DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Torch Relay

 


Torch Relay giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Torch Relay

 

A

Fire is a sacred symbol dating back to prehistoric times. In ancient Greece it symbolized the creation of the world, renewal and light. It was also the sacred symbol of Hephaestus, and a gift to the human race from Prometheus, who stole it from Zeus. At the center of every city-state in ancient Greece there was an altar with an ever-burning fire and in every home the sacred Flame burned, dedicated to Hestia, goddess of the family.

Lửa là một biểu tượng thiêng liêng có từ thời tiền sử. Ở Hy Lạp cổ đại, nó tượng trưng cho sự sáng tạo của thế giới, sự đổi mới và ánh sáng. Nó cũng là biểu tượng thiêng liêng của Hephaestus và là món quà dành cho loài người từ Prometheus, người đã đánh cắp nó từ Zeus. Ở trung tâm của mỗi thành bang ở Hy Lạp cổ đại đều có một bàn thờ với ngọn lửa luôn cháy và trong mỗi ngôi nhà đều có Ngọn lửa thiêng được đốt lên để thờ Hestia, nữ thần của gia đình.

B

Torch Relay races started in ancient Greece as religious rituals held at night. Soon they turned into a team athletic event, initially among adolescents, and further developed to become one of the most popular ancient sports. The enchanting power of fire was a source of inspiration. Sacred flames lit by the rays of the sun always burned in Olympia, in an altar dedicated to Hestia. Fire was ignited with the help of a concave mirror, which has the ability to concentrate the rays of the sun on a single spot. When the head priestess touched that point with the Torch, the Flame was lit.

Các cuộc đua rước đuốc bắt đầu ở Hy Lạp cổ đại khi các nghi lễ tôn giáo được tổ chức vào ban đêm. Chẳng bao lâu sau, chúng đã trở thành một sự kiện thể thao đồng đội, ban đầu là ở thanh thiếu niên, sau đó phát triển hơn nữa để trở thành một trong những môn thể thao cổ xưa phổ biến nhất. Sức mạnh mê hoặc của lửa là nguồn cảm hứng. Những ngọn lửa thiêng liêng được thắp sáng bởi tia nắng mặt trời luôn cháy ở Olympia, trong một bàn thờ dành riêng cho Hestia. Ngọn lửa được đốt cháy nhờ sự trợ giúp của một chiếc gương lõm, có khả năng tập trung các tia mặt trời vào một điểm duy nhất. Khi nữ tu sĩ đứng đầu chạm vào điểm đó bằng Ngọn đuốc, Ngọn lửa sẽ sáng lên.

C

The Ancient Greeks held a “lampadedromia” (the Greek word for Torch Relay), where athletes competed by passing on the Flame in a relay race to the finish line. In ancient Athens the ritual was performed during the Panathenaia fest, held every four years in honor of the goddess Athena. The strength and purity of the sacred Flame were preserved through its transportation by the quickest means; in this case a relay of Torchbearers. The Torch Relay carried the Flame from the altar of Prometheus to the altar of goddess Athena on the Acroppolis. Forty youths from the ten Athenian tribes had to run a distance of 2.5 kilometers in total.

Người Hy Lạp cổ đại đã tổ chức “lampadedromia” (từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là Tiếp sức ngọn đuốc), nơi các vận động viên thi đấu bằng cách truyền Ngọn lửa trong cuộc đua tiếp sức về đích. Ở Athens cổ đại, nghi lễ này được thực hiện trong lễ hội Panathenaia, được tổ chức bốn năm một lần để tôn vinh nữ thần Athena. Sức mạnh và sự tinh khiết của Ngọn lửa thiêng được bảo tồn thông qua việc vận chuyển nó bằng phương tiện nhanh nhất; trong trường hợp này là sự tiếp sức của những Người cầm đuốc. Đội rước đuốc mang Ngọn lửa từ bàn thờ Prometheus đến bàn thờ nữ thần Athena trên Acroppolis. Bốn mươi thanh niên từ mười bộ tộc Athen phải chạy tổng cộng 2,5 km.

D

For the modern Olympic Games the sacred Flame is lit in Olympia by the head priestess, in the same way as in antiquity, and the ritual includes the athletes’ oath. The Flame is then transmitted to the Torch of the first runner and the journey of the Torch Relay begins. The modern Torch Relay is a non-competitive replication of the ancient Flame Relay and a symbolic celebration of the Olympic Games. In a prophetic speech at the end of the Stockholm Games, on June 27, 1912, Baron Pierre de Coubertin said: “And now great people have received the Torch and have thereby undertaken to preserve and quicken its precious Flame. Lest or youth temporarily let the Olympic Torch fall from their hands other young people on the other side of the world are prepared to pick it up again”.

