the elderly dying from other causes, like bacterial pneumonia, heart disease or a stroke. ĐOẠN 2

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), cúm giết chết khoảng 36.000 người mỗi mùa đông ở Hoa Kỳ. Trong số đó, khoảng 30.000 người từ 65 tuổi trở lên. Đây là khoảng 5% trong số 650.000 ca tử vong mùa đông mỗi năm ở nhóm tuổi này. Bản thân bệnh cúm không bao giờ được ghi nhận là nguyên nhân gây tử vong: thay vào đó, nó dẫn đến việc người già tử vong do các nguyên nhân khác, như viêm phổi do vi khuẩn, bệnh tim hoặc đột quỵ.

 

Most rich countries are concentrated on cutting this figure by vaccinating those who are at the highest risk, but how well does this actually work? The best way to carry out research is in trials that compare those who are vaccinated against those who aren’t, with applicants allocated randomly from each group. But as flu shots are known to be an advantage, it would be unethical to deny some people vaccinations. Researchers compared those who choose to be vaccinated with those who don’t. then, they use the statistical methods of control to observe the differences between the two groups. One large meta-analysis of such studies concluded that those who get flu shots are half as likely to die as their unvaccinated peers over the winter. Several other studies have come to a similar conclusion. ĐOẠN 3

Hầu hết các nước giàu đều tập trung vào việc cắt giảm con số này bằng cách tiêm chủng cho những người có nguy cơ cao nhất, nhưng điều này thực sự hiệu quả như thế nào? Cách tốt nhất để thực hiện nghiên cứu trong các thử nghiệm so sánh những người được tiêm vắc-xin với những người không tiêm, với những người nộp đơn được phân bổ ngẫu nhiên từ mỗi nhóm. Nhưng vì tiêm phòng cúm được biết đến là một lợi thế, nên sẽ là phi đạo đức nếu từ chối tiêm phòng cho một số người. Các nhà nghiên cứu đã so sánh những người chọn tiêm vắc-xin với những người không. Sau đó, họ sử dụng các phương pháp thống kê có kiểm tra để quan sát sự khác biệt giữa hai nhóm. Một phân tích tổng hợp lớn của các nghiên cứu như vậy đã kết luận rằng những người tiêm phòng cúm có nguy cơ tử vong bằng một nửa so với những người không tiêm phòng trong mùa đông. Một số nghiên cứu khác đã đi đến một kết luận tương tự.

 

It sounds possibly a bit too good to be true. In 2005, Lone Simonsen, a researcher at George Washington University, and her colleagues showed that the number of flu deaths among the elderly in the US has remained at about 5% of deaths in the group during winter. Vaccination coverage has skyrocketed from about 15% in 1980 to about 70% today. So how could flu vaccination be preventing half of the deaths in winter, when the flu accounted for only 5% of those deaths back in 1980, when most people were not vaccinated? ĐOẠN 4

Nghe có vẻ hơi quá tốt để tin là sự thật. Năm 2005, Lone Simonsen, một nhà nghiên cứu tại Đại học George Washington, và các đồng nghiệp của bà đã chỉ ra rằng số ca tử vong do cúm ở người già ở Mỹ vẫn ở mức khoảng 5% số ca tử vong ở nhóm trong mùa đông. Tỷ lệ tiêm chủng đã tăng vọt từ khoảng 15% năm 1980 lên khoảng 70% hiện nay. Vậy làm thế nào để việc tiêm phòng cúm có thể ngăn ngừa một nửa số ca tử vong vào mùa đông, khi bệnh cúm chỉ chiếm 5% số ca tử vong vào năm 1980, khi hầu hết mọi người không được tiêm phòng?

 

Also, in 2006 epidemiologist Lisa Jackson and her colleagues at the Centre for Health Statistics in Seattle analysed a Seattle medical database using the same statistical methods as the previous studies. It showed that the maximum benefit of having the flu shot happened in the months before the season of flu even started. ĐOẠN 5

Ngoài ra, vào năm 2006, nhà dịch tễ học Lisa Jackson và các đồng nghiệp của cô tại Trung tâm Thống kê Y tế ở Seattle đã phân tích cơ sở dữ liệu y tế của Seattle bằng các phương pháp thống kê giống như các nghiên cứu trước đó. Nó cho thấy rằng lợi ích tối đa của việc tiêm phòng cúm xảy ra trong những tháng trước khi mùa cúm bắt đầu.

