DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: THE BATTLE OF TOWTON

 

THE BATTLE OF TOWTON giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

 

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

THE BATTLE OF TOWTON

 

March 29th, 1461, in tiny Towton was one of the bloodiest days in English history, yet only recently have a small number of soldiers’ bodies undergone exhumation and examination. Several thousand still lie buried in mass graves on the battlefield. Early analysis of the remains has led to a reassessment of medieval warfare. ĐOẠN 1

Ngày 29 tháng 3 năm 1461, ở Towton nhỏ bé là một trong những ngày đẫm máu nhất trong lịch sử nước Anh, nhưng chỉ gần đây mới có một số ít thi thể binh lính được khai quật và khám nghiệm. Hàng ngàn người vẫn nằm chôn trong những ngôi mộ tập thể trên chiến trường. Phân tích ban đầu về hài cốt đã dẫn đến việc đánh giá lại chiến tranh thời trung cổ.

 

Towton, a village in the north of England, between York and Leeds, is unknown to many English people. History taught at school largely ignores the mid-15th century. Towton itself has neither museum nor large memorial, merely a roadside cross to mark where the battle took place. ĐOẠN 2

Towton, một ngôi làng ở phía bắc nước Anh, giữa York và Leeds, không được nhiều người Anh biết đến. Lịch sử dạy ở trường phần lớn bỏ qua giữa thế kỷ 15. Bản thân Towton không có bảo tàng hay đài tưởng niệm lớn, chỉ đơn thuần là một cây thánh giá bên đường để đánh dấu nơi diễn ra trận chiến.

 

In 1996, a building nearby called Towton Hall was being renovated when labourers unearthed skeletons in its grounds and beneath its floor. Twenty-eight of these were complete; another 20 or so were partial. What shocked archaeologists were the violent way in which the men had met their deaths and the callous manner of their burial. We are all familiar with the gory wars of the 20th century and might assume that technology and politics have become more destructive over time. However, it could be the case that humans have long been vicious – only now is the evidence coming to light. ĐOẠN 3

Năm 1996, một tòa nhà gần đó tên là Towton Hall đang được cải tạo thì những người lao động khai quật được những bộ xương trong khuôn viên và bên dưới sàn của nó. Hai mươi tám thi thể trong số này còn hoàn chỉnh; khoảng 20 thi thể chỉ là một phần. Điều khiến các nhà khảo cổ sửng sốt là cách bạo lực gây nên cái chất cho những người đàn ông và cách chôn cất họ nhẫn tâm. Tất cả chúng ta đều quen thuộc với những cuộc chiến đẫm máu của thế kỷ 20 và có thể cho rằng công nghệ và chính trị đã trở nên hủy diệt hơn theo thời gian. Tuy nhiên, đó có thể là trường hợp con người từ lâu  đã trở nên xấu xa - chỉ đến bây giờ bằng chứng mới được đưa ra ánh sáng.

met (v): Nhận, tiếp nhận; chịu đựng, cam chịu

So what was the Battle of Towton? It was one clash of many between two powerful families –the Lancastrians and the Yorkists – who each wanted their king to rule England. The Lancastrians believed the current King of England, Henry VI, was incapable if not insane, whereas the Yorkists, led by Richard Plantagenet, supported Henry since he had chosen Richard as the next king. When Richard was killed in 1460, his son Edward, only 18, vowed to assume the throne in his father’s place. Needless to say, the Lancastrians disputed this. Effectively, the Battle of Towton would legitimate Edward’s reign. ĐOẠN 4

Vậy trận chiến Towton là gì? Đó là một cuộc đụng độ của nhiều người giữa gia đình quyền lực - Lancastrians và Yorkists - mỗi người đều muốn vua của họ cai trị nước Anh. Người Lancastrian tin rằng Vua nước Anh hiện tại, Henry VI, không có khả năng nếu không muốn nói là mất trí, trong khi gia tộc York, do Richard Plantagenet lãnh đạo, ủng hộ Henry vì ông đã chọn Richard làm vị vua tiếp theo. Khi Richard bị giết vào năm 1460, con trai của ông là Edward, mới 18 tuổi, thề sẽ kế vị ngai vàng thay cho cha mình. Không cần phải nói, Lancastrians phản đối điều này. Trên thực tế, Trận chiến Towton sẽ hợp pháp hóa triều đại của Edward.

assume (v): nắm lấy, chiếm lấy

 

Prior to Towton, military encounters in England had been small-scale: battles were fought with hundreds or at most a few thousand men, and no army was professional. In so-called peacetime, private armies consisted of men – ranging in age from 15 to 50 – whose levels of fitness were variable, and whose training and equipment were poor. This meant that when fighting did erupt, it seldom lasted long – perhaps just a few days. Nor were many men killed. In fact, there is evidence that more men died from their wounds or other illnesses after combat. Towton it seems was different, for here was a battle in which both sides assembled large armies, and there were terrible casualties in the field. ĐOẠN 5

