DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:  The Innovation of Grocery Stores

 


The Innovation of Grocery Stores giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

The Innovation of Grocery Stores

A

At the beginning of the 20th century, grocery stores in the United States were full-service. A customer would ask a clerk behind the counter for specific items and the clerk would package the items, which were limited to dry goods. If they want to save some time, they have to ask a delivery boy or by themselves to send the note of what they want to buy to the grocery store first and then go to pay for the goods later. These grocery stores usually carried only one brand of each good. There were early chain stores, such as the A&P Stores, but these were all entirely full-service and very time-consuming.

Vào đầu thế kỷ 20, các cửa hàng tạp hóa ở Hoa Kỳ có đầy đủ dịch vụ. Một khách hàng sẽ hỏi nhân viên bán hàng phía sau quầy về các mặt hàng cụ thể và nhân viên bán hàng sẽ đóng gói các mặt hàng đó, chỉ giới hạn ở hàng khô. Nếu muốn tiết kiệm thời gian, họ phải nhờ người giao hàng hoặc tự mình gửi giấy muốn mua gì đến cửa hàng tạp hóa trước rồi mới đến thanh toán tiền hàng sau. Những cửa hàng tạp hóa này thường chỉ bán một nhãn hiệu cho mỗi mặt hàng. Đã có những chuỗi cửa hàng đầu tiên, chẳng hạn như A&P Stores, nhưng tất cả đều cung cấp đầy đủ dịch vụ và rất tốn thời gian.

B

In 1885, a Virginia boy named Clarence Saunders began working part-time as a clerk in a grocery store when he was 14 years old, and quit school when the shopkeeper offered him full-time work with room and board. Later he worked in an Alabama coke plant and in a Tennessee sawmill before he returned to the grocery business. By 1900, when he was nineteen years old, he was earning $30 a month as a salesman for a wholesale grocer. During his years working in grocery stores, he found that it was very inconvenient and inefficient for people to buy things because more than a century ago, long before there were computers, shopping was done quite differently than it is today. Entering a store, the customer would approach the counter (or wait for a clerk to become available) and place an order, either verbally or, as was often the case for boys running errands, in the form of a note or list. While the customer waited, the clerk would more behind the counter and throughout the store, select the items on the list – some from shelves so high that long-handled grasping device had to be used – and bring them back to the counter to be tallied and bagged or boxed. The process might be expedited by the customer calling or sending in the order beforehand, or by the order being handled by a delivery boy on a bike, but otherwise, it did not vary greatly. Saunders, a flamboyant and innovative man, noticed that this method resulted in wasted time and expense, so he came up with an unheard-of solution that would revolutionize the entire grocery industry: he developed a way for shoppers to serve themselves.

Năm 1885, một cậu bé người Virginia tên là Clarence Saunders bắt đầu làm nhân viên bán thời gian trong một cửa hàng tạp hóa khi mới 14 tuổi và bỏ học khi người chủ cửa hàng đề nghị cậu làm việc toàn thời gian bao gồm tiền ăn ở. Sau đó, ông làm việc tại một nhà máy than cốc ở Alabama và trong một xưởng cưa ở Tennessee trước khi quay lại kinh doanh tạp hóa. Đến năm 1900, khi mới 19 tuổi, ông đã kiếm được 30 đô la một tháng khi làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng tạp hóa bán buôn. Trong những năm làm việc ở các cửa hàng tạp hóa, ông nhận thấy việc mọi người mua đồ rất bất tiện và kém hiệu quả vì hơn một thế kỷ trước, rất lâu trước khi có máy tính, việc mua sắm được thực hiện hoàn toàn khác so với ngày nay. Bước vào cửa hàng, khách hàng sẽ đến quầy (hoặc đợi nhân viên bán hàng có mặt) và đặt hàng, bằng lời nói hoặc, như trường hợp thường thấy đối với các cậu bé chạy việc vặt, dưới dạng ghi chú hoặc danh sách. Trong khi khách hàng chờ đợi, nhân viên bán hàng sẽ đến phía sau quầy và khắp cửa hàng, chọn các mặt hàng trong danh sách - một số trên kệ cao đến mức phải sử dụng thiết bị cầm tay dài - và mang chúng trở lại quầy để kiểm đếm. và đóng gói hoặc đóng hộp. Quá trình này có thể được tiến hành nhanh chóng bằng cách khách hàng gọi điện hoặc gửi đơn đặt hàng trước hoặc bằng cách đặt hàng được xử lý bởi một cậu bé giao hàng trên xe đạp, nhưng mặt khác, nó không khác biệt nhiều. Saunders, một người hào hoa và sáng tạo, nhận thấy rằng phương pháp này dẫn đến lãng phí thời gian và chi phí, vì vậy ông đã nghĩ ra một giải pháp chưa từng có có thể cách mạng hóa toàn bộ ngành tạp hóa: ông đã phát triển một cách để người mua hàng tự phục vụ.

