DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: ​​​​​​​The End of China’s One-Child Policy

 

 

The End of China’s One-Child Policy giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The End of China’s One-Child Policy

 

In 1979 the Chinese government introduced a policy that no other country had ever introduced before. Each couple was restricted by law to having only one child. This one-child policy, although highly controversial, is believed to have helped prevent the rapidly growing Chinese population from becoming unsustainable. ĐOẠN 1

Năm 1979, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một chính sách mà trước đó chưa từng có quốc gia nào đưa ra. Mỗi cặp vợ chồng bị pháp luật hạn chế chỉ được có một con. Chính sách một con này, mặc dù gây nhiều tranh cãi, nhưng được cho là đã giúp ngăn chặn tình trạng dân số Trung Quốc đang tăng nhanh trở nên không bền vững.

 

In 2015 the one-child policy was finally relaxed, allowing couples to now have two children. According to the Communist Party of China, 400 million births have been prevented since the policy was introduced, and the Chinese population has become sustainable. Meanwhile, other developing countries like India and Nigeria, where such a policy has never been nationally enforced, continue to struggle with population explosions. ĐOẠN 2

Vào năm 2015, chính sách một con cuối cùng đã được nới lỏng, cho phép các cặp vợ chồng có hai con. Theo Đảng Cộng sản Trung Quốc, 400 triệu ca sinh đã bị ngăn chặn kể từ khi chính sách này được đưa ra và dân số Trung Quốc đã trở nên bền vững. Trong khi đó, các nước đang phát triển khác như Ấn Độ và Nigeria, nơi chính sách như vậy chưa bao giờ được thực thi trên toàn quốc, tiếp tục phải vật lộn với bùng nổ dân số.

 

On a statistical level, it is easy to suggest that the one-child policy has been rather successful in China. It has lessened the negative environmental impact that rapid industrialisation and population growth have had on China since being implemented. However, there are plenty of grounds for criticism, especially from human rights activists, as well as advocates for freedom of choice. The main question raised by such a move is should a government be allowed to control family size, or is that too much control over individual liberty? ĐOẠN 3

Ở cấp độ thống kê, có thể dễ dàng cho rằng chính sách một con đã khá thành công ở Trung Quốc. Nó đã làm giảm tác động môi trường tiêu cực mà quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng và gia tăng dân số đã gây ra cho Trung Quốc kể từ khi được thực hiện. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ sở để chỉ trích, đặc biệt là từ các nhà hoạt động nhân quyền, cũng như những người ủng hộ quyền tự do lựa chọn. Câu hỏi chính được đặt ra bởi một động thái như vậy là liệu chính phủ có được phép kiểm soát quy mô gia đình hay kiểm soát quá nhiều đối với quyền tự do cá nhân?

 

In the poorer rural areas of China, where life has changed very little for hundreds of years, farmers often used to rely on their children to help out on the farm. It was common for couples to have many children because infant mortality was high and the burden of work could not be handled by just a few people. It was generally considered that a girl was bad luck in this case because she would not be able to do as much manual labour. However backward this way of thinking may seem to many people, the sad reality was that the instances of infanticide of female babies began to rise rapidly in the 1980s in China, as a result of the one-child policy. ĐOẠN 4

Ở những vùng nông thôn nghèo hơn của Trung Quốc, nơi cuộc sống đã thay đổi rất ít trong hàng trăm năm, những người nông dân thường dựa vào con cái của họ để giúp đỡ công việc đồng áng. Các cặp vợ chồng thường sinh nhiều con vì tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao và gánh nặng công việc không thể chỉ do một số ít người gánh vác. Người ta thường cho rằng một cô gái gặp xui xẻo trong trường hợp này vì cô ấy sẽ không thể lao động chân tay nhiều như vậy. Tuy nhiên, lối suy nghĩ này có vẻ ngược với nhiều người, nhưng thực tế đáng buồn là các trường hợp giết trẻ sơ sinh gái bắt đầu gia tăng nhanh chóng vào những năm 1980 ở Trung Quốc, do chính sách một con.

