DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The Myth of the Five Senses

 


The Myth of the Five Senses giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The Myth of the Five Senses

 

A

We see with our eyes and taste with our tongues. Ears are for hearing, skin is for feeling and noses are for smelling. Would anyone claim that ears can smell, or that tongues can see? As a matter of fact, yes. Paul Bach-y-Rita, a neuroscientist at the University of Wisconsin at Madison, believes that the senses are interchangeable; for instance, a tongue can be used for seeing. This “revolutionary” study actually stems from a relatively popular concept among scientists; that the brain is an accommodating organ. It will attempt to carry out the same function, even when part of it is damaged, by redirecting the function to another area of the brain. As opposed to previous mainstream scientists’ understanding that the brain is compartmentalized, it is now more acceptable that the individual “part” of the brain could be somewhat interchangeable.

Chúng ta nhìn bằng mắt và nếm bằng lưỡi. Tai để nghe, da để cảm nhận và mũi để ngửi. Có ai cho rằng tai có thể ngửi và lưỡi có thể nhìn thấy không? Vâng, như một vấn đề thực tế. Paul Bach-y-Rita, nhà khoa học thần kinh tại Đại học Wisconsin ở Madison, tin rằng các giác quan có thể hoán đổi cho nhau; ví dụ, một cái lưỡi có thể được sử dụng để nhìn thấy. Nghiên cứu “mang tính cách mạng” này thực ra bắt nguồn từ một khái niệm tương đối phổ biến trong giới khoa học; rằng bộ não là một cơ quan có khả năng giúp đỡ. Nó sẽ cố gắng thực hiện chức năng tương tự, ngay cả khi một phần của nó bị tổn thương, bằng cách chuyển hướng chức năng đó sang một khu vực khác của não. Trái ngược với sự hiểu biết của các nhà khoa học chính thống trước đây rằng bộ não được chia thành các ngăn, giờ đây việc các “bộ phận” riêng lẻ của bộ não có thể hoán đổi cho nhau phần nào được chấp nhận hơn.

B

Paul Bach-y-Rita’s experiments suggest that “we experience the five senses, but where the data comes from may not be so important”. In the article “Can You See With Your Tongue?” the journalist was blindfolded with a small video camera strapped to his forehead, connected to a long plastic strip which was inserted into his mouth. A laptop computer would convert the video’s image into a fewer number of pixels, and those pixels would travel through the plastic strip as electric current, reaching the grid of electrodes that was placed inside the man’s mouth. The scientist told the man that she would soon be rolling a ball towards his right side, left side, or center, and he would have to catch it. And as the journalist stated, “my eyes and ears have no way to tell where it’s going. That leaves my tongue… has more tactile nerve endings than any part of the body other than the lips”. The scientist rolled the ball and a “tingling” passed over the man’s tongue, and he reached out with his left hand and caught the ball.

Các thí nghiệm của Paul Bach-y-Rita gợi ý rằng “chúng ta trải nghiệm năm giác quan, nhưng dữ liệu đến từ đâu có thể không quá quan trọng”. Trong bài “Bạn có thể nhìn thấy bằng lưỡi của mình không?” nhà báo bị bịt mắt bằng một chiếc máy quay phim nhỏ đeo trên trán, nối với một dải nhựa dài nhét vào miệng. Một máy tính xách tay sẽ chuyển đổi hình ảnh của video thành ít pixel hơn và những pixel đó sẽ di chuyển qua dải nhựa dưới dạng dòng điện, đến lưới điện cực được đặt bên trong miệng của người đàn ông. Nhà khoa học nói với người đàn ông rằng cô ấy sẽ sớm lăn một quả bóng về phía bên phải, bên trái hoặc giữa của anh ấy và anh ấy sẽ phải bắt nó. Và như nhà báo đã nói, “mắt và tai của tôi không có cách nào để biết nó sẽ đi đến đâu. Điều đó khiến lưỡi của tôi… có nhiều đầu dây thần kinh xúc giác hơn bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể ngoại trừ môi”. Nhà khoa học lăn quả bóng và một cảm giác “ngứa ran” lướt qua lưỡi người đàn ông, anh ta đưa tay trái ra bắt quả bóng.