C

So in 1902, he moved to Memphis where he developed his concept to form a grocery wholesale cooperative and a full-service grocery store. For his new “cafeteria grocery”, Saunders divided his grocery into three distinct areas: 1) A front “lobby” forming an entrance and exit and checkouts at the front. 2) A sales department, which was specially designed to allow customers to roam the aisles and select their own groceries. Removing unnecessary clerks, creating elaborate aisle displays, and rearranging the store to force customers to view all of the merchandise and over the shelving and cabinets units of sales department were “galleries” where supervisors were allowed to keep an eye on the customers while not disturbing them. 3) And another section of his store is the room only allowed for the clerks which were called the “stockroom” or “storage room” where large refrigerators were situated to keep fresh products from being perishable. The new format allowed multiple customers to shop at the same time and led to the previously unknown phenomenon of impulse shopping. Though this format of grocery market was drastically different from its competitors, the style became the standard for the modern grocery store and later supermarket.

Vì vậy, vào năm 1902, ông chuyển đến Memphis, nơi ông phát triển ý tưởng thành lập một hợp tác xã bán buôn hàng tạp hóa và một cửa hàng tạp hóa đầy đủ dịch vụ. Đối với “tiệm cà phê tạp hóa” mới của mình, Saunders chia cửa hàng tạp hóa của mình thành ba khu vực riêng biệt: 1) “Sảnh” phía trước tạo thành lối vào và lối ra và quầy thanh toán ở phía trước. 2) Bộ phận bán hàng được thiết kế đặc biệt để cho phép khách hàng đi lại giữa các lối đi và tự mình lựa chọn hàng tạp hóa. Loại bỏ những nhân viên không cần thiết, trưng bày lối đi phức tạp và sắp xếp lại cửa hàng để buộc khách hàng phải xem tất cả hàng hóa cũng như các kệ và tủ của bộ phận bán hàng là những “phòng trưng bày” nơi người giám sát được phép để mắt đến khách hàng mà không làm phiền họ. 3) Và một khu vực khác trong cửa hàng của anh ấy là căn phòng chỉ dành cho nhân viên bán hàng, được gọi là “phòng kho” hoặc “phòng lưu trữ”, nơi đặt những tủ lạnh lớn để giữ cho sản phẩm tươi sống không bị hư hỏng. Hình thức mới cho phép nhiều khách hàng mua sắm cùng một lúc và dẫn đến hiện tượng mua sắm bốc đồng chưa từng được biết đến trước đây. Mặc dù hình thức thị trường tạp hóa này khác biệt đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh, nhưng phong cách này đã trở thành tiêu chuẩn cho cửa hàng tạp hóa hiện đại và siêu thị sau này.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

