DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The Effects of Deforestation

The Effects of Deforestation giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The Effects of Deforestation

A

Every year it is estimated that roughly 5.2 million hectares (52,000 km2) of forest are lost worldwide. That is a net figure, meaning it represents the area of the forest not replaced. To put this size in context, that is an area of land the size of Croatia lost every single year. There is a wide range of negative effects from deforestation that range from the smallest biological processes right up to the health of our planet as a whole. On a human level, millions of lives are affected every year by flooding and landslides that often result from deforestation.

Mỗi năm ước tính có khoảng 5,2 triệu ha (52.000 km2 rừng bị mất trên toàn thế giới. Đó là một con số thực, nghĩa là nó đại diện cho diện tích rừng không được thay thế. Đặt kích thước này trong bối cảnh, đó là một khu vực diện tích đất rộng bằng Croatia bị mất đi mỗi năm. Có rất nhiều tác động tiêu cực từ nạn phá rừng, từ các quá trình sinh học nhỏ nhất cho đến chính sức khỏe của hành tinh chúng ta nói chung. Ở cấp độ con người, hàng triệu sinh mạng bị ảnh hưởng hàng năm bởi lũ lụt và sạt lở đất thường là kết quả của nạn phá rừng.

B

There are 5 million people living in areas deemed at risk of flooding in England and Wales. Global warming, in part, worsened by deforestation, is responsible for higher rainfalls in Britain in recent decades. Although it can be argued that demand for cheap housing has meant more houses are being built in at-risk areas, the extent of the flooding is increasing. The presence of forests and trees along streams and rivers acts like a net. The trees catch and store water, but also hold the soil together, preventing erosion. By removing the trees, the land is more easily eroded increasing the risk of landslides and also, after precipitation, less water is intercepted when trees are absent and so more enters rivers, increasing the risk of flooding.

Có 5 triệu người sống trong các khu vực được coi là có nguy cơ lũ lụt ở Anh và xứ Wales. Sự nóng lên toàn cầu, một phần trở nên tồi tệ hơn do nạn phá rừng, là nguyên nhân gây ra lượng mưa cao hơn ở Anh trong những thập kỷ gần đây. Mặc dù có thể lập luận rằng nhu cầu về nhà ở giá rẻ có nghĩa là ngày càng có nhiều ngôi nhà được xây dựng ở những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng, nhưng mức độ lũ lụt đang gia tăng. Sự hiện diện của rừng và cây cối dọc theo sông suối hoạt động như một tấm lưới. Cây hấp thụ và lưu trữ nước, nhưng cũng giữ đất lại với nhau, ngăn ngừa xói mòn. Bằng cách loại bỏ cây cối, đất dễ bị xói mòn hơn, làm tăng nguy cơ sạt lở đất và sau khi mưa, lượng nước bị chặn lại ít hơn khi không có cây cối và do đó, nước chảy vào sông nhiều hơn, làm tăng nguy cơ lũ lụt.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

C

It is well documented that forests are essential to the atmospheric balance of our planet, and therefore our own wellbeing too. Scientists agree unequivocally that global warming is a real and serious threat to our planet. Deforestation releases 15% of all greenhouse gas emissions. One-third of the carbon dioxide emissions created by human activity comes from deforestation around the globe.

Có nhiều tài liệu chứng minh rằng rừng rất cần thiết cho sự cân bằng khí quyển của hành tinh chúng ta, và do đó, sức khỏe của chính chúng ta cũng vậy. Các nhà khoa học đồng ý một cách dứt khoát rằng sự nóng lên toàn cầu là một mối đe dọa thực sự và nghiêm trọng đối với hành tinh của chúng ta. Phá rừng giải phóng 15% tổng lượng khí thải nhà kính. Một phần ba lượng khí thải carbon dioxide do hoạt động của con người tạo ra đến từ nạn phá rừng trên toàn cầu.

 

D

In his book Collapse, about the disappearance of various ancient civilisations, writer Jared Diamond theorises about the decline of the natives of Easter Island. European missionaries first arrived on the island in 1722. Research suggested that the island, whose population was in the region of two to three thousand at the time, had once been much higher at fifteen thousand people. This small native population survived on the island despite there being no trees at all. Archaeological digs uncovered evidence of trees once flourishing on the island. The uncontrolled deforestation not only led to the eradication of all such natural resources from the island but also greatly impacted the number of people the island could sustain. This underlines the importance of forest management, not only for useful building materials but also for food as well.

