DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:  The History of pencil

 

The History of pencil giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

The History of pencil

A

The beginning of the story of pencils started with lightning. Graphite, the main material for producing a pencil, was discovered in 1564 in Borrowdale England when lightning struck a local tree during a thunder. Local people found out that the black substance spotted at the root of the unlucky tree was different from the burning ash of wood. It was soft, thus leaving marks everywhere. The chemistry was barely out of its infancy at the time, so people mistook it for lead, equally black but much heavier. It was soon put to use by locals in marking their sheep for signs of ownership and calculation.

Sự khởi đầu của câu chuyện bút chì bắt đầu bằng tia sét. Than chì, vật liệu chính để sản xuất bút chì, được phát hiện vào năm 1564 tại Borrowdale, Anh khi sét đánh trúng một cái cây ở địa phương trong lúc có sấm sét. Người dân địa phương phát hiện chất màu đen đốm ở gốc cây xui xẻo khác với tro gỗ cháy. Nó mềm nên để lại dấu vết khắp nơi. Hóa chất lúc đó mới ở giai đoạn sơ khai nên người ta nhầm nó với chì, cũng đen như nhau nhưng nặng hơn nhiều. Nó nhanh chóng được người dân địa phương sử dụng để đánh dấu đàn cừu của họ để tìm dấu hiệu quyền sở hữu và tính toán.

B

Britain turns out to be the major country where mines of graphite can be detected and developed. Even so, the first pencil was invented elsewhere. As graphite is soft, it requires some form of encasement. In Italy, graphite sticks were initially wrapped in string or sheepskin for stability, becoming perhaps the very first pencil in the world. Then around 1560, an Italian couple made what are likely the first blueprints for the modern, wood-encased carpentry pencil their version was a flat, oval, more compact type of pencil. Their concept involved the hollowing out of a stick of juniper wood. Shortly thereafter in 1662, a superior technique was discovered by German people: two wooden halves were carved, a graphite stick inserted, and the halves then glued together – essentially the same method in use to this day. The news of usefulness of these early pencils spread far and wide, attracting the attention of artists all over the known world.

Anh hóa ra lại là quốc gia lớn có thể phát hiện và phát triển các mỏ than chì. Dù vậy, chiếc bút chì đầu tiên vẫn được phát minh ở nơi khác. Vì than chì mềm nên nó đòi hỏi một số dạng vỏ bọc. Ở Ý, que than chì ban đầu được bọc trong dây hoặc da cừu để ổn định, có lẽ trở thành cây bút chì đầu tiên trên thế giới. Sau đó, vào khoảng năm 1560, một cặp vợ chồng người Ý đã tạo ra những bản thiết kế đầu tiên cho loại bút chì mộc bọc gỗ hiện đại, phiên bản của họ là loại bút chì phẳng, hình bầu dục, nhỏ gọn hơn. Ý tưởng của họ liên quan đến việc khoét rỗng một thanh gỗ cây bách xù. Ngay sau đó vào năm 1662, người Đức đã phát hiện ra một kỹ thuật siêu việt: hai nửa gỗ được chạm khắc, chèn một thanh than chì vào và sau đó dán hai nửa lại với nhau – về cơ bản là cùng một phương pháp được sử dụng cho đến ngày nay. Tin tức về tính hữu dụng của những cây bút chì đầu tiên này đã lan truyền rộng rãi, thu hút sự chú ý của các nghệ sĩ trên toàn thế giới.

C

Although graphite core in pencils is still referred to as lead, modern pencils do not contain lead as the “lead” of the pencil is actually a mix of finely ground graphite and clay powders. This mixture is important because the amount of clay content added to the graphite depends on intended pencil hardness, and the amount of time spent on grinding the mixture determines the quality of the lead. The more clay you put in, the higher hardness the core has. Many pencils across the world and almost all in Europe are graded on the European system. This system of naming used B for black and H for hard; a pencil’s grade was described by a sequence or successive Hs or Bs such as BB and BBB for successively softer leads, and HH and HHH for successively harder ones. Then the standard writing pencil is graded HB.