 

Jackson insisted that the studies failed to give an account of ill and weak elderly people who had died but were less inclined to be vaccinated, making vaccination seem more valuable than it actually is. ĐOẠN 6

Jackson nhấn mạnh rằng các nghiên cứu đã không tính đến trường hợp những người già yếu và ốm yếu đã chết nhưng ít có xu hướng tiêm phòng, khiến việc tiêm phòng dường như có giá trị hơn thực tế.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


But the debate was not over. Last year Kristin Nichol and her colleagues from the University of Minnesota published a dissertation using slightly different statistical methods and included records from tens of thousands of patients in three cities over 10 years. It came to the same incredible conclusion that vaccination was preventing about half of all deaths in winter. Researchers like Simonsen, Jackson and myself estimated Nichol’s methods. Also, we believe this finding is subject to the sort of bias already identified by Jackson. ĐOẠN 7

Nhưng cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc. Năm ngoái, Kristin Nichol và các đồng nghiệp của cô từ Đại học Minnesota đã xuất bản một luận án sử dụng các phương pháp thống kê hơi khác và bao gồm các hồ sơ từ hàng chục nghìn bệnh nhân ở ba thành phố trong hơn 10 năm. Người ta cũng đi đến một kết luận đáng kinh ngạc rằng tiêm chủng đã ngăn ngừa khoảng một nửa số ca tử vong trong mùa đông. Các nhà nghiên cứu như Simonsen, Jackson và tôi đã đánh giá các phương pháp của Nichol. Ngoài ra, chúng tôi tin rằng phát hiện này phụ thuộc vào loại sai lệch đã được xác định bởi Jackson.

 

Last week Simonsen and Nichol discussed the issue at the Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy in Washington DC. Nichol accepted that although there might still be some bias in her latest survey, flu deaths are estimated indirectly, especially when counting extra deaths beyond those expected in winter. Researchers may have underestimated the number of people who have died as a result of the flu. ĐOẠN 8

Tuần trước Simonsen và Nichol đã thảo luận về vấn đề này tại Hội nghị liên ngành về thuốc kháng sinh và hóa trị liệu ở Washington DC. Nichol chấp nhận rằng mặc dù có thể vẫn còn một số sai lệch trong cuộc khảo sát mới nhất của cô ấy, nhưng các ca tử vong do cúm được ước tính một cách gián tiếp, đặc biệt là khi tính thêm các ca tử vong ngoài dự đoán vào mùa đông. Các nhà nghiên cứu có thể đã đánh giá thấp số người chết vì cúm.

 

In conclusion, we need to improve our statistical methods for measuring the effectiveness of the flu vaccine. This issue has much wider implications as similar methods are used to analyse other areas in which randomised trials are not possible. For example, the effectiveness of cholesterol-lowering statins for pneumonia patients is also analysed in this way. ĐOẠN 9

Tóm lại, chúng ta cần cải thiện các phương pháp thống kê để đo lường hiệu quả của vắc-xin cúm. Vấn đề này có ý nghĩa rộng hơn nhiều vì các phương pháp tương tự được sử dụng để phân tích các lĩnh vực khác mà các thử nghiệm ngẫu nhiên không thể thực hiện được. Ví dụ, hiệu quả của statin làm giảm cholesterol đối với bệnh nhân viêm phổi cũng được phân tích theo cách này.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 14-20

Do the following statements reflect the claims of the writer in Reading Passage 2?

In boxes 14-20 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

14   About 3,600 people are dying from the flu every winter in the US.

15   Although flu itself is seldom a disease that causes death, it can make people age quicker.

16   Lots of rich countries have successfully carried out a high-quality vaccination programme.

17   Flu shots should be useful for prescription but it may be immoral to hold back vaccination.

18   From meta-analysis, those who get the flu shot are fifty per cent less likely to die than their unvaccinated peers.

19   Lone Simonsen indicated how many people died from flu among the young.

20   The time for the highest level of efficacy of the flu shot turned out within the weeks previous to the flu season.

 

Questions 21-25

Classify the following statements as being

A     US Centre for Disease Control and Prevention (CDC)

B     George Washington University in Washington DC

C     Centre for Health Statistics in Seattle

D     University of Minnesota in Minneapolis

Write the appropriate letters A-D in boxes 21-25 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

 

21   Vaccination extent has maximised.

22   Seattle medical database was analysed using a statistical method.

23   Around 83 per cent of flu-related fatalities is in the over-65 age group.

24   Vaccination was able to prevent about fifty per cent of all winter deaths.

25   The flu deaths account for five per cent of annual winter deaths in the age group of 65 or over. 

 

Questions 26-27

Answer the questions below with words taken from Reading Passage 2.

Use ONE or TWO WORDS for each answer.

Write your answers in boxes 26 and 27 on your answer sheet.

 

26   What is ONE of several diseases recorded as a cause of death if the elderly have the flu?

27   What percentage of the vaccination coverage is recently maximised by the research of Lone Simonsen?

 

 

 

ĐÁP ÁN:

14. FALSE

15. NOT GIVEN

16. NOT GIVEN

17. TRUE

18. TRUE

19. FALSE

20. FALSE

21. B

22. C

23. A

24. D

25. A

26. bacterial pneumonia / heart disease / stroke

27. (about) 70 per cent/%

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status