DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: A Brief History of London Underground

 

A Brief History of London Underground giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

 

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

A Brief History of London Underground

 

It is a staple of not just the capital of the UK, but of British culture in general. It is used by more than 1.3 billion people per year, and it is more than 400 kilometres long. It has survived fires, floods, terrorist attacks and two world wars, and it has been described as  “form of mild torture”, a “twopenny tube” and a system of “padded cells”. It is the London Underground, and it has been around for more than 150 years. But how did it all start? ĐOẠN 1

Nó là một yếu tố chính không chỉ của thủ đô Vương quốc Anh, mà còn của văn hóa Anh nói chung. Nó được hơn 1,3 tỷ người sử dụng mỗi năm và dài hơn 400 km. Nó đã sống sót sau hỏa hoạn, lũ lụt, các cuộc tấn công khủng bố và hai cuộc chiến tranh thế giới, và nó được mô tả là "hình thức tra tấn nhẹ", một "ống hai xu" và một hệ thống "tế bào đệm". Đó là Tàu điện ngầm Luân Đôn, và nó đã tồn tại hơn 150 năm. Nhưng làm thế nào mà tất cả bắt đầu?

 

The idea of an intricate train network running underneath a vibrant and heavily populated city like London might not be such a novelty in contemporary society, but it certainly was one back in the early 19th century when it was first conceived. In fact, the only reason such a notion - at the time described by The Times as an “insult to common sense” – was even entertained in the first place was pure desperation: during the Victorian era, London roads were insufferably overcrowded, and a Royal Commission of 1846 meant that central London was out of bounds for railway companies, whose mainline railways all had to stop just outside the City and West End. A way to connect Paddington, Euston and King’s Cross was, therefore, a necessity to relieve the congested streets, and Charles Pearson, the man who originally envisioned a Fleet Valley rail tunnel just fifteen years after the first steam passenger service was opened in 1830, couldn’t have come up with his plan for what was to become London Underground at a better time. ĐOẠN 2

Ý tưởng về một mạng lưới đường sắt phức tạp chạy bên dưới một thành phố sôi động và đông dân cư như London có thể không phải là một điều mới lạ trong xã hội đương đại, nhưng chắc chắn nó rất mới lạ vào đầu thế kỷ 19 khi nó được hình thành lần đầu tiên. Trên thực tế, lý do duy nhất khiến một quan niệm như vậy - vào thời điểm đó được The Times mô tả là "sự xúc phạm đến lẽ thường" - thậm chí ngay từ lần đầu được ấp ủ đơn thuần là do sự tuyệt vọng : trong thời kỳ Victoria, các con đường ở Luân Đôn đông đúc không thể chịu nổi, và một Ủy ban Hoàng gia năm 1846 có nghĩa là trung tâm Luân Đôn nằm ngoài giới hạn của các công ty đường sắt, những tuyến đường sắt chính của họ đều phải dừng ngay bên ngoài Thành phố và West End. Do đó, một cách để kết nối Paddington, Euston và King's Cross là cần thiết để giải tỏa những con phố tắc nghẽn, và Charles Pearson, người ban đầu đã hình dung ra một đường hầm đường sắt ở Thung lũng Hạm đội chỉ mười lăm năm sau khi dịch vụ vận chuyển hành khách bằng hơi nước đầu tiên được khai trương vào năm 1830, không thể nghĩ ra kế hoạch của mình sẽ trở thành Tàu điện ngầm Luân Đôn vào thời điểm tốt hơn.

 

And so the story begins, in 1863, with the opening of the Metropolitan Railway, which ran between Paddington (called Bishop’s Road at the time) and Farringdon, serving a total of eight stations. Five years later, in 1868, the first section of the Metropolitan District Railway (now incorporated into the District and Circle lines) followed, running from South Kensington to Westminster. Within the first fifty years, much of what is known as Zone 1 of the London Underground system today would be built, all funded by private developers. (Unfortunately for them, none would get the financial returns they had been promised.) ĐOẠN 3

Và thế là câu chuyện bắt đầu, vào năm 1863, với việc khai trương Đường sắt Đô thị, chạy giữa Paddington (lúc đó được gọi là Đường Bishop) và Farringdon, phục vụ tổng cộng tám nhà ga. Năm năm sau, vào năm 1868, đoạn đầu tiên của Đường sắt Quận Thủ đô tiếp nối (nay được hợp nhất thành các tuyến Quận và Vòng tròn), chạy từ Nam Kensington đến Westminster. Trong vòng 50 năm đầu tiên, phần lớn những gì được gọi là Vùng 1 của hệ thống Tàu điện ngầm Luân Đôn ngày nay sẽ được xây dựng, tất cả đều do các nhà phát triển tư nhân tài trợ. (Thật không may cho họ, không ai nhận được lợi nhuận tài chính như đã hứa.)