D

On September 6, 1916, Saunders launched the self-service revolution in the USA by opening the first self-service Piggly Wiggly store, at 79 Jefferson Street in Memphis, Tennessee, with its characteristic turnstile at the entrance. Customers paid cash and selected their own goods from the shelves. It was unlike any other grocery store of that time. Inside a Piggly Wiggly, shoppers were not at the mercy of shop clerks. They were free to roam the store, check out the merchandise and get what they needed with their own two hands and feet. Prices on items at Piggly Wiggly were clearly marked. No one pressured customers to buy milk or pickles. And the biggest benefit at the Piggly Wiggly was that shoppers saved money. Self-service was positive all around. “It’s good for both the consumer and retailer because it cuts costs,” noted George T. Haley, a professor at the University of New Haven and director of the Center for International Industry Competitiveness. “If you looked at the way grocery stores were run previous to Piggly Wiggly and Alpha Beta, what you find is that there was a tremendous amount of labor involved, and labor is a major expense.” Piggly Wiggly cut the fat.

Vào ngày 6 tháng 9 năm 1916, Saunders đã phát động cuộc cách mạng tự phục vụ ở Hoa Kỳ bằng cách mở cửa hàng Piggly Wiggly tự phục vụ đầu tiên, tại 79 Phố Jefferson ở Memphis, Tennessee, với cửa quay đặc trưng ở lối vào. Khách hàng trả tiền mặt và tự mình chọn hàng từ kệ. Nó không giống bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào khác vào thời điểm đó. Bên trong Piggly Wiggly, người mua hàng không hề phụ thuộc vào sự thương xót của nhân viên cửa hàng. Họ được tự do dạo quanh cửa hàng, kiểm tra hàng hóa và lấy những thứ họ cần bằng chính đôi tay và đôi chân của mình. Giá các mặt hàng tại Piggly Wiggly được niêm yết rõ ràng. Không ai ép khách hàng mua sữa hay dưa chua. Và lợi ích lớn nhất ở Piggly Wiggly là người mua hàng tiết kiệm được tiền. Tự phục vụ là tích cực xung quanh. George T. Haley, giáo sư tại Đại học New Haven và giám đốc Trung tâm Cạnh tranh Công nghiệp Quốc tế, cho biết: “Điều này tốt cho cả người tiêu dùng và nhà bán lẻ vì nó cắt giảm chi phí. “Nếu bạn nhìn vào cách các cửa hàng tạp hóa được vận hành trước Piggly Wiggly và Alpha Beta, bạn sẽ thấy rằng có một lượng lớn lao động liên quan và lao động là một chi phí lớn.” Piggly Wiggly cắt mỡ.

E

Piggly Wiggly and the self-service concept took off. Saunders opened nine stores in the Memphis area within the first year of business. Consumers embraced the efficiency, the simplicity and most of all the lower food prices. Saunders soon patented his self-service concept and began franchising Piggly Wiggly stores. Thanks to the benefits of self-service and franchising, Piggly Wiggly ballooned to nearly 1,300 stores by 1923. Piggly Wiggle sold $100 million – worth $1.3 billion today – in groceries, making it the third-biggest grocery retailer in the nation. The company’s stock was even listed on the New York Stock Exchange, doubling from late 1922 to march 1923. Saunders had his hands all over Piggly Wiggly. He was instrumental in the design and layout of his stores. He even invented the turnstile.

Piggly Wiggly và khái niệm tự phục vụ đã thành công. Saunders đã mở chín cửa hàng ở khu vực Memphis trong năm đầu tiên kinh doanh. Người tiêu dùng đón nhận tính hiệu quả, sự đơn giản và hơn hết là giá thực phẩm thấp hơn. Saunders nhanh chóng được cấp bằng sáng chế cho khái niệm tự phục vụ của mình và bắt đầu nhượng quyền các cửa hàng Piggly Wiggly. Nhờ những lợi ích của việc tự phục vụ và nhượng quyền thương mại, Piggly Wiggly đã phát triển tới gần 1.300 cửa hàng vào năm 1923. Piggly Wiggle đã bán được 100 triệu USD - trị giá 1,3 tỷ USD ngày nay - trong lĩnh vực tạp hóa, trở thành nhà bán lẻ tạp hóa lớn thứ ba trên toàn quốc. Cổ phiếu của công ty thậm chí còn được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York, tăng gấp đôi từ cuối năm 1922 đến tháng 3 năm 1923. Saunders đã nắm trong tay toàn bộ Piggly Wiggly. Ông là người có công trong việc thiết kế và bố trí các cửa hàng của mình. Ông thậm chí còn phát minh ra cửa quay.