Trước Towton, các cuộc chạm trán quân sự ở Anh diễn ra ở quy mô nhỏ: các trận chiến diễn ra với hàng trăm hoặc nhiều nhất là vài nghìn người và không có đội quân nào chuyên nghiệp. Trong cái gọi là thời bình, quân đội tư nhân bao gồm những người đàn ông - trong độ tuổi từ 15 đến 50 - có mức độ thể lực thay đổi, và việc huấn luyện cũng như trang bị kém. Điều này có nghĩa là khi giao tranh nổ ra, nó hiếm khi kéo dài—có lẽ chỉ vài ngày. Cũng không có nhiều người bị giết. Trên thực tế, có bằng chứng cho thấy nhiều người đàn ông chết vì vết thương hoặc các bệnh khác sau khi chiến đấu. Có vẻ như Towton thì khác, vì đây là trận chiến mà cả hai bên đều tập hợp những đội quân lớn và có thương vong khủng khiếp trên chiến trường.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.  Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

The number of soldiers killed at Towton is a matter of speculation as few records have come down to us, and those that do survive may have exaggerated the victory of King Edward IV, as Edward became, in order to intimidate his enemies. One estimate of the dead is 28,000 out of the 75,000 soldiers who took part. These 75,000 represent 10% of all fighting-age men in England at the time – the total population being just three million. Twenty-eight thousand dead on one day is, therefore, a staggering number. ĐOẠN 6

Số lượng binh lính thiệt mạng tại Towton chỉ là vấn đề suy đoán vì có rất ít hồ sơ đến với chúng ta, và những người sống sót có thể đã phóng đại chiến thắng của Vua Edward IV, với tư cách là Edward, để đe dọa kẻ thù của mình. Một ước tính về số người chết là 28.000 trong số 75.000 binh sĩ tham gia. 75.000 người này chiếm 10% tổng số đàn ông trong độ tuổi chiến đấu ở Anh vào thời điểm đó - tổng dân số chỉ là ba triệu người. Do đó, 28.000 người chết trong một ngày là một con số đáng kinh ngạc.

come down to:  if something old has come down to you, it has been passed between people over a long period of time until you have it
 The text which has come down to us is only a fragment of the original

 

As injuries show on the skeletons of soldiers already studied, those men were hacked to death, shot by arrows, or trampled by horses. Some of the first bullets used in England were fired that day. Lead-composite shot has been dug up on the battlefield, and one archaeologist claims to have found part of a handgun, but there are no obvious deaths from guns, and it is hard to say how they were used. The most effective weapon was the poleaxe – a long, heavy iron weapon with a sharp tip, a small axe blade on one side and, on the other, a large sharp head like a Philips-head screwdriver. It was used to kill soldiers who were running away as battle lines broke up, and it is thought this is how most of the Lancastrians buried at Towton Hall died. ĐOẠN 7

Khi vết thương thể hiện trên bộ xương của những người lính đã được nghiên cứu, những người đàn ông đó đã bị chém chết, bị bắn tên hoặc bị ngựa giẫm đạp. Một số viên đạn đầu tiên được sử dụng ở Anh đã được bắn vào ngày hôm đó. Súng tổng hợp bằng chì đã được đào lên trên chiến trường và một nhà khảo cổ học tuyên bố đã tìm thấy một phần của khẩu súng ngắn, nhưng không có trường hợp tử vong rõ ràng nào do súng và thật khó để nói chúng đã được sử dụng như thế nào. Vũ khí hiệu quả nhất là rìu chiến – một loại vũ khí dài, nặng bằng sắt với một đầu nhọn, một bên là lưỡi rìu nhỏ và một bên là một cái đầu lớn sắc nhọn giống như một chiếc tuốc nơ vít đầu Philips. Nó được sử dụng để giết những người lính đang bỏ chạy khi chiến tuyến vỡ trận, và người ta cho rằng đây là cách mà hầu hết những người Lancastrian được chôn cất tại Towton Hall chết.

 

It is not known why the death rate in this battle was so high, nor why the bodies of soldiers were so disfigured. Skeletal evidence indicates that often a dozen blows were given to a man who would have been killed by the initial two or three. Archaeologists are uncertain when these additional blows were made – on the battlefield or in the burial process – but such savagery suggests the emergence of a new concept of an opponent as not merely someone to kill but someone whose identity should be utterly effaced. After death, in a ritual never before seen in English warfare, soldiers were stripped of their clothes and tossed into mass graves to further dehumanise them. ĐOẠN 8

