DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The Deep Sea 

The Deep Sea giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

 The Deep Sea 

 

A. At a time when most think of outer space as the final frontier, we must remember that a great deal of unfinished business remains here on earth. Robots crawl on the surface of Mars, and spacecraft exit our solar system, but most of our planet has still never been seen by human eyes. It seems ironic that we know more about impact craters on the far side of the moon than about the longest and largest mountain range on Earth. It is incredible that human beings crossed a quarter of a million miles of space to visit our nearest celestial neighbour before penetrating just two miles deep into the earth's own waters to explore the Midocean Ridge. And it would be hard to imagine a more significant part of our planet to investigate – a chain of volcanic mountains 42,000 miles long where most of the earth’s solid surface was born, and where vast volcanoes continue to create new submarine landscapes. ĐOẠN 1

Vào thời điểm mà hầu hết mọi người đều coi không gian vũ trụ là biên giới cuối cùng, chúng ta phải nhớ rằng rất nhiều công việc chưa hoàn thành vẫn còn ở đây trên trái đất. Robot bò trên bề mặt sao Hỏa và tàu vũ trụ thoát khỏi hệ mặt trời của chúng ta, nhưng hầu hết hành tinh của chúng ta vẫn chưa được con người nhìn thấy. Có vẻ mỉa mai khi chúng ta biết nhiều về các miệng hố va chạm ở phía xa của mặt trăng hơn là về dãy núi dài nhất và lớn nhất trên trái đất. Thật khó tin là con người đã vượt qua một phần tư triệu dặm không gian để đến thăm thiên thể hàng xóm gần nhất của chúng ta trước khi thâm nhập sâu hai dặm vào vùng biển của trái đất để khám phá Midocean Ridge. Và thật khó để tưởng tượng một phần quan trọng hơn của hành tinh chúng ta cần nghiên cứu - một chuỗi núi lửa dài 42.000 dặm, nơi phần lớn bề mặt rắn của trái đất được sinh ra và là nơi những ngọn núi lửa khổng lồ tiếp tục tạo ra những cảnh quan dưới biển mới.

Exit (V): vào, đi vào

B. The figure we so often see quoted 71% of the earth’s surface – understates the oceans’ importance. If you consider three-dimensional volumes instead, the land dwellers’ share of the planet shrinks even more toward insignificance: less than 1% of the total. Most of the oceans’ enormous volume lies deep below the familiar surface. The upper sunlit layer, by one estimate, contains only 2 or 3% of the total space available to life. The other 97% of the earth’s biosphere lies deep beneath the water’s surface, where sunlight never penetrates. Until recently, it was impossible to study the deep ocean directly. By the sixteenth century, diving bells allowed people to stay underwater for a short time: they could swim to the bell to breathe air trapped underneath it rather than return to the surface. Later, other devices, including pressurized or armoured suits, heavy metal helmets, and compressed air supplied through hoses from the surfaces, allowed at least one diver to reach 500 feet or so. It was 1930 when a biologist named William Beebe and his engineering colleague Otis Barton sealed themselves into a new kind of diving craft, an invention that finally allowed humans to penetrate beyond the shallow sunlit layer of the sea and the history of deep-sea exploration began. Science then was largely incidental – something that happened along the way. In terms of technical ingenuity and human bravery, this part of the story is every bit as amazing as the history of early aviation. Yet many of these individuals, and the deep-diving vehicles that they built and tested, are not well known. ĐOẠN 2

Con số mà chúng ta thường thấy được trích dẫn là 71% bề mặt trái đất – nói lên không đúng tầm quan trọng của đại dương. Thay vào đó, nếu bạn xem xét các thể tích ba chiều, thì tỷ lệ cư dân trên đất liền trên hành tinh thậm chí còn giảm xuống mức không đáng kể: chưa đến 1% trên tổng số. Hầu hết thể tích khổng lồ của các đại dương đang hấp hối đều nằm sâu dưới bề mặt quen thuộc. Theo một ước tính, tầng có ánh nắng mặt trời phía trên chỉ chứa 2 hoặc 3% tổng không gian dành cho sự sống. 97% sinh quyển còn lại của trái đất nằm sâu dưới bề mặt nước, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ xuyên qua được. Cho đến gần đây, người ta không thể nghiên cứu trực tiếp đại dương sâu thẳm. Đến thế kỷ XVI, những cái chuông lặn ( cung cấp dưỡng khí cho thợ lặn) cho phép con người ở dưới nước trong một thời gian ngắn: họ có thể bơi đến chuông lặn để hít thở không khí bị giữ lại bên dưới cái chuông thay vì quay trở lại mặt nước. Sau đó, các thiết bị khác, bao gồm bộ quần áo bọc thép hoặc điều áp, mũ bảo hiểm bằng kim loại nặng và khí nén được cung cấp qua ống từ bề mặt cho phép ít nhất một thợ lặn đạt tới độ sâu 500 feet hoặc hơn. Đó là năm 1930 khi một nhà sinh vật học tên là William Beebe và đồng nghiệp kỹ thuật Otis Barton của ông tự khóa mình vào một loại tàu lặn mới, một phát minh cuối cùng đã cho phép con người thâm nhập vượt ngoài lớp nông có ánh nắng của biển và lịch sử thám hiểm biển sâu bắt đầu . Khoa học khi đó phần lớn là ngẫu nhiên - một điều gì đó đã xảy ra trong quá trình phát triển. Xét về sáng kiến về mặt kỹ thuật và lòng dũng cảm của con người, phần này của câu chuyện cũng đáng kinh ngạc như lịch sử của ngành hàng không sơ khai. Tuy nhiên, nhiều người trong số các cá nhân này và các phương tiện lặn sâu mà họ chế tạo và thử nghiệm vẫn chưa được nhiều người biết đến.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