F

However, Saunders was forced into bankruptcy in 1923 after a dramatic spat which the New York Stock Exchange and he went on to create the “Clarence Saunders sole-owner-of-my-name” chain, which went into bankruptcy.

Tuy nhiên, Saunders buộc phải phá sản vào năm 1923 sau một cuộc tranh chấp kịch tính giữa Sở giao dịch chứng khoán New York và ông tiếp tục thành lập chuỗi cửa hàng “Clarence Saunders-chủ sở hữu duy nhất mang tên tôi”, nhưng chuỗi này đã phá sản.

G

Until the time of his death in October 1953, Saunders was developing plans for another automatic store system called the Foodelectric. But the store, which was to be located two blocks from the first Piggly Wiggly store, never opened. But his name was well-remembered along with the name Piggly Wiggly.

Cho đến khi qua đời vào tháng 10 năm 1953, Saunders vẫn đang phát triển kế hoạch cho một hệ thống cửa hàng tự động khác có tên là Foodelectric. Nhưng cửa hàng nằm cách cửa hàng Piggly Wiggly đầu tiên hai dãy nhà lại chưa bao giờ mở cửa. Nhưng tên của anh ấy đã được nhiều người nhớ đến cùng với cái tên Piggly Wiggly.

 

 

 

Questions 1-5

The Reading Passage has seven paragraphs A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-G, in boxes 1-5 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

 

1   How Clarence Saunders’ new idea had been carried out.

2   Introducing the modes and patterns of groceries before his age.

3   Clarence Saunders declared bankruptcy a few years later.

4   Descriptions of Clarence Saunders’ new conception.

  The booming development of his business.

 

Questions 6-10

Answer the questions below.

Write ONLY ONE WORD AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

 

6   When Clarence Saunders was an adolescent, he took a job as a ………………………. In a grocery store.

7   In the new innovation of the grocery store, most of the clerks’ work before was done by……………………..

8   In Saunders’ new grocery store, the section where customers finish the payment was called……………………..

9   Another area in his store which behind the public area was called the …………………………. Where only internal staff could access.

10   At …………………….. where customers were under surveillance.

 

Questions 11-13

Choose the correct letter, ABC or D.

Write your answers in boxes 11-13 on your answer sheet.

 

11   Why did Clarence Saunders want to propel the innovation of grocery stores at his age?

A   Because he was an enthusiastic and creative man.

B   Because his boss wanted to reform the grocery industry.

C   Because he wanted to develop its efficiency and make a great profit as well.

D   Because he worried about the future competition from the industry.

 

12   What happened to Clarence Saunders’ first store of Piggly Wiggly?

A   Customers complained about its impracticality and inconvenience.

B   It enjoyed a great business and was updated in the first twelve months.

C   It expanded to more than a thousand franchised stores during the first year.

D   Saunders was required to have his new idea patented and open stores.

 

13   What left to Clarence Saunders after his death in 1953?

A   A fully automatic store system opened soon near his first store.

B   The name of his store the Piggly Wiggly was very popular at that time.

C   His name was usually connected with his famous shop the Piggly Wiggly in the following several years.

D   His name was painted together with the name of his famous store.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

ĐÁP ÁN

1. D

2. A

3. F

4. C

5. E

6. clerk

7. customers/ shoppers

8. lobby

9. stockroom

10. galleries

11. C

12. B

13. C

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status