C

If the brain can see a ball through a camera and a wet tongue, many new questions arise. What does this concept imply in terms of blindness and deafness? Rather than attempting to reserve these sensory disabilities through surgeries and hearing aids, should we be trying to circumvent them by using different receptors? Can we still trust in the idea of the five senses, or was it wrong to categorize our perception of the outside world so strictly?

Nếu bộ não có thể nhìn thấy một quả bóng qua camera và chiếc lưỡi ướt, nhiều câu hỏi mới sẽ nảy sinh. Khái niệm này hàm ý gì về vấn đề mù và điếc? Thay vì cố gắng khắc phục những khuyết tật về giác quan này thông qua phẫu thuật và máy trợ thính, chúng ta có nên cố gắng khắc phục chúng bằng cách sử dụng các cơ quan thụ cảm khác nhau không?4 Liệu chúng ta vẫn có thể tin tưởng vào ý tưởng về năm giác quan hay đã sai lầm khi phân loại nhận thức của chúng ta về bên ngoài thế giới nghiêm ngặt đến vậy?

D

In fact, the “five senses” may well be another story that should be discarded in lieu of new observation. Aside from the emerging possibility of interchanging a tongue and an eye, there is the highly accepted possibility that our original list of senses is incomplete. Many scientists would add at least these two senses to the list: the kinesthetic sense and the vestibular sense. The first is a sense of self, mostly in terms of limbs and their placement. For instance, I know where my right foot is without looking or feeling for it. It is something that my brain “knows”. This is said to be because of information sent to the brain by the muscles, implying that muscles should be added to the list of sensory organs. If more observations were to be collected on this subject, a more accommodating explanation could potentially be reached. Secondly, the vestibular sense is what most would consider a sense of balance.

Trên thực tế, “năm giác quan” có thể là một câu chuyện khác cần được loại bỏ thay cho quan sát mới. Ngoài khả năng mới xuất hiện là có thể hoán đổi lưỡi và mắt, còn có khả năng được chấp nhận rộng rãi là danh sách các giác quan ban đầu của chúng ta chưa đầy đủ. Nhiều nhà khoa học sẽ thêm ít nhất hai giác quan này vào danh sách: cảm giác vận động và cảm giác tiền đình. Đầu tiên là ý thức về bản thân, chủ yếu là về các chi và vị trí của chúng. Chẳng hạn, tôi biết bàn chân phải của mình ở đâu mà không cần nhìn hay cảm nhận nó. Đó là điều mà bộ não của tôi “biết”. Điều này được cho là do thông tin được cơ bắp gửi đến não, ngụ ý rằng cơ bắp nên được thêm vào danh sách các cơ quan cảm giác. Nếu có nhiều quan sát hơn được thu thập về chủ đề này thì có thể sẽ có được một lời giải thích phù hợp hơn. Thứ hai, cảm giác tiền đình là thứ mà hầu hết mọi người đều coi là cảm giác cân bằng.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.  Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


E

Why were these two senses not included in our limited list? It might be the result of a lack of external symbolism. A nose or an eye is an obvious curiosity because of the question it generates: “What does this thing do?” But we have no limb or facial organ dedicated to balance or to kinesthetic awareness. On the other hand, if the vestibular sense and the kinesthetic senses occur solely in the brain, are they truly sense? Should experiences be labeled as senses without representation by an external organ? If one believes that the brain is the true sensory organ and the rest are simply interchangeable receptors, then yes, we should remain open to labeling many new “experiences” as “senses”. But, is there perhaps an overlying truth that directly relates the five senses to the human experience of life?

Tại sao hai giác quan này không được đưa vào danh sách hạn chế của chúng tôi? Nó có thể là kết quả của việc thiếu biểu tượng bên ngoài. Mũi hoặc mắt rõ ràng là một sự tò mò vì nó tạo ra câu hỏi: “Cái này dùng để làm gì?” Nhưng chúng ta không có chi hoặc cơ quan trên khuôn mặt dành riêng cho việc giữ thăng bằng hoặc nhận thức về vận động. Mặt khác, nếu cảm giác tiền đình và cảm giác vận động chỉ xảy ra trong não thì chúng có thực sự là giác quan không? Kinh nghiệm có nên được dán nhãn là giác quan mà không có sự đại diện của một cơ quan bên ngoài? Nếu một người tin rằng bộ não là cơ quan cảm giác thực sự và phần còn lại chỉ đơn giản là những cơ quan thụ cảm có thể hoán đổi cho nhau, thì đúng vậy, chúng ta nên tiếp tục dán nhãn cho nhiều “trải nghiệm” mới là “giác quan”. Tuy nhiên, có lẽ có một sự thật nào đó liên quan trực tiếp đến năm giác quan với trải nghiệm sống của con người?

