DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The Forgotten Forest


The Forgotten Forest giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The Forgotten Forest

 

Found only in the Deep South of America, longleaf pine woodlands have dwindled to about 3 percent of their former range, but new efforts are under way to restore them.

Chỉ được tìm thấy ở vùng cực Nam nước Mỹ, diện tích rừng thông lá dài đã giảm xuống còn khoảng 3% diện tích trước đây nhưng những nỗ lực mới đang được tiến hành để khôi phục chúng.

 

THE BEAUTY AND THE BIODIVERSITY of the longleaf pine forest are well-kept secrets, even in its native South. Yet it is among the richest ecosystems in North America, rivaling tallgrass prairies and the ancient forests of the Pacific Northwest in the number of species it shelters. And like those two other disappearing wildlife habitats, longleaf is also critically endangered. ĐOẠN 1

VẺ ĐẸP VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC của rừng thông lá dài là những bí mật được giữ kín ngay cả ở quê hương miền Nam. Tuy nhiên, đây là một trong những hệ sinh thái giàu có nhất ở Bắc Mỹ, sánh ngang với các đồng cỏ cao nguyên và các khu rừng cổ thụ ở Tây Bắc Thái Bình Dương về số lượng loài mà nó trú ẩn. Và giống như hai môi trường sống hoang dã đang biến mất khác, lá dài cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng.

 

In longleaf pine forests, trees grow widely scattered, creating an open, parklike environment, more like a savanna than a forest. The trees are not so dense as to block the sun. This openness creates a forest floor that is among the most diverse in the world, where plants such as many-flowered grass pinks, trumpet pitcher plants, Venus lytraps, lavender ladies and pineland bog-buttons grow. As many as 50 different species of wild flowers, shrubs, grasses and ferns have been cataloged in just a single square meter. ĐOẠN 2

Trong rừng thông lá dài, cây mọc rải rác, tạo nên một môi trường thoáng đãng, giống công viên, giống thảo nguyên hơn là rừng rậm. Cây cối không rậm rạp đến mức che khuất ánh nắng. Sự rộng mở này tạo ra một sàn rừng đa dạng nhất trên thế giới, nơi các loài thực vật như hoa hồng cỏ nhiều hoa, cây nắp ấm kèn, cây Venus lytraps, cây oải hương và cây thông đầm lầy mọc lên. Có tới 50 loài hoa dại, cây bụi, cỏ và dương xỉ khác nhau đã được phân loại chỉ trong một mét vuông.

 

Once, nearly 92 million acres of longleaf forest flourished from Virginia to Texas, the only place in the world where it is found. By the turn of the 2lst century, however, virtually all of it had been logged, paved or farmed into oblivion. Only about 3 percent of the original range still supports longleaf forest, and only about 10,000 acres of that is uncut old-growth—the rest is forest that has regrown after cutting. An estimated 100,000 of those acres are still vanishing every year. However, a quiet movement to reverse this trend is rippling across the region. Governments, private organisations (including NWF) and individual conservationists are looking for ways to protect and preserve the remaining longleaf and to plant new forests for future generations. ĐOẠN 3

Đã từng có gần 92 triệu mẫu rừng lá dài mọc lên từ Virginia đến Texas, nơi duy nhất trên thế giới có loài này. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ thứ 2, hầu như tất cả đều đã bị khai thác, lát đá hoặc trồng trọt vào quên lãng. Chỉ có khoảng 3% phạm vi ban đầu vẫn còn hỗ trợ rừng lá dài và chỉ khoảng 10.000 mẫu trong số đó là rừng già chưa bị cắt - phần còn lại là rừng đã mọc lại sau khi bị chặt. Ước tính khoảng 100.000 mẫu đất đó vẫn đang biến mất mỗi năm. Tuy nhiên, một phong trào thầm lặng nhằm đảo ngược xu hướng này đang lan rộng khắp khu vực. Các chính phủ, tổ chức tư nhân (bao gồm cả NWF) và các nhà bảo tồn cá nhân đang tìm cách bảo vệ và bảo tồn số lá dài còn lại cũng như trồng rừng mới cho thế hệ tương lai.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

