Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Doctor’s Rights and Drinks

 


Doctor’s Rights and Drinks giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Doctor’s Rights and Drinks

 

New Yorker John Davin started his campaign for election to Congress on 26th of September 1922. Actually, he was not a politician, but a doctor who practiced in a local city for 40 years at the top of his profession. Davin and other doctors with the same opinions were faced with the task of arguing their cases in front of the people. Also, they made a new political party, the Medical Rights League, and decided that Davin should run as a candidate for the coming election. What did they want? Beer, or more precisely, a doctor who had the right to prescribe it. ĐOẠN 1

Người New York John Davin bắt đầu chiến dịch tranh cử vào Quốc hội vào ngày 26 tháng 9 năm 1922. Thực ra, ông không phải là một chính trị gia, mà là một bác sĩ đã hành nghề ở một thành phố địa phương trong 40 năm với đỉnh cao nghề nghiệp của mình. Davin và các bác sĩ khác có cùng quan điểm phải đối mặt với nhiệm vụ tranh luận về trường hợp của họ trước mọi người. Ngoài ra, họ đã thành lập một đảng chính trị mới, Liên đoàn Quyền Y tế, và quyết định rằng Davin nên ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên cho cuộc bầu cử sắp tới. Họ muốn gì? Bia, hay chính xác hơn là bác sĩ có quyền kê đơn BIA.

run (v):  ứng cử

The Congress had legislated the law prohibiting the sale of alcohol in January 1920. The aim was to transform a nation of drinkers and gamblers into one of hard-working, law-abiding, teetotal citizens. It was now illegal to sell or buy a drink that included more than 0.5 per cent alcohol “for beverage purpose.” Only medical alcohol was allowed, but the conditions were so strict. Doctors could prescribe “liquor” when there was a “need to afford relief from a known ailment”. Patients could not have more than a pint of liquor “within 10 days at any time”. Doctors who needed to prescribe alcohol were approved for a permit. But the current law said nothing about beer, traditional alcohol for ailments from anaemia to anthrax. So, could they prescribe beer or not? ĐOẠN 2

Quốc hội đã thông qua luật cấm bán rượu vào tháng 1 năm 1920. Mục đích là biến một quốc gia toàn những người nghiện rượu và cờ bạc thành một quốc gia chăm chỉ, tuân thủ luật pháp và bài rượu. Giờ đây, việc bán hoặc mua đồ uống chứa hơn 0,5% cồn “vì mục đích giải khát” là bất hợp pháp. Chỉ có rượu y tế được phép, nhưng các điều kiện rất nghiêm ngặt. Các bác sĩ có thể kê đơn "rượu" khi có "nhu cầu giảm bớt một căn bệnh đã biết". Bệnh nhân không thể uống nhiều hơn một lít rượu “trong vòng 10 ngày bất cứ lúc nào”. Các bác sĩ cần kê đơn rượu đã được phê duyệt giấy phép. Nhưng luật hiện hành không nói gì về bia, rượu truyền thống đối với các bệnh từ thiếu máu đến bệnh than. Vì vậy, họ có thể kê đơn bia hay không?

 

As doctors were requesting permission to prescribe beer, someone had to make a decision. That person was Attorney General Mitchell Palmer, a staunch supporter of Prohibition. To the delight of doctors and dismay of prohibitionists, he urged “It was not the purpose of Congress to prohibit the use of liquor for non-beverage usages.” The Congress accepted medicinal alcohol for non-beverage usages. It was for “beer and other malt liquors.” ĐOẠN 3

Khi các bác sĩ xin phép kê đơn bia, ai đó phải đưa ra quyết định. Người đó là Bộ trưởng bộ tư pháp Mitchell Palmer, một người ủng hộ trung thành của luật cấm nấu và bán rượu (thời kỳ 1920 - 1933 ở Mỹ). Trước sự vui mừng của các bác sĩ và sự thất vọng của những người theo chủ nghĩa cấm đoán, ông thúc giục "Quốc hội không có mục đích cấm sử dụng rượu cho mục đích sử dụng không phải đồ uống." Quốc hội đã chấp nhận rượu thuốc cho mục đích sử dụng không phải là đồ uống. Nó dành cho “bia và các loại rượu mạch nha khác.”

( Prohibition) luật cấm nấu và bán rượu (thời kỳ 1920 - 1933 ở Mỹ)

The Prohibitionists were very enraged. They had suspicions that doctors were in league with the brewers and that their intentions were more to disrupt Prohibition than for medicinal purposes. Although brandy and whisky might have some medicinal advantages, in their view, beer was not needed at pharmacies. Congressman Andrew Volstead, who drafted the National Prohibition Act, criticized the decision saying “It is not a worthy argument that beer is medicine,” “Everything in beer except the alcohol is similar to the beers that can be bought without any prescription.” He immediately set up a supplementary bill that would further restrict medicinal alcohol and ban “medical beer” altogether. ĐOẠN 4

Những người theo chủ nghĩa Cấm đã rất tức giận. Họ nghi ngờ rằng các bác sĩ có liên minh với các nhà sản xuất bia và ý định của họ là phá vỡ Lệnh cấm rượu hơn là vì mục đích y học. Mặc dù rượu mạnh và rượu whisky có thể có một số lợi ích về mặt y học, nhưng theo quan điểm của họ, bia không cần thiết ở các hiệu thuốc. Nghị sĩ Andrew Volstead, người đã soạn thảo Đạo luật Cấm rượu Quốc gia, đã chỉ trích quyết định này và nói rằng “Không đáng để tránh luận bia là thuốc”, “Mọi thứ trong bia ngoại trừ cồn đều tương tự như bia có thể mua mà không cần toa bác sĩ.” Ông ta ngay lập tức thiết lập một dự luật bổ sung nhằm hạn chế hơn nữa rượu thuốc và cấm hoàn toàn “bia y tế”.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