C. It was not until the 1970s that deep-diving manned submersibles were able to reach the Midocean Ridge and begin making major contributions to a wide range of scientific questions. A burst of discoveries followed in short order. Several of these profoundly changed the whole field of science and their implications are still not fully understood. For example, biologists may now be seeing – in the strange communities of microbes and animals that live around deep volcanic vents – clues to the origin of life on Earth. No one even knew that these communities existed before explorers began diving to the bottom in a submersible. Entering the deep, black abyss presents unique challenges for which humans must carefully prepare if they wish to survive. It is an unforgiving environment, both harsh and strangely beautiful, that few who have not experienced it firsthand can fully appreciate. Even the most powerful searchlights penetrate the only lens of feet. Suspended particles scatter the light and water itself is less transparent than air; it absorbs and scatters light. The ocean also swallows other types of electromagnetic radiation, including radio signals. That is why many deep-sea vehicles dangle from tethers. Inside those tethers, copper wires or fibre optic strands transmit signals that would dissipate and die if broadcast into open water. ĐOẠN 3

Phải đến những năm 1970, tàu lặn có người lái mới có thể đến được Midocean Ridge và bắt đầu có những đóng góp lớn cho một loạt câu hỏi khoa học. Một loạt khám phá bùng nổ theo sau trong thời gian ngắn. Một vài khám trong số này đã làm thay đổi sâu sắc toàn bộ lĩnh vực khoa học và ý nghĩa của chúng vẫn chưa được hiểu đầy đủ. Ví dụ, trong các cộng đồng vi khuẩn và động vật kỳ lạ sống xung quanh các miệng núi lửa sâu, các nhà sinh học hiện nay có thể đang nhìn thấy những manh mối về nguồn gốc sự sống trên trái đất. Thậm chí không ai biết rằng những cộng đồng này tồn tại trước khi các nhà thám hiểm bắt đầu lặn xuống đáy bằng tàu lặn. Bước vào vực thẳm sâu thẳm đen tối đặt ra những thử thách độc đáo mà con người phải chuẩn bị cẩn thận nếu muốn sống sót. Đó là một môi trường khắc nghiệt, vừa khắc nghiệt vừa đẹp đẽ đến lạ lùng mà ít ai chưa từng trải nghiệm trực tiếp có thể đánh giá hết được. Ngay cả những đèn pha mạnh nhất cũng có thể xuyên qua thấu kính duy nhất của bàn chân. Các hạt lơ lửng phân tán ánh sáng và bản thân nước kém trong suốt hơn không khí; nó hấp thụ và tán xạ ánh sáng. Đại dương cũng nuốt chửng các loại bức xạ điện từ khác, bao gồm cả tín hiệu vô tuyến. Đó là lý do vì sao nhiều phương tiện đi biển sâu bị treo lủng lẳng trên dây. Bên trong những sợi dây đó, dây đồng hoặc sợi cáp quang truyền tín hiệu sẽ tiêu tan và mất đi nếu truyền ra vùng nước mở.

 

D. Another challenge is that the temperature near the bottom in very deep water typically hovers just four degrees above freezing, and submersibles rarely have much insulation. Since water absorbs heat more quickly than air, the cold down below seems to penetrate a diving capsule far more quickly than it would penetrate, say, a control van up above, on the deck of the mother ship. And finally, the abyss clamps down with crushing pressure on anything that enters it. ‘This force is like air pressure on land, except that water is much heavier than air. At sea level on land, we don’t even notice the atmosphere of pressure, about 15 pounds per square inch, the weight of the earth’s blanket of air. In the deepest part of the ocean, nearly seven miles down, it’s about 1,200 atmospheres, 18,000 pounds per square inch. A square-inch column of lead would crush down on your body with equal force if it were 3,600 feet tall. ĐOẠN 4