Figuring out how to bring back the piney woods also will allow biologists to help the plants and animals that depend on this habitat. Nearly two-thirds of the declining, threatened or endangered species in the southeastern United States are associated with longleaf. The outright destruction of longleaf is only part of their story, says Mark Danaher, the biologist for South Carolina’s Francis Marion National Forest. He says the demise of these animals and plants also is tied to a lack of fire, which once swept through the southern forests on a regular basis. “Fire is absolutely critical for this ecosystem and for the species that depend on it,” says Danaher. ĐOẠN 4

Việc tìm ra cách phục hồi rừng thông cũng sẽ cho phép các nhà sinh vật học giúp đỡ các loài thực vật và động vật phụ thuộc vào môi trường sống này. Gần hai phần ba số loài đang suy giảm, bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng ở miền đông nam Hoa Kỳ có liên quan đến cây lá dài. Mark Danaher, nhà sinh vật học của Rừng Quốc gia Francis Marion ở Nam Carolina, cho biết việc phá hủy hoàn toàn cây lá dài chỉ là một phần trong câu chuyện của họ. Ông nói rằng sự tàn lụi của những loài động vật và thực vật này cũng gắn liền với việc thiếu lửa, thứ từng thường xuyên quét qua các khu rừng phía nam. Danaher cho biết: “Lửa cực kỳ quan trọng đối với hệ sinh thái này và đối với các loài sống phụ thuộc vào nó”.

 

Name just about any species that occurs in the longleaf and you can find a connection to fire. Bachman’s sparrow is a secretive bird with a beautiful song that echoes across the longleaf flatwoods. It tucks its nest on the ground beneath clumps of wiregrass and little bluestem in the open under-story. But once fire has been absent for several years, and a tangle of shrubs starts to grow, the sparrows disappear. Gopher tortoises, the only native land tortoises east of the Mississippi, are also abundant in longleaf. A keystone species for these forests, its burrows provide homes and safety to more than 300 species of vertebrates and invertebrates ranging from eastern diamond-back rattlesnakes to gopher frogs. If fire is suppressed, however, the tortoises are choked out. “If we lose fire,” says Bob Mitchell, an ecologist at the Jones Center, “we lose wildlife.” ĐOẠN 5

Kể tên bất kỳ loài nào xuất hiện ở lá dài và bạn có thể tìm thấy mối liên hệ với lửa. Chim sẻ Bachman là loài chim bí ẩn với tiếng hót hay vang vọng khắp những cánh rừng lá dài. Nó làm tổ trên mặt đất bên dưới những đám cỏ dây và thân cây xanh nhỏ ở tầng dưới thoáng đãng. Nhưng khi lửa đã tắt trong vài năm và một bụi cây bắt đầu mọc lên thì đàn chim sẻ biến mất. Rùa Gopher, loài rùa đất bản địa duy nhất ở phía đông sông Mississippi, cũng có nhiều ở vùng lá dài. Là loài chủ chốt của những khu rừng này, hang của nó cung cấp nơi ở và sự an toàn cho hơn 300 loài động vật có xương sống và động vật không xương sống, từ rắn chuông lưng kim cương phía đông đến ếch gopher. Tuy nhiên, nếu lửa bị dập tắt, rùa sẽ bị ngạt thở. Bob Mitchell, nhà sinh thái học tại Trung tâm Jones, cho biết: “Nếu chúng ta mất lửa, chúng ta sẽ mất động vật hoang dã”.

 

Without fire, we also lose longleaf. Fire knocks back the oaks and other hardwoods that can grow up to overwhelm longleaf forests. “They are fire forests,” Mitchell says. “They evolved in the lightning capital of the eastern United States.” And it wasn’t only lightning strikes that set the forest aflame. “Native Americans also lit fires to keep the forest open,” Mitchell says. “So did the early pioneers. They helped create the longleaf pine forests that we know today.” ĐOẠN 6

Không có lửa, chúng ta cũng mất lá dài. Lửa đánh bật những cây sồi và những loại gỗ cứng khác có thể mọc lên lấn át những khu rừng lá dài. “Chúng là rừng lửa,” Mitchell nói. “Họ phát triển ở thủ đô sét của miền đông Hoa Kỳ.” Và không phải chỉ có sét đánh mới khiến khu rừng bốc cháy. Mitchell nói: “Người Mỹ bản địa cũng đốt lửa để giữ cho khu rừng luôn rộng mở. “Những người tiên phong đầu tiên cũng vậy. Họ đã giúp tạo ra những khu rừng thông lá dài mà chúng ta biết ngày nay.”