 

People nowadays might complain about the atmosphere in London Underground, particularly in the summer, but it is nothing compared to the conditions the Metropolitan Railway’s passengers had to weather during the first years of its operation. So foul was the smell in the tunnels that spread under the city that drivers were allowed to grow beards, in hopes that this would protect them from inhaling the billowing smokes. (According to the account of a civil servant from that time, the stink in the underground was comparable to that of a ‘crocodile’s breath’.) Nevertheless, the line was a smashing success from the very beginning, with more than 11 million passengers in just the first year. ĐOẠN 4

Mọi người ngày nay có thể phàn nàn về bầu không khí ở Tàu điện ngầm Luân Đôn, đặc biệt là vào mùa hè, nhưng điều đó chẳng là gì so với những điều kiện mà hành khách của Đường sắt đô thị phải chịu đựng trong những năm đầu tiên hoạt động. Mùi hôi thối trong các đường hầm lan tỏa khắp thành phố đến nỗi những người lái xe được phép để râu, với hy vọng rằng điều này sẽ bảo vệ họ khỏi hít phải những làn khói cuồn cuộn. (Theo lời kể của một công chức thời đó, mùi hôi thối trong lòng đất có thể so sánh với 'hơi thở của cá sấu'.) Tuy nhiên, tuyến đường này đã thành công rực rỡ ngay từ đầu, với hơn 11 triệu hành khách trong chỉ là năm đầu tiên.

weather (v): sốn sót, chịu đựng

The second spate of construction works arrived with the development of electric traction at the end of the 19th century, which meant that trains no longer had to run through shallow tunnels to allow room for the steam produced by the engines to escape. Instead, new tunnels could now be dug, cutting deeper into the belly of the city. The first deep-level electric railway was opened in December 1890 by the City and South London Railway, connecting King William Street to Stockwell. In the following fifty years, the existing tube lines would systematically be extended, branching into London’s various suburbs. Surprisingly, it would take until 1968 for an entirely new line to open again: the Victoria Line (provisionally named the Viking Line), which was followed by the Jubilee Line eleven years later. ĐOẠN 5

Làn sóng xây dựng thứ hai diễn ra cùng với sự phát triển của lực kéo điện vào cuối thế kỷ 19, điều đó có nghĩa là các đoàn tàu không còn phải chạy qua các đường hầm nông để có chỗ cho hơi nước do động cơ tạo ra thoát ra ngoài. Thay vào đó, các đường hầm mới giờ đây có thể được đào, cắt sâu hơn vào trung tâm thành phố. Tuyến đường sắt điện sâu đầu tiên được khai trương vào tháng 12 năm 1890 bởi Đường sắt Thành phố và Nam Luân Đôn, nối Phố King William với Stockwell. Trong 50 năm tới, các tuyến đường ống hiện tại có thể sẽ được mở rộng, phân nhánh đến các vùng ngoại ô khác nhau của Luân Đôn. Đáng ngạc nhiên là phải đến năm 1968, một tuyến hoàn toàn mới mới được mở lại: Tuyến Victoria (tên tạm thời là Tuyến Viking), tiếp theo là Tuyến Jubilee 11 năm sau đó.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k  bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

As I mentioned above, London Underground’s first lines were built by private developers, meaning that each line was owned by different companies. This changed in 1933 when all of those companies were nationalised and merged to form the London Passenger Transport Board, which controlled London’s railway, tram, trolleybus, bus and coach services. (Coincidentally, 1933 was also the year the first diagram of the iconic Underground map was first presented by Harry Beck.) The London Passenger Transport Board itself was nationalised in 1948. ĐOẠN 6

Như tôi đã đề cập ở trên, các tuyến đầu tiên của Tàu điện ngầm Luân Đôn được xây dựng bởi các nhà phát triển tư nhân, nghĩa là mỗi tuyến thuộc sở hữu của các công ty khác nhau. Điều này đã thay đổi vào năm 1933 khi tất cả các công ty đó được quốc hữu hóa và sáp nhập để thành lập Ban Vận tải Hành khách Luân Đôn, cơ quan kiểm soát các dịch vụ đường sắt, xe điện, xe đẩy, xe buýt và xe khách của Luân Đôn. (Thật trùng hợp, năm 1933 cũng là năm sơ đồ đầu tiên của bản đồ Tàu điện ngầm mang tính biểu tượng lần đầu tiên được trình bày bởi Harry Beck.) Bản thân Hội đồng Vận tải Hành khách Luân Đôn đã được quốc hữu hóa vào năm 1948.