Mặc dù lõi than chì trong bút chì vẫn được coi là chì, nhưng bút chì hiện đại không chứa chì vì “chì” của bút chì thực chất là hỗn hợp của than chì nghiền mịn và bột đất sét. Hỗn hợp này rất quan trọng vì lượng đất sét được thêm vào than chì phụ thuộc vào độ cứng dự định của bút chì và lượng thời gian dành cho việc nghiền hỗn hợp sẽ quyết định chất lượng của chì. Bạn càng cho nhiều đất sét vào thì lõi càng có độ cứng cao. Nhiều loại bút chì trên khắp thế giới và hầu hết ở Châu Âu đều được phân loại theo hệ thống Châu Âu. Hệ thống đặt tên này sử dụng B cho màu đen và H cho cứng; Cấp độ của bút chì được mô tả bằng một chuỗi hoặc các H hoặc B liên tiếp, chẳng hạn như BB và BBB cho các đầu chì mềm hơn liên tiếp, và HH và HHH cho các đầu chì cứng hơn liên tiếp. Sau đó bút chì viết tiêu chuẩn được phân loại HB.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

 

D

In England, pencils continued to be made from whole-sawn graphite. But with the mass production of pencils, they are getting drastically more popular in many countries with each passing decade. As demands rise, the appetite for graphite soars. According to the United States Geological Survey (USGS), world production of natural graphite in 2012 was 1,100,000 tonnes, of which the following major exporters are: China, India, Brazil, North Korea and Canada. When the value of graphite was realised, the mines were taken over by the government and guarded. One of its chief uses during the reign of Elizabeth I in the second half of the 16th century was as moulds for the manufacture of cannonballs. Graphite was transported from Keswick to London in armed stagecoaches. In 1751 an Act of Parliament was passed making it an offence to steal or receive “wad”. This crime was punishable by hard labour or transportation.

Ở Anh, bút chì tiếp tục được làm từ than chì xẻ nguyên khối. Nhưng với việc sản xuất hàng loạt bút chì, chúng ngày càng trở nên phổ biến hơn ở nhiều quốc gia sau mỗi thập kỷ trôi qua. Khi nhu cầu tăng lên, nhu cầu về than chì cũng tăng theo. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), sản lượng than chì tự nhiên trên thế giới năm 2012 là 1.100.000 tấn, trong đó các nước xuất khẩu lớn sau là: Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Triều Tiên và Canada. Khi giá trị của than chì được nhận ra, các mỏ được chính phủ tiếp quản và canh gác. Một trong những công dụng chính của nó dưới thời trị vì của Elizabeth I vào nửa sau thế kỷ 16 là làm khuôn để sản xuất súng thần công. Than chì được vận chuyển từ Keswick đến London bằng xe ngựa có vũ trang. Năm 1751, một Đạo luật của Quốc hội đã được thông qua quy định việc ăn cắp hoặc nhận "wad" là hành vi phạm tội. Tội này có thể bị trừng phạt bằng lao động khổ sai hoặc vận chuyển.

E

That the United States did not use pencils in the outer space till they spent $1000 to make a pencil to use in zero gravity conditions is, in fact, fiction. It is widely known that astronauts in Russia used grease pencils, which don’t have breakage problems. But it is also a fact that their counterparts in the United States used pencils in the outer space before real zero gravity pencil was invented. They preferred mechanical pencils, which produced fine lines, much clearer than the smudgy lines left by the grease pencils the Russians favoured. But the lead tips of these mechanical pencils broke often. That bit of graphite floating around the space capsule could get into someone’s eye, or even find its way into machinery or electronics, causing an electrical short or other problems. But despite the fact that the Americans did invent zero gravity pencils later, they stuck to mechanical pencils for many years.