Trong cuốn sách Collapse, về sự biến mất của nhiều nền văn minh cổ đại, nhà văn Jared Diamond đưa ra giả thuyết về sự suy tàn của người bản địa trên Đảo Phục Sinh. Các nhà truyền giáo châu Âu lần đầu tiên đặt chân đến hòn đảo này vào năm 1722. Nghiên cứu cho thấy hòn đảo có dân số từ 2 đến 3 nghìn người vào thời điểm đó, đã từng cao hơn nhiều với 15 nghìn người. Dân số bản địa nhỏ này vẫn sống sót trên đảo mặc dù không có cây cối nào. Các cuộc khai quật khảo cổ đã phát hiện ra bằng chứng về cây cối từng phát triển mạnh mẽ trên đảo. Việc phá rừng không kiểm soát không chỉ dẫn đến việc loại bỏ tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên như vậy khỏi hòn đảo mà còn ảnh hưởng lớn đến số lượng người dân sống trên hòn đảo. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý rừng, không chỉ đối với vật liệu xây dựng hữu ích mà còn đối với thực phẩm.

 

E

Forestry management is important to make sure that stocks are not depleted and that whatever is cut down is replaced. Without sustainable development of forests, the levels of deforestation are only going to worsen as the global population continues to rise, creating a higher demand for the products of forests. Just as important though is consumer awareness. Simple changes in consumer activity can make a huge difference. These changes in behaviour include, but are not limited to, recycling all recyclable material; buying recycled products and looking for the FSC sustainably sourced forest products logo on any wood or paper products.

Quản lý rừng rất quan trọng để đảm bảo rằng trữ lượng không bị cạn kiệt và bất cứ thứ gì bị đốn hạ đều được thay thế. Nếu không phát triển rừng bền vững, mức độ phá rừng sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi dân số toàn cầu tiếp tục tăng, tạo ra nhu cầu cao hơn đối với các sản phẩm từ rừng. Điều quan trọng không kém là nhận thức của người tiêu dùng. Những thay đổi đơn giản trong hoạt động của người tiêu dùng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Những thay đổi trong hành vi này bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc tái chế tất cả vật liệu có thể tái chế; mua các sản phẩm tái chế và tìm kiếm logo lâm sản có nguồn gốc bền vững của FSC trên bất kỳ sản phẩm gỗ hoặc giấy nào.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

F

Japan is often used as a model of exemplary forest management. During the Edo period between 1603 and 1868 drastic action was taken to reverse the country’s serious exploitative deforestation problem. Whilst the solution was quite complex, one key aspect of its success was the encouragement of cooperation between villagers. This process of collaboration and re-education of the population saved Japan’s forests. According to the World Bank, 68.5% of Japanese land area is covered by forest, making it one of the best-performing economically developed nations in this regard.

Nhật Bản thường được sử dụng như một mô hình quản lý rừng mẫu mực. Trong thời kỳ Edo từ năm 1603 đến năm 1868, hành động quyết liệt đã được thực hiện để đẩy lùi vấn đề phá rừng khai thác nghiêm trọng của đất nước. Trong khi giải pháp khá phức tạp, một khía cạnh quan trọng của sự thành công của nó là khuyến khích sự hợp tác giữa dân làng. Quá trình hợp tác và giáo dục lại dân số này đã cứu các khu rừng của Nhật Bản. Theo Ngân hàng Thế giới, 68,5% diện tích đất của Nhật Bản được bao phủ bởi rừng, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia phát triển kinh tế thể hiện tốt nhất về mặt này.

G

There is, of course, a negative impact of Japan’s forest management. There is still a high demand for wood products in the country, and the majority of these resources are simply imported from other, poorer nations. Indonesia is a prime example of a country that has lost large swaths of its forest cover due to foreign demand from countries like Japan. This is in addition to other issues such as poor domestic forest management, weaker laws and local corruption. Located around the Equator, Indonesia has an ideal climate for the rainforest. Sadly much of this natural resource is lost every year. Forest cover is now down to less than 51% from 65.4% in 1990. This alone is proof that more needs to be done globally to manage forests.