Now, it was the doctors’ turn to be infuriated. How dare politicians presume to tell doctors what sort of things they could prescribe or how much. The merits of medicinal alcohol were suddenly a topic of national debate. For a couple of decades, doctors had been divided on the issue. Many insisted it was a treatment for all manners of disease. Others removed a worthless remedy left from the past. The American Medical Association (AMA), in 1917, denied the medicinal usage of alcohol, “Its value in therapeutics as a tonic, stimulant or food has no scientific basis.” ĐOẠN 5

Bây giờ, đến lượt các bác sĩ tức giận. Làm sao các chính trị gia dám nói với các bác sĩ những thứ họ có thể kê đơn hoặc bao nhiêu. Công dụng của rượu thuốc bỗng trở thành chủ đề tranh luận trên toàn quốc. Trong một vài thập kỷ, các bác sĩ đã bị chia rẽ về vấn đề này. Nhiều người khẳng định đó là một phương pháp điều trị cho tất cả các loại bệnh. Những người khác loại bỏ một phương thuốc vô giá trị còn sót lại từ quá khứ. Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (AMA), vào năm 1917, đã phủ nhận việc sử dụng rượu để chữa bệnh, "Giá trị của nó trong trị liệu như một loại thuốc bổ, chất kích thích hoặc thực phẩm là không có cơ sở khoa học."

 

However, as Prohibition hit home, doctors’ enthusiasm for alcohol improved. Articles admiring beer, wine and whisky spread among medical journals. One doctor suggested champagne worked wonders in cases of scarlet fever. Beer was warranted to treat sleeplessness. One of the US’s top doctors even insisted that when children with diphtheria developed secondary infections, alcohol could save them. ĐOẠN 6

Tuy nhiên, khi Lệnh cấm xuất hiện, sự nhiệt tình của các bác sĩ đối với rượu được cải thiện. Các bài báo ca ngợi bia, rượu vang và rượu whisky lan truyền khắp các tạp chí y khoa. Một bác sĩ gợi ý rượu sâm panh có tác dụng kỳ diệu trong trường hợp bệnh ban đỏ. Bia đã được bảo hành để điều trị chứng mất ngủ. Một trong những bác sĩ hàng đầu của Hoa Kỳ thậm chí còn khẳng định rằng khi trẻ mắc bệnh bạch hầu bị nhiễm trùng thứ phát, rượu có thể cứu chúng.

hit home (idiom): to cause you to realize exactly how unpleasant or difficult something is:
The full horror of the war only hit home when we started seeing the television pictures of it in our living rooms.

 

According to JAMA, the report said, “Impressive particularly was the sincerity of the belief of a lot of physicians in the therapeutic effect of whisky within a limited number of diseases.” “But equally impressive was the expressed belief of a limited number of physicians of necessity within a lot of diseases.” The contents ran from anaemia to uraemia, including influenza and indigestion, cancer, colds and heart disease. ĐOẠN 7

Theo JAMA, báo cáo cho biết, "Đặc biệt ấn tượng là niềm tin chân thành của rất nhiều bác sĩ vào tác dụng điều trị của rượu whisky đối với một số bệnh giới hạn." "Nhưng ấn tượng không kém là niềm tin được bày tỏ của một số lượng hạn chế các bác sĩ về sự cần thiết trong rất nhiều bệnh." Nội dung chuyển từ thiếu máu sang nhiễm độc niệu, bao gồm cúm và khó tiêu, ung thư, cảm lạnh và bệnh tim.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 27-33

Do the following statements reflect the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 27-33 on your answer sheet, write

YES                  if the statement reflects the opinion of the writer

NO                   if the statement contradicts the opinion of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

27   John Davin has been ready for the election to Congress.

28   The Medical Rights League was made to support the right to prescribe beer by Davin and like-minded doctors.

29   It was illegal to sell or buy a beverage that contained over 0.5 per cent alcohol.

30   Congress only granted beer as medical alcohol.

31   As beer might have some benefit for medicinal use, it was in a pharmacy.

32   The American Medical Association (AMA) has funded a scientific basis.

33   If children have diphtheria, alcohol may cure them.

 

Questions 34-35

Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 34-35 on your answer sheet.

 

34   In 1922, the reason John Davin began a campaign

A   was against beer and other malt liquors.

B   was to assert a doctor’s right to prescribe beer.

C   was for the Medical Rights League’s duty.

D   was to oppose strong-minded politicians.

 

35   In 1917, the American Medical Association (AMA)

A   decided beer is a worthless remedy.

B   declared beer has an effect as a tonic.

C   decided beer won’t be any evidence of a medical basis.

D   assisted a patient with cancer.

 

Questions 36-39

Complete the summary below.

Choose ONE word from Reading Passage 3 for each answer.

Write your answers in boxes 36-39 on your answer sheet.

 

Once prohibition affected homes, doctors stimulated interests in 36………………………. Besides, as doctors affirmed the effects of alcohol, beer was guaranteed to cure 37……………………… When children with 38……………………… transferred dual-infections, alcohol could save them. According to 39………………………, most physicians believed the effects of therapeutic usage of whisky in the treatment of a limited number of diseases to be remarkably impressive.

 

 

Question 40

Choose the appropriate letter A-D and write it in box 40 on your answer sheet.

This text is taken from

    a medical textbook for a beginner.

B     a critical research of the scientific basis of a beverage.

C     a magazine article about alcohol issues.

D     a document against government prohibition.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

27. NOT GIVEN

28. YES

29. YES

30. NO

31. NO

32. NOT GIVEN

33. YES

34. B

35. C

36. alcohol

37. sleeplessness

38. diphtheria

39. JAMA

40. C

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status