 

Despite this raising other important concerns such as gender inequality in China, the growing problem of infanticide did lead to change; the government relaxed the one-child policy so that a couple could have a second child, but only if their first child was a girl. On the other hand, the government has also faced heavy criticism of its methods of trying to enforce the one-child policy in the past. In rural areas, it was very difficult for the government to enforce the policy, and so only really applied in urban areas of the country. ĐOẠN 5

Mặc dù điều này làm dấy lên những lo ngại quan trọng khác như bất bình đẳng giới ở Trung Quốc, vấn đề giết trẻ sơ sinh ngày càng gia tăng đã dẫn đến sự thay đổi; chính phủ nới lỏng chính sách một con để một cặp vợ chồng có thể sinh con thứ hai, nhưng chỉ khi đứa con đầu lòng của họ là con gái. Mặt khác, chính phủ cũng đã phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề về các phương pháp cố gắng thực thi chính sách một con trong quá khứ. Ở các vùng nông thôn, chính quyền rất khó thực thi chính sách này nên chỉ thực sự được áp dụng ở các vùng đô thị của đất nước.

 

In extreme cases, the government in China would force pregnant women who already had one child to have an abortion. However, they were also forced to introduce laws in 2005 outlawing sex-selective abortions, which were increasingly common choices being made by couples who knew the sex of their baby to be female before birth. ĐOẠN 6

Trong những trường hợp cực đoan, chính phủ ở Trung Quốc sẽ buộc những phụ nữ mang thai đã có một con phải phá thai. Tuy nhiên, họ cũng buộc phải đưa ra luật vào năm 2005 cấm phá thai lựa chọn giới tính, đây là lựa chọn ngày càng phổ biến của các cặp vợ chồng đã biết giới tính của con mình là nữ trước khi sinh.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

Whilst true statistics are difficult to obtain from China, it is thought that there are now 60 million more men than women in China. This gender imbalance is almost certainly an indirect result of the one-child policy. Another theory suggests that there are unofficially millions of more women in China who were never registered with local authorities by their parents through fear of being fined or losing their child. ĐOẠN 7

Mặc dù khó có được số liệu thống kê chính xác từ Trung Quốc, người ta cho rằng hiện nay có nhiều hơn 60 triệu đàn ông so với phụ nữ ở Trung Quốc. Sự mất cân bằng giới tính này gần như chắc chắn là kết quả gián tiếp của chính sách một con. Một giả thuyết khác cho rằng có hàng triệu phụ nữ không chính thức ở Trung Quốc chưa bao giờ được cha mẹ đăng ký với chính quyền địa phương vì sợ bị phạt hoặc mất con.

 

The necessity of having children in some parts of China is something many in the West have trouble understanding. After all, increasing numbers of adults in the West now choose not to have children purely for environmental reasons. ĐOẠN 8

Sự cần thiết phải có con ở một số vùng của Trung Quốc là điều mà nhiều người ở phương Tây khó hiểu. Rốt cuộc, ngày càng có nhiều người trưởng thành ở phương Tây chọn không sinh con hoàn toàn vì lý do môi trường.

 

Research by statisticians at Oregon State University in America found that because of the average American’s huge carbon footprint, having a child in America increased a person’s long-term carbon output by up to 20 times. To put this into greater context, the long-term pollution output of a child born in the U.S. can be up to 160 times higher than that of a child born in Bangladesh. ĐOẠN 9

Nghiên cứu của các nhà thống kê tại Đại học bang Oregon ở Mỹ tài trợ rằng do lượng khí thải carbon trung bình của một người Mỹ rất lớn, việc có con ở Mỹ đã làm tăng sản lượng carbon dài hạn của một người lên tới 20 lần. Đặt điều này vào bối cảnh lớn hơn, sản lượng ô nhiễm dài hạn của một đứa trẻ sinh ra ở Hoa Kỳ có thể cao gấp 160 lần so với một đứa trẻ sinh ra ở Bangladesh.