Đối với Thế vận hội Olympic hiện đại, Ngọn lửa thiêng liêng được thắp sáng ở Olympia bởi nữ tư tế trưởng, giống như thời cổ đại, và nghi lễ bao gồm lời thề của các vận động viên. Ngọn lửa sau đó được truyền đến Ngọn đuốc của người chạy đầu tiên và cuộc hành trình của Hành trình rước đuốc bắt đầu. Cuộc rước đuốc hiện đại là sự sao chép không mang tính cạnh tranh của cuộc rước đuốc cổ xưa và là một lễ kỷ niệm mang tính biểu tượng của Thế vận hội Olympic. Trong bài phát biểu mang tính tiên tri vào cuối Thế vận hội Stockholm, ngày 27 tháng 6 năm 1912, Nam tước Pierre de Coubertin đã nói: “Và giờ đây những con người vĩ đại đã nhận được Ngọn đuốc và do đó đã cam kết bảo tồn và tăng cường Ngọn lửa quý giá của nó. Kẻo hoặc giới trẻ tạm thời để Ngọn đuốc Olympic rơi khỏi tay mình, những người trẻ khác ở bên kia thế giới hãy sẵn sàng nhặt lại”.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề.Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

 

E

The Torch Relay, as the opening of the Olympic celebration, was received in the Berlin Olympiad in 1936 and since then the Torch Relay has preceded every Olympic Summer Games. Starting from Olympia and carried by the first runner, the young athlete Konstantinos Kondylis, the Flame travelled for the first time hand to hand until it reached the Berlin Olympic Stadium. Since, the Flame’s magic has marked and has been identified with the beginning of the Games. In Olympiads that followed, the Torch Relay continued to play an important role, having been enriched with the characteristics and cultures of the host countries. The choice of the athlete who lights the Flame in the Olympic stadium is always symbolic to the host country.

Rước đuốc, lễ khai mạc lễ kỷ niệm Olympic, đã được tổ chức tại Thế vận hội Berlin năm 1936 và kể từ đó, Rước đuốc đã diễn ra trước mỗi Thế vận hội Olympic mùa hè. Bắt đầu từ Olympia và được khiêng bởi vận động viên chạy đầu tiên, vận động viên trẻ Konstantinos Kondylis, Ngọn lửa lần đầu tiên được truyền tay nhau cho đến khi đến Sân vận động Olympic Berlin. Kể từ đó, phép thuật của Ngọn lửa đánh dấu và được xác định ngay từ đầu Thế vận hội. Trong các kỳ Olympic sau đó, hoạt động rước đuốc tiếp tục đóng một vai trò quan trọng, được bồi đắp thêm đặc điểm và văn hóa của các nước đăng cai. Việc lựa chọn vận động viên thắp lửa tại sân vận động Olympic luôn mang tính biểu tượng đối với nước chủ nhà.

F

For the 1960 Olympic Games in Rome, the Flame followed a route in homage to the Greek and Roman civilizations. It was carried from Piraeus to Rome on the ship ‘Americo Vespucci’ and passed through some of the best-known or important historical monuments of the two countries. It was the first time that the event was covered by television. In the Mexico Olympiad in 1968, the Flame followed the route taken by Christopher Columbus, and the athletics champion Enriqueta Basilio was the first woman to light the Flame in the Olympic stadium. For the Montreal Games in 1976, the Flame travelled by satellite from Athens to Ottawa, and in the 1992 Games in Barcelona, a Paralympics archery medalist Antonio Rebollo lit the Flame in the stadium with burning arrow. In Sydney 2000, the Flame made its journey underwater in the Great Barrier Reef. And the Beijing 2008 Olympic Torch Relay will traverse the longest distance, cover the greatest area and include the largest number of people.

Đối với Thế vận hội Olympic 1960 ở Rome, Ngọn lửa đã đi theo lộ trình tỏ lòng tôn kính đối với nền văn minh Hy Lạp và La Mã. Nó được chở từ Piraeus đến Rome trên con tàu ‘Americo Vespucci’ và đi qua một số di tích lịch sử nổi tiếng hoặc quan trọng nhất của hai nước. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được truyền hình đưa tin. Trong Thế vận hội Mexico năm 1968, Ngọn lửa đã đi theo lộ trình của Christopher Columbus, và nhà vô địch điền kinh Enriqueta Basilio là người phụ nữ đầu tiên thắp Ngọn lửa ở sân vận động Olympic. Đối với Thế vận hội Montreal năm 1976, Ngọn lửa đã di chuyển bằng vệ tinh từ Athens đến Ottawa, và trong Thế vận hội năm 1992 ở Barcelona, ​​vận động viên bắn cung đoạt huy chương Paralympic Antonio Rebollo đã thắp sáng Ngọn lửa trong sân vận động bằng mũi tên đang cháy. Tại Sydney 2000, Ngọn lửa đã thực hiện hành trình dưới nước ở Rạn san hô Great Barrier. Và Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ đi qua quãng đường dài nhất, bao phủ khu vực lớn nhất và có số lượng người tham gia đông nhất.