 

Fire also changes how nutrients flow throughout longleaf ecosystems, in ways we are just beginning to understand. For example, researchers have discovered that frequent fires provide extra calcium, which is critical for egg production, to endangered red-cockaded woodpeckers. Frances James, a retired avian ecologist from Florida State University, has studied these small black-and-white birds for more than two decades in Florida’s sprawling Apalachicola National Forest. When she realised female woodpeckers laid larger clutches in the first breeding season after their territories were burned, she and her colleagues went searching for answers. “We learned calcium is stashed away in woody shrubs when the forest is not burned,” James says. “But when there is a fire, a pulse of calcium moves down into the soil and up into the longleaf.” Eventually, this calcium makes its way up the food chain to a tree-dwelling species of ant, which is the red-cockaded’s favorite food. The result: more calcium for the birds, which leads to more eggs, more young and more woodpeckers. ĐOẠN 7

Lửa cũng làm thay đổi cách chất dinh dưỡng chảy qua hệ sinh thái lá dài, theo những cách mà chúng ta mới bắt đầu hiểu. Ví dụ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các đám cháy thường xuyên cung cấp thêm canxi, chất rất quan trọng cho việc sản xuất trứng, cho loài chim gõ kiến ​​đỏ có nguy cơ tuyệt chủng. Frances James, một nhà sinh thái học về loài chim đã nghỉ hưu tại Đại học Bang Florida, đã nghiên cứu những loài chim nhỏ có màu đen trắng này trong hơn hai thập kỷ tại Rừng Quốc gia Apalachicola rộng lớn của Florida. Khi nhận ra chim gõ kiến cái đẻ tổ lớn hơn trong mùa sinh sản đầu tiên sau khi lãnh thổ của chúng bị đốt cháy, cô và các đồng nghiệp đã đi tìm câu trả lời. James nói: “Chúng tôi biết được rằng canxi được cất giữ trong các bụi cây thân gỗ khi rừng chưa bị đốt cháy. “Nhưng khi có lửa, một lượng canxi sẽ di chuyển xuống đất và lên lá dài.” Cuối cùng, canxi này đi lên chuỗi thức ăn cho loài kiến sống trên cây, vốn là thức ăn ưa thích của loài kiến đỏ. Kết quả: nhiều canxi hơn cho chim, dẫn đến nhiều trứng hơn, nhiều con chim gõ kiến hơn.

 

Today, fire is used as a vital management tool for preserving both longleaf and its wildlife. Most of these fires are prescribed burns, deliberately set with a drip torch. Although the public often opposes any type of fire—and the smoke that goes with it—these frequent, low-intensity burns reduce the risk of catastrophic concentrations. “Forests are going to burn,” says Amadou Diop, NWF’s southern forests restoration manager. “It’s just a question of when. With prescribed burns, we can pick the time and the place.” ĐOẠN 8

Ngày nay, lửa được sử dụng như một công cụ quản lý quan trọng để bảo tồn cả cây lá dài và động vật hoang dã của nó. Hầu hết các vụ cháy này đều là đốt theo quy định, được cố tình đốt bằng đèn khò nhỏ giọt. Mặc dù công chúng thường phản đối bất kỳ loại lửa nào—và khói đi kèm với nó—những vết bỏng thường xuyên, cường độ thấp này làm giảm nguy cơ xảy ra thảm họa thảm khốc. Amadou Diop, người quản lý phục hồi rừng phía nam của NWF cho biết: “Rừng sẽ bị đốt cháy. “Vấn đề chỉ là khi nào thôi. Với những vết bỏng theo quy định, chúng ta có thể chọn thời gian và địa điểm ”.