Người ta không biết tại sao tỷ lệ tử vong trong trận chiến này lại cao như vậy, cũng như tại sao thi thể của những người lính lại bị biến dạng như vậy. Bằng chứng về bộ xương chỉ ra rằng một người đàn ông thường bị giáng hàng chục đòn mà đáng lẽ sẽ bị giết từ hai hoặc ba đòn đầu tiên. Các nhà khảo cổ học không chắc chắn những cú đánh bổ sung này được thực hiện khi nào - trên chiến trường hay trong quá trình chôn cất - nhưng sự man rợ như vậy cho thấy sự xuất hiện của một khái niệm mới về đối thủ không chỉ là kẻ để giết mà còn là kẻ có danh tính bị xóa hoàn toàn. Sau khi chết, trong một nghi lễ chưa từng thấy trong chiến tranh Anh, những người lính bị lột sạch quần áo và ném vào những ngôi mộ tập thể làm cho họ trở nên vô nhân cách hơn nữa.

 

It is easy to forget that in medieval England burial was sacred, and people believed ascent to Heaven only took place when the body of the dead was whole. In all Europe, there is only one other known mass grave on the scale of Towton from around the same time – that is in Sweden from 1361. There, however, soldiers from the Battle of Wisby were buried whole in their armour. ĐOẠN 9

Thật dễ dàng để quên rằng ở Anh thời trung cổ, việc chôn cất là thiêng liêng và mọi người tin rằng việc lên thiên đàn chỉ diễn ra khi cơ thể của người chết còn nguyên vẹn. Ở khắp châu Âu, chỉ có một ngôi mộ tập thể khác được biết đến với quy mô Towton cùng thời điểm - đó là ở Thụy Điển từ năm 1361. Tuy nhiên, ở đó, những người lính trong Trận chiến Wisby đã được chôn cất nguyên vẹn trong bộ áo giáp của họ.


It appears that the savagery of the Yorkists did effect submission since Edward remained king for the next 22 years. ĐOẠN 10

Có vẻ như sự man rợ của bộ tộc York đã thực sự đem đến sự khuất phục khi mà Edward trở thành vua trong 22 năm tiếp theo.

 

Today, at Towton, work continues on excavation and analysis of the medieval skeletons. Theories about a new kind of violent warfare and the purpose of mass graves abound. It seems that organised brutality is no recent phenomenon; it existed 550 years ago. ĐOẠN 11

Ngày nay, tại Towton, công việc khai quật và phân tích các bộ xương thời trung cổ vẫn tiếp tục. Có rất nhiều giả thuyết về một loại chiến tranh bạo lực mới và mục đích của những ngôi mộ tập thể. Dường như sự tàn bạo có tổ chức không phải là hiện tượng gần đây; nó tồn tại cách đây 550 năm.

abound (v): có rất nhiều, có thừa, nhan nhản, lúc nhúc, đầy dẫy

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-5

Complete the summary below.

Choose ONE WORD OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

 

The battlefield at Towton in northern England has only recently been surveyed and excavated. Archaeologists are now looking at medieval 1 ……………………. in a new way. Although a major battle took place at Towton, this is not popular knowledge for English people as the battle is not studied at 2 …………………….. .

In 1996, soldiers’ skeletons were found under a building near Towton. 3 ………………………

of these had all their bones. This meant archaeologists could accurately determine how the

soldiers had died. The archaeologists were very surprised by the 4 ……………………. means of

death, and the uncaring method of 5 ……………………. .

Questions 6-9

What are the following statements according to information in the passage?

In boxes 6-9 on your answer sheet, write:

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

6   The Battle of Towton was part of a war between two families seeking control over

England.

7   Soldiers who fought at Towton were better trained than in the past.

8   Ten percent of all soldiers in England died at Towton.

9   Guns killed many soldiers at Towton. 

 

Questions 10-13

Choose the correct letter: ABC, or D.

Write the correct letter in boxes 10-13 on your answer sheet.

 

10   Most Lancastrians were killed

A   fleeing the Yorkists.

B   at Towton Hall.

C   in prison.

D   fighting in lines on the battlefield.

 

11   At Towton, it is likely soldiers’ bodies were cut up and buried in mass graves

A   as this was common practice at the time.

B   because King Edward IV was against religion.

C   since Yorkists hated Lancastrians.

D   so opponents of King Edward IV would live in fear.

 

12   Soldiers who died in a Swedish battle in 1361

A   were also killed with poleaxes.

B   went to Heaven.

C   were buried in individual graves.

D   were buried more respectfully.

 

13   A suitable title for this passage would be:

A   Towton: a forgotten battle in English history

B   The horrors of warfare in an age before guns

C   Modern savagery in medieval Towton

D   Towton: a turning point in military techniques

 

 

 

ĐÁP ÁN:
1. warfare

2. school

3. 28/Twenty-eight (capital optional)

4. violent

5. burial

6. TRUE

7. NOT GIVEN

8. FALSE

9. FALSE

10. A

11. D

12. D

13. C

 

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status