Việc Hoa Kỳ không sử dụng bút chì ở ngoài vũ trụ cho đến khi họ chi 1000 đô la để tạo ra một cây bút chì sử dụng trong điều kiện không trọng lực, trên thực tế, là hư cấu. Người ta biết rộng rãi rằng các phi hành gia ở Nga đã sử dụng bút chì mỡ nên không gặp vấn đề gì khi bị gãy. Nhưng cũng có một thực tế là các đối tác của họ ở Hoa Kỳ đã sử dụng bút chì ở ngoài vũ trụ trước khi bút chì không trọng lực thực sự được phát minh. Họ ưa thích những chiếc bút chì cơ học, loại bút chì tạo ra những đường nét mảnh, rõ ràng hơn nhiều so với những đường kẻ nhòe do bút chì mỡ mà người Nga ưa chuộng. Nhưng đầu chì của những chiếc bút chì cơ học này thường xuyên bị gãy. Một chút than chì trôi nổi xung quanh tàu vũ trụ có thể lọt vào mắt của ai đó hoặc thậm chí đi vào máy móc hoặc thiết bị điện tử, gây ra chập điện hoặc các sự cố khác. Nhưng mặc dù thực tế là người Mỹ đã phát minh ra bút chì không trọng lực muộn hơn nhưng họ vẫn trung thành với bút chì cơ học trong nhiều năm.

F

Against the backcloth of a digitalized world, the prospect of pencils seems bleak. In reality, it does not. The application of pencils has by now become so widespread that they can be seen everywhere, such as classrooms, meeting rooms and art rooms, etc. A spectrum of users are likely to continue to use it into the future: students to do math works, artists to draw on sketch pads, waiters or waitresses to mark on order boards, make-up professional to apply to faces, and architects to produce blueprints. The possibilities seem limitless.

  Trong bối cảnh thế giới số hóa, viễn cảnh về bút chì có vẻ ảm đạm. Trong thực tế, nó không. Ứng dụng của bút chì hiện nay đã trở nên phổ biến đến mức chúng có thể được nhìn thấy ở mọi nơi, chẳng hạn như lớp học, phòng họp và phòng nghệ thuật, v.v. Nhiều đối tượng người dùng có thể sẽ tiếp tục sử dụng nó trong tương lai: học sinh làm toán, các nghệ sĩ vẽ trên các tờ phác thảo, các bồi bàn hoặc phục vụ bàn để đánh dấu trên bảng đặt hàng, chuyên gia trang điểm để thoa lên khuôn mặt và các kiến trúc sư để tạo ra các bản thiết kế. Các khả năng dường như vô hạn.

Questions 14-19

Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer

Write your answers in boxes 14-19 on your answer sheet.

 

Graphite was found under a 14……………………….. in Borrowdale.

Ancient people used graphite to sign possession and number of 15…………………………

The first pencil was graphite wrapped in 16………………………… or animal skin.

In the eighteenth century, the 17………………………… protect the mines when the value of graphite was realized.

During the reign of Elizabeth I, people was condemnable if they 18………………………… or receive the “was”.

Russian astronauts preferred 19…………………….. pencils to write in the outer space.

 

Questions 20-26

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?

In boxes 20-26 on your answer sheet write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

20   Italy is probably the first country in the whole world to make pencils.

21   Germany used various kinds of wood to make pencils.

22   Graphite makes a pencil harder and sharper.

23   Pencils are not produced any more since the reign of Elizabeth I.

24   The pencil was used during the first American space expedition.

25   American astronauts did not replace mechanical pencils immediately after the zero-gravity pencils were invented.

26   Pencils are unlikely to be used in the future.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

14. tree

15. sheep

16. strings

17. government

18. steal

19. grease

20. TRUE

21. NOT GIVEN

22. FALSE

23. TRUE

24. NOT GIVEN

25. TRUE

26. FALSE

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status