Tất nhiên, có một tác động tiêu cực trong quản lý rừng của Nhật Bản. Vẫn có nhu cầu cao đối với các sản phẩm gỗ trong nước và phần lớn các nguồn tài nguyên này được nhập khẩu đơn giản từ các quốc gia nghèo hơn khác. Indonesia là một ví dụ điển hình về một quốc gia đã mất đi diện tích rừng che phủ lớn do nhu cầu nước ngoài từ các quốc gia như Nhật Bản. Điều này cộng với các vấn đề khác như quản lý rừng trong nước yếu kém, luật yếu hơn và tham nhũng địa phương. Nằm xung quanh đường xích đạo, Indonesia có khí hậu lý tưởng cho rừng nhiệt đới. Đáng buồn thay, phần lớn nguồn tài nguyên thiên nhiên này bị mất hàng năm. Độ che phủ của rừng hiện giảm xuống dưới 51% từ 65,4% vào năm 1990. Chỉ riêng điều này đã là bằng chứng cho thấy cần phải làm nhiều hơn nữa trên toàn cầu để quản lý rừng.

H

China is leading the way in recent years for replenishing their forests. The Chinese government began the Three-North Shelter Forest Program in 1978, with aim to complete the planting of a green wall, measuring 2,800 miles in length by its completion in 2050. Of course, this program is in many ways forced by nature itself; the expansion of the Gobi Desert threatened to destroy thousands of square miles of grassland annually through desertification. This is a process often exacerbated by deforestation in the first place, and so represents an attempt to buck the trend. Forested land in China rose from 17% to 22% from 1990 to 2015 making China one of the few developing nations to reverse the negative trend.

Trung Quốc đang dẫn đầu trong những năm gần đây để bổ sung rừng của họ. Chính phủ Trung Quốc bắt đầu Chương trình ba khu rừng che chở phía bắc vào năm 1978, với mục tiêu hoàn thành việc trồng một bức tường xanh, dài 2.800 dặm trước khi hoàn thành vào năm 2050. Tất nhiên, chương trình này bị ép buộc theo nhiều cách bởi bản chất tự nhiên; sự mở rộng của sa mạc Gobi có nguy cơ phá hủy hàng ngàn dặm vuông đồng cỏ hàng năm thông qua quá trình sa mạc hóa. Đây là một quá trình thường trở nên trầm trọng hơn do nạn phá rừng ngay từ đầu và do đó thể hiện nỗ lực chống lại xu hướng này. Đất có rừng ở Trung Quốc đã tăng từ 17% lên 22% từ năm 1990 đến năm 2015, khiến Trung Quốc trở thành một trong số ít các quốc gia đang phát triển đảo ngược xu hướng tiêu cực

 

Glossary

exemplary: serving as a perfect example

exacerbate: make worse

 

 

Questions 14-20

The reading passage below has eight paragraphs, A-H.

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, i-xi, in boxes 14-20 on your answer sheet.

i           Atmospheric impacts

ii          Ideal forestry management example

iii         No trees, less people

iv         Good uses for wood

v          Looking after the forests

vi         Numbers of lost trees

vii        Wasted water

viii       Replanting forests

ix         Happy trees

x          Flood risks

xi         Poorer nations at higher risk

Example             Answer

Paragraph A      vi

 

14   Paragraph B

15   Paragraph C

16   Paragraph D

17   Paragraph E

18   Paragraph F

19   Paragraph G

20   Paragraph H

 

Questions 21-26

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 21-26 on your answer sheet.

 

The effects of deforestation are widespread and various. Some examples include flooding at a local scale to the wider effects of global warming on a worldwide scale. In Britain, for example, 21 …………………. people live in areas at risk of flooding. This risk is increased by deforestation. Trees catch and 22 ………………… water lowering the chance of flooding. By removing trees land erosion is also higher, increasing the chance of 23 ………………… Deforestation also affects global warming by contributing 15% of the 24 …………………. of greenhouse gasses. To make sure that the cutting down of trees is done in a sustainable way, good forestry 25 …………………. is important. In most countries, more trees are cut down every year than planted. One country that is reversing this trend is China, making it one of the few nations to 26 ………………….. the more common negative trend.

 

 

ĐÁP ÁN:
14. x

15. i

16. iii

17. v

18. ii

19. xi

20. viii

21. 5 million

22. store

23. landslides

24. emissions

25. management

26. reverse

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status