F

One way of gaining new insight is to explore the animal world of senses. Migrating animals, for example, are said to have a “sixth sense”, a term which alludes to all unexplainable phenomenon. In reality, what we call the sixth sense includes any number of unrelated senses that everyday humans do not possess and therefore know little about. Perhaps there is a sense of placement on the earth, similar to the kinesthetic sense of bodily placement, which helps animals return home. Perhaps it is simply a “sense of direction” that is more developed or more substantial than what human possess. Scientists have even conjectured that traces of magnetite, found in pigeons and monarch butterflies, could be used as a compass, enabling the animal to sense the magnetic fields of the earth. Those who use the term “mysterious sixth sense” rarely give details about which of these strange abilities they are referring to? The term relating to “past our understanding” is used in such a sweeping, general way that there is no one solid, falsifiable hypothesis. This term does not bring us closer to our understanding of the senses.

Trên con đường đạt được cái nhìn sâu sắc mới là khám phá thế giới động vật của các giác quan. Ví dụ, động vật di cư được cho là có “giác quan thứ sáu”, một thuật ngữ ám chỉ tất cả các hiện tượng không thể giải thích được. Trên thực tế, cái mà chúng ta gọi là giác quan thứ sáu bao gồm bất kỳ giác quan không liên quan nào mà con người hàng ngày không sở hữu và do đó biết rất ít về chúng. Có lẽ có một cảm giác về vị trí trên trái đất, tương tự như cảm giác về vị trí của cơ thể, giúp động vật trở về nhà. Có lẽ nó chỉ đơn giản là “cảm giác định hướng” phát triển hơn hoặc thực chất hơn những gì con người sở hữu. Các nhà khoa học thậm chí còn phỏng đoán rằng dấu vết của magnetite, được tìm thấy ở chim bồ câu và bướm chúa, có thể được sử dụng làm la bàn, giúp động vật cảm nhận được từ trường của trái đất. Những người sử dụng thuật ngữ “giác quan thứ sáu bí ẩn” hiếm khi đưa ra chi tiết về khả năng kỳ lạ mà họ đang đề cập đến? Thuật ngữ liên quan đến “ngoài tầm hiểu biết của chúng ta” được sử dụng một cách tổng quát và sâu rộng đến mức không có một giả thuyết chắc chắn, có thể bác bỏ được. Thuật ngữ này không đưa chúng ta đến gần hơn với sự hiểu biết của chúng ta về các giác quan.

G

In addition to internal mysteries, many animals also possess external sensory organs which we do not. Fish, for instance, have an organ that runs along the sides of their bodies called the lateral-line system. It is made of tiny hair-like sensors that receive information about movements in the water. There is even the ability to distinguish between ordinary, background movement and strange movement that could signify a predator or another creature. This sense also helps the fish to “orient themselves within the current and the stream flow”. Interestingly, “land vertebrates… lost their lateral-line systems somewhere along the evolutionary path, all vertebrates started out with them…” Of course, we no longer consider this sense to be a human perception of life because we no longer possess the organ. But has the sense remained? Perhaps the feeling of being watched, of being followed on a dark sidewalk, is a dull shadow of the sense we used to possess. It is particularly noteworthy that this “feeling” of being followed is often referred to as “intuition”. How is intuition related to senses? In the same sense, how are emotions and senses the same?