 

Diop is spearheading a new NWF effort to restore longleaf. “It’s a species we need to go back to,” he says. Educating landowners about the advantages of growing longleaf is part of the program, he adds, which will soon be underway in nine southern states. “Right now, most longleaf is on public land,” says Jerry McCollum, president of the Georgia Wildlife Federation. “Private land is where we need to work,” he adds, pointing out that more than 90 percent of the acreage within the historic range of longleaf falls under this category. ĐOẠN 9

Diop đang dẫn đầu một nỗ lực mới của NWF để khôi phục loài lá dài. “Đó là loài chúng ta cần quay trở lại,” ông nói. Ông cho biết thêm, giáo dục các chủ đất về lợi ích của việc trồng cây lá dài là một phần của chương trình, chương trình này sẽ sớm được triển khai ở 9 bang miền Nam. Jerry McCollum, chủ tịch Liên đoàn động vật hoang dã Georgia, cho biết: “Hiện tại, hầu hết lá dài đều nằm trên đất công. Ông nói thêm: “Đất tư nhân là nơi chúng tôi cần làm việc,” đồng thời chỉ ra rằng hơn 90% diện tích trong phạm vi lịch sử của cây lá dài thuộc loại này.

 

Interest among private landowners is growing throughout the South, but restoring longleaf is not an easy task. The herbaceous layer—the understory of wiregrasses and other plants – also needs to be re-created. In areas where the land has not been chewed up by farming, but converted to loblolly or slash pine plantations, the seed bank of the longleaf forest usually remains viable beneath the soil. In time, this original vegetation can be coaxed back. Where agriculture has destroyed the seeds, however, wiregrass must be replanted. Right now, the expense is prohibitive, but researchers are searching for low-cost solutions. ĐOẠN 10

Sự quan tâm của các chủ đất tư nhân ngày càng tăng khắp miền Nam, nhưng việc khôi phục cây lá dài không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Lớp thân thảo – tầng dưới của cỏ dây và các loại cây khác – cũng cần được tái tạo. Ở những khu vực mà đất không bị cày xới mà được chuyển đổi sang trồng thông dạng thùy hoặc thông phát nương, ngân hàng hạt giống của rừng lá dài thường vẫn tồn tại được dưới lòng đất. Theo thời gian, thảm thực vật ban đầu này có thể được phục hồi trở lại. Tuy nhiên, ở những nơi nông nghiệp đã phá hủy hạt giống, cỏ dây phải được trồng lại. Hiện tại, chi phí rất cao nhưng các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm giải pháp chi phí thấp.

 

Bringing back longleaf is not for the short-sighted, however. Few of us will be alive when the pines being planted today become mature forests in 70 to 80 years. But that is not stopping longleaf enthusiasts. “Today, it’s getting hard to find longleaf seedlings to buy,” one of the private landowners says. “Everyone wants them. Longleaf is in a resurgence.” ĐOẠN 11

Tuy nhiên, việc mang lá dài trở lại không dành cho những người thiển cận. Rất ít người trong chúng ta còn sống khi những cây thông được trồng ngày nay trở thành những khu rừng trưởng thành sau 70 đến 80 năm nữa. Nhưng điều đó không ngăn cản được những người đam mê lá dài. Một chủ đất tư nhân cho biết: “Ngày nay, rất khó tìm được cây giống lá dài để mua”. “Mọi người đều muốn chúng. Longleaf đang hồi sinh.”

 

 

Questions 1-5

Complete the notes below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

 

Forest fire ensures that:

  • Birds can locate their 1 ________ in the ground.

  • The burrows of a species of 2 ________ provide homes to many other animals.

  • Hardwoods such as 3 ________ can grow and outnumber long-leaf trees.

Apart from fires lit by lightning:

  • Fires are created by 4 ________ and settlers.

  • Fires deliberately lit are called 5 ________

 

 

Questions 6-9

Complete the flow-chart below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 6-9 on your answer sheet.

How to increase the number of cockaded woodpeckers

Calcium stored in 6 ________

Shrubs are burned

Calcium released into 7 ________

Travel up to the leaves

8 ________ are eaten

Number of 9 ________ increases

More cockaded woodpeckers

 

 

Questions 10-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 10-13 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

10   The sparse distribution of longleaf pine trees leads to the most diversity of species.

11   It is easier to restore forests converted to farms than forests converted to plantations.

12   The cost to restore forest is increasing recently.

13   Few can live to see the replanted forest reach its maturity.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

1. nest

2. tortoises

3. oaks

4. Native Americans

5. prescribed burns

6. shrubs

7. soil

8. ant

9. eggs

10. TRUE

11. FALSE

12. NOT GIVEN

13. TRUE

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status