 

One of the reasons in China for changing the one-child policy to a two-child policy in 2015 was that the original policy was almost redundant anyway. The original legislation was only aimed at a single generation. Under the ruling, any couple in China who were both sole children to their respective parents were allowed to have two children. Therefore the two-child policy was already in effect for most couples already by 2015. ĐOẠN 10

Một trong những lý do khiến Trung Quốc thay đổi chính sách một con thành chính sách hai con vào năm 2015 là dù sao chính sách ban đầu cũng gần như dư thừa. Luật ban đầu chỉ nhằm vào một thế hệ duy nhất. Theo phán quyết, bất kỳ cặp vợ chồng nào ở Trung Quốc đều là con một của cha mẹ tương ứng đều được phép có hai con. Do đó, chính sách hai con đã có hiệu lực đối với hầu hết các cặp vợ chồng vào năm 2015.

 

China has a rapidly developing economy, and with such development comes a higher average carbon output per person. This leads some authorities to worry that the already-strained environment in China will suffer even more in decades to come. Having said that, as China continues to experience such rapid economic development, Chinese people are enjoying increased personal wealth and financial stability. With that may also come the philosophy of choice, such as having the luxury to choose not to have children purely for environmental reasons, just like in the U.S. ĐOẠN 11

Trung Quốc có một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, và cùng với sự phát triển như vậy, sản lượng carbon trung bình trên mỗi người sẽ cao hơn. Điều này khiến một số nhà chức trách lo ngại rằng môi trường vốn đã căng thẳng ở Trung Quốc sẽ còn bị ảnh hưởng nhiều hơn trong những thập kỷ tới. Phải nói rằng, khi Trung Quốc tiếp tục trải qua sự phát triển kinh tế nhanh chóng như vậy, người dân Trung Quốc đang được hưởng sự giàu có cá nhân và ổn định tài chính ngày càng tăng. Cùng với đó cũng có thể xuất hiện triết lý về sự lựa chọn, chẳng hạn như có quyền lựa chọn không sinh con hoàn toàn vì lý do môi trường, giống như ở Hoa Kỳ.

come (v): nên, thành ra, hoá ra, trở nên, trở thành

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

 

Questions 1-7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-7 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

1   China’s one-child policy is believed to have kept population growth in the country at sustainable levels.

2   The negative environmental impact of population growth in China is less because of the one-child policy.

3   The number of cases of infanticide of female babies decreased in China during the 1980s.

4   In India effective population control is becoming an increasingly important concern for the government.

5   Estimates suggest that there are 60 million more men than women living in China.

6   Long-term pollution output of a child born in the U.S. is roughly the same as for a child born in Bangladesh.

7   The original one-child legislation in China was designed to apply to one generation only.

Questions 8-12

Choose the correct letter ABC or D.

Write your answers in boxes 8-12 on your answer sheet

 

8   According to the passage, there is a criticism of the one-child policy, particularly from

A   other countries.

B   family planning organisations.

C   Chinese citizens.

D   human rights activists.

 

9   One other important concern raised by infanticide of female babies is

A   housing prices.

B   gender inequality.

C   the wellbeing of mothers.

D   the loneliness of children in China.

 

10   Laws passed in 2005 banned

A   parents having three children.

B   sex-selective abortions.

C   all abortion in China.

D   same-sex marriage.

 

11   The author suggests that increasing numbers of westerners are choosing not to have children

A   before the age of 30.

B   before marriage.

C   for environmental reasons.

D   because it is too expensive.

 

12   The passage suggests that there is a link between a rapidly developing economy and a higher

A   average carbon output per person.

B   demand for electronic goods.

C   desire for couples to have more children.

D   level of crime in urban areas. 

Question 13

Choose the correct letter: ABCD or E.

Write your answer in box 13 on your answer sheet.

13   Which of the following is the most likely title for the passage?

A   The Environmental Impact of Big Families

B   China Reinstates the One-Child Policy

C   A Brief History of Family Management

D   The End of China’s One-Child Policy

E   The Story of the Chinese Power

 

 

ĐÁP ÁN:
1. TRUE

2. TRUE

3. FALSE

4. NOT GIVEN

5. TRUE

6. FALSE

7. TRUE

8. D

9. B

10. B

11. C

12. A

13. D

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status