 

The next wave of changes came at the turn of the 21st century, and has continued to unfold well into its second decade: in 2003, the famous Oyster card was introduced - a wireless travel card that can be charged up with the money to be used for single fares or weekly, monthly, and yearly travel tickets. Busking was also legalised the same year. In 2007, London Underground achieved its next important milestone, reaching 1 billion passengers per year, and in 2009 it was named the best Metro system in Europe. In early 2016, a new Crossrail line named after Queen Elizabeth II was announced, which is due to open in late 2018. This will be the first new line in nearly forty years. And the story goes on. ĐOẠN 7

Làn sóng thay đổi tiếp theo diễn ra vào đầu thế kỷ 21 và tiếp tục phát triển tốt trong thập kỷ thứ hai: vào năm 2003, thẻ Oyster nổi tiếng đã được giới thiệu - một loại thẻ du lịch không dây có thể được tính bằng số tiền được sử dụng cho giá vé lẻ hoặc vé đi lại hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Hát rong cũng được hợp pháp hóa cùng năm. Năm 2007, Tàu điện ngầm Luân Đôn đã đạt được cột mốc quan trọng tiếp theo, đạt 1 tỷ hành khách mỗi năm và năm 2009, nó được vinh danh là hệ thống Tàu điện ngầm tốt nhất ở Châu Âu. Vào đầu năm 2016, một tuyến Crossrail mới được đặt theo tên của Nữ hoàng Elizabeth II đã được công bố, dự kiến ​​sẽ mở cửa vào cuối năm 2018. Đây sẽ là tuyến mới đầu tiên sau gần bốn mươi năm. Và câu chuyện cứ thế tiếp diễn.

unfold (v): 

Đâm (chồi); nảy (mầm)

Mở ra, trải ra

So, there you have it. The underground system that every Londoner loves to hate, but without which London never would have become the sort of financial hub and melting pot it is today. A history spanning across three centuries, all of which contributed to the creation of not just a transport system, but a unique, daring brand, and a cultural phenomenon the likes of which the world had never seen before. Perhaps it is, as its critics contend, too busy, too hot, too pricey and too grimy. But it is also a remarkable achievement, for Londoners and non-Londoners alike, and it should be treasured regardless of its shortcomings. ĐOẠN 8

 

Vì vậy, có bạn đã có câu chuyện về tàu điện ngầm Luân Đôn. Hệ thống ngầm mà mọi người dân London đều ghét, nhưng nếu không có nó, London sẽ không bao giờ trở thành loại trung tâm tài chính và sự hỗn hợp nhiều chủng tộc và văn hóa khác nhau như ngày nay. Một lịch sử kéo dài suốt ba thế kỷ, tất cả đã góp phần tạo nên không chỉ một hệ thống giao thông, mà còn là một thương hiệu độc đáo, táo bạo và một hiện tượng văn hóa mà thế giới chưa từng thấy trước đây. Có lẽ, như các nhà phê bình cho rằng, nó quá bận rộn, quá nóng, quá đắt đỏ và quá bẩn thỉu. Nhưng nó cũng là một thành tựu đáng kể, đối với người London cũng như những người không phải người London, và nó nên được trân trọng bất kể những thiếu sót của nó.

melting pot: sự hỗn hợp nhiều chủng tộc và văn hóa khác nhau

Likes (n): những cái tương tự

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-6

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-6 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement is true according to the passage

FALSE              if the statement is false according to the passage

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

 

1   More than a billion commuters use London Underground every day.

2   London Underground would not be considered a unique concept were it to be

build today.

3   In the 19th century, railway companies were not allowed to build stations within

central London.

4   Charles Pearson’s London Underground plan was a precursor of his Fleet Valley

rail tunnel idea.

5   The first section of the Metropolitan District Railway, opened in 1868, took five

years to complete.

6   The British government promised great financial returns to private investors to

convince them to fund London Underground.

Questions 7-10

Choose the correct letter, ABC or D.

Write your answers in boxes 7-10 on your answer sheet.

 

7   During the first year of its operation, the Metropolitan Railway

A   encouraged passengers to grow beards to block the smell.

B   was not particularly successful.

C   had more than 11 million passengers.

D   was as bad as it is nowadays during the summer months.

 

8   At the end of the 19th century,

A   London Underground stopped using shallow tunnels.

B   a new London Underground line was completed.

C   a new method of moving trains with electricity was invented.

D   the City and South London Railway was established.

 

9   The Victoria Line

A   was originally named the Viking Line.

B   was the first London Underground line to use electric traction.

C   was the fourth London Underground line to be built.

D   was built more than 70 years after its predecessor.

 

10   The London Passenger Transport Board

A   replaced the private companies that previously owned London Underground.

B   released the first diagram of the Underground map in 1933.

C   was established by private developers.

D   controlled most of London’s transport services.

 

Questions 11-13

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from Reading Passage 2 for each answer.

Write your answers in boxes 11-13 on your answer sheet.

 

11   Since 2003, London commuters have been able to listen to 11 ………………… in and outside London Underground stations.

12   London Underground not only attracted a lot of business to London but also helped it to become a 12 ………………….

13   London Underground does have its 13 ………………….. but it’s still a unique and important cultural phenomenon.

 


ĐÁP ÁN:
1. FALSE

2. TRUE

3. TRUE

4. FALSE

5. NOT GIVEN

6. NOT GIVEN

7. C

8. B

9. D

10. A

11. busking

12. melting pot

13. shortcomings

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status