Một thách thức khác là nhiệt độ gần đáy ở vùng nước rất sâu thường dao động chỉ cao hơn 4 độ so với nhiệt độ đóng băng và tàu lặn hiếm khi có nhiều lớp cách nhiệt. Vì nước hấp thụ nhiệt nhanh hơn không khí, nên cái lạnh bên dưới dường như thâm nhập vào khoang lặn nhanh hơn nhiều so với thâm nhập vào một van điều khiển ở phía trên, trên boong tàu mẹ. Và cuối cùng, vực thẳm siết chặt với áp lực đè bẹp bất cứ thứ gì đi vào nó. ‘Lực này giống như áp suất không khí trên đất liền, ngoại trừ nước nặng hơn không khí rất nhiều. Ở mực nước biển trên đất liền, chúng ta thậm chí không nhận thấy áp suất của bầu khí quyển, khoảng 15 pound mỗi inch vuông, trọng lượng của tấm chăn không khí trên trái đất. Ở phần sâu nhất của đại dương, cách sâu gần 7 dặm, áp suất khoảng 1.200 atm, 18.000 pound/inch vuông. Một cột chì có kích thước inch vuông sẽ đè lên cơ thể bạn với một lực tương đương nếu nó cao 3.600 feet.

 

E. Fish that live in the deep don’t feel the pressure, because they are filled with water from their environment. It has already been compressed by abyssal pressure as much as water can be (which is not much). A diving craft, however, is a hollow chamber, rudely displacing the water around it. That chamber must withstand the full brunt of deep-sea pressure – thousands of pounds per square inch. If seawater with that much pressure behind it ever finds a way to break inside, it explodes through the hole with laser-like intensity. It was into such a terrifying environment that the first twentieth-century explorers ventured. ĐOẠN 5

Cá sống ở vùng sâu không cảm thấy áp lực vì chúng chứa đầy nước từ môi trường. Nó đã bị nén bởi áp suất vực sâu đến mức nước có thể (không nhiều). Tuy nhiên, tàu lặn là một khoang rỗng, làm dịch chuyển nước xung quanh nó một cách thô bạo. Cái buồng đó phải chịu được toàn bộ áp lực dưới biển sâu - hàng nghìn pound mỗi inch vuông. Nếu nước biển với áp suất lớn như vậy tìm được cách đột nhập vào bên trong, nó sẽ phát nổ xuyên qua lỗ với cường độ giống như tia laser. Chính trong một môi trường đáng sợ như vậy mà các nhà thám hiểm đầu tiên của thế kỷ XX đã mạo hiểm.

 

 

Questions 27-30

Write the correct letter. A. B. C or D, in boxes 27-30 on your answer sheet.

Question 27. In the first paragraph, the writer finds it surprising that …

A. we send robots to Mars rather than to the sea bed.

B. we choose to explore the least accessible side of the moon.

C. people reached the moon before they explored the deepest parts of the earth’s oceans.

D. spaceships are sent beyond our solar system instead of exploring it.

Question 28. The writer argues that saying 71 % of the earth’s surface is the ocean is not accurate because it …………………

A. ignores the depth of the world’s oceans.

B. is based on an estimated volume.

C. overlooks the significance of landscape features.

D. refers to the proportion of water in which life is possible.

Question 29. How did the diving bell help divers?

A. It allowed each diver to carry a supply of air underwater.

B. It enabled piped air to reach deep below the surface.

C. It offered access to a reservoir of air below the surface.

D. It meant that they could dive as deep as 500 feet.

Question 30. What point does the writer make about scientific discoveries between 1930 and 1970?

A. They were rarely the primary purpose of deep-sea exploration.

B. The people who conducted experiments were not professional scientists.

C. Many people refused to believe the discoveries that were made.

D. They involved the use of technologies from other disciplines.

Questions 31-36:

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 3?
In boxes 31-36 on your answer sheet, write

YES,              if the statement agrees with the views of the writer
NO,                if the statement contradicts the views of the writer
NOT GIVEN, if it is impossible to say what the writer thinks about this

 31. The Midocean Ridge is largely the same as when the continents emerged

32. We can make an approximate calculation of the percentage of the ocean in which sunlight penetrates.

33. Many unexpected scientific phenomena came to light when the exploration of the Midocean Ridge began.

34. The number of people exploring the abyss has risen sharply in the 21st century.

35. One danger of the darkness is that deep-sea vehicles become entangled in vegetation.

36. The construction of submersibles offers little protection from the cold at great depths.

Questions 37-40:

Complete the summary using the list of words A-I below.
Write your answers in the boxes next to 37-40 on your answer sheet

Deep diving craft

A diving craft has to be 37 …………………………………enough to cope with the enormous pressure of the abyss, which is capable of crushing almost anything. Unlike creatures that live there, which are not 38……………………………………..…. because they contain compressed water, a submersible is filled with 39…………………………………………….. If it has a weak spot in its construction, there will be a 40…………………………………… explosion of water into the craft.

A. an ocean

B. air

C. deep

D. hollow

E. sturdy

F. atmosphere

G. energetic

H. violent

I. heavy

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

 

27 C
28 A
29 C
30 A
31 NO
32 YES
33 YES
34 NOT GIVEN
35 NOT GIVEN
36 YES
37 E
38 D
39 B
40 H

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status