Ngoài những bí ẩn bên trong, nhiều loài động vật còn sở hữu các cơ quan cảm giác bên ngoài mà chúng ta không có. Ví dụ, cá có một cơ quan chạy dọc hai bên cơ thể được gọi là hệ thống đường bên. Nó được tạo thành từ các cảm biến nhỏ giống như sợi tóc, có chức năng nhận thông tin về các chuyển động trong nước. Thậm chí còn có khả năng phân biệt giữa chuyển động bình thường, chuyển động nền và chuyển động kỳ lạ có thể biểu thị kẻ săn mồi hoặc sinh vật khác. Giác quan này còn giúp cá “định hướng theo dòng chảy”. Điều thú vị là, “động vật có xương sống trên cạn… đã mất hệ thống đường bên ở đâu đó dọc theo con đường tiến hóa, tất cả các động vật có xương sống đều bắt đầu từ chúng…” Tất nhiên, chúng ta không còn coi giác quan này là nhận thức của con người về cuộc sống vì chúng ta không còn sở hữu cơ quan này nữa. Nhưng liệu ý thức có còn tồn tại? Có lẽ cảm giác bị theo dõi, bị theo dõi trên vỉa hè tối tăm là cái bóng mờ mịt của cảm giác mà chúng ta từng sở hữu. Điều đặc biệt đáng chú ý là “cảm giác” bị theo dõi này thường được gọi là “trực giác”. Trực giác có quan hệ như thế nào với các giác quan? Theo nghĩa tương tự, cảm xúc và giác quan giống nhau như thế nào?

H

New stories that could expand our categorical concepts of the senses are emerging constantly, but we seem to prefer holding onto the old concept of five senses. We would urge towards expanding that category numerically and conceptually. There is much to be explored in terms of the relation of sense and emotion, the utilizations and disabilities of the senses, and a vertebrate’s need for senses compared to other types of animals, in terms of participating in life. The interconnectedness of our senses within the brain and among the external organs is a concept worthy of more attention and exploration, and it will explored more easily when the old, rather arbitrary myth of the five senses is discarded.

Những câu chuyện mới có thể mở rộng khái niệm phân loại của chúng ta về các giác quan đang liên tục xuất hiện, nhưng chúng ta dường như thích giữ lại khái niệm cũ về năm giác quan hơn. Chúng tôi mong muốn mở rộng danh mục đó về mặt số lượng và khái niệm. Có nhiều điều cần khám phá về mối quan hệ giữa giác quan và cảm xúc, khả năng sử dụng và khuyết tật của các giác quan cũng như nhu cầu về giác quan của động vật có xương sống so với các loại động vật khác trong việc tham gia vào cuộc sống. Sự liên kết giữa các giác quan của chúng ta trong não và giữa các cơ quan bên ngoài là một khái niệm đáng được chú ý và khám phá hơn, và nó sẽ được khám phá dễ dàng hơn khi huyền thoại cũ, khá độc đoán về năm giác quan bị loại bỏ.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 28-32

Reading Passage 3 contains 8 paragraphs A-H.

Which paragraphs state the following information?

Write the appropriate letters A-H in boxes 28-32 on your answer sheet.

 

28   Practices of animal migration have helped expand our knowledge of the senses.

29   The subject caught the ball with the help of his tongue.

30   The brain knows where my right foot is without looking at it.

31   An example showing that people’s intuition may work.

32   Humans probably lost a kind of sensory organ during evolution.

 

 

Questions 33-37

Complete the summary below.

Choose your answer from the list below and write them in boxes 33-37 on your answer sheet.

NB   There are more words than spaces so you will not use them all.

 

Many scientists believe that our 33 _________ list of senses lacks other important elements, like the sense of kinesthetic and vestibular. For the first itself, majority cases are about the 34 _________ of our arms and legs. For example, we can feel our feet without looking for them, due to the information link between brain and our 35 _________. For the vestibular sense, it would provide us with 36 _________. That these two senses are excluded from our list might be the result of a lack of external 37 _________.

initial       placement       sensory organs

limb       entrain       tongue

movement       stability       representation

dark       muscles       picture

 

 

Questions 38-40

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

On your answer sheet please write

TRUE               if the statement is true

FALSE              if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage.

 

38   Senses are transposable just as the tongue can also be used to hear sounds.

39   Animals are considered to have senses other than the original five.

40   New stories and research have persuaded us to accept the conception of five senses.

 

ĐÁP ÁN

28. F

29. B

30. D

31. G

32. G

33. initial

34. placement

35. muscles

36. stability

37. representation

38. NOT GIVEN

39. TRUE

40. FALSE

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status