G

The design of the Beijing 2008 Olympic Torch takes advantage of Chinese artistic heritage and technological expertise. The design of the aluminum torch features traditional scrolls and “Lucky Cloud”. It stands 72 centimeters high and weighs 985 grams. The Torch incorporates technological innovations to be able to remain lit in winds of up to 65 kilometers-an-hour and lit in rain of up to 50 millimeters-an-hour. And the torch can keep burning for 15 minutes. Other technological advancements prevent color discoloration and corrosion around the cone from which the Flame burns. The Torch construction is also environmentally conscious. The materials are recyclable, and the propane fuel meets environmental requirements. “The Beijing Olympic Torch boasts both distinctive Chinese cultural features, and technical excellence and sophisticated materials. It will carry the friendship that Chinese people extend to the world and the Olympic spirit to the five continents and to the peak of Mt. Qomolangma” said BOCOG President Liu Qi. “The torch and the Olympic Flame are symbols which embody the Olympic Values of excellence, respect and relationship. They inspire us to be the best we can be in all that we do” added IOC President Jacques Rogge. “The magnificent design of the torch for the Beijing 2008 Olympic Torch Relay will also add a very unique Chinese flavor to the relay, as the ‘Clouds of Promise’ carry the Beijing Games message to the world.”

Thiết kế của Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 tận dụng di sản nghệ thuật và chuyên môn công nghệ của Trung Quốc. Thiết kế của ngọn đuốc nhôm có hình cuộn truyền thống và “Đám mây may mắn”. Nó cao 72 cm và nặng 985 gram. Ngọn đuốc kết hợp những cải tiến công nghệ để có thể duy trì ánh sáng trong điều kiện gió có tốc độ lên tới 65 km/giờ và thắp sáng trong mưa có tốc độ lên tới 50 mm/giờ. Và ngọn đuốc có thể tiếp tục cháy trong 15 phút. Những tiến bộ công nghệ khác ngăn chặn sự đổi màu và ăn mòn xung quanh hình nón nơi Ngọn lửa cháy. Việc xây dựng Torch cũng có ý thức về môi trường. Các vật liệu có thể tái chế và nhiên liệu propan đáp ứng các yêu cầu về môi trường. “Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh tự hào về cả những đặc điểm văn hóa đặc sắc của Trung Quốc cũng như sự xuất sắc về kỹ thuật và vật liệu tinh xảo. Nó sẽ mang tình hữu nghị mà người dân Trung Quốc mở rộng ra thế giới và tinh thần Olympic đến năm châu lục và đến đỉnh Mt. Qomolangma”, Chủ tịch BOCOG Liu Qi cho biết. “Ngọn đuốc và Ngọn lửa Olympic là biểu tượng thể hiện các Giá trị Olympic về sự xuất sắc, sự tôn trọng và mối quan hệ. Họ truyền cảm hứng cho chúng tôi để trở thành người giỏi nhất có thể trong mọi việc chúng tôi làm” Chủ tịch IOC Jacques Rogge nói thêm. “Thiết kế lộng lẫy của ngọn đuốc cho cuộc rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 cũng sẽ mang thêm hương vị Trung Hoa rất độc đáo cho cuộc rước đuốc, vì ‘Những đám mây hứa hẹn’ mang thông điệp của Thế vận hội Bắc Kinh đến với thế giới.”

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 13-18

Choose the most suitable heading for paragraphs A-D and paragraphs F and G from the list of headings below.

Write appropriate number (i-x) in boxes 13-18 on your answer sheet.

NB   There are more headings than paragraphs, so you will not use them all.

List of Headings

         Symbolic meanings of fire

ii         How ancient Greeks used fire?

iii        The origin of Torch Relay

iv        How to light a torch?

        How ancient Greeks performed Torch Relay

vi        Selecting right athletes for carrying torches

vii       Torch Relay as a mark for modern Olympics

viii      Technologies adapted in Torch Relay

ix        Different Torch Relay practices in modern Olympics

x         Combination of culture and technology

13   Paragraph A

14   Paragraph B

15   Paragraph C

16   Paragraph D

17   Paragraph F

18   Paragraph G

 

 

Questions 19-26

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 2?

On your answer sheet please write

TRUE               if the statement is true

FALSE              if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage.

 

19   Altars had been built in every ancient Greek city for the Olympics.

20   There were only ten tribes living in Ancient Greece.

21   The ancient and modern Olympic Games obtained the sacred Flame in Olympia in different ways.

22   The Torch Relay was reintroduced at the Berlin Olympic Games during the opening ceremony.

23   The opening ceremony had been suspended temporarily before the Berlin Olympiad.

24   Host countries choose their national symbols to light the Olympic flame.

25   In the Mexico Olympiad in 1968, the Flame was lit by Christopher Columbus.

26   The Beijing 2008 Olympic Torch can keep burning in light rain

 

 

Question 27

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage to answer the question 27.

27   Name three basic Olympic Values mentioned in the passage.

 

ĐÁP ÁN

13. i

14. iii

15. v

16. vii

17. ix

18. x

19. TRUE

20. NOT GIVEN

21. FALSE

22. TRUE

23. NOT GIVEN

24. NOT GIVEN

25. FALSE

26. TRUE

27. excellence, respect, friendship

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status